POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - agencije i drugo - rješenje o imenovanjn - nacionalna strategija legalis ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju točke XI. Odluke o uputama za provedbu politike plaća (Narodne novine, br. 69/94 ) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU
ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA TEMELJEM KOJIH ĆE SE OBAVLJATI MJESEČNO INFORMIRANJE ZA POTREBE KONTROLE PROVEDBE ODLUKE O UPUTAMA ZA PROVEDBU POLITIKE PLAĆA - PROČIŠĆENI TEKST

1. Ovom Uputom utvrđuje se način popunjavanja Statističkog izvještaja o isplatama plaća - obrazac SPL/95 (u daljnjem tekstu obrazac SPL/95) i Izvještaja o isplatama naknada materijalnih prava radnika - obrazac TMP/95 (u daljnjem tekstu obrazac TMP/95).

2. Obrazac SPL/95 popunjavaju i dostavljaju Zavodu za platni promet sve pravne osobe pri svakoj isplati plaće. Obrazac SPL/95 sastavni je dio ove Upute i popunjava se na ovaj način:
2.1. Pod rednim brojem 1 iskazuje se podatak o isplaćenoj masi bruto plaća u listopadu 1994. godine (redni broj 11 obrasca PG/94 ili PN/94) uključujući i dopuštenost isplate na temelju odluka komisija za provedbu i tumačenje Ugovora i Uredbe o plaćama.
Pravne osobe koje nisu u listopadu 1994. godine imale isplate plaća, kao i one pravne osobe koje su u listopadu isplatile plaću samo djelomično, pod rednim brojem 1 obrasca SPL/95 iskazuju podatak o dopuštenoj masi plaća u Iistopadu 1994. godine prema Ugovoru odnosno Uredbi o plaćama (redni broj 6 obrasca PG/94 odnosno PN/94).
Od 1. 01. 1995. godine ovaj redni broj uvećava se za iznos iskazan u obrascu TMP/94 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika u Iistopadu 1994. godine (red. broj 8 kolona 7).
Pravne osobe koje na tom rednom broju nisu imale iskazan podatak redni broj 1 mogu uvećati najviše do iznosa dopuštene naknade za prehranu u listopadu 1994. godine a koja po radniku iznosi 412,60 kuna.
2.2. Pod rednim brojem 2 iskazuje se koeficijent korekcije mjesečnog fonda radnih sati u tekućem mjesecu, a on po mjesecima iznosi: u studenome 1994. godine 1,00000, prosincu 1994. godine 1,00000, u siječnju 1995. godine 1,03846, u veljači 1995. godine 1,00000, u ožujku 1995. godine 0,92308, u travnju 1995. godine 1,03846, u svibnju 1995. godine 0,96154, u lipnju 1995. godine 1,03846, u srpnju 1995. godine 1,00000, u kolovozu 1995. godine 1,00000, u rujnu 1995. godine 1,03846, u listopadu 1995. godine 1,00000, u studenome 1995. godine 1,00000, u prosincu 1995. godine 1,00000.
Ove koeficijente primjenjuju pravne osobe koje plaću obračunavaju prema ostvarenim satima rada u mjesecu.
2.3. Pod rednim brojem 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća u listopadu 1994. godine.
2.4. Pod rednim brojem 4 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.
Broj radnika iz točke 2.3. i 2.4. utvrđuje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeIi s brojem mogućih sati rada.
2.5. Pod rednim brojem 5 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta. Podatak pod tim rednim brojem unose samo pravne osobe iz točke V. Odluke o uputama za provođenje politike plaća (pravne osobe koje su po periodičnom obračunu za razdoblje siječanj - Iipanj 1994. godine iskazale gubitak u poslovanju).
2.6. Pod rednim brojem 6 unosi se koeficijent dopuštenog rasta mase plaća u odnosu prema listopadu 1994. godine, i to od 1. studenoga 1994. do 31. ožujka 1995. godine 1,02, od 1. travnja do 30. rujna 1995. 1,04 i od 1. listopada do 31. prosinca 1995. 1,06. Podatak se u obrazac unosi s dva decimalna mjesta. Podatak pod tim rednim brojem ne unose pravne osobe iz točke V. Odluke (pravne osobe koje su po periodičnom obračunu za razdoblje siječanj - lipanj 1994. godine iskazale gubitak u poslovanju).
2.7. Pod rednim brojem 7 iskazuje se podatak o dopuštenoj masi plaća za isplatu u tekućem mjesecu.
Podatak pod tim rednim brojem unose:
- poduzeća u državnom i pretežito državnom vlasništvu prema formuli r. br. 1 x r. br. 2 x r. br. 6;
- pravne osobe iz točke V. Odluke o uputama za provođenje politike plaća prema formuli r. br. 1. x r. br. 5;
- pravne osobe koje se financiraju iz proračuna i fondova pod taj redni broj unose podatak u skladu sa svojim općim aktima;
- ostale pravne osobe prema formuli redni broj 1 x redni broj 6.
2.8. Pod rednim brojem 8 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.
2.9. Pod rednim brojem 9 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima iz plaća, porezima i prirezima.
2.10. Pod rednim brojem 10 iskazuje se podatak prema opisu iz obrasca. Pod ovim rednim brojem ne iskazuju se moguća jednokratna povećanja plaća u skladu s točkom III. Odluke, a koja se iskazuju pod rednim brojem 20 Obrasca SPL/95.
2.11. Pod rednim brojem 11 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
2.12. Pod rednim brojem 12 iskazuje se isplaćena masa plaća u tekućem mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 10.
2.13. Pod rednim brojem 13 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu za puno radno vrijeme u bruto iznosu.
2.14. Pod rednim brojem 14 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućemu mjesecu za puno radno vrijeme po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 13.
2.15. Pod rednim brojem 15 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće bruto u tekućemu mjesecu.
2.16. Pod rednim brojem 16 iskazuje se podatak o iznosu najviše pojedinačne isplaćene plaće u tekućemu mjesecu po odbitku doprinosa iz plaća, poreza i prireza. Podatak se izvodi s rednog broja 15.
2.17. Pod rednim brojevima 17, 18 i 19 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.
2.18. Na rednom broju 20 iskazuju se eventualne isplate jednokratnih povećanja plaća u prosincu (točka III. Odluke).
2.19. Na rednom broju 21 iskazuju se eventualne isplate jednokratnih povećanja plaća u prosincu (točka III. Odluke) po odbitku doprinosa. poreza i prireza.
2.20. Na rednom broju 22 iskazuje se povećanje plaća za godišnji odmor s doprinosima, porezima i prirezima.
2.21. Na rednom broju 23 iskazuje se povećanje plaća za godišnji odmor po odbitku doprinosa, poreza i prireza.
2.22. Pod rednim brojevima od 24a do 24e specificiraju se iznosi više isplaćene plaće s rednog broja 24. Iznos pod rednim brojem 24 mora biti jednak iznosu pod rednim brojem 11 ovog obrasca.
2.23. Pravne osobe u privatnom vlasništvu i pretežito privatnom vlasništvu ne unose podatke pod rednim brojevima 2, 5, 6, 7, 11 i 24.
Pravne osobe koje se financiraju iz proračuna, fondova i fondovi (oznaka vlasništva 5 i 6 u kodu 20) ne unose podatke pod rednim brojevima 2, 5 i 6.
Sve pravne osobe obvezne su u zaglavlje obrasca u kod 20 unijeti oznaku oblika vlasništva, i to:
- oznaku 1 unose pravne osobe u privatnom vlasništvu;
- oznaku 2 unose pravne osobe u pretežito privatnom vlasništvu;
- oznaku 3 unose pravne osobe u državnom vlasništvu;
- oznaku 4 unose pravne osobe u pretežito državnom vlasništvu;
- oznaku 5 unose pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna i fondova te fondovi na razini republike;
- oznaku 6 unose pravne osobe koje se financiraju iz proračuna i fondova (općinskih, gradskih, županijskih) te fondovi na lokalnoj razini;
- oznaku 7 unose ostali.
Prema ovoj Uputi pod pretežito privatnim vlasništvom smatra se pravna osoba kod koje je u postupku pretvorbe upisano odnosno uplaćeno više od 50% dionica odnosno udjela.
Pravne osobe koje su iskazale gubitak u poslovanju kod 21 unose oznaku 1, a sve ostale pravne osobe unose oznaku 2.

3. Obrazac TMP/95 popunjavaju i podnose Zavodu za platni promet sve pravne osobe osim onih u privatnom i pretežito privatnom vlasništvu.

4. Podaci u obrascu TMP/95 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:
4.1. U koloni 2 i 5 iskazuje se isplaćena masa po pojedinim vrstama naknada materijalnih prava radnika u listopadu 1994. godine odnosno tekućemu mjesecu.
4.2. U koloni 3 i 6 pod rednim brojem 1, 2, 3 i 9 iskazuju se isplaćeni prosjeci naknada materijalnih prava po radniku.
4.3. U koloni 4 pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 9 unosi broj radnika kojima su isplaćene naknade.
4.4. U koloni 7 i 8 iskazuju se indeksi prema formulama u obrascu, na jednu decimalu.
4.5. Naknade materijalnih prava radnika naznačene od rednog broja 2 do 10 isplaćuju se u iznosu koji je u skladu s kolektivnim ugovorima ili drugim propisima.
Obrazac TMP/95 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika podnosi se Zavodu za platni promet pri svakoj isplati naknada, a konačan zbrojni obrazac isplaćenih naknada u proteklom mjesecu podnosi se do 1. u tekućemu mjesecu
Pravne osobe koje u Zavodu za platni promet imaju više žiro računa u obrascima SPL/95 i TMP/95 u kodove od 1 do 17 zaglavlja obrazaca unose uvijek isti broj računa, bez obzira s kojeg žiro računa obavljaju isplatu.

Broj: I-2632/94
Zagreb, 30. prosinca 1994.

Glavni direktor Zavoda za platni promet
mr. Bogomil Cota, v. r.


OBRAZAC SPL/95
- - - - -----
Broj oznaka Osnovni Individualna 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdoblje jedinica ZAP-a račun partija Posebne oznake
- - - - -----

(Naziv i mjesto pravne osobe)

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA
u mjesecu ---------- 199--- . godine - iznos u kunama, bez Iipa
- broj radnika u cijelom broju
Redni Opis AOP Iznos
broj oznaka
1 2 3 4
1. Isplaćena masa bruto plaća u listopadu 1994. (r. br. 11 obrasca
PG/94 ili PN/94 + r. br. 8 kol. 7 obr. TMP/94 u listopadu 94.) 01
2. Koeficijent korekcije za promjenu mjesečnog fonda
radnih sati u tekućem mjesecu, s pet decimalnih mjesta 02
3. Broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća
u listopadu 1994. godine 03 x x x x x x x x x x
4. Broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u
tekućem mjesecu 04 x x x x x x x x x x
5. Koeficijent korekcije s osnove broja zaposlenih
radnika (r. br. 4: r. br. 3) s pet decimalnih mjesta 05
6. Koeficijent dopuštenog porasta mase plaća u odnosu
prema listopadu 1994. godine, s dva decimalna mjesta 06
7. Ukupno dopuštena masa plaća za isplatu u tekućem mjesecu 07
8. Isplaćeni dio mase plaća u tekućem mjesecu 08
9. Iznos mase plaća iz naloga za isplatu u tekućem mjesecu 09
10. Ukupno isplaćena masa plaća u tekućem mjesecu
(r. br. 8 + r. br. 9) 10
11. Više isplaćeno (r. br. 10 manje r. br. 7) 11
12. Isplaćena masa plaća u tekućem mjesecu po odbitku
doprinosa, poreza i prireza 12
13. Iznos najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu 13
14. Iznos najniže pojedinačne isplaćene plaće u tekućem
mjesecu po odbitku doprinosa, poreza i prireza 14
15. Iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće u tekućem mjesecu 15
16. Iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće u tekućem
mjesecu po odbitku doprinosa, poreza i prireza 16
17. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena najniža
osnovna plaća u tekućem mjesecu 17
18. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena
plaća u tekućem mjesecu niža od najniže osnovne plaće 18
19. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena
minimalna plaća u tekućem mjesecu 19
20. lsplate jednokratnih povećanja plaća u skladu
s točkom IIl. Odluke, isplaćenih u prosincu 20
21. Isplate jednokratnih povećanja plaća u skladu s točkom III.
Odluke, isplaćenih u prosincu po odbitku doprinosa, poreza
i prireza 21
22. Povećanje plaća za godišnji odmor 22
23. Povećanje plaća za godišnji odmor po odbitku doprinosa,
poreza i prireza 23
24. Više isplaćeno 24a do 24e) 24
24 a) zbog prekovremenog rada 25
24 b) za vrijeme blagdana 26
24 c) zbog sezonskog rada 27
24 d) naknade pripadnicima HV-a 28
24 e) ostalo 29

Obračun sastavio-la: Rukovoditelj:
U---------------, dana--------199---. --------------------

-------------------- ------------------------------
KONTROLU OBAVILI: Pečat ZAP-a Datum primitka:

  1. ----------------
  2. ----------------

-------------------- ------------------------------- - - - ----

- - - - -----
Raz- Broj, oznaka Os- 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
dob- jedinica nivni Individualna
lje ZAP-a račun partija Posebne oznake
- - - - -----
ISPLAĆENO U LISTOPADU 1994.
Red. TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA AOP IZNOS PO
br. oznaka RADNIKU
A B1 2 3

  1. Prijevoz na posao i s posla 01
  2. Otpremnine radi mirovine 02
  3. Pomoći 03
  4. Dnevnice u zemlji 04 x x x x x
  5. Terenski dodatak 05 x x x x x
  6. Odvojeni život 06 x x x x x
  7. Upotreba privatnog automobila u

služben svrhe 07 x x x x x
8. Nagrade učenicima i studentima 08 x x x x x
9. Jubilarne nagrade 09
10. Pokloni djeci i slično 10 x x x x x
11. UKUPNO 11 x x x x x
12. Broj radnika prema stvarnom stanju 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x

IZVJEŠTAJ -------------------
O ISPLATAMA NAKNADA MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA OBRAZAC TMP/95
u mjesecu -------------- 199 ---- godine -------------------
------------------------------------------------------
(Naziv i mjesto pravne osobe)
- iznos u kunama, bez lipa
- broj radnika u cijelom broju

ISPLAĆENO U TEKUĆEM MJESECU INDEKS
Broj Isplaće-
radnika no kol. 5 kol. 6
kojima se IZNOS po rad- x 100 x 100
isplaćuje niku kol. 2 kol. 3
naknada
4 5 6 7 8

x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

U ------------- dana ------ 1994. Obračun sastavio: Rukovoditelj:
----------------- M. P. ------------------

--------------------------------------------------
Pečat ZAP Datum primitka: KONTROLU OBAVILI:
1. ---------------
2. ---------------
--------------------------------------------------
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti