POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni katalog - pravilnik o proračunskom - ispravak konsolidiranog plana ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. ožujka 1994. godine.
Broj : PA4-53/1-94.
Zagreb, 6. travnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u Turističkim zajednicama
Članak 1.
U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine". br. 61/91. i 109/93.) članci 2. i 3. brišu se.
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. riječ "Republičkog" zamjenjuje se riječju: " Državnog".
Članak 3.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi: "Turističko mjesto iz stavka 1. ovoga članka, može se propisom ministra turizma na prijedlog općinskog, gradskog ili županijskog poglavarstva razvrstati u razred C ako" :
Članak 4.
U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: "Turistička zajednica općine, grada, odnosno turistička zajednica mjesta i županije može predložiti Ministarstvu turizma da se turističko mjesto, koje je već razvrstano u razred A, B. C ili D, razvrsta u sljedeći viši ili niži razred ako su u mjestu nastale promjene u obujmu i kvaliteti turističke ponude".
Članak 5.
Članak 12. mijenja se i glasi: "Pravna i fizička osoba koja u turističkom mjestu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih, turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, dužna je plaćati članarinu turističkoj zajednici. Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici. Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice općine ili grada, turističke zajednice Grada Zagreba ili turističke zajednice mjesta, ovisi o razredu turističkog mjesta gdje je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom. Ako pravna i fizička osoba obavlja više djelatnosti na kojima se utemeljuje veza plaćanja članarine turističkoj zajednici tih djelatnosti treba platiti osebnu članarinu u razmjeru s ukupnim prihodom svake djelatnsti i primjenom propisanih stopa za svaku od djelatnosti. Pravna i fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka, može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije".
Članak 6.
Iza članka 12. dodaje se članak 12a. koji glasi: " Članak 12a. Članarina je prihod turističkih zajednica a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona".
Članak 7.
U članku 13. stavku 1. riječi: "Obveznici plaćanja članarine razvrstavaju se u skupine prema djelatnostima koje obavljaju, i to:" zamjenjuju se riječima "Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja slijedeće djelatnosti:". U Prvoj skupini - Pravne osobe, iza riječi: "Prijevoz putnika i robe u pomorskom prometu" dodaju se riječi: "osim prijevoza robe u međunarodnom pomorskom prometu". U Prvoj skupini - Pravne osobe, na kraju teksta dodaju se riječi: "110105 Bankarske organizacije (djelatnost mjenjačkih usluga)".
Članak 8.
Članak 17. mijenja se i glasi: "Osnovica za obračun članarine pravnoj i fizičkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim ovim Zakonom. Ukupni prihod, u smislu ovoga Zakona, čine svi prihodi koje je pravna i fizička osoba dužna iskazati u računu dobiti i gubitaka prema članku 18. Zakona o računovodstvu. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine. Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njenog ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe. Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod za svaku od tih djelatnosti".
Članak 9.
Članak 18. mijenja se i glasi: "Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, gdje obavlja djelatnost".
Članak 10.
Članak 19. mijenja se i glasi: "Poslove evidencije obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava. Pravna ili fizička osoba uplaćuje članarinu na prolazni račun Zavoda za platni promet do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Uplaćena sredstva članarine, nakon odbitka troškova naplate, Zavod za platni promet u roku od dva dana dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu: 1.65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega turistička zajednica raspolaže s 20% sredstava za svoje potrebe, a s 80% sredstava za potrebe turističkog mjesta, 2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije, 3.25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. Sredstva članarine koja pripadaju turističkom mjestu, turistička zajednica općine ili grada, raspoređuje tijekom poslovne godine sukladno planiranim zadacima i njihovom izvršenju u turističkom mjestu. Na turističku zajednicu mjesta, ukoliko je osnovana sukladno posebnom zakonu, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada. Na turističku zajednicu Grada Zagreba odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada i županije. Troškovi evidencije, obračuna, naplate i rasporedivanja članarine iznose 3% od naplaćene članarine."
Članak 11.
Članak 20. mijenja se i glasi: "Pravna i fizička osoba dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona, posebno za sjedište tvrtke pravne i fizičke osobe i za poslovne jedinice za svako turističko mjesto. Pravna i fizička osoba dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka, za svaku od djelatnosti na kojoj se utemeljuje obveza plaćanja članarine ili za svoj ukupni prihod, ako je za nju to povoljnije. Podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka pravna i fizička osoba dostavlja na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar turizma. O izboru načina i obračuna plaćanja članarine iz stavka 2. ovoga članka, pravna i fizička osoba dužna je pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. siječnja tekuće godine."
Članak 12.
Članak 21. briše se.
Članak 13.
Članak 22. mijenja se i glasi: "Pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu. Predujam članarine iz stavka 1. ovoga članka, povećava se za eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske propisanu za mjesec za koji se plaća članarina. Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit. Ako pravna i fizička osoba u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njen zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine uvećan za eskontnu stopu. Za pravnu i fizičku osobu koja počinje obavljati djelatnost, plaćanje predujma članarine do prvog podnošenja obračuna poslovnog rezultata utvrđuje Porezna uprava na temelju procijenjene mogućnosti ostvarenja ukupnog prihoda. Procijenjeni ukupni prihod utvrđuje se prema ostvarenom financijskom rezultatu po isteku tri mjeseca poslovanja. Ako pravna i fizička osoba ne uplati članarinu u zakonom utvrdenom iznosu i roku, Porezna uprava će postupiti sukladno propisima i postupku za prisilnu naplatu poreza."
Članak 14.
Članak 23. mijenja se i glasi: "Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava i Financijska policija."
Članak 15.
Članak 24. briše se.
Članak 16.
Članak 25. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja u propisanom roku ne plati članarinu (članak 19. stavak 2.) te koja ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine (članak 20.) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 150 DEM."
Članak 17.
Članak 25a mijenja se i glasi: "Iznosi novčanih kazni iz članka 25. ovoga Zakona obračunat će se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne."
Članak 18.
Iza članka 25a. dodaje se članak 25b. koji glasi: "Članak 25b. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turističkom mjestu."
Članak 19.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.
Članak 20.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 334-05/93-01/04
Zagreb, 30. ožujka 1984.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti