POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih uredbi - uredba o leksikografskom - obvezatne upute ols iii ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. prosinca 1993. godine.
Broj: PA4-7/I-93.
Zagreb, 6. siječnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA
Članak 1.
U Zakonu o igrama na sreću i zabavnim igi-ama ("Narodne novine", br. 61/91.) članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim se Zakonom uređuju uvjeti priredivanja igara na sreću i zabavnih igara, način oporezivanja te visine kazni za prekršaje pravnih i fizičkih osoba koje organiziraju igre na sreću i zabavne igre. Igre na sreću i zabavne igre priređuju se radi razonode i zabave sudionika u igri radi veće iskoristivosti i poticanja djelatnosti turizma i ugostiteljstva te pribavljanja sredstava za socijalno-humanitarne i druge potrebe koje se financiraju iz državnog proračuna.
Članak 2.
U glavi II. naziv točke 1. Igre na sreću od interesa za Republiku, mijenja se i glasi: "1. Igre na sreću od posebnog značenja".
Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi: "Priređivanje igara na sreću, koje se stalno priređuju na teritoriju Republike Hrvatske: loto, sporlska prognoza. veldo, bingo, lutrija. kontinuirano klađenje u svim oblicima priređivanja i igre u igračnici (casino), od posebnoga je značenja.
Igre na sreću iz stavka 1. ovoga članka priređuje i organizira, "Lutrija Hrvatske" d.o.o."
Članak 4.
Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:
"Članak 5a. Vlada Republike Hrvatske i Lutrija Hrvatske d.o.o. ugovorom o koncesiji utvrdit će međusobna prava i obveze. Ugovor o koncesiji se sklapa na vrijeme koje utvrde ugovorne strane, a može se otkazati iz razloga određenih zakonom ili ugovorom uz otkazni rok od godine dana".
Članak 5.
Članci 6., 7., 8., 9., 10. i 11. brišu se.
Članak 6.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"lgračnicu može organizirati Lutrija Hrvatske d.o.o. u posebno uređenim prostorijama hotela "L" ili "A" kategorije ili u za te namjene napose izgrađenim objektima. Automat-klub može organizirati pravna osoba koja obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim prostorijama hotela "L" "A" i "B" kategorije te za to posebno uređenim turističkim brodovima. U ostalim prostorima, koji za te namjene ispunjavaju ovim Zakonom utvrdsne uvjete, automat-klub može organizirati samo Lutrija Hrvatske d.o.o"
Članak 7.
Članak 14. mijenja se i glasi: "Odobrenje za osnivanje igračnice ili automat-kluba daje Ministarstvo financija, po slobodnoj ocjeni, na rok od pet godina ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti. Prije izdavanja odobrenja za rad Ministarstvo financija može zatražiti mišljenje općinskog ili gradskog ili županijskog poglavarstva glede zahtjeva za osnivanje igračnice ili automat-kluba. Uz zahtjev za osnivanje igračnice ili automat-kluba moraju se priložiti dokazi da su ispunjeni uvjeti za osnivanje, pravilnik kojim se utvrđuju igre koje će se priređivati. uvjeti za ulaz posjetitelja, uvjeti pod kojima igraći mogu sudjelovati u pojedinim igrama te visina i način osiguranja sredstava za isplatu dobitaka. Pristup u igračnicu ili u automat-klub dozvoljava se posjetiteljima samo ako plate ulaznicu ili ako se njihova provjera osigura na drugi način, dok je pristup osobama mlađim od 18 godina zabranjen.
Članak 8.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Igračnica mora imati odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti te za obavljanje mjenjačkih poslova. Ako igračnica nije u hotelskom objektu. u igračnici mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih ustuga".
Članak 9.
U članku 16. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi U automat-klubu može se postaviti jedan opservacijski stol "OPTA 24" s ograničenom visinom uplate i isplate u jednoj igri.
Članak 10.
Članak 22. mijenja se i glasi: "Igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom (1:300" i zabavne igre na automatima za zabavu može organizirati ili pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost priredivanja igara na sreću, odnosno priređivanja zabavnih igara ili ugostiteljsku ili turističku djelatnost. Igre za zabavu mogu se organizirati u posebno uređenim zabavnim klubovima, zabavnim klubovima koji su organizirani kao putujuće radnje te u ugostiteljskim i drugim objektima u kojima se mogu organizirati i igre na sreću." .
Članak 11.
Iza članka 22. dodaje se članak 22a. koji glasi:
"Članak 22a. Zabavni klub može se organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 60 m. osim kada se organizira kao putujuća radnja. U zabavnom klubu mora biti postavljeno najmanje 10 aparata za zabavu (video igre. fliperi. pikado, biljar, stolni nogomet i sl.". Iznimno ako se zabavni klub organizira kao biljarski klub. tada se moraju postaviti najmanje tri biljar-stola. U zabavnom klubu nije dopušteno priredivanje igara na automatima za igre na sreću. U ugostiteljskim objektima površine do 50 m mogu se postaviti dva automata, a u ugostiteljskim objektima preko 50 m najviše pet automata (automati 1:300, aparati za zabavu". Igranje na automatima za igre na sreću koje se priređuju u ugostiteljskim i drugim objektima nije dopušteno osobama mladim od 18 godina. U zabavnim klubovima koji mogu biti organizirani kao putujuće radnje mora biti postavljeno najmanje 10 automata (aparati za zabavu"."
Članak 12.
U članku 23. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase: "Zahtjev za izdavanje odobrenja mora pored ostalog, sadržavati: ime i prezime vlasnika aparata, ime i prezime vlasnika ugostiteljske radnje ili prostora u koji se postavIjaju aparati, odnosno naziv pravne osobe koja je vlasnik poslovnog prostora. Vlasnik automata uz zahtjev za izdavanje odobrenja obvezan je priložiti ugovor sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom u čijem će poslovnom prostoru biti postavljeni automati. Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja koji je automat uzeo u zakup obvezan je uz zahtjev, pored ugovora iz prethodnoga stavka, priložiti i ugovor o zakupu aparata. Svako premještanje automata na drugu lokaciju vlasnik automata mora prijaviti nadležnomu tijelu županije, odnosno Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga članka u roku tri dana."
Članak 13.
Članak 25. mijenja se i glasi: "Automati za igre na sreću i zabavne igre prilikom stavljanja u uporabu moraju biti tehnički ispravni. U uporabu ne mogu biti stavljeni automati za igre na sreću poslije isteka godine dana od dana njihove proizvodnje, a u uporabi mogu biti najviše pet godina. Automati za igre na sreću u uporabi koji su stariji od pet godina mogu ostati u uporabi do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 14.
Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi
"Članak 25a. Prije stavljanja automata za igre na sreću i aparata za zabavne igre u uporabu vrši se tehnički pregled, o čemu se izdaje uvjerenje. Glede automata koji se prvi put stavljaju u uporabu, fizička ili pravna osoba koja ih stavlja u uporabu obvezna je ovlaštenoj osobi za tehnički pregled dati na uvid uvjerenje i jamstvo proizvođača automata. Pravna osoba ovlaštena za tehnički pregled ne smije obaviti tehnički pregled automata ako joj se ne stave na uvid isprave navedene u stavku 2. ovoga članka. Tehnički pregled automata za igre na sreću i aparata za zabavne igre obavljaju ovlaštene pravne osobe, koje o ispravnosti automata izdaju uvjerenje. Ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda automata pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje i održavanja automata izdaje Ministarstvo financija. Ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda mogu dobiti samo one tvrtke koje se ne bave priređivanjem igara na sreću ili iznajmljivanjem automata za igre na sreću i zabavne igre. Način obavljanja pregleda automata, prava i dužnosti ovlaštene osobe te način i davanje ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda propisuje ministar financija. Uvjerenje o ispravnosti automata za igre na sreću važi jednu godinu i mora se obnoviti prije isteka toga roka"
Članak 15.
Članak 27. mijenja se i glasi: "Nakon obavljenog tehničkog pregleda i plombiranja kontrolnog uređaja te stavljanja pločice za označavanje i registraciju automata za igre na sreću i zabavne igre, ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog preglede izdaju uvjerenje (atest" iz članka 25a. ovoga Zakona. Pločice za označavanje i registraciju moraju imati svi automati za igre na sreću i zabavne igre, stolovi za igre na sreću i zabavne igre te stolovi za igre s kuglicama, kockama ili kartama koji su u uporabi. Evidenciju i upisnik o izdanim pločica za označavanje i registraciju vodi Ministarstvo financija. U uporabi mogu biti automati za igre na sreću i zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta ploćicama za označavanje i registraciju s podacima o vlasniku i tehničkom pregledu."
Članak 16.
Članak 44. mijenja se i glasi: "Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona koje se odnose na priređivanje igara na sreću za koje odobrenje daje Ministarstvo financija obavlja financijska policija. Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona koje se odnose na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara za koje odobrenje daje područni ured Porezne uprave odnosno Grad Zagreb obavljaju ovlašteni djelatnici Porezne uprave i financijska policija.
Nadzor nad igračnicama (casino" tijekom radnog vremena, svakodnevno, od 1. siječnja 1994 godine obavlja ovlašteni djelatnik Ministarstva financija Ovlaštenje iz prethodnoga stavka daje ministar financija."
Članak 17.
U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Rješenje o zabrani priredivanja igara na sreću na automatima i zabavnih igara na aparatima izvršava se njihovim pečaćenjem i privremenim oduzimanjem tih automata i aparata do okončanja prekršajnog postupka". Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje. Troškove privremenog oduzimanja - pohranjivanja automata i aparata iz stavka 2. ovoga članka snosi vlasnik automata".
Članak 18.
Naziv glave VIII. Sredstva ostvarena priredivanjem igara na sreću od interesa za Republiku. mijenja se i glasi: "VIII. Prihodi i porezi od igara na sreću i zabavnih igara i njihova raspodjela".
Članak 19.
Članak 46. mijenja se i glasi: "Na dobit koju ostvari Lutrija Hrvatske d.o.o., a koja pripada državnom proračunu, ne plaća se porez na dobit. Dobit iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnoga proračuna."
Članak 20.
Članak 47. mijenja se i glasi: "Porez na dobitke od igara na sreću plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju dobitke od igara na sreću. Osnovica poreza na dobitke od igara na sreću jest svaki dobitak od igara na sreću. Ako se dobici od igara na sreću sastoje od stvari i prava, osnovica poreza na dobitke od igara na sreću jest prometna vrijednost stvari ili prava u času ostvarenja dobitka. Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se: 1. na pojedinačne dobitke od igara na sreću u iznosu do trostrukog mjesečnog iznosa najniže osnovne plaće prema Općem kolektivnom ugovoru za gospodarstvo (članak 19.". 2. na dobitke od igara na sreću za koje se zbog načina provođenja igre, pravilima, unaprijed ne utvrđuje visina fonda dobitaka. Porez na dobitke od igara na sreću obračunava i naplaćuje pri svakoj isplati dobitaka (porez po odbitku) priređivač igara na sreću. Glede obračuna i naplate ovog poreza te prekršaja, primjenjuju se odredbe propisa kojima se ureduje sustav oporezivanja koje se odnose na poreze po odbitku. Stopa poreza na dobitke od igara na sreću iznosi 15%"
Članak 21.
Iza članka 47. dodaju se članci 47a., 47b. i 47c. koji glase:
"Članak 47a. Pravne i fizičke osobe koje priređuju igre na sreću i zabavne igre u igračnicama, automat klubovima i zabavnim klubovima ili uporabljuju automate za igre na sreću ili zabavne igre u ugostiteljskim i drugim objektima plaćaju porez na dobit u mjesečnom paušalnom iznosu unaprijed.
Mjesečni paušalni iznos po pojedinim vrstama stola, automata i aparata za igre na sreću, po stolu. automatu, odnosno aparatu za igre na sreću i zabavne igre iznosi: - za stol (u igračnici "OPTA 24" u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od 1.000 DEM, - za automate za igre na sreću u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od 350 DEM, - za automate za zabavne igre u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti 30 DEM. Iznosi u hrvatskim dinarima iz stavka 2. ovoga članka obračunavaju se prema njemačkoj marki (DEM" po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja mjesečnog paušalnog iznosa. Obveznici iz stavka 1. ovoga članka mjesežni paušalni iznos poreza na dobit obvezni su platiti do 25. u tekućem mjesecu za idući mjesec i o tome dokaz dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi na čijem području uporabljuju automate i aparate. Paušalni iznos poreza iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se za vrijeme privremenog prekida rada (godišnji odmori, adaptacije i sl" igračnice, automat-kluba, zabavnog kluba ili uporabe automata u ugostiteljskim i drugim objektima, pod uvjetom da je prekid prijavljen tijelu koje je izdalo odobrenje za rad u roku sedam dana prije prekida rada. Privremeni prekid rada iz prethodnoga stavka može trajati najviše 30 dana tijekom godine. Za duže prekide rada treba ishoditi suglasnost tijela koje je izdalo odobrenje za rad. Glede naplate i drugo, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o neposrednim porezima koje se odnose na oporezivanje dobiti. Oslobođenje i olakšice koje su propisane Zakonom o neposrednim porezima pri plaćanju poreza na dobit ne primjenjuju se na plaćanje poreza na dobit po ovomu Zakonu."
Članak 47b. Na igre na sreću koje se priređuju u igračnicama i na automatima za igre na sreću plaća se porez na promet usluga po stopi od 10%, na zabavne igre po stopi od 5%, a na sve ostale igre na sreću (loto, lutrija, sportska prognoza i ostale igre na sreću za čije je priređivanje nadležno tijelo izdalo odobrenje" po stopi od 5%. Porezni obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka jest priređivač igara na sreću, pravna, odnosno fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela za priređivanje igara na sreću ili zabavnih igara. Glede osnovice i plaćanja poreza na promet usluga, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga."
Članak 47c. Priređivaći igara na sreću u igračnicama i automatklubovima obvezni su Ministarstvu financija svaki mjesec u roku 10 dana nakon isteka mjeseca za prethodni mjesec dostaviti poslovno izvješće."
Članak 22.
Članak 48. mijenje se i glasi: "Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od 10.000 do 40.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. ako igre na sreću od posebnog značenja priredi bez ugovora odnosno bez odobrenja nadležnog tijela (članak 5.). 2. ako igre na sreću priredi u igračnici ili automat-klubu bez odobrenja nadležnog tijela (članak 14.) 3. ako izvan igračnice ili izvan automat-kluba priredi igru na sreću koja se može priređivati samo u igračnici ili samo u automat-klubu (članak 12) 4. ako zabavne igre priredi u zabavnom klubu bez odobrenja nadležnog tijela ili uporabljuje automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom ili automate za zabavu u ugostiteljskim objektima bez odobrenja nadležnog tijela (članak 23.) 5. ako priredi igru na sreću ili zabavne igre koju ne smije priredivati prema odredbama ovoga Zakona (članak 13. i 22.). Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u hrvatskim dinaricna u protuvrijednosti od 1.000 do 5.000 DEM."
Članak 23.
Članak 49. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od 1.000 do 10000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  1. ako prigodne lutrije, tombole i klađenja na športskim priredbama prireduje mimo uvjeta određenih ovim Zakonom (članak 18 )
  2. ako igre na sreću na automatima s jednastrukim ulogom i zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga Zakona (članak 22. i 22a.)
  3. ako igre na sreću i zabavne igre prireduje na automatima koji nisu ispravni ili nemaju obilježja propisana ovim Zakonom ili nisu plombirani (članak 25., 25a., 26. i 27.)
  4. ako igre na sreću priređuje na stolovima i automatima za koje nije uplaćena posebna pristojba ili mjesečni paušalni iznos poreza na dobit (članak 37., 38., 39., 40. i 47a.)
  5. ako nadležnomu tijelu ne prijavi promjenu lokacije automata u zakonom predviđenom roku (članak 23.)
  6. ako priredivači igara na sreću u igračnicama ili automat-klubu nadležnomu tijelu ne dostave mjesečno poslovno izviješće u zakonom propisanom roku (članak 47c.)
  7. ako nadležnomu tijelu ne prijave privremeni prekid rada igračnice ili automat-kluba u zakonom propisanom roku (članak 47a.)
  8. ako se u igračnici ili automat-klubu zatekne osoba mlađa od 18. godina (članak 14.)
  9. ako se u ugostiteljskom i drugom objektu, u kojima se priređuju igre na automatima za igre na sreću, zatekne u igri na automatu za igre na sreću osoba mlađa od 18 godina (članak 22a.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od 1.000 do 5.000 DEM."

Članak 24.
Članak 50. mijenja se i glasi "Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od 1.000 do 10.000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba: 1. ako priredi igre na sreću, koje prema odredbama ovoga Zakona mogu priređivati samo pravne osobe (članak 5., 12. i 13.) 2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovoga Zakona (članak 22. i 22a.) 3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga Zakona (članak 22a i 23.) 4. ako igre na sreću i zabavne igre prireduje na automatima koji nisu ispravni ili nemaju obilježja propisana zakonom ili nisu plombirani ili ih neovlašteno daje u zakup (članak 25., 25a., 26., 27. i 29.) 5 ako igre na sreću prireduje na automatima za koje nije uplaćena posebna pristojba ili plaćen propisan mjesežni paušalni iznos poreza na dobit (članak 40. i 47a.) 6. ako nadležnomu tijelu ne prijavi promjenu lokacije automata u zakonom predviđenom roku (članak 23.) 7. ako se u ugostiteljskim i drugim objektima u kojima se prireduju igre na automatima za igre na sreću zatekne u igri na automatima za igre na sreću osoba mlada od 18 godina (članak 22a.)."
Članak 25.
Iza članka 50. dodaju se članci 50a. i 50b. koji glase
"Članak 50a. Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima u protuvrijednosti od I.000 do 10.000 DEM za prekršaje će se kazniti pravna i fizička osoba vlasnik automata i vlasnik ugostiteljskog objekta ili drugog prostora u čijem se prostoru uporabljuje automat ako se igre na sreću na automatima prireduju protivno odredbama ovoga Zakona.
Članak 50b. Iznosi novčanih kazni u hrvatskim dinarima iz članka 48., 49., 50. i 50a. ovoga Zakona obračunavaju se u hrvatskim dinarima prema njemaćkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne."
Članak 26.
Članak 51. mijenja se i glasi: "Za prekršaje utvrđene Ovim Zakonom, uz novčanu kaznu izriče se zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prekršajem. Zaštitna mjera oduzimanja stolova za igru i automata te zabrana obavljanja djelatnosti priređivanja igara na sreću od jedne do pet godina."
Članak 27.
Iza članka 51. dodaje se članak 51a. koji glasi: "Članak 51a. Postupak za izricanje kazni u prekršajima zbog povrede odredbi ovoga Zakona pokreće, vodi i donosi rješenje o prekršaju Komisija za prekršaje područnog ureda Porezne uprave,odnosno Grada Zagreba. Protiv rješenja Komisije za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Ministarstva financija. Glede prekršajnog postupka, zastare i izricanja novčanih kazni, primjenjuju se sukladno odredbe Zakona o neposrednim porezima."
Članak 28.
Članak 52. mijenja se i glasi: "Sve pravne osobe priređivači igara na sreću u igračnicama i u automat klubovima kojima je izdano odobrenje za rad. a koji su do 27. siječnja 1993. podnijeli zahtjeve za produženje odobrenja za rad nastavljaju s radom do isteka roka važenja odobrenja; a igračnice najduže do 31. prosinca 1997. godine. Ministarstvo financija produžit će valjanost odobrenja za rad ako su ispunjeni uvjeti iz članka 15. i 16. ovoga Zakona. Za igračnice i automat-klubove koji su prestali radom ili kod kojih je došlo do promjene vlasnika, a imali su odobrenje za rad, potrebno je prije požetka rada pribaviti novo odobrenje sukladno uvjetima iz ovoga Zakona.
Pravne osobe koje su podnijele zahtjev za izdavanje odobrenja za rad igračnice ili automat-kluba do stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija riješit će ga prema propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti prema tada važećem zakonu. Pravne i fizičke osobe mogu priredivati igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom (1:300) u ugostiteljskim i drugim objetima, do 31. ožujka 1994. godine."
Članak 29.
Članci 54. i 56. brišu se.
Članak 30.
Raspodjela prihoda od poreza na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara, poreza na dobit koji se plaća u mjesečnom paušalnom iznosu i poreze na promet usluga, utvrđuje se posebnim zakonom
Članak 31.
Ministar financija po potrebi će donositi naputke o provedbi pojedinih odredbi ovoga Zakona.
Članak 32.
U svim člancima u kojima se pojavljuju riječi: "općinska uprava prihoda" odnosno: "uprava prihoda općine" zamjenjuju se riječima: "Područni ured Porezne uprave", riječ "taksa" zamjenjuje se riječju: "pristojba", a "izvršno vijeće općine" riječima: "općinsko poglavarstvo" u odgovarajućim padežnim oblicima.
Članak 33.
Od 1. siječnja 1994. godine za kategorizaciju hotela iz članka 13. ovoga Zakona primjenjuje se nova kategorizacija hotela propisana Pravilnikom o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", br. 87/93.) tako da se umjesto hotela "L" kategorije utvrđuje prva kategorija hotela, umjesto hotela "A" kategorije druga kategorija hotela te umjesto hotela "B" kategorije treće kategorija hotela.
Članak 34.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 86/92.) i stavlja se izvan snage točka 20. Uredbe o nastavljanju važenja pravnog sadržaja i učinka odredenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine"; br.100/93.), i odredbe Zakona o neposrednim porezirna ("Narodne novine", br.19/90., 28/90.,14/91., 73/91., 25/93. i 100/93.), Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 73/91., 18/92., i 43/93.), i Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91., 73/91., 18/92., 25/93., 57/93., 63/93., 73/93., 81/93., 89/93., 90/93. i 100/93.) koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, neće se primjenjivati.
Članak 35.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 460-01/93-01/04
Zagreb, 30. prosinca 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti