POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravni aspekti - uputstvo za vođenje - odluka o izvanrednim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJI RADA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine.
Broj : PA4-40/1-94.
Zagreb, 31. ožujka 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada
Članak 1.
U Zakonu o inspekciji rada ("Narodne novine", br. 9/83., 17/86., 9/91. i 26/93.) u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: "3. tijela državne uprave, sudbenih tijela, udruga građana, političkih stranaka i drugih fizičkih i pravnih osoba, ukolika zakonom nije što drugo određeno."
Članak 2.
U članku 6. briše se točka i dodaju riječi: "i inspektori rada u nadležnom županijskom uredu, odnosno nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba."
Članak 3.
U članku 7. stavku 1. riječi:"sa sjedištem u Ministarstvu rada i socijalne skrbi" zamjenjuju se riječima "u Inspektoratu rada". U stavku 1. točki 1. i 5. riječi:"koji djeluju na području općina, gradu Zagrebu i u centrima republičkih organa uprave" zamjenjuju se riječima: "u nadležnom županijskom uredu i nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba." U stavku 1. točki 2. riječi: "koji djeluju u općinama, u gradu Zagrebu i inspektorima u centrima republičkih organa uprave" zamjenjuju se riječima: "u nadležnom županijskom uredu i nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba". U stavku 1. dodaje se nova točka 7. koja glasi: " 7. obavljaju nadzor nad radom organizacija koje poslove zaštite na radu obavljaju kao svoju djelatnost;" U stavku 1. točki 7. koja postaje točka 8. riječi: "sa sjedištem u općinama, gradu Zagrebu i u centrima republičkih organa uprave" zamjenjuju se riječima: "u nadležnom županijskom uredu i nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba".
Članak 4.
Članak 7a. mijenja se i glasi. "Inspektori rada u nadležnom županijskom uredu i nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba obavljaju u prvom stupnju neposredni nadzor iz članka 1. Zakona".
Članak 5.
Članak 9. mijenja se i glasi: "Inspektor rada koji obavlja poslove u jednom županijskom uredu i gradskom uredu Grada Zagreba, može po potrebi privremeno obavljati poslove iz članka 7a. Zakona i u drugom županijskom uredu i gradskom uredu Grada Zagreba uz prethodno ovlaštenje ministra rada i socijalne skrbi i suglasnost župana i gradonačelnika Grada Zagreba."
Članak 6.
Članak 9a. briše se.
Članak 7.
U članku 13. stavku 1. riječi: "koji djeluje na području općine" zamjenjuju se riječima: "u nadležnom županijskom uredu i nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba". U stavku 2. riječi: "u sjedištu Ministarstva rada i socijalne skrbi te u centrima republičkih organa uprave odnosno gradu Zagrebu za poslove iz članka 8. ovoga zakona "zamjenjuju se riječima: "u Inspektoratu rada."
Članak 8.
Članak 14. mijenja se i glasi: "Inspektore rada u Inspektoratu rada imenuje i razrješava ministar rada i socijalne skrbi. Inspektore rada u županijskim uredima i gradskom uredu Grada Zagreba imenuje i razrješava župan i gradonačelnik Grada Zagreba uz suglasnost ministra rada i socijalne skrbi."
Članak 9.
U članku 17. stavku 3. riječi: "Republički organ uprave nadležan za rad" zamjenjuju se riječima: "Ministar rada i socijalne skrbi".
Članak 10.
U članku 19. stavku 6. riječi: "izvršno vijeće Skupštine općine" zamjenjuju se riječima: "župana i gradonačelnika Grada Zagreba".
Članak 11.
U članku 22. stavku 1. riječi: "iz članka 8., 9. i 10." zamjenjuju se riječima "iz članka 7a. i 9. Zakona".
Članak 12.
U članku 24. stavku 2. riječi: "skupštinu društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječima: "župana i gradonačelnika Grada Zagreba".
Članak 13.
U članku 26a. stavku 2. riječi: "opći akt ili" brišu se. U stavku 3. riječi: "i 2" brišu se. Stavak 4. briše se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.
Članak 14.
U članku 27. stavku 3. riječi: "Republički organ uprave nadležan za rad" zamjenjuju se riječima: "Ministar rada i socijalne skrbi".
Članak 15.
Inspektore rada sa sjedištem u dosadašnjim centrima republičkih organa uprave i općinama, preuzimaju županije i Grad Zagreb u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona raspisat će se natječaj i izvršiti imenovanje inspektora iz stavka 1. ovoga članka, do kada nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali do stupanja na snagu ovoga Zakona. Na temelju natječaja iz stavka 2. ovoga članka mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 13. Zakona. Iznimno, inspektori rada zatečeni na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, koji nemaju odgovarajući stupanj stručne spreme, mogu biti ponovno imenovani. Inspektorima rada koji ne budu imenovani prestaje radni odnos sukladno propisima kojima su uredeni radni odnosi u državnoj upravi.
Članak 16.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 116-01/94-01/01.
Zagreb, 24. ožujka 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti