POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni dokumenti - zakon o dobrovoljnom - pravilnik o radijskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 1994. donijela
UREDBU
O UREDU ZA OPĆE POSLOVE VLADE I SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ured za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) je zajednička stručna služba koja obavlja odgovarajuće stručne, tehničke i pomoćne poslove za Vladu Republike Hrvatske i njene urede i Sabor Republike Hrvatske, a na zahtjev i po potrebi određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za Ured Predsjednika Republike Hrvatske, te za druga državna tijela (u daljnjem tekstu: državna tijela).
Članak 2.
Za Vladu i Sabor Republike Hrvatske, ako aktom tih državnih tijela nije drukčije uređeno, Ured obavlja poslove koji se odnose na:
- financijsko-materijalno poslovanje i računovodstvo ;
- investicijsko i tekuće održavanje poslovnih zgrada, te drugih objekata i uredskih prostora, instalacija i inventara:
- tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uredaja;
- nabavu i održavanje telekomunikacijske i audio-video tehnike; .
- nabavu i rukovanje inventarom, opremom i umjetninama. te vođenje o tome odgovarajućeg očevidnika;
- nabavu, skladištenje i distribuciju uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska;
- snimanje sjednica, prijepis te tiskanje sjedničkih i drugih materijala:
- vođenje elektronskog urudžbenog zapisnika, prijem i otpremu pošte, mikrofilmovanje dokumenata i pismohranu;
- prijevoz zrakoplovom visokih državnih dužnosnika i održavanje zrakoplova;
- zajednički autoprijevoz te nabavu i održavanje automobila;
- pružanje ugostiteljsih usluga u internim restoranima i bifeima;
- zagrijavanje i čišćenje poslovnog i drugog prostora, te održavanje zelenila;
- pravne i personalne poslove;
- protupožarnu zaštitu. Za potrebe Ureda Predsjednika Republike, Ured obavIja poslove iz alineja 1., 6. i 9. stavka 1. ovog članka. Ured po potrebi obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadaću, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug općih službi.
Članak 3.
Sredstva za rad Ureda utvrđuju se državnim proračunom. Ured je dužan, sve troškove koji proizlaze iz obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe, knjigovodstveno pratiti po pojedinim državnim tijelima za koje obavlja poslove, te o tome tromjesečno izvješćivati ova tijela. Sredstva za nabavu uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, te za troškove korištenja telefona, mobitela, faxa i pagera, osiguravaju državna tijela za koje Ured obavlja ove poslove, sa svojih proračunskih pozicija. Ured je ovlašten da u okviru poslova iz svog djelokruga i odobrenih sredstava sklapa ugovore i zaključuje druge pravne poslove.
Članak 4.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda koji u odnosu na Ured ima prava i dužnosti dužnosnika tijela državne uprave. Predstojnika Ureda imenuje i razrješava dužnosti Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Odbora za izbor i imenovanja Zastupničkog doma Sabora i Ureda Predsjednika Republike. Predstojnik za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske, a za poslove što ih Ured obavlja za Sabor i Ured Predsjednika Republike, odgovoran je tim državnim tijelima. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predstojnika Ureda, zamjenjuje ga jedan od pomoćnika predstojnika kojeg on odredi. Pomoćnike predstojnika imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika, uz prethodno mišljenje tajnika Sabora i predstojnika Ureda Predsjednika Republike.
Članak 5.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i sistematizacija poslova, način rada, drugi vodeći djelatnici, njihova prava, odgovornosti i način postavljenja, broj službenika i namještenika, način popunjenja radnih mjesta i druga pitanja značajna za rad Ureda. Pravilnik iz prednjeg stavka donosi predstojnik Ureda, a isti stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Prije donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Ureda, predstojnik Ureda je dužan pribaviti mišljenje tajnika vlade, Sabora i predstojnika Ureda Predsjednika Republike.
Članak 6.
Na unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda, te prava i dužnosti službenika i namještenika u Uredu, shodno se primjenjuju propisi koji se odnose na tijela državne uprave.
Članak 7.
Usklađivanje temeljnih poslova Ureda u tekućoj godini po potrebi se utvrđuje na koordinacijskom sastanku predstojnika Ureda Predsjednika Republike, tajnika Sabora, tajnika Vlade i odgovarajućih dužnosnika drugih državnih tijela za koje Ured obavlja poslove iz svog djelokruga. Sastanak iz stavka 1. ovog članka saziva tajnik Vlade na prijedlog predstojnika Ureda.
Članak 8.
Predstojnik Ureda dužan je donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 9.
Poslovi i zadaci iz članka 2. ove Uredbe koje je obavljao Ured za opće poslove i protokol Republike Hrvatske, nastavljaju se obavljati u Uredu, a stručno-organizacijski poslovi protokola i ceremonijala i drugi poslovi Republičkog protokola s odgovarajućom dokumentacijom prenose se na Državni protokol Republike Hrvatske. Djelatnici Ureda za opće poslove i protokol Republike Hrvatske nastavljaju s radom u Uredu, osim djelatnika koji su radili na stručno-organizacijskim poslovima protokola i ceremonijala te drugim poslovima Republičkog protokola koji prelaze na rad u Državni protokol Republike Hrvatske.
Članak 10.
Odredba članka 3. stavka 3. ove Uredbe primjenjuju se od 1. siječnja 1995. godine.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za opće poslove i protokol Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/90 i 8/91).
Članak 12.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/94-01/04
Urbroj : 5030109-94-1
Zagreb, 7. travnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti