POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nova lista - odluka ustavnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 52, 60. i 97. stavak 3. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) te članka 87. stavak 7. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92 i 94/93) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 1993 godine, donijela je

UREDBU
o ustrojavanju županijskih ureda

I. UVOD

Članak 1.

Ovom uredbom uređuje se ustrojavanje županijskih ureda, njihov djelokrug, nazivi njihovih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj službenika, način planiranja poslova, radno vrijeme, način i postupak preuzimanja poslova državne uprave te službenika i dokumentacije organa uprave i službi dosadašnjih općina te druga pitanja od značaja za rad županijskih ureda.

Članak 2.

Županijski uredi osnivaju se u sjedištima županija.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske mogu se, kad za to postoji osobita potreba, pojedini županijski uredi osnovati i izvan sjedišta županije, uz prethodno pribavljeno mišljenje župana.
Županijski uredi obavljaju poslove državne uprave na području županije utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92).
Dosadašnji organi uprave i stručne službe Grada Zagreba nastavljaju s radom na području Grada Zagreba određenom Zakonom o Gradu Zagrebu ("Narodne novine", broj 90/92 i 76/93), prema dosadašnjem ustrojstvu i djelokrugu, do donošenja posebne uredbe o ustrojstvu gradskih ureda temeljem članka 52. i 60. Zakona o sust.avu državne uprave.

II. USTROJAVANJE ŽUPANIJSKIH UREDA, NJIHOV DJELOKRUG I UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

Članak 3.
U županijama se ustrojavaju županijski uredi za poslove državne uprave i to za:

  1. gospodarstvo,
  2. prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu,
  3. rad, zdravstvo i socijalnu skrb,
  4. prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
  5. katastarske i geodetske poslove,
  6. imovinsko-pravne poslove,
  7. statistiku te
  8. opću upravu.

U županijama se osim ureda iz stavka 1. ovog članka ustrojava i Ured župana.

Članak 4.
Županijski ured za gospodarstvo ustrojava se za upravna područja industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, vodoprivrede, ribarstva (morskog i slatkovodnog), pomorstva, prometa, veza, turizma, poljoprivrede i šumarstva.
Izuzetno, u županijama Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Šibenskoj, Zadarsko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Krapinsko-zagorskoj osnivaju se posebni županijski uredi za turizam,a u županijama Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Šibenskoj, Zadarsko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj i posebni županijski uredi za pomorslvo.

Članak 5.
Županijski ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu ustrojava se za obavljanje upravnih poslova iz ovih područja te za upravna područja brige o djeci i tjelesne kulture

Članak 6.
Županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb ustrojava se za upravna područja radnih odnosa, tržišta rada i odnosa sa sindikatima, zdravstvene zaštite, zdravstvenog i mirovinsko-invalidskog osiguranja, zaštitu žrtava i sudionika rata te socijalne skrbi.

Članak 7.
Županijski ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša ustrojava se za rečena upravna područja.
Ured iz stavka 1. ovog članka obavljat će i poslove u svezi s obnovom ratom razrušenih objekata.

Članak 8.
Županijski ured za katastarske i geodetske poslove ustrojava se za upravna područja katastra i geodetskog sustavnog uređivanja odnosa u prostoru te kartografiju.

Članak 9.
Županijski ured za imovinsko-pravne poslove ustrojava se za obavljanje upravnih poslova iz područja imovinsko-pravnih poslova u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, korištenja građevinskog zemljišta, prava vlasništva na nekretninama, promet zemljišta i zgrada, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, denacionalizaciju te obavljanju drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 10.
Županijski ured za statistiku ustrojava se za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na prikupljanje, obradu i analiziranje statističkih podataka, kao i drugih poslova iz područja statistike koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 11.
- Županijski ured za opću upravu ustrojava se za upravna područja osobnih stanja građana, udruga građana, popisa birača, ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa.
Dosadašnji matični uredi, do donošenja uredbe iz stavka 2. članka 60. Zakona o sustavu državne uprave i uredbe iz stavka 2. članka 3. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), nastavljaju s radom kao unutarnje ustrojstvene jedinice županijskih ureda za opću upravu, sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske, koja je sastavni dio ove uredbe.
Matični uredi iz stavka 2. ovog članka obavljaju poslove osobnih stanja građana za do sada pripadajuća matična područja jedinstveno, a pod nazivom matičnog ureda.

Članak 12.
Županijski uredi iz članaka 3. do 11. ove uredbe ne obavljaju poslove državne uprave koji su sukladno posebnim propisima pridržani ministarstvima odnosno državnim upravnim organizacijama.

Članak 13.
Ured župana ustrojava se za obavljanje određenih stručnih poslova državne uprave za potrebe župana te za opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe župana i županijskih ureda.
Ured župana može obavljati i određene stručne, opće, pomoćne i tehničke poslove i za potrebe županije kao jedinice lokalne samouprave i uprave.
Posebnim ugovorom riješit će se obavljanje i način financiranja poslova iz stavka 2. ovog članka.

Članak 14.
Ispostava se ustrojava za obavljanje određenih poslova iz djelokruga županijskih ureda u mjestima predviđenim uredbom Vlade Republike Hrvatske.
Izuzetno, u općinama odnosno gradovima koji imaju manji obim poslova državne uprave, može se, u pojedinim mjestima predviđenim uredbom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog župana, osnovati jedinstvena ispostava za više žirpanijskih ureda

Članak 15.
Ispostave županijskih ureda obavljaju poslove državne uprave iz nadležnosti županijskih ureda određene pravilnikom o unutarnjem redu županijskih ureda.
Područja ispostava županijskih ureda i njihovo unutarnje ustrojstvo uređuje se pravilnikom iz stavka 1. ovog članka

Članak 16.
U županijskim uredima i njihovim ispostavama ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Odsjek se ustrojava kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica županijskog ureda za obavljanje međusobno povezanih poslova državne uprave, prema upravnim područjima iz djelokruga odsjeka.
Pododsjek se ustrojava za obavljanje međusobno povezanih poslova državne uprave iz djelokruga odsjeka, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu.
Odjeljak se ustrojava u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova manjeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost u radu.

III. USTROJSTVO ŽUPANIJSKIH UREDA I NJIHOVIH ISPOSTAVA TE OKVIRNl BROJ POTREBNIH SLUŽBENIKA

Članak 17.
U Županiji ZAGREBAČKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Jastrebarskom, Samoboru, Sv. lvanu Zelini i Vrbovcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 60 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Jastrebarskom, Samoboru, Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 15 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Jastrebarskom, Samoboru, Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 17 državnih službenika.
4.Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Jastrebarskom, Samoboru i Vrbovcu, Dugom Selu, Sv. Ivanu Zelini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposlili do 34 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Jastrebarskom, Samobru, Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposlili do 64 državnih službenika
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Jastrebarskom, Samoboru, Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 13 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Dugom Selu, Jastrebarskom, Samoboru. Sv. Ivanu Zelini i Vrbovcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 5 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Brdovečkom Prigorju, Donjoj Pušći, Dugom Selu, Jastrebarskom, Vrbovcu, Samoboru i Sv. lvanu Zelini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 46 državnih službenika.

Članak 18.
U Županiji KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zlataru i Zaboku.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 36 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 16 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 19 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Zaboku i Zlataru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 58 državnih službenika.
6. Ured za turizam.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapinskim Toplicama, Pregradi, Zaboku i Zlatar-Bistrici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 17 državnih službenika.
7. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 7 državnih službenika
8. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Pregradi, Zaboku i Zlataru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 10 državnih službenika
9. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Donjoj Stubici, Klanjcu, Mariji Bistrici, Pregradi, Zaboku i Zlataru
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 52 državnih službenika.

Članak 19.
U Županiji SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Ivanić-Gradu, Kutini, Novskoj, Petrinji te u Kotaru Glina u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Topuskom, Vojniću i Vrginmostu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 73 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u lvanić-Gradu, Kutini, Novskoj. Petrinji te u Kotaru Glina u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Topuskom, Vojniću i Vrginmostu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Ivanić-Gradu, Kutini, Novskoj, Petrinji te u Kotaru Glina u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Topuskom, Vojniću i Vrginmostu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 26 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Ivanić-Gradu, Kutini, Novskoj, Petrinji te u Kotaru Glina u Dvoru, Glini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 78 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Ivanić-Gradu, Kutini, Novskoj, Petrinji te u Kotaru Glina u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Topuskom, Vojniću i Vrginmostu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 100 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Glini, Ivanić-Gradu, Kutini, Novskoj i Petrinji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 11 državnih službenika.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, lvanić-Gradu, Kutini, Novskoj, Petrinji, Vojniću i Vrginmostu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 14 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Ivanić-Gradu, Kutini, Novskoj, Petrinji te u Kotaru Glina u Dvoru, Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Vojniću i Vrginmostu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 62 državnih službenika.

Članak 20.
U Županiji KARLOVAČKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 49 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima isposlave u Dugoj Resi, OguIinu Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 11 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 30 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 44 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 54 državnih službenika
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 11 državnih službenika.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 11 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 51 državnih službenika.

Članak 21.
U Županiji VARAŽDINSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 47 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 20 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 21 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 30 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposlili do 49 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 7 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u lvancu, Ludbregu i Novom Marofu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu.
Za obavljanje posloiva iz djelokruga ureda može se zaposliti do 50 državnih službenika.

Članak 22.
U Županiji KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u ?urđevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 43 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u ?urđevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 15 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u ?urđevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 15 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u ?urdevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 28 državnih službenika i namještenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u ?urđevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 34 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u ?urđevcu, Križevcima i Novigradu Podravskom.
Za obavijanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 6 državnih službenika.
7. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u ?urdevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 9 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u ?urdevcu i Križevcima.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 37 državnih službenika.

Članak 23.
U Županiji BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom PcIju i Garešnici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 51 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom PoIju i Garešnici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposlili do 20 drižavnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom PoIju i Garešnici.
Za obdvijanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 22 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom PoIju i Garešnici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 30 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposlili do 48 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 10 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 9 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom PoIju i Garešnici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 41 državnih službenika.

Članak 24.
U Županiji PRIMORSKO-GORANSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 49 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 35 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i VrbovSkom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 35 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 103 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Cresu, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 105 državnih službenika.
6. Ured za turizam
Ured ima ispostave u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 56 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu.
Za obavijanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 7 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Cresu, Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 26 državnih službenika.
9 Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Cresu, Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 23 državnih službenika.
I0. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposlili do 88 državnih službenika.

Članak 25.
U Županiji LIČKO-SENJSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Brinju, Karlobagu, Otočcu, Novalji, Senju, Pagu i Perušiću.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Karlobagu, Otočcu, Senju i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 11 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Otočcu, Senju i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 18 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Otočcu, Senju i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 27 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Otočcu, Senju i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 37 državnih službenika.
6. Ured za turizam.
Ured ima ispostave u Novalji, Otočcu, Pagu i Senju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 16 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostavu u Novalji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 2 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Otočcu, Pagu i Senju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 5 državnih službenika.
9. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Otočcu, Senju i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 6 državnih službenika.
10 Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Novalji, Otočcu, Senju i Pagu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 30 državnih službenika.

Članak 26.
U Županiji VlROVITIČKO-PODRAVSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Orahovici, Pitomači i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 44 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Orahovici, Pitomači i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 11 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Orahovici, Pitomači i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 15 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Orahovici i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 23 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Orahovici, Pitomači i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 29 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Orahovici i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Orahovici i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Orahovici, Pitomači i Podravskoj Slatini.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 29 državnih službenika.

Članak 27.
U Županiji POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 40 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 15 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 18 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 35 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 37 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 7 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 9 drža.vnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Našicama i Pakracu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 33 državnih službenika.

Članak 28.
U Županiji BRODSKO-POSAVSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 42 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 20 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 17 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 27 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 35 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 7 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostavu u Novoj Gradiški.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 37 državnih službenika.

Članak 29.
U županiji ZADARSKO-KNINSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Kninu, i Titovoj Korenici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 46 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Kninu i Titovoj Korenici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Kninu i Titovoj Korenici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 22 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Kninu i Titovoj Korenici.
Za obavIjanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 65 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Kninu i Titovoj Korenici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 96 državnih službenika.
6. Ured za turizam.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Kninu i Titovoj Korenici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 36 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostavu u mjestu Sali.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 2 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostavu u Biogradu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 9 državnih službenika.
9. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Benkovcu, Biogradu, Gračacu, Obrovcu i Titovoj Korenici.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 19 državnih službenika.
10. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Biogradu te na području Kotara Knin u Benkovcu, Donjem Lapcu, Gračacu,Kninu, Obrovcu, Titovoj Korenici.
Za obavIjanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 35 državnih službenika.

Članak 30.
U Županiji OSJEČKO-BARANJSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 67 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 38 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 61 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 76 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 12 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 30 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, ?akovu i Valpovu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 103 državnih službenika.

Članak 31.
U županiji ŠIBENSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Drnišu, Primoštenu, Skradinu, Vodicama i Tisnom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 16 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 18 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika.
6. Ured za turizam.
Ured ima ispostave u Drnišu, Vodicama, Primoštenu, Tisnom i Skradinu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 19 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostavu u Tisnom.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 2 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 10 državnih službenika.
9. Ured za statistiku.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 9 državnih službenika.
10. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostavu u Drnišu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 28 državnih službenika.

Članak 32.
U Županiji VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Vinkovcima, lloku i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 49 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 26 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 18 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 43 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 39 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Vinkovcima i Županji.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 67 državnih službenika.

Članak 33.
U Županiji SPLITSKO-DALMATINSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 62 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može sezaposliti do 45 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Supetru, Vrgorcu, Trogiru, Visu i Solinu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 60 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u lmotskom, Jelsi, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Supetru, Trogiru, Komiži, Vrgorcu i Solinu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 125 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Solinu, Sinju, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 135 državnih službenika.
6. Ured za turizam
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 68 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostavu u Hvaru.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 2 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Imotskom, Kaštelima, Komiži, Jelsi, Makarskoj, Omišu, Solinu, Sinju, Supetru, Trogiru i Vrgorcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 34 državnih službenika.
9. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kštelima, Makarskoj, Omišu, Solinu, Sinju, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 36 državnih službenika.
10. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Hvaru, Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu, Solinu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 102 državnih službenika.

Članak 34.
U Županiji ISTARSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 47 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 33 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 34 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 76 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 75 državnih službenika.
6. Ured za turizam.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 57 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostavu u Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 2 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 35 državnih službenika.
9. Ured za statistiku.
Ured ima ispostave u Puli.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 8 državnih službenika.
10. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Bujama, Buzetu, Labinu, Puli, Poreču i Rovinju.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 62 državnih službenika.

Članak 35.
U Županiji DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave:
1. Ured za gospodarstvo.
Ured ima ispostave u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 38 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Ured ima ispostave u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 21 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Ured ima ispostave u Lastovu, Korčuli, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 26 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Ured ima ispostave u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 44 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Ured ima ispostave u Korčuli, Blatu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 52 državnih službenika.
6. Ured za turizam.
Ured ima ispostave u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 44 državnih službenika.
7. Ured za pomorstvo.
Ured ima ispostavu u Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 3 državnih službenika.
8. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostave u Blatu, Korčuli, Metkoviću i Pločama
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 13 državnih službenika.
9. Ured za statistiku
Ured ima ispostave u Korčuli, Lastovu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 13 državnih službenika.
10. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostave u Korčuli, Blatu, Metkoviću i Pločama.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 53 državnih službenika.

Članak 36.
U Županiji ME?IMURSKOJ ustrojavaju se slijedeći županijski uredi i njihove ispostave
1. Ured za gospodarstvo.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 25 državnih službenika.
2. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 10 državnih službenika.
3. Ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 13 državnih službenika.
4. Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 21 državnih službenika.
5. Ured za katastarsko-geodetske poslove.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 25 državnih službenika.
6. Ured za imovinsko-pravne poslove.
Ured ima ispostavu u Prelogu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 5 državnih službenika.
7. Ured za statistiku.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 4 državnih službenika.
8. Ured za opću upravu.
Ured ima ispostavu u Prelogu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 37 državnih službenika.

Članak 37.
Broj službenika u Uredu župana utvrdit će se pravilnikom o unutarnjem redu županijskih ureda, do donošenja uredbe iz stavka 2. članka 60. Zakona o sustavu državne uprave.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA I UPRAVLJANJA UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA ŽUPANIJSKIH UREDA

Članak 38.
U županijskim uredima donosi se godišnji plan rada. Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova županijskog ureda u određenoj godini, a posebice neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga županijskog ureda.
Godišnji plan rada donosi župan, na prijedlog pročelnika županijskog ureda.
Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

Članak 39.
Županijskim uredima upravlja pročelnik županijskog ureda.
Odsjecima županijskih ureda upravlja pomoćnik pročelnika županijskog ureda.
Pododsjecima županijskih ureda upravlja predstojnik pododsjeka.
Odjeljcima upravlja voditelj odjeljka.
Pročelnik županijskog ureda za svoj rad odgovara županu, a ostali čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica i neposredno nadređenom čelniku, sukladno pravilniku o unutarnjem redu županijskih ureda.

Članak 40.
Ispostavama upravlja voditelj ispostave.
Pododsjecima ispostava upravlja pomoćnik voditelja ispostave.
Odjeljcima ispostava upravlja voditelj odjeljka.
Voditelj ispostave i drugi čelnici u ispostavama županijskih ureda za svoj rad odgovaraju nadležnom pročelniku županijskog ureda i županu.

V. RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI

Članak 41.
Radno vrijeme u županijskim uredima utvrduje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog župana.
Uredovne dane županijskih ureda na području županije odreduje župan.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 42.
Županije 31. prosinca 1993. godine preuzimaju službenike organa uprave i službi dosadašnjih općina koji su na taj dan obavljali poslove državne uprave koje sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave obavljaju županijski uredi.
Županije 31. prosinca 1993. godine preuzimaju službenike dosadašnjih općina koji su obavljali financijsko-računovodstvene, pomoćno-tehničke i druge poslove za potrebe službenika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 43.
Župani će donijeti pravilnike o unutarnjem redu županijskih ureda najkasnije do 15. siječnja 1994 godine.
Župani će rasporediti službenike iz članka 42. ove uredbe sukladno Pravilniku o unutarnjem redu županijskih ureda najkasnije do 25. siječnja 1994. godine u odgovarajuće županijske urede i Ured župana.
Župani će u roku iz stavka 2. ovog članka imenovati pročelnike županijskih ureda, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra u čijem su djelokrugu upravni i drugi stručni poslovi koje obavljaju županijski uredi.
Pročelnika Ureda župana imenuje župan uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove opće uprave.

Članak 44.
Sredstva za plaće i materijalne troškove službenikaiz članka 42. ove uredbe osiguravaju se od 1. siječnja 1994. godine u Državnom proračunu sukladno propisima koji vrijede za tijela državne uprave.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se naposebnom računu kojem je izvršitelj župan.
Župani su dužni do 25. siječnja 1994. godine dostaviti Ministarstvu financija broj i kvalifikacionu strukturu preuzetih službenika iz članka 42. ove uredbe, uz naznaku koeficijenata u smislu stavka 1. ovog članka

Članak 45.
Župani, gradonačelnici i opčinski načelnici preuzet će 1. siječnja 1994. godine službenike organa uprave i službi dosadašnjih opčina koji nisu preuzeti temeljem članka 42. ove uredbe i sporazumno ih rasporediti najkasnije do 31 siječnja 1994. godine u odgovarajuća upravna tijela i službe županija, gradova i općina, sukladno aktima o njihovom unutarnjem ustrojstvu.
Ako nije postignut sporazum o rasporedu službenika iz stavka 1. ovog članka, odluku o tome u koju jedinicu lokalne samouprave će se rasporediti pojedini službenik, donosi župan.

Članak 46.
Čelnicima jedinica lokalne samouprave kao i zaposlenima u upravnim tijelima i službama na poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave na dan 1. siječnja 1994. godine te službenicima iz članka 45. ove uredbe koji su raspoređeni u upravna tijela jedinica lokalne samouprave sredstva za plaće i materijalne troškove osiguravaju se od 1. siječnja 1994. godine u proračunu tih jedinica, u skladu s njihovim općim aktima kojima se uređuju plaće i materijalni troškovi zaposlenih u tijelima tih jedinica.

Članak 47.
Zaposlenima u organima uprave i službama te stručnim službama skupština i izvršnih vijeća dosadašnjih općina, koji poslije 31. siječnja 1994. godine ostanu neraspoređeni u smislu odredaba članaka 43. i 45. ove uredbe, sredstva za plaće osiguravaju se u Državnom proračunu do prestanka radnog odnosa u skladu s propisima kojima se uređuju radni odnosi službenika u državnoj upravi na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 48.
Županijski uredi 1. siječnja 1994. godine preuzimaju nedovršene odnosno nepravomoćne predmete organa uprave i službi dosadašnjih općina čije su poslove preuzeli te priručnu arhivu i ostalu dokumentaciju tih organa i službi.
Dokumentaciju organa uprave i službi dosadašnjih općina koja se odnosi na samoupravni djelokrug županija, gradova i općina predat će se komisijski tim jedinicama Iokalne samouprave i uprave, najkasnije do 31. siječnja 1994. godine.
Komisija iz stavka 2. ovog članka ima predsjednika i dva člana koje imenuje župan.
Jednog od članova komisije imenuje se iz redova službenika dosadašnjih organa uprave i službi općina, a drugi član komisije inmenuje se na prijedlog gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

Članak 49.
Župan županije, čije je pudručje privremeno zaposjednuto, dužan je ustrojiti obavljanje poslova državne uprave u županijskim uredima odnosno ispostavama na svom području ili području druge županije odnosno Grada Zagreba, vodeći računa o što racionalnijem i učinkovitijem obavljanju tih poslova,najkasnije do 31. siječnja 1994.godine.
Do ustrojavanja obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka te poslove obavljat će tijela koja su te poslove do sada obavljala.

Članak 50.
Centri republičkih organa uprave utemeljeni Uredbom o osnivanju Centara republičkih organa uprave ("Narodne novine", br 19/86 i 37/87) nastavljaju s radom.
Ministarstvo uprave u suradnji s odgovarajućim ministarstvima predložit će do 31. ožujka 1994. godine ustrojavanje obavljanja poslova koje obavljaju centri iz slavka 1. ovog članka.

Članak 51.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/93-01/02
Urbroj: 5030109-93-11
Zagreb, 30. prosinca 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti