POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - agencije i fondovi - naputak za postavljanje - pravilnik o djelatnostima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 40. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93), ministar kulture i prosvjete donosi
PRAVILNIK
O DRŽAVNOJ NAGRADI TEHNIČKE KULTURE FAUST VRANČIĆ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Državnu nagradu Faust Vrančić (u daljnjem tekstu Nagrada) dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.
Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama. Odbor za dodjelu Nagrade može odlučiti da se godišnje nagrade dodjeljuju za određena područja sukladno članku 4. stavak 1. ovoga Pravilnika.
II. KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE
Članak 3.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja. te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu nagrade za životno djelo, pored navedenoga, jest djelovanje u tehničkoj kulturi u duljem vremenskom razdoblju - tijekom profesionalne karijere ili drugog dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke kulture, te javna prepoznatljivost i priznatost prinosa.
Članak 4.
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima, udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama: - za izuzetan doprinos razvoju i unapredivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstvenotehničko i radno stvaralaštvo, te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje. osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja,
- za razvoj i unapredivanje inventivnog rada, znanstveno
-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj
- za izuzetne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko
-športskim i drugim područjima tehničke kulture. te u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj,
- za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća putem značajnog prinosa znanstvenom i tehničkom opismenjivanju gradana za primjenu znanstvenih i tehničko
-tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizacije i promičbe znanosti i tehnike, te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj,
- za kontinuiran značajan ili izuzetno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske,
- za izuzetan prinos međunarodnoj promičbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u svim njezinim podrućjima u Republici Hrvatskoj. Godišnja se nagrada može dodijeliti i grupi pojedinaca, ako je ostvarenje odnosno prinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada ili djelovanja. Ako se Nagrada dodjeljuje grupi pojedinaca članovi skupine ravnopravno dijele nagradu i pripada im istovjetan novčani iznos kao i ostalim pojedincima dobitnicima Nagrade.
III. POSTUPAK ZA DODJELU NAGRADE
Članak 5.
Nagradu dodjeluje Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić. Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor raspisivanje javnog natječaja. Natjećaj se objavljuje svake godine najkasnije do 30. studenoga i traje 30 dana. Odbor po potrebi može produljiti natječajni rok, ali najdulje za idućih 15 dana. U natječaju se objavljuju osnovni kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje se postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga. Tekst natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.
Članak 6.
Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu podnositi građani Republike Hrvatske, javni i drugi djelatnici u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Prijedlog za dodjelu Nagrade iznimno može dati upravno tijelo svjetske ili europske asocijacije tehničke kulture i sam Odbor za dodjelu nagrade tehničke kulture.
Članak 7.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti pismeno obrazložen. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o grupi pojedinaca ili o organizaciji koji se predlažu za Nagradu, te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i postignutih rezultata, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu Nagrade. Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor može zatražiti od predlagača da dopuni svoj prijedlog.
Članak 8.
Odbor po potrebi može osnovati komisije za pojedina područja tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva iz članka 4. stavak 1. ovog Pravilnika. Komisije mogu biti sastavljene od po dva ili četiri stručnjaka za određeno područje i jednog člana Odbora za dodjelu Nagrade, koji ujedno predsjedava komisiji. Komisija razmatra i prosuđuje prijedloge za dodjelu Nagrade i utvrđuje obrazložen prijedlog Nagrade za Odbor štujući jedinstvene kriterije koje utvrdi ili na prijedlog komisije prihvati Odbor. Na način rada komisija analogno se primjenjuju odredbe članaka 10.,11. i 12. ovog Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade.
Članak 9.
Odbor raspravlja prijedloge i donosi odluku o dodjeljivanju Nagrade primjenjujući ujednačene kriterije za godišnje nagrade u područjima tehničke kulture. Ukoliko u nekom području nije podnesen prijedlog koji bi te kriterije ispunjavao, godišnja se nagrada ne dodjeljuje i može se dodijeliti iz drugog područja u kojem postoje prijedlozi koji ispunjavaju tražene kriterije. Odbor može samostalno raspravljati i o prijedlozima i donositi odluku o dodjeljivanju Nagrade bez osnivanja komisija iz članka 8. Pravilnika. Prije razmatranja prijedloga za dodjelu Nagrade, Odbor utvrđuje novčani iznos nagrade za životno djelo i za godišnju nagradu u skladu s visinom sredstava osiguranih u državnom proračunu za tu namjenu i odlukom o broju nagrada koje će podijeliti.
Članak 10.
Odbor radi i odlučuje u sjednicama.
Predsjednik Odbora priprema i saziva sjednice Odbora i rukovodi radom na sjednicama. Predsjedniku Odbora u pripremi sjednica i obnašanju stručnih i administrativno-tehničkih poslova pomaže načelnik Odjela za tehničku kulturu Ministarstva kulture i prosvjete, koji sudjeluje u radu Odbora bez prava odlučivanja. U slučaju odsutnosti predsjednika, radom Odbora rukovodi član Odbora kojeg odredi predsjednik ili kojeg, ako predsjednik to ne učini, članovi Odbora nazočni na sjednici biraju izmedu sebe. Odbor o dodjeli Nagrade odlučuje tajnim glasovanjem.
Članak 11.
Odbor može donositi valjane zaključke ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Odbora.
Zaključci Odbora donose se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Član Odbora koji se ne suglasi sa zaključkom Odbora može tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Odbora. Ako je član Odbora kandidat za dodjelu Nagrede, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o Nagradi za ono područje za koje je kandidiran. Na sjednici Odbora vodi se zapisnik.
Članak 12.
Odluku o dodjeli Nagrade Odbor može donijeti na sjednici kojoj je nazočno najmanje šest članova Odbora. Ako prijedlog za dodjelu Nagrade u tajnom glasovanju ne dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, Odbor ponovno na istoj sjednici otvara raspravu i po njenom okončanju prislupa glasovanju. Postupak iz stavka 2. ovoga članka ponavlja se do trećeg glasovanja. Ako ni u trećem glasovanju neki prijedlog ne dobije natpolovičnu većinu, Nagrada se ne dodjeljuje. Rezultate glasovanja utvrđuje predsjednik Odbora ili član Odbora koji predsjedava sjednici uz pomoć načelnika Odjela za tehničku kulturu Ministarstva kulture i prosvjete.
Članak 13.
Nagrađenim pojedincima i grupama pojedinaca Nagrada se dodjeluje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade, a nagrađenim udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama samo u obliku povelje o dodjeli Nagrade. Sadržaj i oblik povelje utvrđuje Odbor
Članak 14.
Odluku o dodjeli Nagrade Odbor javno objavljuje izvješćujući sredstva javnog priopćavanja istoga dana kada ju je donio. Sredstvima javnog priopćavanja Odbor daje obavijest o nagrađenim pojedincima i pravnim osobama s naznakom o kojoj se Nagradi radi i za koje područje tehničke kulture je dodijeljena.
Članak 15.
Nagrada se dodjeluje svake godine 27. siječnja na dan smrti Fausta Vrančića i uručuje se na svečan način.
IV.
OSTALE ODREDBE
Članak 16.
Sredstva za dodjeljivanje Nagrade osiguravaju se u državnom proračunu i vode se na računu Ministarstva kulture i prosvjete. Financijski plan donosi Odbor uz suglasnost ministra kulture i prosvjete. Neutrošena sredstva u jednoj godini prenose se u iduću godinu. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar kulture i prosvjete.
Članak 17.
Stručne i administrativno-financijske poslove Odbora obavlja Ministarstvo kulture i prosvjete.
Članak 18.
Iznimno od odredbe u članku 15. Pravilnika, dodijelit će se Nagrada za 1992. i 1993. godinu u mjesecu ožujku 1994. godine.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodonim novinama".
Klasa: 630-01/93-01-17
Urbroj: 532-03-3/6-93-01
Zagreb, 23. prosinca 1993.
Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti