POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - ažurirane odredbe - odluka o osnovici - rješenje o osnivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 29. Zakona o posebnom porezu na alkohol ("Narodne novine" broj 51/94), ministar financija donosi

PRAVILNIK
o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje vođenje evidencije o nabavljenim primarnim sirovinama za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića, proizvodnji, nabavkama, isporukama i zalihama alkohola i alkoholnih pića, izvješćivanje Porezne uprave o proizvodnji, nabavkama, isporukama i zalihama alkohola i alkoholnih pića te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na alkohol.

Članak 2.
Alkoholom se u smislu ovoga Pravilnika smatraju sve vrste etilnog alkohola (rafinirani, tehnićki, dehidrirani i denaturirani) kao i alkohol sadržan u vinskom i drugim destiletima.

Članak 3.
Alkoholnim pićirrra u srtlislu ovoga Pravilnika smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola, osim vina na koje se odnose posebne odredbe ovoga Pravilnika i piva koje se oporezuje prema posebnom zakonu.

Članak 4.
(1) Vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari za proizvodnju alkohola ili alkoholnih pića koji alkohol ili alkoholna pića proizvode za vlastite potrebe smatraju se prema odredbi članka 7. stavak 1. Zakona proizvođaćima alkohola ili alkoholnih pića i to za količine koje prelaze 40 litara apsolutnog alkohola godišnje po poljoprivrednom domaćinstvu ili domaćinstvu.
(2) Osohe iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu, godišnju prijavu o proizvedenoj količini alkohola ili alkoholnih pića do 31. sijećnja tekuće godine za proteklu godinu na Obrascu GP-A koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(3) Fizičke osobe koje proizvode alkohol i alkoholna pića i stavljaju ga u promet ne smatraju se poreznim obveznicima iz članka 7. Zakona, već su porezni obveznici posebnog poreza na alkohol za sve prodane odnosno isporučene količine alkohola i alkoholnih pića.
(4) Porezni obveznici - fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka dostavljaju podatke na obrascima iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika,

Članak 5.
(1) Pri uvozu alkohola i alkoholnih pića posebni porez na alkohol obračunava i naplaćuje ovlaštena carinarnica.
(2) Za robu koju upućuje u slobodne carinske prodavaonice, specijalizirana skladišta i slobodne zone. obveznik posebnog poreza na alkohol jest držatelj konsignacijskog skladišta.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka držatelj konsignacijskog skladišta podnosi carinarnici izlazni list i obračun posebnog poreza.
(4) Carinarnica kontrolira izlazni list i obračun posebnog poreza te nakon uplate obračunatog posebnog poreza ovjerava izlazni list i dozvoljava izlaz robe s konsignacijskog skladišta.
(5) Ako se roba vraća iz slobodnih carinskih prodavaonica, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona natrag u konsignacijsko skladište nad njome se provodi postupak smještaja robe u konsignacijsko skladište kao da dolazi iz inozemstva.
(6) Porezni obveznik (držatelj konsignacijskog skladišta) može u slućaju povrata robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona ci konsignacijsko skladište, zatražiti od nadležne ispostave, Porezne uprave povrat plaćenog posebnog poreza na alkohol iIi za, iznos tako preplaćenog poreza umanjiti slijedeću obvezu.
(7) Uz zahtjev za povrat ili prebijanje više plaćenog po sebnog poreza porezni obveznik (držatelj konsignacijskog skladišta) odnosi dokaz o plaćenom posebnom porezu i ovjerene uvozne carinske deklaracije za smještaj robe na konsignacijsko skladište.

Članak 6.
(1) Proizvođaći uvoznici alkohola odnosno alkoholnitk pića obvezni su voditi evidencije u kojima se osiguravaju slijedeći podaci:
- o količini primarne sirovine za proizvodnju alkohola i alkahalnih pića;
- o zalihama alkohola i alkoholnih pića na početku mjeseca odnosno godine te o količinama proizvedenog od nosno nabavljenog i uvezenog alkohola i alkoholnih pića u tijeku mjeseca odnosno godine izraženim u litrama apsolutnog alkohola;
- o količinama alkohola i alkoholnih pića izraženim u litrama apsolutnog alkohola prodanim ili na drugi naćin, otuđenim ili iskorištenim za vlastite potrebe;
- o zalihama alkohola i alkoholnih pića na kraju mjeseca odnosno godine izraženim u litrama apsolutnog alkohola;
- podatke o obračunatom posebnom porezu na alkohol i alkoholna pića;
- podatke o uplaćenom posebnom porezu na alkohol, to posebno za izravno uplaćeni posebni porez i posebno za posebni porez koji naplaćuje carinarnica.

(2) U okviru podataka o prodanim ili na drugi naćizi otudenim te iskorištenim količinama alkohola i alkoholnit, pića za vlastite potrebe alkohola i alkoholnih pića porezni obveznici moraju osigurati sljedeće podatke:

- podatke o isporučenim odnosno upotrijebljenim ne oporezivim količinama alkohola i alkoholnih pića izraže nim u litrama apsolutnog alkohola kako slijedi:

a) izvezene količine alkohola i alkoholnih pića;
b) upotreba alkohola i alkoholnih pića za vlastitu proizvodnju alkohola i prozvoda na temelju alkohola te alkoholnih pića;
c) isporuka alkohola i alkoholnih pića narućitelju pre rade;
d) isporuka alkohola osobama registriranim za proizvodnju alkoholnih pića;
e) isporuka alkohola pravnim osobama za reprodukci ju za ostale namjene;
f) isporuka alkoholnih pića za reprodukciju;
g) manjak alkohola odnosno alkoholnih pića uslijed više sile;
h) tehnološki, skladišni i transportni kalo, rastep i lom kod proizvođaća veći od 0,5%;

podatke o isporučenim odnosno upotrijebljeriin oporezivim količinama alkohola odnosno alkoholnih pića izraženim u litrama apsolutnog alkohola.

Članak 7.
(1) Proizvođaći i uvoznici alkohola odnosno alkoholnih pića dostavljaju podatke o stanju zaliha, proizvedenim odnosno nabavljenim i uvezenim te isporučenim i utrošenim količinama alkohola i alkoholnih pića na Obrascu IZ-ALIzvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama alkohola i na Obrascu IZ-AL-PI- - Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim i isporučenim kolieinama alkoholnih pića za izvještajni mjesec. Obrasc:i IZ-AL i IZ-AL-PI sastavni su dio Ovoga Pravilnika.
(2) Mjesečna izvješća iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
(3) Obrazac IZ-AL dostavljaju proizvođači alkohola, proizvođaći alkoholnih pića i uvoznici alkohola.
(4) Obrazac IZ-AL-PI podnose proizvođaći i uvoznici alkoholnih pića.
(5) Na rednom broju 13. Obrasca IZ-AL-PI i na rednom broju i 15. Obrasca IZ-AL uključene su i isporuečne količine alkohola odnosno alkoholnih pića koje su uvezene za krajnju potrošnju i na koje je prilikom uvoza plaćen posebni porez.
(6) Na obrascima iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici dostavljaju i godišnje izvješće o stanju zaliha, proizvedenim odnosno nabavljenim i uvezenim te isporučenim i utrošenim količinama alkohola i alkoholnih pića.
(7) Godišnje izvješće iz stavka 6. ovoga članka porezni obveznici dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. sijećnja tekuće godine za proteklu godinu.
(8) Godišnjem izvješću iz stavka 6. ovoga članka prilaže se i popis (inventura) zaliha alkohola i alkoholnih pića sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.
(9) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka godišnje izvješće za 1994. godinu odnosi se na razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 1994. godine.

Članak 8.
(1) Mjesečno izvješće o isporučenim oporezivim količinama alkohola, alkoholnih pića te obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na alkohol podnosi se na Obrascu M1-AL koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Mjesečno izvješće na Obrascu MI-AL porezni obveznici dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
(3) Obrazac MI-AL podnose proizvođaći i uvoznici alkohola te proizvodaći i uvoznici alkoholnih pića.
(4) Obrazac MI-AL podnose i porezni obveznici-držateIji konsignacijskih skladišta.
(5) Podatak iskazan na rednom broju 1. kolona 4 Obrasca MI-AL mora odgovoriti podaku iskazanom na rednom broju 15. Obrasca IZ-AL.
(6) Podatak iskazan na rednom broju 2 kolone 4 Obrasca MI-AL. mora odgovarati podatku iskazanom na rednom broju 13 Obrasca IZ-AL-PI.
(7) U kolonu 7. Obrasca MI-AL unosi se podatak o posebnom porezu koji je uplatio porezni obveznik u izvještajnom mjesecu kao i podatak oposebnom porezu koji je naplatila carinarnica, a odnosi se na ispurućene oporezive količine alkohola i alkoholnih pića.
(8) U kolonu 8. Obrasca MI-AL urkosr se podatak o posebnom porezu na alkohol i alkoholna pića koji dospijeva na naplatu u slijedečem mjesecu.
(9) Porezni obveznik podnosi na Obrascu MI-AL i godišnje izvješće.
(10) Porezni obveznik podnosi godišnje izvješće iz stavka 9. ovoga članka nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 9.
(1) Proizvođači vina obvezni su shodno članku 25. Zakona, dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, podatke o godišnjoj proizvodnji, isporukama i zalihama vina na Obrascu CI-V koji je sastavni dio ovoga Pravilnika

(2) Podatke o godišnjoj proizvodnji, isporukama i zalihama vina obvezni su na Obrascu GI-V dostaviti i proizvođači vina - fizičke osobe vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari za proizvodnju vina koji proizvode vino za vlastite potrebe za količine kuje godišnje prelaze 15 hl po domaćinstvu.

(3) Godišnjem izvješću o proizvodnji, isporerkama i zalihama vina, porezni obveznici iz stavka 1 ovoga članka prilažu i popis (inventuru) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:410-19/94-01/1004
Urbroj : 513-07/94-1
Zagreb, 29. srpnja 1994.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


OBRAZAC GP-A
Ime i prezime poreznog obveznika_________________________________________________
_ ________________________________
Adresa _________________________________________________
Mjesto ________________________________________________
Mat. broj poreznog obveznika ________________________________________________
Porezna uprava________________________________________________
Ispostava ________________________________________________
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta
Korisnik poljoprivrednog zemljišta
Vlasnik tvari za proizvodnju alkoholaGODIŠNJA PRIJAVA PROIZVEDENIH KOLIČINA ALKOHOLA ODNOSNO ALKOHOLNIH PIĆA ZA
RAZDOBLJE OD 1. 1. _____ DO 3 1. 1 2. _______

_ _______________________________
Red OPIS IZNOS
br.
_ _______________________________
1 2 3
_ _______________________________
1. PROIZVEDENE KOLIČINE ALKOHOLA
ODNOSNO ALKOHOLNOG PIĆA U
LITRAMA
_ _______________________________
2. % ALKOHOLA
_ _______________________________
3. UKUPNO LITARA APS.ALKOHOLA
(1.a/a)**
_ _______________________________
4. NEOPOREZIVE KOLIČINE (1.a/a)
- članak 10.t.7.
_ _______________________________
5. OPOREZIVE KOLIČINE u 1.a/a (3-4)
_ _______________________________
6. POREZ PO 1.a/a u kunama
_ _______________________________
7 POREZ ZA UPLATU (5x 6) u kunama
_ _______________________________
________________ ________ ____________
(Potpis poreznog (Datum) (Žig i potpis
obveznika) ovlaštene osobe)

*) Označiti s "x " status poreznog obveznika
**) Količina apsolutnog alkohola u alkoholu i alkoholnim pićima utvrđuje se tako da se količina alkohola ili alkoholnog pića pomnoži s postotkom alkohola i podijeli sa 100. Npr. u 200 litara alkoholnog pića jakosti 30% sadržano je 601. a/a(200 x 30:100 =


OBRAZAC GI-V Naziv pravne osobe ili ime i prezime poreznog obveznika
Naziv pravne osobe ili ime i prezime poreznog obveznika __________________________
_ ________________________________
Adresa _________________________________________________
Mjesto ________________________________________________
Mat. broj poreznog obveznika ________________________________________________
Porezna uprava________________________________________________
Ispostava ________________________________________________


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROIZVODNJl, ISPORUKAMA I
ZALIHAMA VINA ZA __________________ GODINU*

_ _______________________________
Red. OPIS KOLIČINE U
br LITRAMA
_ _______________________________
1. Zalihe vina na dan 1.1 __________godine
_ _______________________________
2 Proizvedene količine od 1.1.__________ do
31. 12.__________________ godine
_ _______________________________
3. Isporučene količine vina UKUPNO
Od toga: - domaće tržište
- izvoz
_ _______________________________
4. Zalihe vina na dan 31.12. __________godine
_ _______________________________

___________ ________ _______________________________
(Žig i potpis (Datum) (Žig i potpis
poreznog obveznika) ovlaštene osobe
porezne uprave)


* Izvješće o godišnjoj proizvodnji, isporukama i zalihama vina pod nose i fizičke osobe - vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta te vlasnici tvari koji proizvode vino za vlastite potrebe za količine koje godišnje prelaze 15 hl po domaćinstvu (čl
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti