POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aktualni zakoni - ispravak odluke pravnik - oduka o mirovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 67. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj dana 5. siječnja 1994. godine. donijelo je
STATUT
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je poradi provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja, te obavljanja drugih poslova na osnovi odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93, u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj: 75/93).
Članak 2.
Zavod je pravna osoba s pravima. obvezama i odgovornošću utvrdenom Zakonom i ovim Statutom.
Članak 3.
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju osobe kojima je utvrden status osigurane osobe. Status osigurane osobe iz prethodne stavke utvrđuje Zavod, a dokazuje se posebnom ispravom. .
Članak 4.
Statut Zavoda je osnovni akt Zavoda i sadrži odredbe o:
- nazivu i sjedištu Zavoda.
- djelatnosti Zavoda,
- tijelima upravljanja i ustrojstvu Zavoda,
- financiranju poslovanja Zavoda,
- imovini Zavoda,
- javnosti rada Zavoda i njegovih tijela.
- zakonitosti rada Zavoda,
- obavljanju stručnih. administrativnih i drugih poslova Zavoda.
I. NAZIV I SJEDIŠTE ZAVODA
Članak 5.
Naziv Zavoda je: "Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje". Sjedište Zavoda je u Zagrebu. Margaretska ulica broj 3.
Članak 6.
Poslovi Zavoda obavljaju se u organizacijskim jedinicama Zavoda: Direkciji i područnim uredima.
Članak 7.
Pečat Direkcije Zavoda je okruglog oblika, promjera 38 mm. U krugu pečata urezan je tekst: "HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE". U sredini pečata urezana je riječ: "DIREKCIJA", a ispod toga riječ: "Zagreb". Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi: "Zagreb".
Članak 8.
Pečat područnog ured Zavoda je okruglog oblika, promjera 30 mm. U krugu pečata urezan je tekst: "HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE". U gornjem polukrugu pečata urezane su riječi: "PODRUČNI URED", a ispod toga vodoravno naziv mjesta sjedišta područnog ureda. Svaki pečat ima broj ispod mjesta sjedišta područnog ureda.
Članak 9.
Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske kada u upravnim stvarima izdaje javne isprave. Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm. U krugu pečata urezan je tekst: "HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE". U gornjem polukrugu pečata urezane su riječi: "DIREKCIJA", odnosno "PODRUČNI URED". U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske. U donjem polukrugu pečata urezana je riječ: "ZAGREB" odnosno naziv mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda. Svaki pečat ima svoj broj ispod riječi "ZAGREB" odnosno ispod naziva mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda
II. DJELATNOST ZAVODA
Članak 10.
Zavod obavlja slijedeće poslove - obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, brine se o zakonitom ostvarivanju tih prava. te im pruža posebnu stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
- planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja.
- plaća usluge zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim djelatnicima privatne prakse i ostalim subjektima koji omogućavaju ostvarenje određenih prava,
- za osigurane osobe obavlja izbor najpovoljnijeg ponuđača medicinske opreme, potrošnog materijala u medicini, i lijekova.
- obavlja poslove ugovornih odnosa sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse, te s ostalim subjektima koji omogućavaju ostvarenje određenih prava,
- utvrđuje cijene zdravstvene zaštite,
- obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanava i privatnih zdravstvenih djelatnika sukladno sklopljenom ugovoru za tekuću godinu,
- provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite u svezi s obveznim zdravstvenim osiguranjem.
- vodi evidencije o osiguranim osobama, obveznicima uplate doprinosa i pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
- kontrolira ostvarivanje zdravstvene zaštite i bolovanja osiguranih osoba, redovitost uplate sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje,
- određuje kriterije i naćin korištenja. te visinu novčanih iznosa za nadoknadu putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite, nadoknadu pogrebnih troškova, visinu nadoknade plaće osiguranika za vrijeme bolovanja na teret sredstava Zavoda kao i način valorizacije osnovice za nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja,
- donosi akte za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja i ostale akte Zavoda,
- obavlja medicinska vještačenja,
- vodi upravni postupak u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- prati i analizira kretanje i razvoj na području obveznog zdravstvenog osiguranja.
- osigurava provedbu međunarodnih ugovora o obveznom zdravstvenom osiguranju,
- obavlja gospodarstveno-financijske poslove od interesa za Zavod,
- izdaje stručno-informativnu publikaciju,
- ureduje ostala pitanja vezane uz ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 11
U odnosu na Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Zavod: Predlaže ministru zdravstva:
- mjere zdravstvene zaštite.
- mrežu zdravstvene djelanosti. Daje mišljenje ministru zdravstva
- o osnivanju zdravstvenih ustanova i ordinacija privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji su uključeni u mrežu zdravstvene djelatnosti kao i o početku obavljanja njihove djelatnosti. Uz suglasnost ministra zdravstva donosi propise o:
- standardima i normativima obveznog zdravstvenog osiguranja i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba, pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
. - visini iznosa, te kriterijima i načinu sudjelovanja osiguranih osoba u korištenju zdravstvene zaštite.
- načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.
III. TIJELA UPRAVLJANJA I USTROJSTVO ZAVODA
1. UPRAVNO VIJEĆE ZAVODA
Članak 12.
Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda. Upravno vijeće Zavoda sastoji se od 9 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva i to:
- 4 predstavnika zdravstvenih djelatnika iz zdravstvenih ustanova i privatne prakse,
- 3 predstavnika osiguranika,
- 2 predstavnika poslodavca. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.
Članak 13.
Upravno vijeće Zavoda provodi slijedeće:
- između svojih članova bira predsjednika Upravnog vijeća i njegovog zamjenika,
- donosi Statut Zavoda, Poslovnik o svom radu i ostale opće akte Zavoda,
- donosi Program rada Zavoda, financijski plan, usvaja periodične obračune i završni račun Zavoda,
- donosi opće akte iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- usvaja godišnje izvješće o radu Zavoda,
- obavlja nadzor nad korištenjem pričuve Zavoda,
- obavlja druge poslove sukladno Zakonu i ovom Statutu.
Članak 14
Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja:

 1. Akt o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog osiguranja
 2. Akt o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu,
 3. Akt o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 4. Akt o osnovicama i stopama doprinosa, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje,
 5. Akt o visini iznosa te kriterijima i načinu sudjelovanja osiguranih osoba u korištenju zdravstvene zaštite,
 6. Akt o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati na teret sredstava Zavoda,
 7. Akt o sastavu, ovlaštenjima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija.
 8. Akt o sadržaju i obliku isprave kojom se utvrđuje status osigurane osobe (zdravstvena iskaznica), naćinu prijave i odjave osiguranih osoba,
 9. Akt o standardima i normativima obveznog zdravstvenog osiguranja,
 10. Akt o ortopedskim i drugim pomagalima. Upravno vijeće donosi i druge opće akte za provodenje obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno pravnim propisima

Članak 15.
Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte Zavoda:

 1. Pravilnik o radnim odnosima,
 2. Pravilnik o odgovornosti djelatnika Zavoda,
 3. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda,
 4. Pravilnik o plaćama djelatnika Zavoda,
 5. Pravilnik o materijalnim pravima djelatnika Zavoda,
 6. Pravilnik o zaštiti od požara,
 7. Pravilnik o zaštitnoj i radnoj odjeći i obući.
 8. Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka,
 9. Pravilnik o pravima i obvezama pripravnika,
 10. Pravilnik o vođenju i čuvanju arhiva Zavoda,
 11. Pravilnik o poslovnoj tajni. Upravno vijeće donosi i druge opće akte Zavoda sukladno pravnim propisima.

Članak 16
Radom Upravnog vijeća Zavoda rukovodi predsjednik. U slučaju nenazočnosti predsjednika. radom Upravnog vijeća Zavoda rukovodi zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Zavoda.
Članak 17.
Sjednicu Upravnog vijeća Zavoda saziva predsjednik prema potrebi, odnosno na prijedlog jedne trećine članova Upravnog vijeća Zavoda ili direktora Zavoda.
Članak 18.
Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova na način utvrden Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.
Članak 19.
Upravno vijeće Zavoda odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske.
Članak 20.
Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda: - saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća Zavoda, - potpisuje odluke i opće akte koje donosi Upravno vijeće Zavoda. - obavlja i druge poslove sukladno odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda.
2. DIREKTOR ZAVODA
Članak 21.
Direktor Zavoda predstavlja i zastupa Zavod. te rukovodi poslovanjem Zavoda.
Članak 22.
Direktora Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva.
Članak 23.
Direktor Zavoda odgovara za svoj rad i rad Zavoda Upravnom vijeću Zavoda i Vladi Republike Hrvatske.
Članak 24.
Direktor Zavoda surađuje s Ministarstvom zdravstva i nadležnim tijelima u županijama, odnosno Grada Zagreba.
Članak 25.
Za raspolaganje osnovnim sredstvima Zavoda, iznad visine utvrdene aktom o gospodarskom poslovanju Zavoda, direktor obvezatno pribavlja suglasnost Upravnog vijeća Zavoda.
Članak 26.
Direktor Zavoda:
- osigurava izvršenje odredaba Zakona, ovog Statuta, gospodarskog plana i drugih općih akata Zavoda,
- poduzima sve pravne radnje uime i za račun Zavoda.
- donosi rješenja o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno općim aktima Zavoda.
- organizira pripremne radnje za rad Upravnog vijeća Zavoda, predlaže donošenje odluka iz djelatnosti Upravnog vijeća Zavoda,
- osigurava zakonitost u radu Zavoda, te u tu svrhu daje upute i smjernice za rad Zavoda,
- predlaže Upravnom vijeću Zavoda opće akte Zavoda,
- bira i razrješava rukovoditelje područnih ureda Zavoda, odnosno voditelje ispostava područnih ureda Zavoda,
- određuje između djelatnika Zavoda potpisnike uime Zavoda,
- donosi sve ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda,
- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Zavoda.
Članak 27.
Na prijedlog direktora, Upravno vijeće bira zamjenika direktora Zavoda. Zamjenik direktora Zavoda može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu pravnog, gospodarstvenog ili medicinskog smjera. Zamjenik direktora Zavoda zamjenjuje direktora u njegovoj odsutnosti i obavlja poslove sukladno ovlaštenju direktora Zavoda.
Članak 28.
Direktor Zavoda formira Stručno vijeće Zavoda, te odreduje njegov sastav i način rada.
Članak 29.
Stručno vijeće Zavoda je kolegijalno tijelo koje raspravlja o pitanjima politike i unapredenja rada Zavoda o čemu daje prijedloge i mišljenja direktoru Zavoda.
Članak 30.
Direktor Zavoda određuje broj svojih pomoćnika i njihov djelokrug rada. Pomoćnici direktora Zavoda mogu biti osobe koje imaju visoku stručnu spremu pravnog, gospodarstvenog ili medicinskog smjera. Direktor Zavoda bira pomoćnike s mandatom u trajanju od četiri godine.
Članak 31.
Pomoćnici direktora Zavoda organiziraju. kontroliraju i rukovode dijelom Zavoda za koji su zaduženi sukladno svojoj stručnoj spremi. Svaki pomoćnik odgovara za svoj rad i rad dijela Zavoda direktoru Zavoda.
Članak 32.
Poradi razmatranja i rješavanja specifičnih problema direktor Zavoda može osnovati komisije ili druga radna tijela.
Članak 33.
Direktor Zavoda je dužan upozoriti Upravno vijeće Zavoda na uočene nezakonitosti njegovih akata i o tome izvijestiti Ministarstvo zdravstva.
Članak 34.
Pojedina svoja ovlaštenja direktor može pismeno prenijeti na pojedine djelatnike Zavoda.
IV. FINANCIRANJE POSLOVANJA ZAVODA
Članak 35.
Sredstva za financiranje poslovanja Zavoda, osiguravaju se sukladno odredbama Zakona, ovog Statuta i općih akata Zavoda.
Članak 36.
Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se iz:
- doprinosa,
- prihoda iz proračuna Republike Hrvatske, županija, odnosno Grada Zagreba,
- sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite,
- prihoda od kamata, dividendi,
- drugih prihoda,
Članak 37.
Raspored sredstava Zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, za rad Upravnog vijeća Zavoda i njegovih tijela, za rad Zavoda i druge rashode, utvrđuje se financijskim planom Zavoda i odlukama o njegovom provodenju.
Članak 38.
Zavod ima pričuvu koja se ostvaruje i koristi pod uvjetima i na način utvrden Zakonom.
Članak 39.
Zavod ima jedan žiro-račun za redovno poslovanje.
Članak 40.
Obveznici uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje uplaćuju doprinos na račune za uplatu javnih prihoda (uplatni račun).
V. IMOVINA ZAVODA
Članak 41.
Zavod ima imovinu koju čine nekretnine (stambene zgrade i stanovi, poslovne zgrade, prostorije i dr.), pokretnine, potraživanja i novac u vlasništvu Zavoda.
Članak 42.
Zavod ima pravo da u pravnom prometu sklapa ugovore i obavlja druge pravne poslove i radnje poradi uvećanja svog kapitala sukladno zakonu i općim aktima Zavoda kojima se ureduje imovina i poslovanje Zavoda.
VI. JAVNOST RADA ZAVODA
Članak 43.
Rad Zavoda je javan. Javnost rada Zavoda osigurava se dostupnošću informacija o radu Upravnog vijeća Zavoda sredstvima javnog priopćavanja.
Opći akti Zavoda koje donosi Upravno vijeće Zavoda, za provodenje obveznog zdravstvenog osiguranja, objavljuju se u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske.
Članak 44.
Podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Zavoda ili bi štetilo njegovom poslovnom ugledu smatraju se poslovnom tajnom, koju su dužni čuvati svi djelatnici Zavoda.
VII. ZAKONITOST RADA ZAVODA
Članak 45.
Nadzor nad zakonitšću rada Zavoda obavlja Ministarstvo zdravstva.
Članak 46.
Zavod je obvezan najmanje jedanput godišnje, podnositi Ministarstvu zdravstva izvješće o svom radu.
VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZAVODA
Članak 47.
Stručne, administrativne i druge poslove Zavoda obavIja jedinstvena služba Zavoda.
Članak 48.
Direkcija Zavoda obavlja poslove iz nadležnosti Zavoda za područje Republike Hrvatske.
U Direkciji Zavoda obavljaju se poslovi:
- kreiranja i predlaganja politike razvoja i unapređivanja obveznog zdravstvenog osiguranja,
- izrade prijedloga opsega prava osiguranika, standarda i normativa obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i načina ostvarivanja prava osiguranika i drugih osiguranih osoba,
- izrade prijedloga mišljenja o osnivanju zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika u privatnoj praksi koji su uključeni u mrežu zdravstvene djelatnosti,
- utvrđivanja politike ugovaranja za provođenje zdravstvene zaštite,
- provođenja odredaba medunarodnih ugovora i konvencija iz zdravstvenog osiguranja,
- objedinjavanja obračuna i povrata troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja,
- koordinacije, poduke i kontrole u primjeni odredaba Zakona i općih akata Zavoda.
- razvoja i unapređenja provođenja svih oblika zdravstvene zaštite,
- nadzora i financijske kontrole poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika sukladno sklopljenim ugovorima,
- planiranja, prikupljanja i rasporedivanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- jedinstvenog provodenja utvrdene gospodarsko-financijske politike Zavoda,
- izrade kalkulacija cijena zdravstvenih usluga,
- platnog prometa,
- vođenja upravnog postupka u prvom i drugom stupnju u ostvarivnaju prava osiguranih osoba na liječenje u inozemstvu,
- vođenja upravnog postupka u drugom stupnju u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- medicinskog vještačenja,
- računovodstva,
- normativne djelatnosti Zavoda,
- evidencije i statistike u području obveznog zdravstvenog osiguranja,
- objedinjavanja nabave opreme, ortopedskih i drugih pomagala. lijekova i potrošnog materijala,
- objedinjavanja izvješća, periodičnih obračuna, završnog računa, te ostalih planskih dokumenata vezanih za poslove materijalnog i financijskog knjigovodstva Zavoda,
- izrade jedinstvenog financijskog plana Zavoda i plaćanja njegove realizacije,
- razvoja, projektiranja i standardizacije informatičkog sustava Zavoda.
- zasnivanja i prestanka radnog odnosa. planiranja kadrova i vođenja kadrovske politike Zavoda,
- utvrdivanja mjerila i kriterija za raspodjelu sredstava za plaće djelatnika Zavoda,
- organizacije, razvoja i modernizacije Zavoda i opsluživanja Upravnog vijeća Zavoda,
- i drugi poslovi utvrđeni općim aktom Zavoda.
Članak 49.
Područni uredi Zavoda organiziraju se za područja:

 1. Zagrebačke županije i Grada Zagreba, sa sjedištemu Zagrebu,
 2. Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapini,
 3. Sisačko-moslavačke županije. sa sjedištem u Sisku,
 4. Karlovačke županije sa sjedištem u Karlovcu,
 5. Varaždinske županije sa sjedištem u Varaždinu,
 6. Koprivničko-križevačke županije sa sjedištem uKoprivnici.
 7. Bjelovarsko-bilogorske županije sa sjedištem u Bjelovaru,
 8. Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Rijeci,
 9. Ličko-senjske županije sa sjedištem u Gospiću,
 10. Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Virovitici,
 11. Požeško-slavonske županije sa sjedištem u Požegi,
 12. Brodsko-posavske županije sa sjedištem u Slavonskom Brodu.
 13. Zadarsko-kninske županije sa sjedištem u Zadru,
 14. Osječko-baranjske županije sa sjedištem u Osijeku,
 15. Šibenske županije. sa sjedištem u Šibeniku.
 16. Vukovarsko-srijemske županije s privremenim sjedištem u Vinkovcima,
 17. Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu,
 18. Istarske županije sa sjedištem u Pazinu,
 19. Dubrovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Dubrovniku,
 20. Međimurske županije sa sjedištem u Čakovcu.

Članak 50.
Poradi dostupnosti ostvarivanja prava osiguranika Zavoda, aktom Upravnog vijeća osnivaju se ispostave područnih ureda Zavoda:
Članak 51.
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda određuju se poslovi koji se obavljaju u Direkciji, područnim uredima i njihovim ispostavama.
Članak 52.
Rukovoditelj područnog ureda Zavoda zastupa i pred stavlja područni ured i rukovodi njegovim radom. Rukovoditelja područnog ureda Zavoda imenuje direktor Zavoda. Rukovoditelj područnog ureda Zavoda, u okviru ovlaštenja iz općeg akta Zavoda, odgovoran je direktoru Zavoda. Voditelj ispostave područnog ureda Zavoda, u okviru ovlaštenja iz općeg akta Zavoda, odgovoran je rukovoditelju područnog ureda Zavoda.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Zavod će svoje ustrojstvo i opće akte uskladiti s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.
Članak 54.
Danom stupanja na snagu Zakona o zdravstvenom osiguranju društvena sredstva na kojima je pravo raspolaganja imao Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske postaje imovina Zavoda, a djelatnici stručne službe nastavljaju s radom kao djelatnici Zavoda.
Članak 55.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine". broj 48/90) i Odluke o osnivanju Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 49/90). Danom donošenja akta o organizaciji i sistematizaciji Zavoda prestaje vrijeditl Odluka o utvrđivanju nadležnosti organizacijskih jedinica Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/80).
Članak 56.
Ovaj Statut podliježe potvrdi Vlade Republike Hrvatske prema odredbi članka 67. Zakona.
Članak 57.
Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-004/94-01/0
Urbroj: 338-24-94-1
Zagreb, 5. siječnja 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti