POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni kutak - zakon o davanju - pravilnik o energetskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji (Narodne novine, broj 27/93, 13/94., 69/94. i 73/94.), ministar financija izdaje
NAREDBU
O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAĆUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA
I.
OPĆE ODREDBE
Ovom se Naredbom propisuju računi u Zavodu za platni promet na koje će se uplaćivati prihodi proraćuna i izvanproraćunskih fondova te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.
Prihodima proraćuna i izvanproračunskih fondova te prihodima za druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donijetim na temelju zakona.
Vlastiti prihodi državnog, županijskih i gradskih odnosno općinskih proraćuna uplaćuju se na žiro račune tih proraćčna. Pregled žiro računa županija i gradova/općina nalazi se u POPISU ŽIRO RAČUNA PRORAČUNA ŽUPANIJA 1 GRADOVA/OPĆINA, TE BROJČANIH OZNAKA MJERODAVNIH JEDINICA ZAVODA ZA PLATNI PROMET, ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE I GRADOVA/OPĆINA PO ŽUPANIJAMA, u prilog ove Naredbe.
Budući da se vlastiti prihodi proračuna uplaćuju na njihove žiro račune, podaci o vrstama poreza označavaju se brojčanim oznakama (šiframa) pojedinih poreznih oblika. Brojčana oznaka se obvezno upisuje na nalogu za uplatu u "pozivu na broj odobrenja".
Zajednički prihodi proračuna uplaćuju se na uplatne račune propisane ovom Naredbom i raspoređuju se korisnicima na zakonski utvrđeni način.
II.
PRORAČUNSKI PRIHODI
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA
Pri uplati vlastitih prihoda proračuna porezni obveznici pravne osobe dužne su u pozivu na broj odobrenja u pretpolje upisati broj modela "21" a u polje brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje i matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka). Porezni obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani dužni su upisati u pretpolje broj modela "22" a u polje brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje i jedinstveni matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).
A. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA
1. Prihodi državnog proračuna uplačuju se na račun
30102-630-16 Državni proračun.
2. Brojčane oznake (šifre) za vrste prihoda su:
1) Porez na promet
1007 Porez na promet proizvoda i usluga, 1015 Porez na promet od prodaje automobila,
1023 Porez na promet od igara na sreću u igračnici ili automat klubu.
2) Porez na dodanu vrijednost 1031 Porez na dodanu vrijednost.
3) Posebni porezi
1040 Poseban porez na uvoz automobila, 1058 Poseban porez na naftne derivate, 1066 Poseban porez na alkohol,
1074 Poseban porez na pivo,
1082 Poseban porez na bezalkoholna pića, 1090 Poseban porez na duhanske prerađevine, 1104 Poseban porez na kavu.
4) Igre na sreću
3018 Porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu od igara na sreću u igračnici ili autormat klubu,
3026 Porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu od automata za zabavne igre i od priređivanja zabavnih igara u zabavnim klubovima,
2097 Porez na dobitke od igara na sreću,
5150 Naknada za koncesiju za priređivanje igara na sreću od posebnog značenja.
5) Pristojbe i naknade
5002 Državne upravne pristojbe u gotovu novcu,
5010 Upravna pristojba u podrućju prava industrijskog vlasništva,
5029 Javnobilježnićke pristojbe,
5037 Prihodi ostvareni prodajom na malo sudskih pristojbenih maraka jedinstvene emisije,
5045 Državne sudske pristojbe u gotovu novcu,
5053 Naknada koja se plaća pri iz.davanju dugoročnih vrijednosnih papira,
5061 Naknada za korištenje naftne luke i naftovoda,
5070 Pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice,
5088 Pristojbe koje se plaćaju za jednokratno organiziranje na širem podxučju prigodne lutrije, robno-novćane lutrije, tombole ili klađenja te za otvaranje automat klubova i igračnica,
5096 Naknada za upoxabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske,
5100 Državna pristojba za zgrade za odmor,
5118 Državna pristojba za odmarališta,
5126 Državna pristojba za cestovna motorna vozila,
5134 Državna pristojba za plovne objekte,
5142 Naknada za ceste za inozemna cestovna motorna i priključna vozila.
6) Novćane kazne
6009 Novćatle kazne za carinslse prekršaje i novćana sredstva dobivena od prodane robe po prekršajima,
6017 Novčane kazne za devizne prekršaje,
6025 Novčane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriće Porezna uprava,
6033 Novćane kazne za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka koje izriće Financijska policija
6041 Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene od MUP-a,
6050 Novćane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješerkjima sudaca za prekršaje,
6068 Ostale novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi po rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
6076 Novćane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
6084 Novćane kazne za krivična djela, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka,
6092 Novćane kazne za prekršaje što ih izriću državna tijela uprave i troškovi postupka.
7) Ostali prihodi Državnog proračuna
7005 Prihodi tijela državne uprave,
7013 Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisime,
7021 Prihodi od viška prihoda nad rashodima NBH,
7030 Sredstva za financiranje obnove,
7048 Prihodi od prodaje obveznica Republike Hrvatske,
7056 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
7064 Prihodi od kamata za korisnike Državnog proraćuna,
7072 Dio kreditnih fondova i osnivačkih uloga banaka,
7080 Naplaćeni troškovi prisilne naplate,
7099 Porez iz ukupnog prihoda građana,
7102 Dio premije za osiguranje od požara,
7110 Doprinos za skloništa,
7129 Ostali državni prihodi.
7137 Prihodi od vlastite djelatnosti ministarstava,
7145 Prihodi od vlastite djelatnosti prosvjetnih ustanova,
7153 Prihodi od vlaslite djelatnosti ostalih korisnika državnog proračuna.
3. Carina i posebne uvozne pristojbe
Carina, posebne uvozne pristojbe i ležarina uplaćuju se u korist individualne partije evidentnog računa broj 845 mjerodavne carinarnice odnosno Carinske uprave Republike Hrvatske. Prihode uplaćene s tih osnova, carinarnice odnosno Carinska uprava Republike Hrvatske uplaćuje na račun 30102-630-16 uz oznaku vrste prihoda:
4006 Carina,
4014 Carinska pristojba.
NAPOMENA: Novćane kazne, oduzetu imovinsku korist i troškove postupka koje izriću sudovi i suci za prekršaje, kada se obavljaju bezgotovinskim načinom plaćanja, obveznici uplate uplaćuju Posebnim nalogom za prijenosobrazac br. 41. Jedinice Zavoda za platni promet obvezne su ovjereni primjerak Izvještaja nadležnom organu proslijediti organu koji je kaznu propisao.
Novćane kazne, oduzetu imovinsku korist i troškove postupka koje izriću sudovi i suci za prekršaje, kada se obavljaju gotovinskim naćinom plaćanja, obveznici uplate uplaćuju Posebnom uplatnicom - Obrazac br.11. Blagajne pošta, banaka i Zavoda za platni promet dužne su ovjereni primjerak "Izvještaj nadležnom organu" proslijediti orgau koji je kaznu propisao.
U pozivu na broj odobrenja sudovi i suci za prekršaje dužni su upisati odnosno upozoriti obveznike.uplate da u pretpolje upišu broj modela "23"; a u polje šifru vrste kazne koja se plaća (4 znamenke) i šifru predmeta koju određuju suci.
B. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
4. Županijski prihodi uplaćuju se u korist žiro raćunažupanija.
5 Brojćane oznake (šifre) za vrste prihoda su:
1) Županijski porezi:
1309 Porez na nasljedstva i darove,
1317 Porez na Cestovna motorna vozila,
1325 Porez na plovne objekte,
1333 Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba. 2) Županijske pristojbe
5304 Županijske upravne pristojbe u gotovu novcu.
3) Županijske novćane kazne
6300 Županijske novćane kazne i oduzeta imovinska korist, 6319 Županijske novčane kazne po rješenjima sudaca za
prekršaje,
6327 Župarkijske novćane kazne za prekršaje i oduzeta imovinska korist koje izriće Porezna uprava.
4) Ostali županijski prihodi
73007 Ostali županijski prihodi utvrđeni posebnim zakonom
C. PRIHODI KOTARSKIH PRORAČUNA
6. Kotarski prihodi uplaćuju se u korist žiro računa kotareva.
7. Brojčane oznake (šifre) za vrste prihoda su:
1) Kotarski porez
1600 Poseban kotarski porez.
2) Kotarske pristojbe
5606 Kotarske pristojbe.
D. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
8. Gradski/općinski prihodi uplaćuju se u korist žiro računa gradova/općina.
9. Brojčane oznake (šifre) za vrste prihoda su:
1) Gradski i općinski porezi i prirezi
1708 Porez na potrošnju,
1716 Porez na kuće za odmor,
1724 Porez na reklame,
1732 Porez na tvrtku odnosno naziv, 1740 Porez na korištenje javnih površina.
2) Pristojbe i naknade
5703 Gradske i općinske upravne pristojbe u gotovom novcu,
5711 Ostale gradske i općinske pristojbe u gotovom novcu, 5720 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom,
5738 Naknade za upotrebu javnih gradskih/općinskih površina,
5746 Nakrlada za korištenje prostora elektrana,
5754 Posebna pristojba za postavljanje automata za zabav nc igre, za otvaranje zabavnog kluba i za organizira nje jednokratnih prigodnih igara na sreću,
5762 Naknada za upotrebu cesta koja se plaća na traktore i njihova prikljućna vozila.
3) Gradske/općinske novćane kazne
6700 Gradske i općinske novćane kazne i oduzela itnovinska korist,
6718 Gradske i općinske novćane kazne za prekršaje i oduzeta imovirlska korist koje izriće Porezna uprava.
4) Ostali prihodi gradskih i općinskih proraćuna 7706 Ostali gradski i općinski prihodi,
7714 Šumski doprinos.
E. ZAJEDNIČKI PRIHODI
10. Zajednički prihodi uplaćuju se na račune otvorene na razini Države. Sastavni dio uplatnog računa je i brojčana oznaka grada/općine.
U pozivu na broj odobrenja porezni obveznici pravne osobe u pretpolje upisuju broj modela "05" a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenka). Porezni obveznici fizičke osobe, građani i strani državljani u pretpolje upisuju broj modela "12" a u polje jedinstveni matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).
ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
11. Zajednički prihodi državnog i županijskog proračuna uplaćuju se na račune:
30100-840-. . .-320 Godišnja naknada za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila,
30100-840-. . .-341 Naknada za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin.
Na mjesto ". . ." upisuje se brojčana oznaka ispostave Porezne uprave gdje se obavlja registracija vozila.
F. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
12. Zajednički prihodi državnog, gradskih i općinskih proračna uplaćuju se na račne:

 1. 30100-840-...-2848 Porez na promet nekretnina,
 2. 30100-840-...-2853 Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara,
 3. 30100-840-...-621259 Naknada za eksloataciju mineralnih sirovina.

Na mjesto " " upisuje se brojčana oznaka grada/općine koji sudjeluju u zajedničkom prihodu.
Za račun pod 1) upisuje se brojčana oznaka grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi, za račun pod 2) upisuje se brojčana oznaka grada/općine gdje se priređuju igre na sreću i zabavne igre a za račun pod 3) brojčana oznaka grada/općine na čijem se području obavlja eksplolatacija mineralnih sirovina.
G. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
1.. Porez na dobit
13. Porez na dobit uplaćuje se na račun 1) 30100-840-...-1146 Porez na dobit.
Na mjesto ".. " upisuje se oznaka grada/općine prema sjedištu poduzeća odnosno prebivalištu poduzetnika, članak 2. stavak 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 109/93.).
2. Porez na dohodak
14. Porez i prirez na dohodak uplaćnje se na račune

 1. 30100 840- 1403 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada,
 2. 30100-840-...-1419 Porez i prirez na dohodak fizičkih osoba koje povremeno obavljaju i određene usluge pravnim i fizičkim osobama, autorskih prava, imovinskih prava od obrta i slobodnih zanimanja po odbitku (članak 9, 11 ., 34 i 49 Zakona o porezu na dohodak),
 3. 30100-840- -1424 Porez i prirez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja,
 4. 30100-840-...-1445 Porez i prirez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva,
 5. 30100-840-..-1466 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava,
 6. 30100-840-.-1492 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi.

Na mjesto " " upisuje se oznaka grada/općine, prema općini prebivališta poreznog obveznika.
U slučaju da fizička osoba-porezni obveznik od nesamostalnog rada nema u Republici Hrvatskoj prebivalište ni uobičajeno boravište, porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se na račun pod 1) ove točke prema sjedištu poslodavca.
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada isplatitelj uplaćuje Zbrojnim nalogom za prijenos (obrazac: broj 47) uz obveznu naznaku na odobrenjima po općinama, brojčane oznake grada/općine prebivališta poreznih obvenika.
Na račune od 2) do 6) isplatitelji su dužni uplaćivati obračunate svote poreza na dohodak pojedinaćnim nalozima, s obveznom naznakom brojčane oznake grada/općine prebivališta poreznog obveznika. U pozivu na broj odobrenja isplatitelj je dužan upisati u pretpolje broj modela "12", a u polje jedinstveni matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).
3. Upravni biljezi
15. Prihod od prodaje upravnih biljega uplaćuje se na račun
1) 30100-840-...-3086 Prihod od pristojbi ostvaren prodajom upravnih biljega.
Na mjesto "..." upisuje se oznaka grada/općine, na području kojeg je ostvarena prodaja upravnih biljega.
4. Zakupnina od poljoprivrednog zemljišta
16. Prihod od zakupa i prokdaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uplaćuje se na račun:
1) 30100-840-. -6441 Prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Na mjesto ".. " upisuje se brojčana oznaka grada/općine gdje se nalazi poljoprivredno zemljište.
III.
PRIHODI IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA A. PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
17. Doprinos za zdravstveno osiguranje uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja:

 1. 843-37 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća posloprimaca zaposlenih kod pravnih osoba,
 2. 843-63 Doprirlos za zdravstveno osiguranje što ga plaćaju osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom,
 3. 843-79 Uprinos za zdravslverro osiguranje osoba što ga plaćaju osobe koje obavljaju neprivr-ednu djelatnost osobnim radom,
 4. 843-84 Doprinos za zdravstveno osiguranje posloprimaca zaposlenih kod fizičkih osoba,
 5. 843-107 Doprinos za zdravstveno osiguranje koje plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe,
 6. 843-1905 Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih u inozemstvu i za slučaj nesreće na poslu,
 7. 843-8516 Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika,
 8. 843-378 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika mirovina i korisnika prava na pr-ofesionalnu rehabilitaciju,
 9. 843-383 Doprinos za zdravstveno osiguranje za ostale osiguranike, u skladu s Odlukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

U pozivu na broj odobrenja obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje dužni su u pretpolje upisati broj modela "13", a u polje: REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA (10 znamenaka) i RAZDOBLJE UPLATE (mjesec i godina).
B. PRIHODI FONDOVA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
18. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja:

 1. 843-149 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća posloprimaca.
 2. 843-14905 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće posloprimaca koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju,
 3. 843-1968 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje što ga plaćaju osiguranlci za produženo osiguranje,
 4. 843-14926 Doprinos za osiguranje posloprimaca, učenika i studenata koji obavljaju privremene i povremene poslove,
 5. 843-112 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osigura nje koji plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe,
 6. 843-180 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje od fizičkih osoba privredne djelatnosti što ga plaćaju samostalni obveznici plaćanja,
 7. 843-196 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osigura nje od samostalnih obveznika uplate,
 8. 843-203 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća posloprimaca zaposlenih kod poslodavaca obrtnika i slobodnih zanimanja,
 9. 843-17501 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od osnovice osiguranja,
 10. 843-89001 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika od katastarskog prihoda,
 11. 843-1809 Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje građana koji samostalno obavljaju djelatnost - neobavezno osiguranje

U puzivu na broj odobrenja obveznici uplate doprinosa za mirovirnko i invalidsko osiguranje dužni su u pretpolje upisati broj modela.13", a u polje: REGISARSKI BROJ OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA (10 znamerkaka) i RAZDOBLJE UPLATE (mjesec i godina).
C. SREDSTVA DOPLATKA ZA DJECU
19. Doprinos za doplatak za djecu uplaćuje se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja:

 1. 843-271 Doprinos za doplatak za djecu iz plaća posloprimaca zaposlenih kod pravnih osoba,
 2. 843-292 Doprinos za doplatak za djecu iz plaća posloprimaca zaposlenih kod poslodavaca obrtnika i slobodnih zanimanja i iz plaća poslodavca,
 3. 843-8173 Doprinos za doplatak za djecu koji plaća Zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe.

U pozivu na broj odobrenja obveznici uplate doprinosa doplatka za djecu dužni su u pretpolje upisati broj modela "13", a u polje REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA (10 znamenaka) i RAZDOBLJE UPLATE (mjesec i godina).
D. PRIHODI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
20. Daprinos za zapošljavanje uplaćuje se na račun otvoren na razini ispostava Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja:
1) 843-768 Doprinos za zapošljavanje iz plaća posloprimaca.
IV.
PRIHODI JAVNIH PODUZEĆA
A. PRIHODI JAVNIH VODOPRIVREDNIH PODUZEĆA
21. Prihodi Javnog vodoprivrednog poduzeća Hrvatska vodoprivreda uplaćuju se na račune

 1. 30100-842-000-2229 Naknada za korištenje voda,
 2. 30100-842-000-2234 Naknada za zaštitu voda,
 3. 30100-842-000-2255 Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena,
 4. 30100-842-000-1562 Vodoprivredni doprinos,
 5. 30100-842-000-453 Vodoprivredni doprinos od obrtnika i slobodnih zanimanja.
 6. Prihodi ostalih javnih vodoprivrednih poduzeća uplaćuju se na račun otvoren na razini ispostava Porezne uprave :
 7. 842-2260 Vodoprivredna naknada koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području.
 8. Prihodi ostalih javnih vodoprivrednih poduzeća uplaćuju se na raćun otvoren na razini grada/općine
 9. 842-469 Vodoprivredna naknada od poljoprivrednika

B. PRIHODI JAVNOG PODUZECA HRVATSKE ŠUME
24. Prihodi Javnog poduzeća Hrvatske šume uplaćuju se na raćune otvorene na razini ispostava Porezne uprave:

 1. 8425509 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,
 2. 842-5514 Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma,
 3. 842-5535 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma,
 4. 842-523046 Doprinos za šume obračunat od katastarskog prihoda šuma i šumskog zemljišta.

V.
OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE
25. Porez na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda uplaćuje se na račun
1) 30100-840-000-2138 Porez na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani nadzor.
26. Prihod Crvenog križa Hrvatske uplaćuje se na račun:
1) 30100-842-000-7683 Sredstva solidarnosti ostvarena u Tjednu solidarnosti plaćanjem markica solidarnosti.
27. Prihodi fondova u stambenom i komunalnom gospodarstvu uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave:

 1. 842-406 Naknada za ustupanje i korištenje građevinskog zemljišta,
 2. 842-42 Ostali prihodi fondova u komunalnom gospodarstvu.
 3. Ostali prihodi po posebnim propisima uplaćuju se na račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave 1 ) 842-523093 Komorski doprinos.
 4. Samodoprinos se uplaćuje na račune otvorene na razini grada/općine :
 5. 842-822 Samodoprinos,
 6. 842-929 Samodoprinos od poljoprivrednika.
 7. Prihodi turističkih zajednica uplaćuju se na raćune otvorene na razini grada/općine
 8. 842-271 Članarina turistićkim zajednicama,
 9. 842-474 Boravišna pristojba.

ZAJEDNIČKE ODREDBE
31. Prilikom popunjavanja naloga za uplatu posebnu pozornost treba obratiti pozivu na broj odobrenja.
1) Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Državnog proračuna:
Račun na koji se porez plaća je: 301020630-16
Poziv na broj odobrenja za pravnu osobu kada uplaćuje porez na promet proizvoda i usluga:
Poziv na
broj 21 1007 - 3282635
(odobrenja)
gdje je: "21" - broj modela,
1007 - porez na promet proizvoda i usluga (brojčana oznaka vrste prihoda)
3282635 - matični broj poreznog obveznika pravne osobe (u ovom slučaju Poduzeće " Konćar" Elektroindustrija Zagreb)
Poziv na broj odobrenja za fizičku osobu kada uplaćuje porez na promet od prodaje automobila:
Poziv na
broj 22 1 01 5 - 01 1 2948335088 (odobrenja)
gdje je: "22" - broj modela,
1015 - porez na promet od prodaje automobila (brojčana oznaka vrste poreza),
0112948335088 - jedinstveni matični broj građana u ovom slućaju Ane Pavlić.
2)Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Krapinsko-Zagorske županije:
Račun na koji se·poziv plaća je:35230-630-180
Poziv na broj odobrenja za pravnu osobu kada uplaćuje porez na cestovna motorna vozila:
Poziv na broj 21 1 3 1 7 _ 3 2 8 2 6 3 5
(odobrenja)
gdje je: 1317 - porez na cestovna motorna vozila (brojčana oznaka vrste poreza),
3282635 - matični broj pocreznog obveznika pravne osobe (u ovom slučaju Poduzeće "Končar" Eleletroindustrija Zagreb)
Poziv na broj odobrenja za fizičku osobu kada uplaćuje porez na nasljedstvo i darove:
Poziv na
broj 22 1 3 0 9 - 0 l l 2 9 4 8 3 3 5 0 8 8 (odobrenja)
gdje je: 1309 - porez na nasljedstva i darove (brojčana oznaka vrste poreza),
01 12948335088 - jedinstveni matični broj građana u ovonk slućaju Ane Pavlić
3) Primjer za popunjavanje naloga za plaćanje poreza koji je u cjelini prihod Općine Klanjec
Račun na koji se porez plaća je 35240-630 196
Poziv na broj odobrenja za pravnu osobu koja plaća porez na tvrtku odnosno naziv
Poziv na
broj 21 1 7 3 2 - 3 2 8 2 6 3 5
(odobrenja)
gdje je: 1732 - porez na tvrtku odnosno naziv (brojčana oznaka vrste prihoda),
3282635 - matični broj poreznog obveznika pravne osobe (u ovom slučaju Poduzeće "Končar" Elektroindkrstrija Zagreb).
Poziv na broj odobrenja za fizičku osobu koja plaća porez na kuću za odmor:
Poziv na
broj 22 1 7 1 6 - 0 1 1 2 9 4 8 3 3 5 0 5 8 (odobrenja)
gdje je: 1716 - porez na kuće za odmor (brojčana oznaka vrste poreza),
0112948335088 - jedinstveni matični broj građana u ovom slučaju Ane Pavlić.
32. Obveznici uplate poreza koji je zajednički prihod proraćuna države, županije i grada/općine, uplaćuju prihode na račune otvorene na razini države predviđene ovom Naredbom. Pri uplati na te račune obveznici moraju na naloge za uplatu napisati broj jedinice Zavoda za platni promet, broj osnovnog računa iz Plana računa Zavoda za platni promet, brojčanu oznaku grada/općine, i broj uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom
Primjer za zajednički prihod za račun otvoren na razini držiave: 30100-840-187-1403, gdje je:
30100 - broj jedinice Zavoda,
840 - osrkovni račun u Planu računa Zavoda,
187 - brojčana oznaka Općine Klanjec,
1403 - porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
U pozivu na broj odobreraja porezni obveznici pravne osobe dužni su upisati broj osnovnog rnodela "05" a u polje matični broj dodijeljen od Državrkog zavoda za statistiku (7 znamenaka). Porezni obveznick fizičke osobe, građani i strani državljani dužni su upisati broj osnovnog modela
"12" a u polje jedinstveni matični broj građana odnosno matični broj za strance (13 znamenaka).
Primjer za poreznog obveznika pravnu osobu:
Poziv na
broj053282635
(odobrenja)
gdje je: "05" - broj modela,
3282635 - matični broj poreznog obveznika pravne osobe (u ovom slučaju Poduzeće "Konćar" Elektroindustrija Zagreb).
Primjer za poreznog obveznika fizičku osobu:
Poziv na
broj 12 01 1 2948335058
(odobrenja)
gdje je: "12" - broj modela
0112948335088 - jedinstveni matični broj građana u ovom slućaju Ane Pavlić.
Kod zajedničkih prihoda u pozivu na broj odobrenja ne upisuje se brojčana oznaka vrste prihoda jer je sadržana u broju uplatnog računa već samo matični broj pravne osobe odnosno jedinstveni matični broj fizičke osobe obveznika uplate.
33. Obveznici uplate doprinosa izvanproračunskim fondovima i uplatioci drugih prihoda koji prihode uplaćuju na račune predviđene ovom Naredbom, pri uplati na te račune, moraju na naloge za uplatu napisati broj jedinice Zavoda za platni promet, broj osnovnog računa iz Plana računa Zavoda za platni promet, brojčanu oznaku općine odnosno brojčanu oznaku druge razine otvaranja računa i broj uplatnog raćuna predviđenog ovom Naredbom.
Kao brojčana oznaka za račune otvorene na razini ispostava Porezne uprave koristi se broj općine u kojoj je sjedište ispostave Porezne uprave.
1) Primjer za račun otvoren na razini ispostave Porezne uprave: 35240-843-187-149, gdje je:
35240 - broj jedinice Zavoda,
843 - osnovni račun u Planu računa Zavoda,
187 - brojčana oznaka za račun na razini ispostave Porezne uprave (u ovom slučaju ispostava Klanjec),
149 - doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća posloprimaca:
2) Primjer za račun otvoren na razini grada/općine: 35240-842-466-474, gdje je:
35240 - broj jedinice Zavoda,
842 - osnovni raćun u Planu računa Zavoda,
466 - brojčana oznaka opčine (u ovom slućaju Općina Tuhelj),
474 - boravišna pristojba.
34. Zavod za platni promet, banke i HPT (ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa) ne smiju primiti odnosno obraditi naloge za uplatu proračunskih i drugih prihoda ako nisu popunjeni u skladu s ovom Naredbom. Ako prime odnosno prime i ne isprave nepravilno ili nepotpuno popunjene naloge te zbog toga budu sredstva pogrešno usmjerena, organizacija za obavljanje platnog prometa snosi svu materijalnu odgovornost.
35. Zavod za platni promet osigurat će Poreznoj upravi podatke na magnetnom mediju o uplatama u korist državnng i županijskih te onih gradskih/općinskih proračuna s kojima Porezna uprava ima zaključen ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza, o čemu će Porezna uprava obavijestiti Zavod za platni promet.
36. Sredstva s uplatnih računa iz ove Naredbe prenosi mjerodavna jedinica Zavoda za platni promet.
37. Danom uplate poreza podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na žiro računu proračuna, na uplatnom računu (kada se radi o zajedničkom prihodu), odnosno kada su uplaćena u Zavodu za platni promet.
38. Više uplaćeni, odnosno pogrešno uplaćeni prihodi virmaikskim se nalogom vlasnika računa kojima su više odnosno pogrešno uplaćeni prihodi usmjereni, vraćaju na račune određene ovom Naredbom, odnosno uplatiteljima na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.
Rješenja o povratu poreza koja donosi mjerodavna ispostava Porezne uprave, izvršava Zavod za platni promet sa žiro računa odnosno uplatnog računa prihoda na koji se povrat odnosi.
rješenja o povratu više i pogrešno uplaćenih sudskih pristojbi te novčanih kazni koje izriću sudovi i suci za prekršaje donosi nadležni sud odnosno suci za prekršaje koji su o predmetu rješavali, a izvršava ih Zavod za platni promet.
RASPOREĐIVANJE PRIHODA
39. Prihodi uplaćeni na uplatne račune iz ove Naredbe raspoređuju se u zakonom određenim postocima u korist državnoga, županijskog i gradskog/općinskog proraćuna, odnosno izvanproračunskim fondovima, zavodima, javnim poduzećima, ostalim fondovima ili ostalim organizacijama
Zajednički prihodi proračuna izvanproračunskih fondova, javnih poduzeća i ostalih fondova raspoređuju se svakoga radnog dana.
Ključ za raspodjelu zajedničkih prihoda dostavit će po potrebi Porezna uprava.
40. Zavod za platni promet obvezan je osigurati evidenciju po vrstama prihoda uplaćenih u korist državnog županijskih, gradskih-općinskih proračuna te o raspoređenim zajednićkim prihodima proračuna, izvanproračunskih fondova, zavoda, javnih paduzeća i ostalih organizacija.
ZAVRŠNE ODREDBE
41. Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima (Narodne novine od broja 114/93., 10/94., 14/94 i 47/94.).
42. Ova Naredba stupa ne snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.
Klasa:401-03/94-01/09
Urbroj : 513-07/94-1
Zagreb, 19. prosinca 1994.
Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti