POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - amandmani - pravilnik o diplomatskim - uredba o kontroli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. alineje 17. i članka 79. stavka 5. a u svezi s člankom 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 14 točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 8. sjednici, održanoj 15 srpnja 1994. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), te utvrđivanje statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

II. UTVRĐIVANJE STATUSA OSIGURANE OSOBE

Članak 2.
Status osigurane osobe utvrđuje nadležni područni ured Zavoda neposredno ili putem svoje ispostave, na osnovi prijave na obvezno zdravstveno osiguranje, njene ovjere, te izdavanjem isprave propisane Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Pod nadležnim područnim uredom iz stavka 1. ovog članka, podrazumijeva se područni ured Zavoda na području kojeg je za:
- djelatnike zaposlene kod pravnih i fizičkih osoba mjesto prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta djelatnika,
- osobe koje obavljaju obrt, privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost osobnim radom - mjesto registriranja djelatnosti, sjedište obrta, odnosno poslovna prostorija
- seljake koji se poljodjelstvom bave kao jedinim ili glavnim zanimanjem, seljake koji su svoje poljoprivredno zemljište dali u zakup, te osobe koje su uzele poljoprivredno zemljište u zakup, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi - mjesto prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta nositelja seljačkog kućanstva, odnosno osobe koja je poljoprivredno zemljište uzela u zakup,
- umirovljenike - mjesto njihovog prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta,
- ostale osobe - mjesto njihovog prebivališta, odnos no uobičajenog boravišta.
Članovima obitelji osiguranika koji imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište na teritoriju Republike Hrvatske, status osigurane osobe utvrđuje područni ured Zavoda koji je nositelju osiguranja utvrdio status osiguranika.
Iznimno od odredbe stavka 2 alineje 1. ovog članka, kad za to postoje posebni razlozi, direktor Zavoda može, na zahtjev obveznika uplate doprinosa, nadležnost područnog ureda Zavoda odrediti na drukčiji način.

Članak 3.
Pravne, odnosno fizičke osobe, obveznici uplate doprinosa, obvezne su prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje (prijava na osiguranje, prijava o promjeni u osiguranju i odjava s osiguranja), dostaviti nadležnom područnom uredu Zavoda u roku od 8. dana od dana stjecanja uvjeta za priznavanje statusa osigurane osobe, odnosno od dana nastale promjene u osiguranju.

Članak 4.
Ako Zavod ne prihvati prijavu na zdravstveno osiguranje koju je podnijela pravna, odnosno fizička osoba, ili utvrdi status osigurane osobe prema drugoj osnovi, obvezan je o tome, u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijave, donijeti rješenje.

Članak 5.
Za utvrđivanje statusa osigurane osobe, osobama navedenim u odredbama članka 5. do 14. Zakona, pravna, odnosno fizička osoba, obvezna je uz prijavu iz članka 2. ovog Pravilnika, priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje činjenica zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti, radne sposobnosti, srodstva i dr.

Dokumentaciju za utvrđivanje činjenica u smislu stavka 1. ovog članka propisat će direktor Zavoda.

U slučajevima kada je priznati status osigurane osobe uvjetovan postojanošću u Zakonom i općim aktima Zavoda propisanih uvjeta osiguranja (redovitost školovanja, izdržavanje i sl.), pravna, odnosno fizička osoba obvezna je potrebnu dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka dostaviti područnom uredu Zavoda radi potvrđivanja statusa osigurane osobe.

Članak 6.
Članovima seljačkog kućanstva koji se bave poljodjelstvom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 5. točka 9. Zakona), i prema toj su osnovi obvezni se osigurati ili su osigurani na mirovinsko i invalidsko osiguranje, utvrđuje se status osiguranika, a članovima njihove obitelji, sukladno članku 6. Zakona, status osigurane osobe.

Članak 7.
Status člana obitelji osiguranika može se utvrditi samo osobama koje imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim državnim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 8.
Status usigurane osobe Zavoda, u vremenu od podnošenja prijave na zdravstveno osiguranje do dana izdavanja isprave iz članka 2. ovog Pravilnika, osigurana osoba dokazuje kopijom prijave na zdravstveno osiguranje, koju je zaprimio i ovjerio Zavod.

U roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave iz stavke 1. ovog članka, nadležni područni ured Zavoda dužan je osiguranoj osobi izdati ispravu iz članka 2. ovog Pravilnika.

III. NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA

Članak 9.
Način prijavljivanja i odjavljivanja podataka u svezi obveznog zdravstvenog osiguranja provodi se pomoću propisanih tiskanica ili prijenosom podataka na magnetskom mediju.

Članak 10.
Obveznik uplate doprinosa obvezan je Zavodu podnijeti slijedeće tiskanice za obvezno zdravstveno osiguranje:

  1. za obveznika uplate doprinosa - Prijava - Odjava - promjena o obvezniku uplate doprinosa - Tiskanica,
  2. za osiguranu osobu - Prijava - Odjava - Promjena na obvezno zdravstveno osiguranje - Tiskanica - 2,
  3. za osiguranu osobu - člana obitelji - Prijava - Odjava - Promjena na obveeno zdravstveno osiguranje -Tiskanica - 3.


Članak 11.
Tiskanica - 1 iz članka 10. ovog Pravilnika sadrži:

- opće evidencijske podatke Zavoda,
- opće podatke o obvezniku uplate doprinosa,
- ostale podatke prema vrstama obveznika.

Obveznik uplate doprinosa dužan je Tiskanicu - 1 iz članka 10. ovog Pravilnika dostaviti nadležnom područnom uredu ovog Zavoda u roku od 8 dana od dana početka poslovanja, odnosno nastale promjene u poslovanju.

Članak 12.
Tiskanice - 2 i 3 iz članka 10. ovog Pravilnika sadrže:
- opće evidencijske podatke Zavoda,
- opće podatke o obvezniku uplate doprinosa,
- osobne podatke o osiguranoj osobi,
- ostale podatke.

Članak 13.
Sadržaj i oblik tiskanica iz članka 10. ovog Pravilnika otiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.
Pod područnim uredom Zavoda iz članka 11 stavka 2. ovog Pravilnika podrazumijeva se područni ured Zavoda na području kojeg je sjedište obveznika uplate doprinosa.

Pod sjedištem obveznika uplate doprinosa iz stavka 1. ovog članka, podrazumijeva se za:

- pravne osobe - sjedište isplatitelja plaće, mirovine i sl., odnosno sjedište podnositelja prijave na obvezno zdravstveno osiguranje,
- obrtnika - mjesto sjedišta obrta,
- obrtnika kojemu za obavljanje obrta nije potreban prostor - sjedište obrta prema mjestu u kojem obrtnik ima prebivalište,
- osobu koja sama za sebe plaća doprinos - mjesto njenog prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta,
- seljake i osobe koje su zemlju uzele u zakup poradi obavljanja poljoprivredne djelatnosti - mjesto prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta, nositelja seljačkog kućanstva, odnosno osobe koja je poljoprivredno zemljište uzela u zakup.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Dan početka primjene odredbe članka 2. i 10. ovog Pravilnika propisat će odlukom Upravno vijeće ovog Zavoda.
Do dana početka primjene odredbe članka 2. ovog Pravilnika nadležnim područniim uredom Zavoda smatrat će se područni ured Zavoda utvrđen propisima vrijedećim do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, a do dana početka primjene odredbe-članka 10. ovog Pravilnika primjenjivat će se obrasci propisani Odlukom o načinu i roku podnošenja prijave u vezi zdravstvenog osiguranja korisnika-radnika, radnih ljudi i građana ("Narodne novine", broj 4/81).

Članak 16.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Odluka o načinu i roku podnošenja prijava u vezi zdravstvenog osiguranja korisnika-radnika, radnih ljudi i građana ("Narodne novine", broj 4/18).

Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/94-01/49
Urbroj : 338-24-94- 1
Zagreb, 15. srpnja 1994

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.

TISKANICA-1


PRIJAVA - ODJAVA - PROMJENA Broj obveze
O OBVEZNIKU UPLATE DOPRINOSA

HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Broj prethodne
obveze

PODRUČNI URED

I. PODACI O OBVEZNIKU UPLATE DOPRINOSA

Tip Jedinstveni broj Zavoda Broj nadređene jedinice u Zavodu
P O D J (za dijelove pravne osobe)
_ _______________________________
Naziv
_ _______________________________
Skraćeni naziv Registarski broj
MIORH-a
_ _______________________________
Podaci Matični broj Oznaka djelatnosti
DZZS:
Oblik vlasništva Vrsta poduzeća,ustanove
_ _______________________________
Datum početka poslovanja Datum prestanka poslovanja
_ _______________________________
Adresa:

Poštanski broj, mjesto________________________ Telefon_____________________
Ulica i broj ___________________________________
Naziv mjesta/općine/grada _______________________ Telefax_____________________
_ _______________________________2. PODACI O OBVEZNIKU - FIZIČKOJ OSOBI
_ _______________________________
JMBG ili MB Adresa: P-prebivalište B-uobičajeno boravište

Prezime_______________________ Poštanski broj, mjesto_________________________
Ime__________________________ Ulica i broj__________________________________
Naziv mjesta/općine/grada ______________________
_ _______________________________
3.
_ _______________________________
Podaci Naziv i sjedište pravne osobe za Matični broj u DZZS
o računu obavljanje platnog prometa
platnog prometa
Žiro račun Namjena računa
poslovnog subjekta
_ _______________________________

4. PODACI O OBVEZI UPLATE DOPRINOSA
_ _______________________________
Datum stjecanja statusa Datum prestanka
obveznika statusa obveznika
_ _______________________________
Oznaka djelatnosti Vrsta obveze
obveznika u Zavodu
_ _______________________________
Datum promjene ____________________

U ______________________dana_________ M.P. ____________________
(potpis podnositelja)
_ _______________________________
Broj i datum zaprimanja Unos podataka


M.P.

_____________________________ _______________ _________________
Potpis ovlaštenog djelatnika Zavoda (datum) (šifra i potpis)


Poleđina TISKANICE - 1

.Tiskanicu se koristi za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU o obvezniku uplate doprinosa.Potrebno je zaokružiti odgovarajuću riječ prema primjeni tiskanice.
. Tiskanicu treba ispuniti čitljivo (rukom, pisaćoin mašinom ili računalom) u 2 primjerka.
. Zatamnjena mjesta ispunjava Zavod.
. Podatke pod 1. i 3. ispunjava pravna osoba, a podatke pod 1. i 2. fizička osoba.
. U rubriku "Podaci DZZS" upisuju se podaci prema jedinstvenom registru i klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku.
. Pri podnošenju prijave o promjeni, podnositelj je obvezan uz podatke o promjeni napisati datum promjene kao i broj obveze.


TISKANICA-2


PRIJAVA - ODJAVA - PROMJENA Broj osigurane osobe
NA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE u Zavodu

HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

_______________________________________________
PODRUČNI URED _______________________________
_ ______________________________

A. PODACI O OBVEZNIKU UPI.ATE DOPRINOSA
_ ______________________________
Broj obveze Vrsta obveze
_ ______________________________
Naziv obveznika uplate
_ ______________________________
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj):
_ ______________________________

B. PODACI O OSIGURANOJ OSOBI (N)

JMBG ili MB Datum rođenja Spol M Ž
_ ______________________________
Prezime Ime
_ ______________________________
Ranija prezimena Ime roditelja
_ ______________________________
Adresa: P-prebivalište B-uobičajeno boravište

Poštanski broj, mjesto _ ______
Ulica i broj _ ______
Naziv mjesta/općine/grada _ ____

Oznaka Datum stjecanja Datum prestanka
osnove osiguranja statusa osigurane statusa osigurane
osobe osobe
_ _______________________________
C. PODACI ZA ODREĐIVANJE OBVEZE UPI.ATE DOPRINOSA
_ _______________________________
Oznaka vrste osnovice Stopa % Oznaka kriterija
obveze
_ ______________________________
Stručna sprema potrebna za obavljanje poslova i djelatnosti
NKV PKV KV SSS VKV VŠS VSS mr. dr.spec. dr.sci.
_ ______________________________
Naziv radnog mjesta _______________________________________________
_ ______________________________
Radno vrijeme 1. puno radno vrijeme 2. nepuno radno vrijeme, broj sati:__
_ _______________________________
Datum promjene

PRILOG: UVJERENJE O OPĆOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

izdano od ____________________________________ dana_________________________


U _________________________dne___________ M.P. ________________
(Potpis podnositelja)

_ ________________________________
Broj i datum zaprimanja Unos podataka

M.P.
_____________________________ ________________ _________________
Potpis ovlaštenog djelatnika Zavoda (datum) (šifra i potpis)
Poleđina TISKANICE - 2

Tiskanicu se koristi za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU na obvezno zdravstveno osiguranje osigurane osobe. Potrebno je zaokružiti odgovarajuću riječi prema primjeni tiskanice.

Tiskanicu treba ispuniti čitljivo (rukom, pisaćom mašinom ili računalom) u 3 primjerka:

  1. primjerak zadržava Zavod
  2. primjerak se vraća podnositelju
  3. primjerak se uručuje osiguranoj osobi koja će na osnovi njega koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja do dobivanja iskaznice.


Zatamnjena mjesta ispunjava Zavod.

U rubrici "Stručna sprema za obavljanje poslova i djelatnosti: - NKV PKV KV SSS VKV VŠS VSS mr. dr.spec. dr sci" oznaku stručne spreme zaokružuje se u slučaju kada se visina doprinosa određuje zavisno od te spreme, sukladno "Odluci o osnovi
U rubrici "Radno vrijeme" potrebno je zaokružiti brojku 1 ili brojku 2. Ako je zaokružena brojka 2 pored nje treba upisati broj radnih sati u danu. (Važno zbog obračuna doprinosa).
Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prilaže se samo kod zasnivanja prvog radnog odnosa ili prekida radnog odnosa dužeg od šest mjeseci.
Pri podnošenju prijave o promjeni, podnositelj je obvezan uz podatke o promjeni napisati datum promjene kao i broj osigurane osobe u Zavodu.

TISKANICA-3

PRIJAVA - ODJAVA - PROMJENA Broj osigurane osobe u Zavodu

NA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
_ ____________________________
PODRUČNI URED________________________ Datum promjene ____________________
_ ____________________________

A. PODACI O OBVEZNIKU UPLATE DOPRINOSA
_ ____________________________
Broj obveze Vrsta obveze
_ ____________________________


B. PODACI O NOSITELJU OSIGURANJA
_ ______________________________
Broj osigurane osobe - JMBG ili MB
nositelja u Zavodu nositelja u Zavodu
_ ______________________________
Prezime Ime
_ ______________________________

C. PODACI O OSIGURANOJ OSOBI član obitelji Č član obitelji bez nositelja I
_ ________________________________
JMBG ili MB __________________________ Datum rođenja _______________ SPOL M Ž
_ ________________________________
Prezime Adresa: P - Prebivalište B - uobičajeno boravište
____________________________ Poštanski broj, mjesto ____________________________
Ime Ulica i broj _____________________________________
Naziv mjesta/općine/grada _________________________
_ ________________________________
Srodstvo s nositeljem Šifra Naziv dokumenta za dokaz srodstva__________________
_ ________________________________
Izdano od: Datum izdavanja __________________________________
_ ________________________________
Oznaka osnove osiguranja Datum stjecanja statusa Datum prestanka
osigurane osobe statusa osigurane
osobe
_ ________________________________

_ ________________________________
JMBG ili MB _________________________ Datum rođenja ________________ Spol M Ž
_ ________________________________
Prezime Adresa: P- prebivalište B - uobičajeno boravište
_______________________________ Poštanski broj, mjesto ________________________
Ime Ulica i broj ________________________________
Naziv mjesta/općine/grada _____________________
_ ________________________________
Srodstvo s nositeljem Šifra Naziv dokumenta za dokaz srodstva
_ ________________________________
Izdano od: Datum izdavanja:
_ ________________________________
Oznaka osnove Datum stjecanja Datum prestanka
osiguranja statusa osigurane osobe statusa osigurane osobe
_ ________________________________

_ ________________________________
JMBG ili MB Datum rođenja Spol M Ž
_ ________________________________
Prezime Adresa: P - prebivalište B - uobičajeno boravište
Poštanski broj, mjesto _____________________
Ulica i broj ______________________________
Ime Naziv mjesta/općine/grada __________________

Srodstvo s nositeljem: Šifra Naziv dokumenta za dokaz srodstva
_ _______________________________
Izdano od: Datum izdavanja:
_ _______________________________
Oznaka osnove osiguranja Datum stjecanja Datum prestanka
statusa osigurane osobe statusa osigurane osobe
_ _______________________________
U ______________________ dne _________ M.P. ____________________
(Potpis podnositelja)
_ _______________________________
Broj i datum zaprimanja Unos podataka
M.P.
_____________________________ _________________ ________________
Potpis ovlaštenog djelatnika Zavoda (datum) (šifra i potpis)


Poleđina TISKANICE - 3
Tiskanicu se koristi za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU na obvezno zdravstveno
osiguranje člana obitelji. Potrebno je zaokružiti odgovarajuće riječi prema primjeni tiskanice.
Tiskanicu treba ispuniti čitljivo (rukom, pisaćom mašinom ili računalom) u 3 primjerka

  1. primjerak zadržava Zavod
  2. primjerak se vraća podnositelju
  3. primjerak se uručuje osiguranoj osobi koja će na osnovi njega koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja do dobivanja iskaznice.


Zatamnjena mjesta ispunjava Zavod.
Pri podnošenju prijave o promjeni, podnositelj je obvezan uz podatke o promjeni napisati datum promjene, broj osigurane osobe u Zavodu, kao i podatke u rubrikama A. i B.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti