POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - ažurirani pregledi - pravilnik o pedagoškim - ispravak pravilnika propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 27. Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine, ("Narodne novine", br. 51/94), ministar financija donosi

PRAVILNIK
o tiskanju i rukovanju nadzornim markicama za obilježavanje duhanskih prerađevina

I. OPČA ODREDBA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način tiskanja nadzornih markica za obilježavanje duhansknih prerađevina (dalje: "markice"), njihovo preuzimanje, čuvanje, izdavanje, otprema i uporaba, te način izvješćivanja o proizvodnji, prometu i zalihama duhana i duhanskih prerađevina.

II. TISKANJE MARKICA

Članak 2.
(1) Ministarstvo financija može povjeriti tiskanje markica pravnoj osobi (dalje: "tiskara") koja osigurava poseban režim zaštite i sigurnosti kakav se koristi pri tiskanju drugih vrijednosnica.
(2) Ministarstvo financija raspisat će natjećaj o povjeravanju poslove iz stavka 1. ovoga članka i uvjetima pod kojima se ti poslovi povjeravaju određenoj pravnoj osobi. O ispunjavanju uvjeta iz natjećaja odlućuje komisija koju imenuje Ministar financija.
(3) Ugovorom izmedu Ministarstva financija i pravne osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova tiskanja markica regulirat će se oblik i sadržaj markica i njihove jedinićne cijene, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi izmedu Ministarštva financija i tiskare glede planiranih potreba i narućenih količina markica. mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija te izvješćivanje i vođenje evidencija u tiskari.
(4) Na temelju Ugovora iz stavka 3. ovoga članka i planiranih potreba ili količina markica koje su narućili porezni obveznici, MiniStarstvo financija - Porezna uprava, Središnji ured (dalje: "Središnji ured") daje tiskari narudžbu za izradu markica.

Članak 3.
(1) Obveznici koji plaćaju posebni porez podnose Središnjem uredu zahtjev za tiskanje markica koji mora imati podatke o količini markica, tehnićkim elementima za izradu markica, slovnoj oznaci serije. vrsti, a za cigarete namijenjene prodaji na carinskomu podrueju Republike Hrvatske i maloprodajnu cijenu.
(2) Zahtjev za tiskanje podnosi se jednom mjesečno i to do 20. u tekučem mjesecu za slijedeći mjesec, a ako se radi o prvom tiskanju markica ili o većim količinama od uobičajenih u ranijim mjesecima najmanje 30 dana prije preuzimanja.
(3) Uz zahtjev proizvodaći su dužni dati i podatke za koje duhanske prerađevine narućuju markice, a isto tako i izjavu o udjelu domaćeg i uvoznog duhana u svakoj vrsti cigareta. Ako se tijekom godine promijeni udio domaćeg i uvoznog duhana u pojedinoj vrsti cigareta, porezni obveznik dužan je o tome obavijestiti Središnji ured, odmah nakon promjene tog udjela.

Članak 4.
Nadzorne markice nose slovne oznake serijal.

  1. "T" - za sve vrste domaćih cigareta koje imaju najmanje 60% domaćeg duhana i pakirane su u tvrdom omotu.
  2. "M" - za sve vrste domaćih cigareta koje imaju najmanje 60% domaćeg duhana i pakirane su u mekom omotu,
  3. "LD" - za sve vrste cigareta proizvedenih na temelju dozvole koje imaju najmanje 60% domaćeg duhana.
  4. "L" - za sve vrste ostalih cigareta proizvedenih na temelju dozvole koje sadrže manje od 60% domaćeg duhana,
  5. "D" - za sve vrste domaćih cigareta koje imaju manje od 60% domaćeg duhana.
  6. "ODP" - za ostale duhanske prerađevine,
  7. .U" - za sve duhanske prerađevine koje se uvoze. IVa markici rnože se nalaziti i oznaka uvoznika,
  8. "SCP" - za duhanske prerađevine koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladištima i slobodnim zonama.


Članak 5.
Ministarstvo financija preuzima markice od tiskare i pohranjuje ih u trezor u Središnjem uredu (dalje:"glavni trezor").

Članak 6.
(1) Iz glavnog trezora markice se izdaju ili u pomoćne trezore kod proizvođača ili neposredno poreznim obveznicima.
(2) Izdavanje markica iz glavnog trezora obavljaju rukovatelji glavnog trezora na osnovi pisanog zahtjeva za preuzimanje markica poreznog obveznika ili rukovatelja pomoćnih trezora.
(3) Ako porezni obveznik smješta markice u pomoćni trezor mora imati osiguran odgovarajući prostor za pohranu i distribuciju poreznih markica i smještaj službenika Porezne uprave.
(4) Porezni obveznici nesmiju izravno od tiskare preuzimati markice.

Članak 7.
(1) Pomoćni trezori smješteni su kod proizvođača duhanskih prerađevina.
(2) Otpremu markica od glavnog do pomoćnog trezora može obavljati porezni obveznik samo u pratnji jednog od rukovatelja pomoćnog trezora.

Članak 8.
(1) Prije izdavanja nadzornih markica porezni su obveznici dužni ovlaštenom službeniku Središnjeg ureda ili nadležne ispostave Porezne uprave dostaviti zahtjev s podacima o seriji markica i važećim maloprodajnim cijenama duhanskih prerađevina, iznosu posebnog poreza i poreza na promet po serijama i broju traženih markica na obrascu ZI-MS, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Ovlašteni službenik u zahtjev unosi podatke o izdanim količinama po serijama te iznos ukupnog posebnog poreza i poreza na promet. Obrazac potpisuju ovlašteni službenik poreznog obveznika i Porezne uprave.
(3) Pri preuzimanju markica porezni obveznici-proizvođači dužni su ovlaštenom službeniku urućiti dokaz o uplatl cijene tiskanja markica - kopiju virmanskog naloga. Bez dokaza o plaćenom dospjelom iznosu cijene tiskanja markice ne mogu preuzeti.
(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici moraju dati podatke o proizvedenim količinama po vrstama duhanskih prerađevirla te o broju neiskorištenih i oštećenih markica preuzetih prethodnim zshtjevom na obrascu PK-DP, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(5) Izdavanje markiea iz pomoćnog trezora poreznim obveznicima obavljaju rukovatelji pomoćnog trezora, što potvrđuju svojim potpisima na zahtjevu.
(6) Rukovatelji pomoćnog trezora dužni su provjeriti da li je plaćena tiskarska vrijednost markica i dospjeli porez.
(7) Rukovatelji pomoćnih trezora dužni su Središnjem uredu dnevno dostavljati podatke o stanju markica kod poreznih obveznika i u pomoćnim trezorima.
(8) Rukovatelji pomoćnog trezora moraju najmanje jedanput tjedno kontrolirati uporabu markica danih u proizvodnju, usporediti oznake serija, brojeve na nadzornim markicama i datume izdavanja markica sa markicama koje su u uporabi u proizvodnji i o tome saćiniti zapisnik.
(9) Porezni obveznici dužni su osigurati kvalitetno lijepljenje markica i na način da se prilikom otvaranja ambalaže - paketića oštete.
(10) Oštećene nadzorne markice ili one koje se više ne koriste porežni obveznici dužni su predati ovlaštenom šlužbeniku, uz podnošenje slijedećeg zahtjeva za preuzimanje novih nadzornih markica
(11) Oštećene markice koje se od poreznih obveznika preuzmu radi priznavanja prava na povrst uplaćenog poreza porezni obveznici nalijegljuju na posebni arak papira.

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 410-19/94-01/1005
Urbroj: 513-07/94-1
Zagreb, 28.srpnja 1994.

Ministar financija
Božo Prka, v.r.
_______________________
Podnositelj zahtjeva

_______________________
Mjesto i datum

ZAHTJEV ZA PRUZIMANJE NADZORNIH MARKICA BROJ________________
ZI-MS
_ _______________________________
Serija Zahtjev Izdano Stanje pomoćnog trezora nakon
markica izdavanja nadzornih markica
_ _______________________________
MPC Posebni Porez na Broj Serija od Ukupno Ukupni Ukupni Serija MPC Stanje
porez promet traženih broja do komada posebni porez na trezora
markica broja porez promet
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_ _______________________________

_ _______________________________

_ _______________________________
Ukupno:
_ _______________________________
PREUZEO: POTPISI OVLAŠTENIH OSOBA

_____________ M.P. _____________________________

Napomena: Podaci u kolonama 2.,3. i 4. iskazuju se po paketiću cigareta

________________
porezni obveznik
_______________
mjesto i datum

PODACI O PROIZVEDENIM KOLIČINAMA DUHANSKIH PRERAĐEVINA
NA DAN __________ PREMA ZAHTJEVU ZA PRUZIMANJE MARKICA
BROJ______________
PK-DP

_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
_ _______________________________

_ _______________________________

_ _______________________________
Ukupno:
_ _______________________________
M.P. POTPIS OVLAŠTENIH OSOBA
POREZNOG OBVEZNIKA

____________________________


Naziv pravne osobe OBRAZAC IZ-DPU
(Uvoznika - držatelja
konsignacijskog skladišta)

IZVJEŠČE O UVOZU, PRODAJI I STANJU UVOZNIH
DUHANSKIH PRERAĐEVINA ZA RADOBLJE OD_______ do _______19_____

_ _______________________________
Red. OPIS Vrste duhanskih prerađevina prema posebnom porezu
broj
_ _______________________________
1 2
_ _______________________________
8,93 K 7,51 K
_ _______________________________
3 4 5 6 7 8
_ _______________________________
Cijena Količina u Vrijednost Cijena Količina u Vrijednost
paketićima (3x4) paketićima (6X7)
_ _______________________________
1. stanje zaliha na početku
mjeseca (u poslovnom prostoru
ili na konsignacijskim
skladištima)
_ _______________________________
2, uvezene količine tijekom
mjeseca
_ _______________________________
3. Povrat iz SCP-a, SS-a i SZ-a
_ _______________________________
4. ukupno (1 + 2 + 3)
_ _______________________________
5. Prodaja (5 + 6)
_ _______________________________
6. Prodano (isporučeno SCP, SS i SZ)
_ _______________________________
7. Prodano u zemlji
_ _______________________________
8. Stanje zaliha na kraju mjeseca (3-4)
_ _______________________________
9. Ukupno plaćenog posebnog poreza
_ _______________________________

M. P.
Datum______ 19_________ ____________________
(potpis ovlaštene osobe
Visina posebnog poreza izračunava se poreznog obveznika)
prema dužini cigareta
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti