POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objave zakona - odluka o cijeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 120. stavka 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 10/91 - pročišćeni tekst i 19/91) ministar rada i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK
o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac socijalne iskaznice, sadržaj, uvjeti i način izdavanja, te popunjavanja i uporabe socijalne iskaznice.

Članak 2.
Socijalna iskaznica uvodi se u svrhu evidencije, namjenskog i pravednog korištenja humanitarne i druge naturalne i novčane socijalne pomoći, kontrole u raspodjeli pomoći i sprečavanja neracionalnog i neopravdanog korištenja te pomoći.

Članak 3.
Socijalnu iskaznicu izdaje centar za socijalni rad odnosno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslov socijalne skrbi (u nastavku: služba socijalne skrbi), za sve članove kućanstva na način, da služba socijalne skrbi odredi jednog člana kućanstva kao nositelja socijalne iskaznice na čije ime glasi iskaznica (nositelj) socijalne iskaznice).
Pod kućanstvom u smislu ovog pravilnika smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda svih članova obitelji bez obzira na stupanj srodstva kao i članova izvanbračne zajednice, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.
Za izdavanje socijalne iskaznice mjesno je nadležna služba socijalne skrbi prema prebivalištu odnosno boravištu članova kućanstva.

Članak 4.
Socijalna iskaznica izdaje se korisnicima novčanih i naturalnih pomoći i naknada u socijalnoj skrbi i drugim socijalno ugroženim osobama (članovima kućanstva), za koje služba socijalne skrbi utvrdi, da im je zbog osobito teških materijalnih i socijalnih prilika u njikovom kućanstvu nužna, radi ostvarivanja određenih oblika humanitarne i druge socijalne pomoći kojom se podmiruju osnovne životne potrebe (paketi živežnih namirnica, prehrana u pučkoj kuhinji, pomoć u odjeći i obući i drugim materijalnim dobrima i drugo).

Članak 5.
Obrazac socijalne iskaznice je veličine 10x14 cm, a sadrži 36 numeriranih stranica.
U socijalnu iskaznicu se upisuju podaci strojem i ručno - tiskanim slovima.

Članak 6.
Prva stranica socijalne iskaznice sadrži podatke o izdavatelju, naziv "socijalna iskaznica", broj socijalne iskaznice, mjesto i nadnevak izdavanja. Ispod toga stavlja se štambilj izdavatelja i upozorenje da socijalna iskaznica vrijedi samo uz identifikacijsku ispravu.

Članak 7.
Druga stranica nosi naziv "osobni podaci nositelja socijalne iskaznice".
Na ovu se stranicu upisuje prezime, ime i ime oca nositelja, jedinstveni matični broj građana, zanimanje mjesto i općina rođenja, adresa stanovanja, radni i stambeni status, te sadrži mjesto za fotografiju nositelja socijalne iskaznice.
Pod radnim statusom upisuje se jedno od slijedećih obilježja: zaposlen, nezaposlen, umirovljenik, poljodjelac, student, učenik i drugo.
Pod stambenim statusom upisuje se jedno od slijedećih obllježja: vlasnik kuće, vlasnik stana, stanar sustanar, podstanar, korisnik nužnog smještaja i drugo.

Članak 8.
Treća stranica nosi naziv "članovi kućanstva".
Na ovu se stranicu upisuje pod rednim brojem prezime i ime članova kućanstva nositelja socijalne iskaznice, nadnevak rođenja članova kućanstva, srodstvo s nositeljem, zanimanje, te ostvaruju li prihod ili ne.

Članak 9.
Četvrta stranica i prva gornja polovica pete stranice nose naziv "Materijalno i socijalno stanje kućanstva".
Na ove stranice služba socijalne skrbi upisuje vrste prihoda članova kućanstva, materijalne pomoći i naknade koje kućanstvo ostvaruje u službi socijalne skrbi (stalna novčana pomoć, privremena novčana pomoć, jednokratna novčana pomoć, naknada za socijalni minimum, doplatak za pomoć i njegu, pomoć samohranom nezaposlenom roditelju za opremu djeteta i dr.), imovinsko stanje (vlasništvo stana ili kuće, vlasništvo okućnice ili poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo pokretnina veće vrijednosti i sl.) i druge podatke od značenja za izdavanje socijalne iskaznice.

Članak 10.
Druga donja polovica pete stranice i šesta stranica nose naziv "Promjene u materijalnom i socijalnom stanju kućanstva".
Na ove stranice služba socijalne skrbi upisuje bitne promjene u vrsti prihoda članova kućanstva (gubitak svih ili nekih redovitih prihoda, ostvarivanje ili stjecanje novih prihoda), promjene u visini materijalnih pomoći i naknada, te promjene imovinskog stanja, kao i druge podatke koji su od značenja za izdavanje socijalne iskaznice.

Članak 11.
Na stranicama sedmoj do petnaestoj socijalne iskaznice (odjeljak A) upisuju se dodijeljene pomoći od strane službe socijalne skrbi nakon izdavanja socijalne iskaznice, o čemu podatke unosi služba socijalne skrbi.

Članak 12.
Sedma stranica ispod naziva "Dodijeljene pomoći od strane službe socijalne skrbi" sadrži podnaziv "I. Jednokratna novčana pomoć za plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća".
Na ovu stranicu unosi se nadnevak dodjele pomoći i iznos u HRD.

Članak 13.
Osma stranica nosi naziv "II. Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku".
Na ovu stranicu unosi se nadnevak dodjele pomoći i iznos u HRD.

Članak 14.
Deveta stranica nosi naziv "III. Paket živežnih namirnica dobiven u socijalno opskrbnom centru".
Na ovu stranicu socijalno opskrbni centar upisuje nadnevak dodjele paketa, vrijednost paketa u HRD, a iznimno sadržaj paketa ako se vrijednost ne može utvrditi.

Članak 15.
Deseta stranica nosi naziv "IV. Pomoć u odjeći i obući" Na ovu stranicu služba socijalne skrbi upisuje dodjelu pomoći prema nadnevku dodjele i vrijednost izraženu u HRD.

Članak 16.
Jedanaesta stranica nosi naziv "V. Prehrana u pučkoj kuhinji".
Na ovu stranicu unosi se podatak o razdoblju za koje je prehrana odobrena.

Članak 17.
Dvanaesta i trinaesta stranica nose naziv "VI. Subvencija za kupnju crnog kruha".
Na ove stranice unosi se podatak za razdoblje za koje je subvencija odobrena.

Članak 18.
Četrnaesta i petnaesta stranica nose naziv "VII. Subvencija za kupnju mlijeka u PVC foliji".
Na ove stranice unosi se podatak o razdoblju za koje je subvencija odobrena.

Članak 19.
Na stranicama šesnaest do dvadeset tri (odjeljak "B") socijalne iskaznice upisuju se humanitarna pomoć dodijeljena od strane humanitarnih organizacija, vjerskih zajednica, te drugih pravnih i fizičkih osoba, poslije izdavanja socijalne iskaznice:
Podatke u socijalnu iskaznicu unose humanitarne organizacije, vjerske zajednice, te pravne i fizičke osobe.

Članak 20.
Šesnaesta i sedamnaesta stranica ispod naziva "Humanitarna pomoć dodijeljena od humanitarnih organizacija, vjerskih zajednica, pravnih i fizičkih osoba" ima naziv "I. Paket živežnih namirnica".
Na ove stranice upisuje se davatelj paketa, nadnevak dodjele, vrijednost izražena u HRD ili sadržaj.

Članak 21.
Osamnaesta i devetnaesta stranica nose naziv "II. Prehrana u pučkoj kuhinji".
Na ove stranice upisuje se davatelj prehrane, te razdoblje za koje je ona odobrena.

Članak 22.
Dvadeseta i dvadeset prva stranica nose naziv "III. Pomoć u odjeći i obući".
Na ove stranice upisuje se davatelj pomoći, nadnevak dodjele pomoći, te vrsta i broj komada odjeće i obuće.

Članak 23.
Dvadeset druga i dvadeset treća stranica nose naziv "IV. Pomoć u drugim materijalnim dobrima".
Na ove stranice upisuje se davatelj pomoći, nadnevak dodjele, vrsta pomoći (kućanski aparati, namještaj, ogrjev, posteljina, građevni materijal i slično), te vrijednost ili količina.

Članak 24.
Dvadeset četvrta stranica nosi naziv "Napomene službe socijalne skrbi".
Na ovu stranicu služba socijalne skrbi unosi razne napomene i zapažanja, koje se odnose na nositelja socijalne iskaznice i članove njegovog kućanstva.

Članak 25.
Dvadeset peta stranica nosi naziv "Napomene humanitarne organizacije, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe koja je dodijelila humanitarnu pomoć".
Na ovu stranicu humanitarne organizacije, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe unose razne napomene i zapažanja koje se odnose na nositelja socijalne iskaznice i članove njegovog kućanstva.

Članak 26.
Stranice dvadeset šest do dvadeset devet nose naziv "Ovjera socijalne iskaznice".
Na ove stranice unosi se podatak do kada vrijedi socijalna iskaznica, te potpis ovlaštene osobe i službeni štambilj. Socijalnu iskaznicu ovjerava služba socijalne skrbi unaprijed za razdoblje od 30dana.

Članak 27.
Na stranicama trideset do trideset pet socijalne iskaznice, kojima nije određen naziv, služba socijalne skrbi i humanitarne organizacije, vjerske zajednice, druge pravne i fizičke osobe koje dodjeljuju pomoć, mogu unijeti bilješke i zapažanja o nositelju socijalne iskaznice i članovima kućanstva nositelja, koje nisu obuhvaćene prethodnim sadržajem socijalne iskaznice, a od značenja su za korištenje iskaznice.

Članak 28.
Trideset šesta stranica nosi naziv "Upute za uporabu socijalne iskaznice".
Upute u socijalnoj iskaznici sadrže upozorenje da podatke u socijalnu iskaznicu može unositi samo službena osoba uz obveznu ovjeru, da je nositelj dužan u roku od 8 dana službi socijalne skrbi javiti svaku promjenu koja je od utjecaja za obilježja u socijalnoj iskaznici ili na njezino izdavanje, da socijalnu iskaznicu koristi u pravilu nositelj, a iznimno i član kućanstva samo za dobivanje humanitarne pomoći uz identifikacijsku ispravu nositelja i člana kućanstva i da se za zlouporabu socijalne iskaznice Odgovara krivično i materijalno.

Članak 29.
Služba socijalne skrbi dužna je voditi evidenciju o osobama kojima je izdana socijalna iskaznica.

Članak 30.
Uz centre za socijalnu skrb do donošenja Zakona o sustavu državne uprave socijalnu iskaznicu izdaju organi iz članka 86. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92).

Članak 31.
Obrazac socijalne iskaznice otiskan uz ovaj pravilnik čini njegov sastavni dio.

Članak 32.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/93-01/38
Urbroj: 524-04-93-18
Zagreb, 10. ožujka 1993.

Ministar rada i socijalne skrbi
mr. Josip Juars, v. r.
_ _________________________________

SLUŽBA SOCIJALNE SKRBI

SOCIJALNA ISKAZNICA


BROJ:

MJESTO I NADNEVAK IZDAVANJA:


M. P.


VRIJEDI SAMO UZ IDENTIFIKACIJSKU ISPRAVU

_ __________________________________ _________________________________
OSOBNI PODACI NOSITELJA SOCIJALNE ISKAZNICE

PREZIME

IME I IME OCA


JMBG

ZANIMANJE

MJESTO I OPĆINA ROĐENJA

ADRESA STANOVANJA

RADNI STATUS

STAMBENI STATUS
_ _________________________________
2


_ _________________________________
ČLANOVI KUĆANSTVA
_ _________________________________
RED. BR. IME I PREZIME NADNEVAK SRODSTVO S ZANIMANJE OSTVA-
ROĐENJA NOSITELJEM RUJE
PRIHOD DA ILI NE
_ __________________________________ _________________________________
3_ _________________________________
MATERIJALNO I SOCIJALNO STANJE KUĆANSTVA
(Vrsta prihoda članova kućanstva, materijalne pomoći i naknade koje kućanstvo ostvaruje u službi socijalne skrbi, imovinsko stanje i drugi podaci značajni za izdavanje socijalne iskaznice)
UPISUJE SLUŽBA SOCIJALNE SKRBI
PRILIKOM IZDAVANJA SOCIJALNE ISKAZNICE
_ _________________________________


_ _________________________________
4

_ _________________________________
_ _________________________________
PROMJENE U MATERIJALNOM I SOCIJALNOM STANJU KUĆANSTVA
_ _________________________________
5_ _________________________________

_ _________________________________
6_ _________________________________
A
DODIJELJENE POMOĆI OD SLUŽBE SOCIJALNE SKRBI
(POMOĆI DODIJELJENE POSLIJE IZDAVANJA SOCIJALNE ISKAZNICE)
_ _______________________________
I. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE RAČUNA JAVNIH ILI KOMUNALNIH PODUZEĆA
_ _______________________________
NADNEVAK IZNOS U HRD NADNEVAK IZNOS U HRD
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
7
_ _______________________________
II. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ IZRAVNO KORISNIKU
_ _______________________________
NADNEVAK IZNOS U HRD NADNEVAK IZNOS U HRD
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
8
_ _______________________________
III.PAKET ŽIVEŽNIH NAMIRNICA DOBIVEN U SOCIJALNO OPSKRBNOM CENTRU
(ISPUNJAVA SOCIJALNO OPSKRBNI CENTAR)
_ _______________________________
NADNEVAK Vrijednost u HRD ili sadržaj NADNEVAK Vrijednost u HRD ili
paketa sadržaj paketa
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
9_ _________________________________
IV. POMOĆ U ODJEĆI I OBUĆI
_ _________________________________
NADNEVAK IZNOS U HRD NADNEVAK IZNOS U HRD
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
10_ _______________________________
V. PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI
_ _______________________________
ODOBRENA PREHRANA ODOBRENA PREHRANA
ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE
OD DO OD DO
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
11


_ _________________________________
VI. SUBVENCIJA ZA KUPNJU CRNOG KRUHA
_ _________________________________
ODOBRENA SUBVENCIJA ODOBRENA SUBVENCIJA
ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE
OD DO OD DO
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
12 i 13


_ _________________________________
VII. SUBVENCIJA ZA KUPNJU MLIJEKA U PVC FOLIJI
_ _________________________________
ODOBRENA SUBVENCIJA ODOBRENA SUBVENCIJA
ZA RAZDOBLJE ZA RAZDOBLJE
OD DO OD DO
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
14 i 15


_ _______________________________
B
HUMANITARNA POMOĆ DODIJELJENA OD HUMANITARNIH ORGANIZACIJA VJERSKIH ZAJEDNICA, TE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
_ _______________________________
I. PAKET ŽIVEŽNIH NAMIRNICA
_ _______________________________
DAVATELJ: NADNEVAK VRIJEDNOST U HRD
ILI SADRŽAJ PAKETA
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
16


_ _______________________________
DAVATELJ NADNEVAK Vrijednost u HRD ili sadržaj paketa
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
17_ _______________________________
II. PREHRANA U PUČKOj KUHINJI
_ _______________________________
DAVATELJ: PREHRANA ODOBRENA ZA RAZDOBLJE
OD DO
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
18_ _________________________________
DAVATELJ: PREHRANA ODOBRENA ZA RAZDOBLJE
OD DO
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
19


_ _______________________________
III. POMOĆ U ODJEĆI I OBUĆI
_ _______________________________
DAVATELJ NADNEVAK VRSTA I BROJ
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
20


_ _______________________________
DAVATELJ NADNEVAK VRSTA I BROJ
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
21


_ _______________________________
IV. POMOĆ U DRUGIM MATERIJALNIM DOBRIMA
_ _______________________________
DAVATELJ NADNEVAK VRSTA POMOĆI VRIJEDNOST KOLIČINA
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
22


_ _______________________________
DAVATELJ NADNEVAK VRSTA POMOĆI VRIJEDNOST KOLIČINA
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
23


_ _________________________________
NAPOMENA SLUŽBE SOCIJALNE SKRBI
_ _________________________________


_ _________________________________
24

_ _________________________________
NAPOMENE HUMANITARNE ORGANIZACIJE VJERSKE ZAJEDNICE, PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJA JE DODIJELILA HUMANITARNU POMOĆ
_ _________________________________

_ _________________________________
25

_ _______________________________
OVJERA SOCIJALNE ISKAZNICE
_ _______________________________
OVJERA VRIJEDI DO OVJERA (POTPIS I ŠTAMBILJ)
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
SLUŽBA SOCIJALNE SKRBI OVJERAVA SOCIJALNU ISKAZNICU UNAPRIJED ZA RAZDOBLJE OD 30 DANA
_ _________________________________
26_ _______________________________
OVJERA VRIJEDI DO OVJERA (POTPIS I ŠTAMBILJ)
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
27,28,29_ __________________________________ _________________________________
30 do 35


_ _________________________________
UPUTE ZA UPORABU SOCIJALNE ISKAZNICE

  1. Podatke u socijalnu iskaznicu može unositi samo službena osoba uz obaveznu ovjeru.
  2. Nositelj iskaznice dužan je u roku od 8 dana službi socijalne skrbi javiti svaku promjenu od utjecaja na obilježja u iskaznici ili na njeno izdavanje.
  3. Socijalnu iskaznicu koristi u pravilu nositelj, iznimno i član kućanstva samo za dobijanje humanitarne pomoći uz identifikacijšku ispravu korisnika.
  4. Za zlouporabu socijalne iskaznice odgovara se krivično i materijalno.

_ _________________________________
36


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti