POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aspekti - odluka o carinskim - zakon o oslobađanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKE SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
Na temelju članaka 13.,24.,32.,33.,36.,39.,42.i 46.Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave("Narodne novine",br.117/93) i članka 21.alineje 2.Privre menog statuta Grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba",br.9/93),Gradska skupština Grada Zagreba,na 7.sjednici,30.prosinca 1993.,donijela je
ODLUKU
O GRADSKIM POREZIMA I O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza i prireza na porez na dohodak što su vlastiti izvori prihoda Grada Zagreba
II VRSTE POREZA
Članak 2.
Gradu Zagrebu pripadaju slijedeći porezi: a) županijski porezi:

  1. porez na nasljedstva i darove;
  2. porez na cestovna motorna vozila;
  3. porez na plovne objekte;

a)porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba;
b) gradski porezi:

  1. porez na potrošnju;
  2. porez na kuće za odmor;
  3. porez na reklame;
  4. porez na tvrtku, odnosno naziv;

c) prirez na porez na dohodak.
Članak 3.
Visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, te način obračuna i plaćanja poreza na porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba propisani su Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave. Stopa poreza na nasljedstva i darove i poreza na priređivanje zabavnih i športskih priredaba utvrđuje se ovom odlukom.
Članak 4
Kod poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, poreza na reklame i poreza na tvrtku, odnosno naziv, utvrđuju se stope i visina poreza te način obraćuna i plaćanja. Porez na nasljedstva i darove
Članak 5.
Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi 5 %.
Članak 6.
Tržnu vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine utvrđuje komisija što ju imenuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Tržna vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine utvrđuje se prema postupku propisanom za utvrdivanje prometne vrijednosti za razrez poreza na promet nekretnina. Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba
Članak 7
Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba plaća se po stopi 5% od iznosa prodanih ulaznica. Porez na potrošnju
Članak 8.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi 3%.
Članak 9
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 8. ove odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na promet ugostiteljskih i turističkih usluga.
Članak 10.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća u roku 5 dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga. Obračunani porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na promet proizvoda i usluga.
Porez na kuće za odmor
Članak 11.
Porez na kuće za odmor plaća se u dinarskoj protuvrijednosti 3 DEM po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Porez na reklame
Članak 12.
Porez na reklame plaća se, godišnje, u dinarskoj protuvrijednosti: - na svaku istaknutu reklamu veličine do 1 m2 100 DEM - na svaku istaknutu reklamu veću od 1 m2 200 DEM
Članak 13.
Podatke o mjestu gdje se ističe reklama, dimenzijama istaknute reklame, broju istaknutih reklama i o promjenama pri isticanju reklama obveznici poreza na reklame dužni su dostaviti tijelu za financijske poslove Grada Zagreba, do 31. ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku 15 dana od dana primjene istaknute reklame.
Članak 14.
Ako se reklama istakne tijekom godine plaća se srazmjerni dio poreza na reklamu propisan člankom 12. ove odluke.
Članak 15.
Tijelo Grada Zagreba, nadležno za izdavanje odobrenja za postavljanje reklama, dužno je tijelu za financijske poslove Grada Zagreba dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje reklame u roku 15 dana od dana izdavanja rješenja. Porez na tvrtku, odnosno naziv.
Članak 16.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju, godišnje, pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak u dinarskim protuvrijednostima što su iskazani u DEM:

  1. Pravne osobe s područja industrije, poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i prometa 90 DEM
  2. Pravne osobe koje obavljaju promet roba i usluga s područja trgovine:

a) za reklamu, propagandu, oglašavanje, marketing i dekoraciju, trgovačka poduzeća, robne kuće, predstavništva inozemnih i domaćih tvrtki, poduzeća za kontrolu kvalitete i kvantitete roba, poduzeća za promet otpacima, poduzeća koja obavljaju promet roba i usluga s inozemstvom i poslovna udruženja 130 DEM.
b)za promet prehrambenim proizvodima i poduzeća koja trgovačku djelatnost obavljuju u kioscima, boksovima, paviljonima i pokretnim prodavaonicama 65 DEM
3. Pravne osobe s područja ugostiteljstva i turizma:
a) ugostiteljska poduzeća za svaku poslovnu jedinicu (restorane, gostionice, barove, buffete, kavane, krčme, konobe i druge objekte u kojima se toče alkoholna pića, igračnice, automat-klubove i hotele) 130 DEM
b) turistička poduzeća 85 DEM c) prenoćišta, ugostiteljske jedinice otvorenog tipa pri pravnim osobama ako se u njima toče alkoholna pića, mliječni i dijetalni restorani, te restorani sa samoposluživanjem 45 DEM
4. Pravne osobe koje obavljaju obrtničku djelatnost 130 DEM
5. Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti: - samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje 130 DEM - proizvodne i uslužne djelatnosti 65 DEM - drugi 85 DEM
6. Poduzcća stambene i komunalne djelatnosti 85 DEM
7. Pravne osobe s područja financija i osiguranja, osim Narodne banke Hrvatske i Zavoda za platni promet 130 DEM
8. Stovarišta i skladišta svih pravnih osoba 130 DEM
9. Druge pravne osobe 85 DEM
Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki, odnosno naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.
Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća plaća se samo jedan porez. Poslovne jedinice u sastavu pravne i fizičke osobe (prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% propisanog poreza na tvrtku, odnosno naziv, ako stavkom 1. ovog članka nije određeno drukčije.
Članak 17.
Tvrtkom, odnosno nazivom, u smislu članka 16. ove odluke, smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojim poduzeće ili radnja posluje, osim natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima te naziva poslovnih jedinica koje ne posluju s trećim osobama.
Članak 18.
Porez na tvrtku. odnosno naziv, plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku odnosno naziv utvrđen. Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku, odnosno naziv, iz članka 16. ove odluke
Članak 19.
Obveznik poreza na tvrtku. odnosno naziv, dužan je tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena tvrtke, odnosno naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom tijelu za financijske poslove u roku i 5 dana od upisa u registar, odnosno od nastale promjene.
Prirez na porez na dohodak
Članak 20.
Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti porez na dohodak od imovine i imovinskih prava
Članak 21.
Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza na porez na dohodak.
Članak 22
Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak.
Članak 23.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenta prireza 1,60 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Zagrebu. Primjenom koeficijenta iz stavka 1. ovog članka prirez na porez na dohodak.plaća se po stopi 27%.
Članak 24.
Podaci o obračunanom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Članak 25.
Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist proračuna Grada Zagreba.
Članak 26.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.
Članak 27.
Pravne i fizičke osobe, banke i druge financijske institucije dužne su, na zahtjev tijela za financijske polove Grada Zagreba, dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza i prireza.
Članak 28.
Kada obveznik poreza i prireza na porez na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama o prisilnoj naplati poreza, prema Zakonu o porezu na dohodak Kod više plaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak primjenjuju se odredbe o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.
Članak 29.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza i prireza na porez na dohodak provode i ovlašteni djelatnici tijela za financijske poslove Grada Zagreba.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o neposrednim porezima ("Službeni glasnik Grada Zagreba", br. 40/90, 21/91, 2/92 i 20/92) i Odluka o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Grada Zagreba", br.14/93).
Članak 31.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Zagreba", osim odredbi o prirezu na porez na dohodak, koji stupaju na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 994.
Ova odluka objavit će se u ."Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/93-01/53
Urbroj: 251-11-04-93-4
Zagreb, 30. prosinca 1993.
Predsjednik Gradske skupštine
Ivan Parać, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti