POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zbirke pravilnika - ispravak pravilnika o - uredba o izvršenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Na temelju članka 64. stavak 2. i članka 65. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), Skupština Hrvatske obrtničke komore na sjednici održanoj 1. srpnja 1994. g. donosi
STATUT
HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se zadaće i poslovi Hrvatske obrtničke komore (u nastavku teksta: Komora), prava i dužnosti članica Komore, upravljanje Komorom, oblici organiziranja rada u Komori, osnivanje predstavništva Komore u inozemstvu, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta, rad sudova u Komori i arbitraža, suradnja s državnim tijelima i organizacijama i drugim komorama, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, Komorski ured i način ostvarivanja sredstava za rad Komore
Članak 2.
Hrvatska obrtnička komora je samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakon) obavljaju obrtničku djelatnost, koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke intere se obrtništva Hrvatske.
Članak 3.
U Komoru se, u skladu sa Zakonom, udružuju:
1. Obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske, i to preko svojih:
- općinskih udruženja,
- gradskih udruženja i
- područnih (Županijskih) obrtničkih komora.
2. Članovi Komore jesu: trgovci pojedinci i trgovačka društva kada obavljaju obrt u skladu s člankom 2. stavkom 1. točka 2. i 3. Zakona.
Ako se sumnja da li trgovac pojedinac ili trgovačko društvo potpada pod Obrtničku komoru, odlučuje u skladu s člankom 82. Zakona posebno Arbitražno vijeće.
3. U Hrvatsku obrtničku komoru mogu se učlaniti i fizičke osobe, trgovačka društva, obrtničke i štednokreditne zadruge, štedionice, te druge pravne osobe ako svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje obrta.
Članak 4.
Članstvo u Komori je obvezatno.
Obrtnici iz članka 3. stavka 1. točka 1. postaju članovi Komore danom upisa u obrtni registar.
Trgovci pojedinci i trgovačka društva iz članka 3. stavak 1. točka 2. postaju članovi Komore u skladu s člankom 60. Zakona.
Članak 5.
Komora je pravna osoba, s pravima obvezama i odgovornostima utvrdenim Zakonom i ovim Statutom.
Naziv Komore jest Hrvatska obrtnička komora.
Skraćeni naziv jest: HOK.
Članak 6.
Komora ima svoj pečat te metalni okrugli žig s tekstom po rubu kruga pečata i žiga - Hrvatska obrtnička komora
- Zagreb, a u sredini je zaštitni znak Komore.
Pečat i žig imaju svoj redni broj.
Pečat može biti izrađen prema potrebi i na stranim jezicima
Komora ima svoj zaštitni znak.
Znak je okruglog oblika plave boje s dva izrezana kvadratna isječka bijele boje, jednim u sredini i drugim dijagonalno vezanim za njega, desno gore, u središtu kojega je ispunjeni krug srebrne boje.
II. MATICA HRVATSKIH OBRTNIKA
Članak 7.
Sjedište Komore je u Matici hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49, kao mjestu jedinstvene povezanosti u promicanju staleških interesa obrta i obrtništva.
III. OBAVLJANJE JAVNIH OVLASTI
Članak 8.
Komora obavlja javne ovlasti koje su utvrđene Zakonom i drugim propisima.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti jesu javne isprave.
Na potvrde i druge javne isprave koje izdaje Komora u obavljanju javnih ovlasti može se izjaviti prigovor Upravnom odboru Komore.
IV. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE
Članak 9.
Komora u skladu sa Zakonom:

 1. promiče obrt i obrtništvo:
 2. zastupa interese obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava;
 3. daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima pri donošenju zakona i propisa na području obrtništva i poduzetništva;
 4. osniva komisije za polaganje pomočničkih i majstorskih ispita te ispite o stručnoj osposobljenosti kao i drugih komisija na području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe članica Komore;
 5. osniva Sud časti;
 6. osniva Arbitražno vijeće;
 7. vodi knjigu obrtnika;
 8. vodi evidenciju s područja obrazovanja i osposobljavanja;
 9. vodi registar područnih komora;
 10. pruža pomoć obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta;
 11. promiče gospodarsku povezanost;
 12. procjenjuje mogučnosti i uvjete gospodarskog razvoja;
 13. sudjeluje pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;
 14. uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domačem i inozemnom tržištu;
 15. potiče, organizira i sudjeluje u predstavljanju obrtništva na sajamskim i ostalim promotivnim aktivnostima;
 16. potiče, razvija i štiti dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača;
 17. razvija poduzetništvo;
 18. promiče, organizira i sudjeluje u razvijanju sustava strukovne izobrazbe za potrebe obrtništva;
 19. organizira dopunsku izobrazbu kadrova za potrebe obrtništva;
 20. potiče istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo u obrtništvu, te inovacije postupka, proizvoda i usluga, kao i razvoj tehnološke infrastrukture;
 21. sudjeluje u usklađivanju gospodarskih i društvenih interesa na području ekologije;
 22. razvija informacijski sustav i poslovno informiranje;
 23. potiče, koordinira pomaže i prati provedbu osnovnih programskih zadataka rada u udruženjima i područnim (županijskim) komorama;
 24. djeluje u procesu prestrukturiranja gospodarstva;
 25. štiti interese članova na području radnog prava, zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja i socijalne skrbi;
 26. priprema, zaključuje i prati primjenu kolektivnih ugovora u skladu sa Zakonom;
 27. obavlja i druge zadaće određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Komore.

V. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA KOMORE
Članak 10.
Članovi Komore ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori
Članak 11.
Prava, obveze i odgovornosti članova Komore jesu:

 1. imaju aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u organe i tijela Komore;
 2. preko svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore ;
 3. sudjeluju u radu strukovnih - cehovskih grupa i drugih oblika organiziranja u Komori;
 4. usmjeravaju i uskladuju međusobne odnose i zajedničke interese;
 5. sudjeluju u provedbi programa strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva;
 6. predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Komore, organiziraju savjetovanja i obavljaju konzultacije;
 7. daju podatke i izvješća potrebna za provedbu zajedničkih interesa;
 8. traže i primaju izvješća te podatke potrebne za njihovu gospodarsku aktivnost;
 9. pred Sud časti iznose slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja i morala;
 10. preko Komore surađuju s nadležnim državnim i drugim tijelima na rješavanju problema u gospodarstvu;
 11. preko tijela Komore predlažu donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i poduzetništva ;
 12. razmatraju nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu;
 13. koriste se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga;
 14. pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata organa i tijela Komore, te razvijaju međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava;
 15. uredno podmiruju komorski doprinos.

VI. SURADNJA S DRŽAVNIM ORGANIMA, TIJELIMA VLASTI I DRUGIM ORGANIZACIJAMA
Članak 12.
Komora u svojem radu surađuje, u skladu sa Zakonom, sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrivatske, organima uprave, udrugama, sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike te rješavanju drugih pitanja važnih za obrtništvo, poduzetništvo te ukupno gospodarstvo Republike.
Članak 13.
Suradnja Komore s državnim organima, tijelima vlasti i drugim organizacijama ostvaruje se u:

 1. predlaganju i pokretanju inicijativa za donošenje zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete privređivanja i jačanja obrtništva i poduzetništva unutar ukupnoga gospodarskog sustava;
 2. razmatranju nacrta i prijedloga zakona te drugih propisa i mjera važnih za obrtništvo i poduzetništvo, te u davanju mišljenja, primjedaba i prijedloga kojima se uređuju radni uvjeti;
 3. utvrđivanju i provedbi gospodarske politike;
 4. sudjelovanju kao partner i potpisnik pri sklapanju ugovora, odnosno donošenja gospodarskih mjera koje se odnose u prvom redu ili isključivo na obrtništvo.

Članak 14.
Komora surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama, gdje se primjenom suvremenih i znanstvenih dostignuća može potaknuti razvoj i postići bolje rezutlate u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.
Članak 15.
Komora zastupa interese svojih članova prema odgovarajućim sindikatima te sklapa opće i granske kolektivne ugovore: prati primjenu kolektivnih ugovora i predlaže od govarajuće izmjene i dopune ako se to ne protivi odredbama zakona o radu.
VII. SURADNJA S KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU I S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
Članak 16.
U utvrđivanju i provedbi gospodarske politike, kao i u svim poslovima od zajedničkog interesa, Komora napose surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom.
Članak 17.
Da bi zadovoljila interese svojih članova, Komora može surađivati i povezivati se s ostalim komorama u zemlji i inozemstvu, udruženjima i drugim sličnim asocijacijama stranih zemalja i međunarodnim ekonomskim organizacijama, a može također ostvariti različite oblike poslovnog povezivanja.
Članak 18.
Komora može s gospodarskim komorama slrackih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje, kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati međusobne gospodarske odnose.
Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
Mješovite komore sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sastavni su dio Komore.
Članak 19.
Povezivanje s institucijama iz članka 17. i 18. Statuta uskladit če se s nadležnim tijelima u Republici.
VIII. PREDSTAVNlŠTVA KOMORE U INOZEMSTVU
Članak 20.
Da bi zadovoljila interese članica, Komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu, odnosno povezivati se u razne oblike organiziranja.
Članak 21.
Odluku o osnivanju i ukidanju predstavništva Komore u inozemstvu donosi Skupština.
Osnivanje i rad predstavništva Komore u inozemstvu usklađuje se s nadležnim tijelima u Republici.
Predstavništvo Komore u inozemstvu odgovorno je za svoj rad predsjedniku i Skupštini.
Opći uvijeti rada i druga pitanja značajna za rad predstavništva Komore u inozemstvu uređuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.
IX. ORGANIZACIJA I TIJEI.A KOMORE
Članak 22.
Tijela Hrvatske obrrtničke komore jesu:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor i
 4. Predsjednik.

Skupština
Članak 23.
Skupština Hrvatske obrtničke komore najviši je organ upravljanja, a sačinjavaju je predstavnici članova i članica Hrvatske obrtničke komore.
Skupština ima 71 člana.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna i strukovna zastupljenost članova i članica (obrtnika i trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava).
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju područne obrtničke komore, a određeni broj (ne veči od 7) Skupština kooptira na prijedlog Upravnog odbora iz redova Saveza strukovnih - cehovskih grupa.
Sastav predstavnika u Skupštini uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora.
Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.
Članak 24.
Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.
Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:
- ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,
- gubitkom statusa obrtnika, odnosno prestankom osnova udruživanja,
- ostavkom,
- smrću predstavnika.
Članak 25.
Skupština donosi:
1.- Statut,
- Program rada,
- Odluku o osnovici i stopi doprinosa te načinu i rokovima plačanja,
- financijski proračun,
- Odluku o raspisivanju izbora,
- Poslovnik o radu Skupštine,
- ostale opće akte,
- utvrđuje područja koja obuhvaćaju područne obrtničke komore i arbitrira u spornim slučajevima.
2. odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun Komore,
3. usklađuje jedinstvenu politiku financiranja ukupnog komorskog sustava,
4. odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtničkog razvoja,
5. donosi odluku o osnutku i ukinuću područnih komora, te potvrđuje statut područnih obrtničkih komora,
6. osniva Sud časti i donosi Pravilnik o njegovu radu,
7. osniva Arbitražno vijeće te donosi Pravilnik o njegovu radu,
8. donosi Pravilnik o vođenju registra područnih komora,
9. usklađuje i prati rad područnih obrtničkih komora, a u slučajevima kad ne funkcioniraju organi i tijela područne komore, dužna je pokrenuti postupak i organizirati njihov redovan rad,
10. imenuje i razrješava:
- predsjednika Hrvatske obrtničke komore,
- članove Upravnog i Nadzornog odbora,
- predsjednika i članove Suda časti i Arbitražnog vijeća,
- odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava u inozemstvu
- odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
Članak 26.
Sjednice Skupštine održavaju se najmanje 2 puta godišnje.
Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik Komore.
Sjednica Skupštine mora se sazivati i na zahtjev:
Nadzornog odbora,
2 Upravnog odbora,
3 najmanje 15 članova Skupštine.
Podnkositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev pismeno obrazložiti.
Članak 27.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.
Skupština odlučuje večinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, osnovici, stopi za plaćanje komorskog doprinosa, financijskom proračunu, osnivanju područnih komora i o ponovnom odlučivanju na prijedlog predsjednika Komore, potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine.
Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.
Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.
Upravni odbor
Članak 28.
Komora ima svoj Upravni odbor
Članak 29.
Članovi Upravnog odbora jesu:

 1. predsjednici područnih komora i
 2. najviše 3 dopunska člana, koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Upravnog odbora.

Članak 30.
Upravni odbor ima predsjednika.
Predsjednika Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Komore bira Upravni odbor između svojih članova.
Članak 31.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Skupština može zahtijevati da područna komora zamijeni člana Upravnog odbora ako ne provede zaključke, odluke i stajališta koja su prihvatili Skupština i Upravni odbor ili ako svojom aktivnošču šteti ugledu Komore
Ako se zamijeni član Upravnog odbora područna obrtnička komora izabrat će novog predstavnika kojem mandat traje do izbora predsjednika područne obrtničke komore.
Mandat članova Upravnog odbora može prestati:
- opozivom,
- prestankom funkcije predsjednika područne komore
- ostavkom i
- smrću.
Članak 32.
Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaje: prema potrebi.
Sjednicu Upravnog odbora saziva njegov predsjednik a sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:
- predsjednika Komore
- Nazornog odbora,
- najmanje pet članova Upravnog odbora.
Članak 33.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.
U cilju operacionalizacije svoga rada Upravni odbor osniva uže radno tijelo.
Način rada Upravnog odbora i njegova užeg radnog tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.
Članak 34.
Upravni odbor:
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
- predlaže imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
- predlaže odluke i stajališta te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
- odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u obavljanju javnih ovlasti,
- ustanovljuje i zastupa razvojne interese članica Komore s gledišta komorskog sustava, ekonomske politike i drugih pitanja značajnih za obrtništvo i gospodarstvo Republike,
- oblikuje stajališta članova Komore na području radnog prave i socijalne skrbi,
- ustanovljuje i usklađuje interese članica Komore u odnosu prema kolektivnim ugovorima,
- usklađuje međusobne interese strukovnih - cehovskih grupa,
- ustanovljuje potrebe i stajališta te predlaže način provedbe stručne izobrazbe u obrtništvu;
- osniva komisije za polaganje pomočničkog ispita, stručne osposobljenosti i majstorskog ispita te utvrđuje način i postupak za vođenje evidencija o završnim ispitima, o kojima izdaje potvrde,
- daje mišljenje na popis vezanih obrta, stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te mišljenje na popis povlaštenih obrta i na način izdavanja povlastica,
- donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda,
- donosi rebalans financijskog proračuna Komore,
- bira i razrješuje predsjednika i suce Suda časti pri Komori,
- imenuje i razrješuje tužitelja i zamjenike tužitelja Suda časti te predsjednika i članove Disciplinske komisije,
- ustanovljuje listu arbitara Arbitraže pri Komori,
- imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organe, organizacije i tijela vlasti,
- određuje visinu naknada za usluge Komore te za troškove Suda časti i Arbitraže pri Komori,
- odlučuje o kupnji nekretnina te o korištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
- odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u obavljanju javnih ovlasti i o prigovorima radnika Stručne službe protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
- odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
- odlučuje o potrebi za radom, pravima i obvezanka u skladu s općim aktima Komore,
- osniva radna tijela Komore, odbore, komisije, sekcije, imenuje njihove članove te pobliže određuje njihove zadatke aktom o osnivanju,
- odlučuje o sredstvima za naknade, nagrade, dnevnice, putne troškove te odobrava službena putovanja u zemlji i inozemstvu za članove Komore,
- donosi Pravilnik o radu Saveza strukovnih - cehovskih grupa,
- donosi pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore,
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
- rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.
Nadzorni odbor
Članak 35.
Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Skupština.
Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.
Članak 36.
Nadzorni odbor nadzire:

 1. provedbu Statuta i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
 2. materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
 3. ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda prema Statutu i drugim općim aktima Komore.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.
Članak 37.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.
Članak 38
Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i zaključni račun Komore.
Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama stručnih službi i djelatnika izvan Komore.
Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.
Predsjednik Komore
Članak 39.
Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini
Članak 40.
Mandat predsjednika traje četiri godine i on može biti ponovno biran.
Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije roka na koji je imenovan:

 1. razrješenjem po odluci Skupštine,
 2. ostavkom,
 3. smrću,
 4. prestankom statusa.

Članak 41.
Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, a odgovoran je za zakonitost njezina rada.
Predsjednik Komore :

 1. predsjedava sjednicama Supštine,
 2. usklađuje aktivnosli tijela i oblika organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava,
 3. brine se da rad organa i tijela Komore bude u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore,
 4. surađuje sa Saborom i Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,
 5. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
 6. imenuje i razrješava tajnika Komore,
 7. obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Komore.

Predsjerlnik Komore ne može biti član Upravnog niti Nadzornog odbora.
Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.
Članak 42.
Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.
Članak 43.
Ako predsjednik ustvrdi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine i drugog tijela Komore suprotno društvenim i gospodarskim interesima, Zakonom ili ovim Statutom upozorit će na to Skupštinu, odnosno odgovarajuće tijelo te predložiti da se ponovno raspravlja o spornom pitanju.
U slučaju iz prethodnog stavka opći ili drugi akt ne može se ostvariti do donošenja konačne odluke.
Članak 44.
Predsjednik ima pravo sudjelovati u radu svih organa i tijela Komore i komorskog sustava kao cjeline.
Članak 45.
Predsjednika Komore, ako je odsutan, zamjenjuje predsjednik Upravnog odbora.
Komorski tajnik
Članak 46.
Komora ima svojeg tajnika.
Tajnika Komore imenuje i razrješava predsjednik Komore na prijedlog Upravnog odbora.
Za tajnika Komore može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima, te koja će organizatorskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao komorskog tajnika.
Tajnik se imenuje na rok od četiri godine i može se ponovno imenovati.
Članak 47.
Tajnik Komore odgovoran je za provedbu politike organa Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata. Organizira i usklađuje rad organa Komore, rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.
Članak 48.
Po ovlaštenju predsjednika tajnik Komore osigurava provedbu financijskog proračuna i brine se o upotrebi drugih sredstava, te zastupa Komoru u imovinskim i drugim poslovima.
Članak 49.
Tajnik Komore osigurava koordinaciju u radu između članica Komore.
Tajnik Komore odgovara za svoj rad predsjedniku Komore, Skupštini i Upravnom odboru.
X. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U KOMORI
Udruženja obrtnika
Članak 50.
Radi promicanja, uskladivanja i zastupanja zajedničkih interesa, više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću osnivaju udruženja obrtnika na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Udruženje obrtnika je pravna osoba. Pravnu osobnost udruženje stječe upisom u registar udruženja obrtnika kojeg vodi područna obrtnička komora.
Udruženja obrtnika osnivaju se na teritorijalnom i strukovnom principu.
Na određenom području može se osnovati samo jedno udruženje obrtnika za iste ili slične vrste obrta.
Postupak i način osnivanja udruženja uredit će se posebnim pravilnikom.
Članak 51.
Udruženje obrtnika ima Statut.
Statutom udruženja obrtnika uređuje se osobito sadržaj rada, organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja, međusobna prava i obveze članova. Statut donosi skupština udruženja obrtnika, a potvrđuje ga područna obrtnička komora.
U spornim slučajevima teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika određuje područna obrtnička komora.
Članak 52.
Zadaća udruženja obrtnika jest da na svom podržučju:

 1. štiti i promiče interese svojih članova,
 2. pravodobno izvješćuje područnu komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske,
 3. omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,
 4. brine se o realizaciji školskog sustava u obrtništvu te o organizaciji sekcija, cehova, odbora i drugih radnih tijela,
 5. raspravlja o svim staleškim i strukovnim gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Komore,
 6. izvješćuju svoje članove o radu područnih komora i Hrvatske obrtničke komore te im predlaže poduzimati mjere u interesu svojih članova,
 7. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Područne obrtničke komore
Članak 53.
Udruženja obrtnika udružuju se u područnu obrtničku komoru, koja se organizira kao obrtnička komora jedne ili više županija.
Područna obrtnička komora je pravna osoba. Pravnu osobnost stječe danom upisa u registar Komore.
Na određenom području može se osnovati samo jedna područna obrtnička komora.
Broj područnih komora, te područje koje obuhvaća jedna područna komora utvrđuje svojom odlukom Skupština Hrvatske obrtničke komore, koja u spornim slučajevima i arbitrira.
Članak 54.
- Područna komora ima svoj naziv: Obrtnička komora. Tom nazivu dodaje se naziv sjedišta ili naziv područja koje teritorijalno područna komora pokriva.
Članak 55.
Područna obrtnička komora ima statut.
Statutom područne obrtničke komore uređuje se osobito sadržaj rada, organizacija i njen teritorijalni obuhvat. Statut donosi skupština područne obrtničke komore, a potvrđuje ga Hrvatska obrtnička komora.
Područne obrtničke komore udružuju se u Hrvatsku obrtničku komoru.
Područne komore ostvaruju prava, dužnosti i zadaće s naglaskom na rješavanju interesa svojih članova te ukupnog razvoja obrtništva i poduzetništva na svojem području.
Područne komore u ostvarivanju poslova i zadaća koje su im povjerene vode računa o jedinstvenosti interesa obrtništva i poduzetništva područja, županije i Republike Hrvatske, a na osnovi utvrđenih zajedničkih poslova, ciljeva i zadataka i u tom smjeru usklađuje rad između udruženja i Hrvatske obrtničke komore.
Područne komore potvrđuju odluku o osnivanju i ukidanju udruženja obrtnika.
Članak 56.
Zadaća područne obrtničke komore jest da na svojem području:

 1. zastupa interese članica Komore pred tijelima općine, grada i županije,
 2. sudjeluje u davanju usluga promotivnih aktivnosti proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakata,
 3. promiče marketing, razvojno-istraživački i inventivni rad,
 4. zastupa interese članica pri utvrđivanju mjera općinske, gradske i županijske politike, a napose na polju poreza, doprinosa i drugih davanja,
 5. radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja gospodarskih djelatnosti,
 6. promiče poduzetništvo,
 7. promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo, dopunskoj izobrazbi kadrova za gospodarstvo, te vodi evidencije iz područja obrazovanja,
 8. prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i poduzetništva,
 9. predlaže članove komisije za polaganje pomočničkih i majstorskih ispita,
 10. prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga,
 11. izdaje potvrde, mišljenja i druge javne isprave na temelju ovlasti Komore, a u sklopu svojeg djelokruga,
 12. daje stručnu pomoć pri osnivanju udruženja obrtnika, obrtničkih radnji i trgovačkih društava,
 13. predlaže postavljanje stručnog poslovode iz članka 28. Zakona,
 14. upučuje stručna mišljenja i prijedloge općinskim, gradskim i županijskim tijelima o potrebama trgovačkih društava, obrtnika i poduzetnika,
 15. pomaže članicama u pretvorbi vlasništva, te uspostavi projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa,
 16. pomaže u izboru i ponudi potrebnih stručnih kadrova,
 17. usklađuje i dogovara interese članica glede pitanja iz kolektivnih ugovora,
 18. organizira zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članica,
 19. vodi registar udruženja obrtnika,
 20. koordinira i prati rad udruženja, a ako ne funkcioniraju njegovi organi i tijela, dužna je pokrenuti postupak te organizirati normalan rad udruženja,
 21. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Oblici stručnog rada i strukovnog povezivanja
Članak 57.
Oblici rada u udruženjima i područnim komorama jesu:
- na razini udruženja sekcije - cehovi, odbori i druga radna tijela,
- na razini područnih komora strukovne-cehovske grupe, odbori, sekcije i druga radna tijela,
- na razini Hrvatske obrtničke komore - Savez strukovnih grupa - cehova, odbori, savjeti i druga radna tijela.
Sekcije - cehovi
Članak 58.
Sekcije - cehovi osnovni su oblik stručnog strukovnog organiziranja i rada na razini udruženja. Vrste sekcija-cehova utvrđuju se statutom udruženja, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti, njezinu posebnu važnost za gospodarstvo, na području udruženja.
Dužnost sekcija-cehova jest da se brine, da razmatra i da odlučuje samostalno na svojim sjednicama o svim predmetima koji se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju sekcija zastupa.
Strukovne - cehovske grupe
Članak 59.
Strukovne - cehovske grupe oblik su povezivanja na razini područnih komora radi usklađivanja i rješavanja stručnih strukovnih i cehovskih pitanja od zajedničkog interesa.
Strukovne - cehovske grupe organiziraju se u područnim komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članica to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu.
Način rada strukovnih - cehovskih grupa utvrđuje se aktom područne komore.
Savez strukovnih - cehovskih grupa
Članak 60.
Savez strukovnih - cehovskih grupa oblik je povezivanja i rada odgovarajučih cehova i strukovnih grupa organi ziranih u područnim komorama radi rješavanja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Hrvatske obrtničke komore.
Članak 61.
Na razini Hrvatske obrtničke komore djeluje Savez strukovnih grupa - cehova, koji čini stalne strukovnecehovske grupe :
- za proizvodno zanatstvo,
- za uslužno zanatstvo,
- za ugostiteljstvo i turizam,
- za trgovinu,
- za prijevoz osoba i stvari, za morski i kopneni prijevoz,
- za ribarstvo, morsko-slatkovodno, marikulturu i poljodjelstvo,
- za intelektualne usluge gospodarskog karaktera. Način rada Saveza strukovnih - cehovskih grupa utvrđnje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.
Članak 62.
U sklopu Komore djeluju stalni i povremeni odbori. Stalni odbori jesu: Odbor za školstvo, Odbor za gospodarski sustav (poreznu, carinsku, kreditnu politiku).
Organizacija i način rada odbora utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor.
XI. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA
Članak 63.
Komora, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, promiče, organizira i sudjeluje u odgoju, obrazovanju i osposobljavanju za potrebe obrtništva i poduzetništva.
Članak 64.
Zadaće i poslovi Komore na području obrazovanja i osposobljavanja jesu:
- davati stručno mišljenje o obrazovnim programima i normativnim aktima koje donosi ministar gospodarstva u skladu sa Zakonom o obrtu,
- organizirati i provesti licenciranje obrta za stjecanje prava primanja naučnika na naukovanje,
- pratiti razvoj zanimanja u obrtništvu i malom poduzetništvu,
- organizirati izradu odgojno-obrazovnih programa naukovanja, programom majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,
- organizirati praćenje naukovanja i poduzimati mjere za njegovo poboljšanje,
- organizirati i provoditi pomoćničke i majstorske ispite te ispite o stručnoj osposobljenosti,
- statistička praćenja na području obrazovanja i ospo sobljavanja, a naročito vođenje evidencije o ugovorima o naukovanju, izdanim svjedodžbama, diplomama i potvrdama o pomoćničkom i majstorskom ispitu te stručnoj osposobljenosti,
- informiranje o obrtničkim zanimanjima te mogučnostima školovanja i osposobljavanja,
- izrada kriterija i organiziranje prijama naučnika na naukovanje,
- poticati izdavačku djelatnost (tiskanje udžbenika, priručnika i druge stručne literature).
Članak 65.
Zadaće i poslovi iz članka 64. ovog Statuta ostvarivat će se preko Odbora za školstvo i preko odgovarajučih službi Komorskog ureda, područnih komora i udruženja obrtni ka, u skladu sa Zakonom i aktima Komore.
Pravilnike i akte kojima se reguliraju pitanja s područja naukovanja i polaganja ispita donosi Upravni odbor.
XII. SUDOVI PRI KOMORI
Sud časti
Članak 66.
Pri Komori postoji Sud časti.
Sud časti sudi članicama i članovima Komore zbog povreda dobrih poslovnih običaja u obavljanju obrtničkih i drugih gospodarskih djelatnosti, prometa robe i usluga u prometu robe na području Komore, kao i zbog povreda ovoga Statuta ili općih akata Komore, bilo da to članovi, članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećim osobama kada je za takvo ponašanje predviđeno izricanje mjere protiv narušavanja društvene discipline.
Članak 67.
Zbog povreda iz članka 66. i 85. ovog Statuta Sud časti može izreći sljedeće mjere:

 1. opomenu,
 2. javnu oponkenu uz objavljivanje na sjednici Skupštine
 3. javnu opomenu uz objavljivanje u tisku,
 4. prijedlog za oduzimanje obrtnice.

Članak 68.
Protiv presude Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti žalbu.
O žalbi protiv presude u drugom stupnju odlučuje Upravni odbor.
Presuda koju u drugom stupnju donosi Upravni odbor je izvršna.
Članak 69.
Sredstva za rad Suda časti osigurava Komora u svom financijskom proračunu.
Sastav i organizaciju Suda časti i postupak pred Sudom ureduje se pravilnikom.
XIII. ARBITRAŽA
Članak 70.
Pri Komori djeluje arbitraža.
Stranke koje su fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost arbitraža iz stavka 1. ovog članka za posredovanje radi mirenja te za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna ili međunarodna nadležnost domaćeg redovitog suda.
Pravorijek izbranog suda arbitraže izvršan je i među strankama ima snagu pravomoćne presude redovitog suda.
Nadležnost, sastav i organizaciju arbitraže, sastav izbranog suda i pravila o postupku u sporovima bez međunarodnog elementa i kk sporovima s međunarodnim elementom, uređuje se pravilnikom.
Komora može s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirati zajedničku arbitražu.
XIV. POČASNI ČLANOVI KOMORE
Članak 71.
U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji ukupnog komorskog sustava, unapređenja obrta i obrtništva, Skupština Komore može na prijedlog predsjednika Komore, 15 članova Skupštine i Upravnog odbora izabrati počasnog doživotnog člana Komore.
Na isti način Skupština može izabrati i počasnog doživotnog predsjednika Komore.
Odluku o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.
Počasnim članovima Komore pripada savjetodavni glas na svim sjednicama komorskih tijela.
XV. OPĆI AKTI KOMORE
Članak 72.
Opći akti Komore jesu Statut Komore, pravilnici i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose komorska tijela.
Opći akt potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo.
Članak 73.
Prijedlog za donošenje statuta, za njegove izmjene i dopune mogu dati predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje deset članova Skupštine.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prijedlog prihvati, izrađuje se Nacrt statuta, odnosno njegovih promjena za javnu raspravu, te određuje način vođenja i rok trajanja javne rasprave.
Članak 74.
Opći akti objavljuju se u glasilu Komore, a u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.
Članak 75.
U Komori se prati provedba donesenih odluka, zaključaka, preporuka i drugih općih akata, kao i djelotvornost stajališta, prijedloga i mišljenja upućenih republičkim, županijskim, gradskim, općinskim i drugim tijelima i organizacijama o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome se obavještava organe i tijela u Komori.
U Komori se posebno prati da se opći akti udruženja i područnih komora usklade sa Zakonom o obrtu i aktima Komore.
XVI. JAVNOST RADA KOMORE
Članak 76.
Rad Komore je javan. Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Komore.
Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 77.
Komora osniva svoja glasila posebnim aktom kojim se odreduju programska načela i sadržaj glasila te međusobna prava i obveze Komore i izdavača
Članak 78.
Općim aktom određuje se koje su isprave i podaci po slovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njezinih članica.
XVII. KOMORSKI URED
Članak 79.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugiIk poslova osniva se Komorski ured.
Organizacija Komorskog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore i omogučivati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.
Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Komorskog ureda odgovara tajnik Komore.
Organizacija Komorskog ureda uređuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a rad Komorskog ureda i provedbu njegovih zadaća nadzire predsjednik Komore i Upravrki odbor.
Članak 80.
Komorski ured obavlja naročito sljedeće zadatke

 1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i poduzetništvo
 2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavIja i druge poslove nužne za funkcioniranje organa i tijela Komore,
 3. pruža stručnu i drugu pomoć članicama Komore,
 4. obavlja i druge stručne administrativne i sl. poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore.

Članak 81.
Da bi se pružila stručna pomoć i određene poslovne usluge članovima Komore, u Komori se mogu osnovati posebni uredi, agencije i sl.
Članak 82.
Djelatnici s posebnim ovlastima i odgovornostima jesu tajnik Komore, te voditelji drugih organizacijskih jedinica utvrđeni na temelju općeg akta.
Djelatnici s posebnim ovlastima i odgovornostima iz stavka 1. ovog članka imenuju se na rok od četiri godine i mogu biti ponovno birani.
XVIII. SREDSTVA ZA RAD KOMORE
Članak 83.
Komora određuje sredstva potrebna za svoj rad godišnjim financijskim proračunom na osnovi troškova predviđenih za provedbu zadaća iz programa rada Komore, troškova za rad organa i tijela Komore, Komorskog ureda te drugih tekućih troškova.
U financijskom proračunu koji donosi Skupština u dvanaestom mjesecu tekuće godine za iduću godinu, određuje se prihode i rashode Komore po namjenama
Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski proračun, dužna je donijeti Odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje.
Članak 84.
Sredstva za rad Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora i Udruženja obrtnika osiguravaju se iz doprinosa koje plaćaju članovi, prihoda od imovine, naknade za usluge, koje obavlja Komora te od drugih izvora.
Članak 85.
Stopu doprinosa i osnovicu za obračunavanje doprinosa za svaku godinu određuju skupštine svojom odlukom.
Članovi Komore dužni su redovito uplaćivati doprinos Komori u visini i na način određen odlukom Skupštine.
Zbog neplaćanja komorskog doprinosa može se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti može izreći jednu od mjera propisanih člankom 67. Statuta.
Članak 86.
U financijskom proračunu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnom iznosu.
O uporabi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.
Članak 87.
Hrvatska obrtnička komora, područne komore i udruženja obrtnika posluju s vlastitim žiro-računima.
Članak 88.
Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i opčim aktima Komore.
Članak 89.
Komora određuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima.
XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 90.
Dana 1. srpnja 1994. g. Savez udruženja hrvatskih obrtnika postaje Hrvatska obrtnička komora.
Hrvatska obrtnička komora preuzima sredstva, prava, obveze i djelatnike Saveza udruženja hrvatskih obrtnika.
Postojeći regionalni savezi udruženja hrvatskih obrtnika na dan primjene ovog Statuta postaju područne obrčničke komore.
Područne obrtničke komore preuzimaju sredstva, prava, obveze i djelatnike postojećih regionalnih saveza udruženja hrvatskih obrtnika.
Postojeća udruženja obrtnika nastavljaju radom u skladu s odredbama članka 55. Zakona.
Članak 91.
Hrvatska obrtnička komora, područne komore i udruženja obrtnika dužni su, uz stalnu brigu o postojećoj imovini, posebno voditi računa da se njihova bivša imovina vrati hrvatskom obrtništvu.
Članak 92.
Hrvatska obrtnička komora, područne komore i udruženja obrtnika dužni su svoju organizaciju, pravila i akte uskladiti s odredbama Zakona o obrtu i ovog Statuta do 31. listopada 1994. g.
Do usklađenja iz stavka 1. organi i tijela postojećeg Saveza djeluju kao organi i tijela Obrtničke komore.
Predsjednik Saveza je predsjednik Hrvatske obrtničke komore, a predsjednik Izvršnog odbora, predsjednik Upravnog odbora Komore.
Članak 93.
Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor
Članak 94.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vasiti Statut Saveza udruženja hrvatskih obrtnika ("Narodne novine", br. 15/92).
Članak 95.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodirlm novinama".
BROJ : 117-31/1994.
U Zagrebu,1. srpnja 1994.
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore
Josip Šajnović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti