POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objavljeni propisi - naredba informacije izbori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), članka 88. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92) i članka 43 Zakona o Gradu Zagrebu ("Narodne novine", broj 80/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1993. godine, donijela
UREDBU
o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Članak 1.
Propisi i drugi akti dosadašnjih općina i Grada Zagreba koji se odnose na plaćanje poreza, taksa i drugih davanja, ostaju na snazi do primjene Zakona o tinanciranju jedinica lokalne samouprave i uprave.
Članak 2.
Proračuni dosadašnjih općina doneseni za 1999., primjenjivat će se za sve opčine i gradove koji su nastali novim ustrojem na njihovu području. Ako dosadašnje skupštine općina ne donesu proračun za 1993. prije prestanka svoga rada, Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o privremenom financiranju te općine, na prijedlog izvršnoga vijeća te općine. Ako se ne donese odluka po postupku iz stavka 2. ovog članka, odluku donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog župana.
Članak 3.
Proračunski prihodi dosadašnjih općina naplaćivat će se do donošenja zakona iz članka 1. ove Uredbe u korist odgovarajućih proračuna, odnosno odluka o financiranju javnih potreba i na temelju postoječnih taksa, poreza i drugih pristojbi i razine poreznih stopa, osim prihoda iz članka 68. stavka 3. točke 1. do 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi. Prihodi iz stavka 1. ovoga članka uplaćivat će se na račune na koje su uplaćivani prije primjene ove Uredbe. Rashodi utvrđeni proračunima, odnosno odlukama iz članka 2. ove Uredbe, ne smiju premašivati visinu ostvarenih prihoda prema ovoj Uredbi.
Članak 4.
Sredstva za rad općinskih i gradskih vijeća te općinskih i gradskih poglavarstava, za obavljanje poslova iz njihovoga samoupravnoga djelokruga, osiguravaju se u okviru postojećega proračuna dosadašnjih općina i Grada Zagreba, a doznačivat će se u korist računa njihovih općina, gradova, odnosno Grada Zagreba.
Članak 5.
Upravne poslove iz samoupravnoga djelokruga novih općina, gradova i Grada Zagreba obavljat će organi uprave i službe dosadašnjih,općina i Grada Zagreba do konačnog utvrđivanja nadležnosti I razgraničenja poslova državne uprave i lokalne samouprave. Sredstva za rad organa uprave i službi iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se preko računa novih općina, gradova i Grada Zagreba, u kojima ti organi uprave i službe imaju sjedište.
Članak 6.
Sredstva za financiranje društvenih djelatnosti i drugih korisnika, koja su osigurana u proračunima, odnosno odlukama dosadašnjih općina i Grada Zagreba za 1993., doznačivat će se korisnicima tih sredstava preko računa novih općina, gradova i Grada Zagreba, na čijem području ti korisnici imaju sjedište.
Članak 7.
Jedinice lokalne samouprave i uprave ostvaruju prihode sukladno s člankom 68. stavkom 3. točkama 1. do 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92). Do primjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, općine, gradovi i Grad Zagreb mogu utvrditi porez iz neto-plaća i drugih osobnih primanja, po stopi do najviše l%. Porez iz stavka 2. ovog članka obračunava se i plša po propisima i u korist općine, grada, odnosno Grada Zagreba, na čijem je području prebivalište obveznika poreza. U pogledu obveznika, osnovice, oslobađanja i plačanja poreza iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine". broj 73/91, 18/92, 40/92. 54/92 i 87/92) koje se odnose na porez iz neto-plaća i drugih osobnih primanja. Prihode iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, općine, gradovi i Grad Zagreb samostalno raspoređuju i njima financiraju vlastite potrebe koje nisu predviđene proračunima, odnosno odlukama dosadašnjih općina i Grada Zagreba.
Članak 8.
Naredbodavca za izvršenje proračuna, odnosno odluka o financiranju javnih potreba prema ovoj Uredbi u korist raćuna općina, gradova, odnosno Grada Zagreba, sporazumno određuju općinski načelnici, odnosno gradonačelnici. Ako se sporazum iz stavka 1. ovoga članka ne postigne u roku od 8 dana, naredbodavca određuje župan. U slučaju nemogućnosti određivanja naredbodavca prema odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, naredbodavca određuje ministar financija.
Članak 9.
U državnom proračunu se županijama i Gradu Zagrebu osiguravaju sredstva za rad njihovih skupština, župana i njihovih izvršnih i upravnih tijela. U državnom proračunu se županijama osiguravaju dopunska sredstva za potrebe općina i gradova na njihovom području. Kriterije za dodjelu i raspored dopunskih sredstava utvrdit će Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog župana.
Članak 10.
Nekretnine i pokretnine, financijska sredstva, prava i obveze dosadašnjih općina i Grada Zagreba, ne mogu se otuđivati, odnosno njima se ne može raspolagati dok ih ne preuzmu nove općine, gradovi, Grad Zagreb i županije, sukladno s odredbama članka 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.
Članak 11.
Završne račune o izvršenju proračuna dosadašnjih općina za 1993. donosi vijeće nove općine ili grada na čijem području se nalazi sjedište dosadašnje općine, ukoliko predstavnieka tijela novih općina ili gradova sporazumno ne odluče drugačije.
Članak 12.
Rebalans proračuna i odluke o financiranju javnih potreba iz članka 2. stavka 2 ove Uredbe, sporazumno donose vijeća novih općina i gradova, na području za koje su proračun, odnosno odluka bili doneseni. Ako se ne postigne sporazum iz točke 1. ovoga članka, odluku o rebalansu donosi župan.
Članak 13.
Ministar financija donosi obvezne naputke za provedbu ove Uredbe.
Članak 14.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". a primjenjivat će se od 1. travnja 1993.
Klasa: 015-01/91-01/04
Urbroj : 5030105-93-1
Zagreb, 23. ožujka 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti