POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - ažurirane zbirke - odluka o razrješenju - statistički standardi za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 16. Zakona o posebnom porezu na pivo ("Narodne novine". br. 51/94.) ministar financija donosi

PRAVILNIK
o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje način izvješćivanja,. dostave podataka i poreznog nadzora pri obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na pivo.

Članak 2.
(1) Pivovare. pivari i uvoznici piva obvezni su izvješćivati i dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema njihovom sjedištu podatke o:

  1. proizvodnim kapacitetima i njihovoj promjeni,
  2. proizvedenom i isporučenom pivu te pivu na zalihi i u proizvodnji - u pogonima, skladištima ili na drugim proizvodnim ili poslovnim mjestima.
  3. uvozu piva,
  4. zalihama piva u carinskom skladištu.

5, otpremi (izlasku) piva iz carinskog skladišta,
6. obračunu i uplati posebnog poreza.
(2) Pogoni odnosno proizvodne ili poslovne jedinice izvan sjedišta poreznog obveznika izvješće s podacima dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema njihovom sjedištu.

Članak 3.
(1) Porezni obveznici dostavljaju podatke o stanju zaliha proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama piva na Obrascu IZ-PI - Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama piva koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovog članka porezni obveznici dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
(3) Na rednom broju 8 Obrasca IZ-PI uključene su i isporučene količine piva na koje je prilikom uvoza plaćen posebni porez.
(4) Na obrascu iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici dostavljaju i godišnje izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama piva.
(5) Godišnje izvješće iz stavka 4. ovoga članka porezni obveznici dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
(6) Uz godišnje izvješće obvezno se dostavljaju i podaci o stanju zaliha piva prema popisu (inventuri) na dan 31. prosinca prethodne godine.

Članak 4.
(1) Mjesečno izvješće o isporučenim oporezivim količinama piva te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na pivo podnosi se na Obrascu MI-PI - Mjesečno izvješće o isporučenim oporezivim količinama piva te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Mjesečno izvješće na Obrascu MI-PI porezni obveznici dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
(3) Podatak iskazan na rednom broju 1 kolona 4 Obrasca MI-PI mora odgovarati podatku iskazanom na rednom broju 9 Obrasca IS-PI.
(4) U kolonu 7 Obrasca MI-PI unosi se podatak o posebnom porezu na pivo koji je uplatio porezni obveznik u izvještajnom mjesecu kao i podatak o posebnom porezu koji je naplatila carinarnica a odnosi se na isporučene oporezive količine piva.
(5) Porezni obveznik podnosi na Obrascu MI-PI i godišnje izvješće.
(6) Porezni obveznik podnosi godišnje izvješće iz stavka 5. ovoga članka nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 5.
(1) Proizvođači piva - pivovare i pivari obvezni su ugraditi volumetre odnosno brojaće na posude za proizvodnju sladovine na mjestu protoka piva za mjerenje pakovina u proizvodnji i otakanju piva.
(2) Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obvezan je za volumetre i brojaće osigurati ovjerni pečat ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima. Valjani ovjerni žig odnosno valjanu ovjernicu o ispunjenim mjeriteljskim zahtjevima moraju imati i mjerila protoka piva i brojaći boca ili limenki i baćvi pri punjenju piva u ambalažu ili transportne cisterne.
(3) Ispostava podrućnog ureda Porezne uprave nadležna prema mjestu proizvodnje odnosno isporuke piva obvezna je dodatno plombirati mjerila i instalacije kod proizvodnje i isporuke piva.

Članak 6.
Pivovare i pivari obvezni su voditi evidencije o:

  1. proizvedenim količinama vruće (hladne) sladovine (dnevnik kuhanja prijama hladne sladovine u vreonicama podruma),
  2. količini mladog piva na odležavanju (dnevnik prijama piva u ležni podrum i isporuke dozrelog piva na filtraciju),
  3. Količini otočenog piva u ambalažu ili cisterne (izvještaj punionice).


Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/84-01/1006
Urbroj : 513-07/94-1
Zagreb, 29. srpnja 1984.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.Matični broj ili JMBG poreznog obveznika___________________________________________
Naziv poreznog obveznika (tvrtka)
ili ime i prezime poreznog obveznika
(fizičku osobu)_ __________________
Sjedište i adresa poreznog obveznika _______________________________________________
Broj žiro računa poreznog obveznika ________________________________________________
Područni ured Porezne uprave_ __
Ispostava Područnog ureda PU_ __

IZVJEŠĆE O STANJU ZALIHA, UVEZENOM,
PROIZVEDENOM I ISPORUČENOM PIVU ZA RAZDOBLJE
OD____________DO______19______GODINE

OBRAZAC: IZ-PI
_ _______________________________
R.br. Opis Količina pive
u
hektolitrima
_ _______________________________
1 2 3
_ _______________________________
1. Stanje zaliha na dan_____________19___________
_ _______________________________
2. Proizvedena količina piva
_ _______________________________
3. Uvezena količina piva
_ _______________________________
4. ZBROJ(1+2+3)
_ _______________________________
5. Ukupno isporučena kuličina piva (6+9)
_ _______________________________
6. Isporučena neoporeziva količina piva (7+8)
_ _______________________________
Od toga:
_ _______________________________
7. -izvoz piva (čl.15.točka 1.)
_ _______________________________
8. - korištenje piva ta tehničke probe (članak 15.točka 5.)
_ _______________________________
9. Isporučena oporeziva količina piva
_ _______________________________
10. Zalihe piva na dan __________ 19__________ (4-5)
_ _______________________________

U ___________________ dana________________19________________godine.

___________________ M.P. ______________________________________________
Izvješće sastavio-la Potpis ovlaštene osobe poreznog obveznika


Pečat PU Datum primitka


Matični broj ili JMBG poreznog obveznika___________________________________________
Naziv poreznog obveznika (tvrtka)
ili ime i prezime poreznog obveznika
(fizičku osobu)_ __________________
Sjedište i adresa poreznog obveznika _______________________________________________
Broj žiro računa poreznog obveznika ________________________________________________
Područni ured Porezne uprave_ __
Ispostava Područnog ureda PU_ __

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OPOREZIVIM PROIZVEDENIM UVEZENIM KOLIČINAMA PIVA TE OBRAČUNATOM
POSEBNOM POREZU NA PIVO ZA RAZDOBLJE

OD____________DO______________19_____ GODINE

OBRAZAC: MI-PI
_ _______________________________
R.br. Opis Ozn. za Ispor. oporezive Visina posebnog Obračunata Uplaćena svota Obveza posebnog
AOP količine piva u poreza u kunama i svota posebnog poreza koji dospijeva
hektolitrima lipama po posebnog poreza za uplatu u
hektolitru poreza (4x5) slijedećem mjesecu (6-7)
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ _______________________________
1. Pivo 01
_ _______________________________
U ___________________ dana________________19________________godine.

___________________ M.P. ______________________________________________
Izvješće sastavio-la Potpis ovlaštene osobe poreznog obveznika
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti