POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - objava dokumenata - nacionalni program republike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Stavka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. kolovoza 1993. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima općine Otočac

Članak 1.
U Odluci o neposrednim porezima ("Sl. vjesnik općine Otočac", broj 1/91 i 1/92) članak 1. mijenja se i glasi:
"Neposredni porezi na području Općine plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke."

Članak 2.
U članku 2. stavku 1., točka 7. briše se, a točka 8. postaje točka 7.

Članak 3.
U članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi :
"Fizičkim osobama koje porez na dobit plaćaju u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto-prihoda, na prihode ostvarene od pružanja turističkih usluga, prehrane i smještaja smanjuje se osnovica iz neto-plaća za materijalne troškove potrebne za ostvarivanje toga prihoda "
Stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Porez na dobit u paušalnom iznosu za sve vrste djelatnosti plaća se najviše do visine ostvarene dobiti dvostruke godišnje čiste plaće u privredi Republike Hrvatske u godini koja prethodi razrezu poreza, uvećanoj za stopu rasta cijena na malo u tekućoj godini prema podacima Državnoga zavoda za statistiku, do donošenja rješenja o razrezu."

Članak 5.
U članku 6. stavku 2. Odluke, iza riječi "članka 4." dodaju se rijeći "i članka 5a."

Članak 6.
U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Porezni obveznici - kombajneri sa područja općine i iznajmljivači soba, stanova i apartmana za 1992. godinu oslobađaju se plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu propisanom člankom 4. ove Odluke."

Članak 7.
Članak 9. mijenja se i glasi:
"Poreznim obveznicima koji obavljaju više djelatnosti, u postupku utvrđivanja poreznih obveza Sekretarijat financija utvrdit će visinu paušalnog godišnjeg poreza na temelju odredaba članaka 4. i 5a. Odluke tako da ukupan godišnji iznos panšalnoga poreza ne prelazi najveći paušalni iznos poreza utvrđen člankom 4. ove Odluke."

Članak 8.
Članak 10. mijenja se i glasi:
"Kada u tijeku godine cijene na malo porastu iznad stope rasta, obuhvaćene razrezom iz članka 4. ove Odluke, obveznicima koji plaćaju porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu, može se povećati godišnji paušalni porez za razliku povećanja cijena na malo do kraja godine."

Članak 9.
U članku 12., stopa "6%" zamjenjuje se stopom "4%"

Članak 10.
U članku 14., iznos "300.000" zamjenjuje se iznosom "1.100.000" HRD, iznos "150.000" zamjenjuje se iznosom "550.000" HRD i iznos "400.000" zamjenjuje se iznosom "1.650.000" HRD.

Članak 11.
U članku 17. točki 1., stopa "15%" zamjenjuje se stopom "45%", a u točki 2., stopa "35%" zamjenjuje se stopom "30%".

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima, plaćaju obveznici toga poreza u paušalnom iznosu i to:
Na mjesečni bruto prihod
preko do Godišnje hrvatskih dinara hrvatskih dinara
3.000 7.200
3.000 4.500 10.800
4.500 6.000 15.200
6.000 7.500 18.000
7.500 9.000 21.600
9.000 10.500 25.200
10.500 12.000 28.800
Na mjesečni bruto-prihod preko 12.000 HRD plaća se porez u godišnjem paušalnom iznosu 28.800HRD plus 35% na godišnji prihod koji prelazi 144.000 HRD."
Članak 13.
Članak 24. mijenja se i glasi:

"Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici toga poreza po sljedećim stopama i to:
1.Na nasljedstva po Odlukama organa uprave i suda:
Na poreznu osnovicu Preci, Djeca Strićevi,ujaci, Pravne
preko do braća i braće i tetke i njihova osobe
sestre sestara djeca te ostali i ostali
hrtvatskih dinara potomci braće i nasljednici
sestara
plaćaju porez po stopi od %
1.000.000 3 5 7 10
1.000.000 2.000.000 5 7 9 12
2.000.000 3.000.000 7 9 11 14
3.000.000 4.000.000 9 11 13 16
4.000.000 5.000.000 11 13 15 18
5.000.000 13 15 19 22
2.Na darove:
1.000.000 5 7 9 13
1.000.000 2.000.000 7 9 1 1 15
2.000.000 3.000.000 9 11 13 18
3.000.000 4.000.000 11 13 15 20
4.000.000 5.000.000 13 15 18 24
5.000.000 15 19 23 27Članak 14.
Glava VIII.i članak 25. brišu se.

Članak 15.
Članak 28. mijenja se i glasi:
"Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu te ostali porezi koji se utvrđuju u godišnjem iznosu osim poreza iz ukupnog prihoda građana, dospijevaju za plaćanje početkom svakog tromjesečja u jednakim obrocima i moraju se platiti do polovice tromjesečja u tekućoj godini i to:

  1. za prvo tromjesečje do 15. veljače
  2. za drugo tromjesečje do 15. svibnja
  3. za treće tromjesečje do 15. kolovoza
  4. za četvrto tromjesečje do 15. studenoga

Akontacije poreza na dobit plaća se do posljednjega dana u mjesecu za tekući mjesec. Ako Sekretarijat financija rješenjem utvrdi poreznu obvezu fizičkoj osobi koja plaća porez na dobit, razlika između uplaćene akontacije i razrezanoga poreza prema rješenju plaća se u roku 15 dana nakon uručenja rješenja.
Iznimno, ako godišnje zaduženje poreza nije veće od 2.000 HRD porez se plaća odjednom najkasnije do 15. svibnja, a ako je zaduženje veće od 2.000 HRD, a manje od 10000 HRD, porez se plaća u dva obroka i to prvi najkasnije do 15. svibnja i drugi obrok najkasnije do 15. listopada tekuće godine.
Zbog ekonomičnosti postupka u postupku razreza ne zadužuje se iznos od 1.000 HRD.

Članak 16.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom vjesniku općine Otočac.

Članak 17.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01 /93-01 /05
Urbroj : 5030112-93-35
Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti