POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravne stranice - pravilnik o zahtjevima - ugovor o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Temeljem članka 34. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O ŽIGOVIMA I ISPRAVAMA KOJIMA SE OVJERAVA ISPRAVNOST MJERILA

 1. Ovom naredbom propisuju se oblici i način uporabe ovjernih žigova, ovjernih i drugih isprava kojima znanstveni mjeriteljski laboratoriji, laboratoriji mjeriteljskog nadzora, ovlašteni i potvrđeni mjeriteljski laboratoriji (u daljnjem tekstu mjeriteljski laboratoriji) ovjeravaju ispravnost mjerila, označuju značajke bitne za uporabu mjerila ili ih upotrebljavaju za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili pak sklopova mjerila.
 2. Mjeriteljski laboratoriji upotrebljavaju ove ovjerne žigove i ispreve:
 3. ovjerne žigove isprava:
 4. ovjerne žigove za označivanje mjerila:
 5. ovjerne isprave;
 6. isprave o umjeravanju i sukladnosti.
 7. Ovjerni žigovi isprava znanstvenih mjeriteljskih laboratorija, laboratorija mjeriteljskog nadzora i ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija imaju kružni oblik promjera 24 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage upisana je oznaka "HR", a između visećih zdjelica je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija. Ispod navedenoga znaka nalazi se redni broj žiga.

Ovjerne žigove isprava znanstveni mjeriteljski laboratoriji, laboratoriji mjeriteljskog nadzora i ovlašteni mjeriteljski laboratoriji stavljaju na izvješća o ispitivanju.
4. Ovjerni žig isprava potvrđenoga mjeriteljskog laboratorija kvadratnoga je oblika sa stranicom 20 mm u kojemu se nalazi slovo "H". Iznad vodoravne crte slova "H" je znak "HR", a ispod vodoravne crte je slovo "P" i brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija određena rješenjem o udovoljavanju uvjetima za potvrđeni mjeriteljski laboratorij. Ispod navedenoga znaka nalazi se redni broj žiga.
Ovjerni žig isprava potvrđeni mjeriteljski laboratorij stavlja na izvješća o ispitivanju.
5. Znanstveni mjeriteljski laboratoriji, laboratoriji mjeriteljskog nadzora i ovlašteni mjeriteljski laboratoriji upotrebljavaju ove ovjerne žigove za označivanje mjerila:

 1. ) žigove u obliku naljepnica: godišnji ovjerni žig, ovjerni žig za mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, zaštitni žig, žig s oznakom "UMJERENO", žig s oznakom "SUKLADNO" i naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu mjerila;
 2. žigove za utiskivanje: osnovni ovjerni žig, godišnji ovjerni žig za sitna mjerila, godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja i žig za poništavanje žigova;
 3. ovjerni žig za staklena mjerila.
 4. Potvrđeni mjeriteljski laboratoriji kojima je rješenjem o udovoljavanju uvjetima za potvrđeni mjeriteljski laboratorij to dopušteno, upotrebljavaju žig u obliku naljepnice s oznakom "SUKLADNO", naljepnice na koje upisuju podatke važne za uporabu mjerila i žigove za kliješta za sprečavanje odvajanja ili promjene sastavnih dijelova pojedinačno ili sklopova mjerila.
 5. Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira žute boje. Pravokutnoga je oblika velićine 25 x 15 mm. Na lijevoj strani naljepnice nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija. Na desnoj strani naljepnice nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje. Ispod navedenih oznaka nalazi se broj izvješća o ispitivanju.

Godišnjim ovjernim žigom u obliku naljepnice mjeriteljski laboratoriji označuju mjerila koja su udovoljila mjeriteljskim zahtjevima. Utezi i druga mjerila na koja se iz bilo kojeg razloga ne može staviti žig u obliku naljepnice označuju se drugim ovjernim žigovima ili se izdaje ovjernica.
Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice stavlja se na uočljivo mjesto na mjerilu, ali ne smije utjecati na upotrebu mjerila.
8. Ovjerni žig u obliku naljepnice za mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira žute boje i ima oblik istostraničnog trokuta sa stranicom 10 mm. Na sredini naljepnice nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a izmedu visečih zdjelica je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija.
Ovim ovjernim žigom ovjeravaju se mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju.
9. Zaštitni žig u obliku naljepnice izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira pravokutnog oblika veličine 18 x 8 mm. Na njemu se nalazi znak istokračne vage s visećm zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija.
Zaštitni se žig u obliku naljepnice upotrebljava za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova pojedinačno ili sklopova mjerila.
10. Žig s oznakom "UMJERENO" u obliku naljepnice izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira narančaste boje i ima pravokutni oblik veličine 25 x 15 mm. Na gornjem dijelu naljepnice nalazi se oznaka "UMJERENO", a ispod nje s lijeve strane nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka "HR", a između visećih zdjelica je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija. Na desnoj strani žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno umjeravanje. Ispod navedenih oznaka nalazi se broj izvješća o ispitivanju.
Mjeriteljski laboratoriji označuju ovim žigom mjerila za koja ne postoje mjeriteljski zahtjevi, pa je mjerilo umjereno po proceduri mjeriteljskog laboratorija koju je odobrio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
11 Žig s oznakom "SUKLADNO" u obliku naljepnice izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira ljubičaste boje i ima pravokutni oblik veličine 2 x 15 mm Na gornjem dijelu žiga nalazi se oznaka "SUKLADNO", a ispod je znak u obliku slova "H". Iznad vodoravne crte slova "H" je oznaka "HR", a ispod je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija. Na desnoj strani žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ispitivanje. Ispod navedenih oznaka nalazi se broj izvješća o ispitivanju. Ovim žigom označuju se mjerila za koja ne postoje mjeriteljski zahtjevi, pa je mjerilo ispitano u dogovoru s posjednikom mjerila po posebnom postupku usklađenom s odgovarajućom normom ili po naputku proizvođača. Navedeni postupak mora biti dokumentiran poslovnikom o kakvoći laboratorija koji obavlja ispitivanje mjerila.
Mjerila označena ovim žigom ne smiju se upotrebljavati u zakonskom mjeriteljstvu.
12. Osnovni ovjerni žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 8 mm u kojemu se nalazi znak istokraćne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage upisana je oznaka "HR", a između visećih zdjelica je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija. Ovim ovjernim žigom označuje se ispravnost mjerila pri prvom ovjeravanju.
13. Godišnji ovjerni žig za utiskivanje ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm. U gornjem dijelu žiga nalazi se brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija i brojčana oznaka ovlaštenog djelatnika koji obavlja ovjeravanje mjerila. Brojčane oznake su odijeljene kosom crtom. U donjem dijelu žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje. Ovim ovjernim žigom označuje se ispravnost mjerila pri prvom i ponovnim ovjeravanjima.
14. Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 3 mm. U gornjem dijelu žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje, a u donjem dijelu nalazi se brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija. Ovim ovjernim žigom označuje se ispravnost mjerila pri prvom i ponovnim ovjeravanjima.
15. Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila, odnosno sklopova mjerila ima oblik istostranićnog trokuta kojem se osnovica nalazi na gornjoj strani i oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm. U donjem kutu nalazi se brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija, a iznad nje se nalaze dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj se obavljeno prethodno ispitivanje mjerila, odnosno sklopova mjerila. Ovim ovjernim žigom, označuje se ispravnost mjerila, odnosno sklopova mjerila pri prethodnom ispitivanju.
16. Žig za poništavanje žigova ima obik slova "X" oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm.
Ovim žigom označuju se mjerila za koja je utvrđeno da ne udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima.
17. Žig za kliješta potvrđenoga mjeriteljskog laboratorija kružnog je oblika, promjera 7 mm.i podijeljen je ravnom crtom na dva dijela. U gornjem dijelu žiga nalazi se slovo "P", a u donjem brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija.
18. Na zahtjev mjeriteljskog laboratorija Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo može odobriti da se kod žigova koji se utiskuju pomoću kliješta na drugu stranu žiga stavi naziv ili oznaka mjeriteljskog laboratorija.
19. Ovjerni žig za staklena mjerila ima oblik slova "H" oko kojega se može opisati kružnica promjera 8 mm. Iznad vodoravne crte slova "H" je brojčana oznaka mjeriteljskog laboratorija u kojem je obavljeno ovjeravanje mjerila.
Ovjernim žigom za staklena mjerila označuje se ispravnost staklenih mjerila koja ne podliježu ponovnim ovjeravanjima.
20. Mjeriteljski laboratoriji koji ovjeravaju ugradbena mjerila za koja je obvezatan mjeriteljski nadzor, a ugrađuju se u vozila cestovnog prometa, stavljaju pored godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice i naljepnicu pravokutnog oblika veličine 22 x 11 mm na koju upisuju vrijednost stalnice "k" na koju je mjerilo namješteno.
21. Potvrđeni mjeriteljski laboratoriji kojima je rješenjem o udovoljavanju uvjetima za potvrđeni mjeriteljski laboratorij to dopušteno, mogu mjerila nakon servisiranja označiti naljepnicom s oznakom "SERVISIRANO".
Naljepnice s oznakom "SERVISIRANO" izrađene su od trajnoga samoljepljivog papira bijele boje i imaju pravokutni oblik velićine 25 x 15 mm. U gornjem dijelu naljepnice nalazi se oznaka "SERVISIRANO", a ispod je znak u obliku slova "H". Iznad vodoravne crte slova "H" upisuje se datum servisiranja, a ispod je broj ispitnog izvješća koje se mora nalaziti kod korisnika mjerila. Ispod navedenih oznaka nalazi se naziv ovlaštenog servisa.
22. Potvrđeni mjeriteljski laboratoriji koji u vozila cestovnog prometa ugrađuju mjerila za koja je obvezatan mjeriteljski nadzor dužni su označiti mjerilo značajkama koje se utvrđuju kod ugradnje, a bitne su za njegovu uporabu. Mjerilo se označuje naljepnicom izrađenom od trajnoga samoljepljivog papira pravokutnog oblika velićine 78 x 18 mm. Na lijevoj strani naljepnice nalaze se ovi podaci datum ugradnje, veličina oboda pogonskog kotača u mm, vrijednost koeficijenta "W" koji određuje broj impulsa ili broj okretaja za prijeđeni put vozila od 1000 m i posljednjih osam brojki šasije vozila. Na desnoj strani naljepnice nalazi se naziv ovlaštenog servisa.
23. Brojčane oznake mjeriteljskih laboratorija iz odredaba točaka 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. i 19. nazivi i oznake mjeriteljskih laboratorija iz točke 18. i nazivi ovlaštenih servisera iz odredaba točaka 21. i 22. ove naredbe objavljuju se u Glasilu Zavoda.
24. Ovjerni žigovi isprava i žigovi u obliku naljepnica prikazani su u prilogu broj 1, a žigovi za utiskivanje, žig za staklena mjerila i naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu mjerila prikazane su u prilogu broj 2. Navedeni prilozi čine sastavni dio ove naredbe.
25. Na zahtjev posjednika mjerila ili u slučaju kad se ovjernim žigom ne može označiti mjerilo koje udovoljava mjeriteljskim zahtjevima mjeriteljski laboratorij izdaje ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.
Sadržaj i oblik ovjernice prikazan je na obrascu DZNM 03.01 u prilogu i čini sastavni dio ove naredbe.
26. Na zahtjev posjednika mjerila za koje je utvrđeno da ne udovoljava mjeriteljskim zahtjevima, mjeriteljski laboratorij izdaje rješenje o uskrati ovjere.
Sadržaj i oblik rješenja o uskrati ovjere prikazan je na obrascu DZNM 03.02 i čini sastavni dio ove naredbe.
27. Za etalone i mjerila za koje je obavljeno umjeravanje mjeriteljski laboratorij na zahtjev posjednika mjerila izdaje potvrdu o umjeravanju.
Sadržaj i oblik potvrde o umjeravanju prikazan je na obrascu DZNM 03.03 i čini sastavni dio ove naredbe.
Uz potvrdu o umjeravanju obvezatno se prilaže i izvješće o ispitivanju.
28. Za mjerila za koja se u postupku ispitivanja utvrdi da su mu značajke sukladne s određenom normom ili deklaracijom proizvođača mjeriteljski laboratorij izdaje potvrdu o sukladnosti. Sadržaj i oblik potvrde o sukladnosti prikazan je na obrascu DZNM 03.04 i čini sastavni dio ove naredbe.
29. Rezultate mjerenja kao i sve elemente koji tijekom ovjeravanja, umjeravanja ili ispitivanja sukladnosti utječu na prosudbu o ispravnosti mjerila mjeriteljski laboratoriji upisuju u izvješće o ispitivanju. Sadržaj i oblik izvješća o ispitivanju odreduje mjeriteljski laboratorij u skladu s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. a obvezatno mora sadržavati i ovo:

 1. podaci o podnositelju zahtjeva;
 2. podaci o mjerilu (proizvođač, vrsta, serijski broj i sl.);
 3. popis etalona i njihove osnovne značajke (proizvođač, vrsta, serijski broj, mjerno područje, mjerna nesigurnost, mjeriteljski laboratorij koji je umjerio etalon, rok valjanosti umjeravanja);
 4. kratak opis ili naziv mjerne metode;
 5. datum i vrijeme ispitivanja;
 6. vanjski uvjeti;
 7. rezulteti mjerenja;
 8. prosudba o ispravnosti mjerila;
 9. podaci o osobi koja je obavila ispitivanje;
 10. potpis osobe koja je provjerila rezultate mjerenja;
 11. potpis ovlaštene osobe;
 12. žig mjeriteljskog laboratorija.
 13. Izradbu i podjelu ovjernih žigova i isprava obavlja. Drevni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo koji vodi popis svih isporučenih i utrošenih količina.
 14. Žigovi i isprave kojima je potvrđena ispravnost etalona i mjerila prema Naredbi o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila ("Narodne novine", br. 45/92) vrijede do isteka roka njihove valjanosti.
 15. Danom početka primjene ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila ("Narodne novine", br. 45/92.).
 16. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 960-03-/94-03/07
Urbroj : 558-03/1-94/1
Zagreb, 6. prosinca 1994.
Ravnatelj Drevnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti