POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - aktualni propisi - pravilnik o iznosima - naredba o dodatnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. i članka 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (" Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigurenje na 8. sjednici, održanoj 15. srpnja 1994. godine, donijelo je
ODLUKU
O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se sadržaj i oblik isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu Zavod), te način izdavanja i korištenja isprave.
II. SADRŽAJ I OBLIK ISKAZNICE
Članak 2.
Naziv isprave iz članka 1. ove Odluke glasi "Iskaznica zdravstveno osigurane osobe".
Članak 3.
Iskaznica zdravstveno osigurane osobe (u daljnjem tekstu: Iskaznica) veličine je 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde bijele plastike s reljefno utisnutim podacima, zaštitnim hologramom, magnetskom trakom i trakom za potpis.
Članak 4.
lskaznica sadrži slijedeća obilježja: 1. na prednjoj strani (lice Iskaznice):
a) otisnuti logotip i tekst: "Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje", koji su u odgovarajućoj boji,
b) otisnuti tekst: "ISKAZNICA ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE".
c) reljefno utisnute podatke:
- broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe,
- broj osigurane osobe,
- oznaku osnove osiguranja,
- oznaku nositelja ili člana obitelji,
- rok valjanosti Iskaznice,
- JMBG ili MB (matični broj stranca),
- oznaku države osiguranja,
- ime i prezime,
- broj obveze,
- broj područnog ureda Zavoda obveznika uplate doprinosa.
d) stilizirana šahovska polja odgovarajuće boje,
e) zaštitni hologram.
2. na poleđini Iskaznice (naličje Iskaznice):
- magnetsku traku za upis podataka koje odredi Zavod,
- traku za potpis osigurane osobe,
- tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom Iskaznice, koji glasi:
"Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana Valjanost Iskaznice prestaje 30-og dana nakon prestanka statusa osigurane osobe.
Korištenje Iskaznice nakon prestanka njene valjanosti predstavlja osnovu za krivičnu i materijalnu odgovornost korisnika Iskaznice.
Po prestanku valjanosti Iskaznice, korisnik je dužan Iskaznicu dati na poništenje Zavodu.
Gubitak Iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu".
Zavod je jedini ovlašten za prikupljanje podataka i za prijenos obilježja naznačenih u točki 1. i 2. ovog članka na plastičnu karticu, odnosno za izdavaje Iskaznice.
Članak 5.
Iskaznicu se izrađuje, sukladno obilježju članka 4. iz točke 1.d ove Odluke, u ružičastoj, crvenoj ili ljubičastoj boji šahovskih polja.
Iskaznicu s odgovarajućom bojom šahovskih polja iz stavka 1. ovog članka izdaje se osiguranim osobama Zavoda, i to:
- djeci do 15-te godine života - u ružičastoj boji,
- osobama starijim od 15 godina života - u crvenoj boji i
- umirovljenicima - u ljubičastoj boji.
Članak 6.
Iskaznicu se osiguranoj osobi izdaje, sukladno obilježju iz članka 4. točke 1.c alineje 5. ove Odluke, s rokom valjanosti :

  1. djeci - do navršene 15-te godine života,
  2. umirovljenicima - trajno,
  3. drugim osobama - do 4 godine.

Rok valjanosti iz stavka 1. ovog članka računa se od datuma stjecanja statusa osigurane osobe, odnosno od datuma ponovnog izdavanja Iskaznice do datuma kad se navršava posljednji dan propisanog roka iz tog stavka.
Osigurana osoba obvezna je 30 dana prije isteka roka valjanosti Iskaznice iz stavka 1. ovog članka, područnom uredu Zavoda koji je Iskaznicu izdao, podnijeti zahtjev (usmeni na zapisnik ili pismeni) s dokazima za utvrđivanje statusa osigurane osobe propisanim općim aktom Zavoda.
Pod valjanošću Iskaznice podrazumijeva se da Iskaznici nije istekao rok valjanosti iz stavka 1. ovog članka i da u tom roku postoje činjenice na osnovi kojih je osiguranoj osobi izdana Iskaznica, ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.
Članak 7.
Sadržaj i oblik Iskanice otisnut je uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.
III. NAČIN IZDAVANJA I KORIŠTENJA ISKAZNICE
Članak 8.
Iskaznicu osiguranoj osobi izdaje Zavod na osnovi prijave na obvezno zdravstveno osiguranje sukladno Pravilniku o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Iskaznicu osiguranoj osobi Zavod će izdati u roku propisanom Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka neposredno ili putem pravne, odnosno fizičke osobe kod koje je zaposlena.
Članak 9.
Osigurana osoba Iskaznicu može koristiti samo uz predočenje osobne iskaznice, ako je starija od 15 godina i ako u vrijeme njenog korištenja postoje činjenice na osnovi kojih je Iskaznica izdana.
Osigurana osoba koja je Iskaznicu koristila kad za to, u smislu stavka 1. ovog članka, nije imala pravo, snosi materijalnu i krivičnu odgovornost zbog zloupotrebe Iskaznice.
Nakon prestanka valjanosti Iskaznice, osigurana osoba obvezna ju je, poradi poništenja, dati Zavodu.
Članak 10.
Iskaznicu se smatra valjanom ako ju je osigurana osoba vlastoručno potpisala.
Iskaznicu koju se izdaje djetetu do 15-te godine života ili osobi pod skrbništvom, potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik te osobe.
Članak 11.
Osigurana osoba obvezna je nakon isteka roka od 30 dana od dana prestanka statusa osigurane osobe Iskaznicu poradi poništenja, dati Zavodu.
U roku iz stavka 1. ovog članka osigurana osoba ima pravo koristiti Iskaznicu ako status osigurane osobe nije stekla prema nekoj drugoj osnovi
Članak 12.
Gubitak Iskaznice osigurana osoba je obvezna prijaviti najbližem područnom uredu ili ispostavi područnog ureda Zavoda.
U slučaju prijave gubitka Iskanice, u smislu stavka 1. ovog članka, osigurana osoba dužna je objaviti gubitak Iskaznice u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske.
Osigurana osoba koja ne postupi sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, dužna je snositi troškove nastale zloupotrebom Iskaznice od strane druge osobe.
Troškove poradi zloupotrebe Iskaznice u smislu stavka 3. ovog članka, snose solidarno korisnik Iskaznice i zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik privatne prakse koji je pružio zdravstvenu uslugu.
Članak 13.
U slučaju oštećenja ili gubitka Iskaznice, Zavod će osiguranoj osobi izdati novu Iskaznicu
Nakon izdavanja osiguranoj osobi nove Iskaznice, Zavod je obvezan poništiti oštećenu Iskaznicu.
Članak 14.
Troškove izdavanja Iskaznice, kao i izdavanja Iskaznice u smislu članka 13. ove Odluke, snosi osigurana osoba.
Cijenu Iskaznice utvrdit će Zavod.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Dan početka izdavanja i vrijeme trajanja zamjene postojeće iskaznice Iskaznicom propisanom ovom Odlukom, propisat će Upravno vijeće Zavoda posebnom odlukom.
Do donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, osigurane osobe koristit će iskaznicu propisanu Odlukom o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 53/80, 25/89, 26/90 i 55/90).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 025-04/94-01/50
Urbroj : 338-24-94-1
Zagreb, 15. srpnja 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti