POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aspekti prava - rješenje o trajnoj - odluka o prijelazu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA VARAŽDINA
Na temelju članka 47. točke 2. Uredbe o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br 112/93), članka 14. Odluke o privremenom ustrojstvu Grada Varaždina (Službeni vjesnik., br. 1/93.), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici, održanoj 30. prosinca 1993 godine, donosi
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Varaždina prema Zakonu o porezu na dohodak, Pravilniku o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) i prema ovoj Odluci.
Članak 2.
Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.
Članak 3.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se na porez:
- iz plaća iz radnog odnosa u skladu s propisima o radu,
- na mirovine i druge dohotke iz ranijeg radnog odnosa bez obzira da li ga uplaćuje poslodavac ili druga pravna osoba,
- na primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada iznad najnižih iznosa utvrđenih općim kolektivnim ugovorom,
- iz plaća iz radnog odnosa što ih isplati druga osoba,
- iz svih drugih primitaka po osnovi rada i u svezi s radom,
- na premije osiguranja, što ih pravne i fizičke osobe plaćaju za svoje radnike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dodatne mirovine i njihove imovine te na stipendije isplaćene iznad minimalne plaće,
- na plaće poduzetnika (poduzetnička plaća) koje ulaze u rashod pri utvrđivanju poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit,
- na dohodak od nesamostalnog rada kojim se smatraju i druga primanja koja se umjesto u novcu nadornaduju u stvarima ili u drugom obliku, koja imaju novčanu vri jednost kao što su korištenje zgrada, plovnih objekata i automobila u vlasništvu poduzetnika, nadoknadivanje najamnine za stanovanje, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i drugo. Prirez na porez na dohodak plaćaju i fizičke osobe koje povremeno i privremeno na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu obavljaju određene usluge pravnim i fizičkim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu.
Članak 4.
Prirez na porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se na porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, na porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti čiji je trajni cilj ostvarivanje dohotka, te na porez na dohodak od autorskih prava, patenata i znakova razlikovanja (u daljnjem tekstu: autorska prava).
Članak 5.
Prirez na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava plaća se na porez: - na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren izdavanjem u zakup, odnosno najam nekretnina i pokretnih stvari, - na dohodak što ga ostvari nositelj imovinskog autorskog prava i prava industrijskog vlasništva, - na dohodak što ga fizička osoba ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava unutar roka od tri godine od dana nabave.
Članak 6.
Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak plaća se prema prebivalištu obveznika.
Članak 7.
Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 8.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se za kalendarsku godinu, odnosno za kraće razdoblje vezano uz ostvarenje dohotka i oporezivanje tog dohotka u toj godini.
Članak 9.
Prirez na porez na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom, koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 10.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,3 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Varaždinu. Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 7,5%.
Članak 11.
Predujam prireza na porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava i uplaćuje isplatitelj pri svakoj isplati dohotka i obračunu poreza na dohodak, odnosno obveznik poreza na dohodak na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 12.
Fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada koje dohodak ostvaruju neposredno iz inozemstva i fizičke osobe zaposlene u diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu strane države, međunarodnoj organizaciji ili kod predstavništva ili organizacije koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet te strane organizacije koje ne uživaju diplomatski imunitet u Republici Hrvatskoj za zaposlene građane i strane državljane, predujam prireza na porez na dohodak obračunavaju i plaćaju u roku sedam dana od dana primitka dohotka, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
Članak 13.
Podaci o obračunatom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 14.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist Proračuna Grada Varaidina.
Članak 15.
Predujam prireza na porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja i drugih djelatnosti čiji je trajni cilj ostvarivanje dohotka, obračunava i uplaćuje obveznik poreza na dohodak na porez što ga plaća mjesečno i to do posljednjeg dana za tekući mjesec, prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak od autorskih prava obračunava i uplaćuje isplatitelj dohotka od autorskih prava pri svakoj pojedinačnoj isplati, odnosno obračunu poreza na način i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak.
Članak 16.
Prirez na porez na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od obrta i slobodnih zanimanja i drugih djelatnosti, od poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, utvrđuje se, obračunava i naplaćuje na naćin i u rokovima propisanim Zakonom o porezu na dohodak i ovom Odlukom.
Članak 17.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.
Članak 18.
Kada obveznik poreza i prireza na porez na dohodak, dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati poreza prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više plaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak, primjenjuju se odredbe o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 19.
Kaznene i prekršajne odredbe, te odredbe o zastari i obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak jednako se primjenjuju i za porez i prirez na porez na dohodak propisan ovom Odlukom.
Članak 20.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednim porezima ("Službeni vjesnik općine Varaždin", br. 2/91, 2/92; 7/92. i 1/93.), te Odluka o porezu iz plaća ("Službeni vjesnik općine Varaždin", br. 1/92. i 1/93.)
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine. Ova Odluka objavit će se i u "Službenom vjesniku".
Klasa: 410-03/93-01/2
Varaždin, 30. prosinca 1993.
Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Slavenka Majski-Cesarec, dr. med., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti