POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja zakona - odluka o sazivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog domaSabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1993. donijela

UREDBU
o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava na premiju za određene proizvode u poljoprivredi (u daljnjem tekstu:premija) i regres za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva (u daljnjem tekstu: regres) određuje se visina premija i regresa te naćin osiguranja i korištenja sredstava za premiju i regres.

Članak 2.

Pravo na premiju i regres imaju fizičke i pravne osobe u djelatnosti poljoprivrede s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvtskoj (u daljnjem tekstu: korisnici).

Članak 3.
Sredstva za premije i regres osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 4.
(1)Premija i regres isplaćuju se korisnicima putem Zavoda za platni promet na temelju zahtjeva korisnika
(2) Korisnici iz stavka 1 ovoga članka dužni su voditi evidenciju o isplaćenim premijama i regresu

I. PREMlJA ZA ODREĐENE PROlZVODE U POLJOPRlVREDl

Članak 5.
Proizvodi u poljoprivredi za koje se ostvaruje premija jesu;
-kravlje,kozje i ovćje mlijeko;
- soja , suncokret, uljana repica, šećerna repa;
- grožđe na otocima i poluotoku Pelješcu;
- masline;
- sjeme (sperma) kvalitetnih bikova;
-- kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza, konja i selekcioniranih matica pčela;
- rasplodna grla izizvornih pasmina goveda i konja.

Članak 6.
(1.) Premija za proizvode iz članka 5. ove Uredbe određuje se u dinarskoj
protuvrijednosti njemačke marke (DEM) i po jedinici proizvoda iznosi:

  1. Za kravlje, ovčje i kozje mlijeko 0,10 DEM po litri
  2. Za kvalitetni rasplodni podmladak:

- goveda 400 DEM po grlu
- svinja 120 DEM po grlu
- ovaca 100 DEM po grlu
- konja 500 DEM po grlu
3: Za selekcionirane matice pćela 4 DEM po komadu
4. Za rasplodna grla izvornih pasmina
- goveda (podolca) 400 DEM po grlu
- konja (lipicanaca) 1.000 DEM po grlu
5. Za proizvodnju sjemena (sperme) kvalitetnih bikova
- elitnih 50 DEM po grlu
- dvostruko testiranih 1,70 DEM po grlu
- jednostruko testiranih 1,20 DEM po grlu
- netestiranih 0,80 DEM
6. Za ispitivanje bikotva na vlastiti test (performance test) odabranih:
- za umjetno osjemenjivanje 1.000 DEM po grlu
- za prirodni pripust 500 DEM po grlu
7. Za ispitivanje tovnih sposobnosti bikova (progeni test)
0,50 DEM po kg. ž. v.
8. Za proizvodnju trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnjaka konja (pastuha) odabranih:
- za potrebe pastuharni 1.000 DEM po grlu
- za potrebe zemaljskog uzgoja 500 DEM po grlu
9. Za troškove umjetnog osjemenjivanja (po osjemenjenoj plotkinji):
- goveda 2,40 DEM po grlu
- svinja 1,50 DEM po grlu
- ovaca i koza 1,50 DEM po grlu
-konja 3,00 DEM po grlu
10. Za ratarske industrijske kulture:
- soju 0,11 DEM po kg
- suncokret 0,11 DEM po kg
- uljanu repicu 0,10 DEM po kg
- šećernu repu 1,30 DEM na 100 kg
11. Za proizvodnju plodova maslina 0.24 DEM po kg
12. Za proizvodnju grožda na otocima i poluotoku PeIješcu
700 DEM po ha
(2) Premija za mlijeko isplaćivat će se i:
- pravnoj osobi koja provodi program uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu Republike Hrvatske po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvodači mlijeka ostvarili premiju u visini od 1,75 DEM na 1.000 litara mlijeka;
- pravnoj osobi koja provodi program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvodači ostvarili premiju - u visini od 0,35 DEM na 1.000 litara mlijeka;
- pravnoj osobi koja provodi reprodukciju u stočarstvu Republike Hrvatske po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvođači ostvarili premiju - u visini od 0,70 DEM na 1.000 litara mlijeka.
(3) Premije iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se u dinarskoj protuvrijednosti njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan obračuna premije.

Članak 7.
(1) Korisnici premije za kvalitetni rasplodni podmladak iz članka 5. alineje 6. ove Uredbe, jesu proizvođači kvalitetne rasplodne stoke koji su upisani u Registar proizvodača kvalitetne rasplodne stoke u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.
(2) Premije iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se za rasplodni podmladak nakon uvođenja rasplodnog podmlatka u Centralnu matičnu evidenciju muških i ženskih rasplodnih grla, u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.
(3) Premija iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se samo jedanput u istom reprodukcijskom ciklusu.
(4) Korisnici premije za rasplodni podmladak dužni su rasplodni podmladak držati u uzgoju propisano vrijeme.
(5) Iznimno, korisnici premije iz stavka 4. ovoga članka mogu izlučiti iz uzgoja rasplodni podmladak i prije propisanog vremena ako se utvrde zdravstveni ili reprodukcijski poremećaji koji utiču na rasplodnu sposobnost podmlatka ili ako se utvrdi njegova nezadovoljavjauća proizvodna sposobnost.

Članak 8.
(1) Korisnici premije za troškove umjetnog osjemenjivanja stoke iz čanka 6. stavka 1. točke 9. ove Uredbe jesu korisnici koji za rasplođivanje svoje stoke koriste umjetno osjemenjivanje.
(2) Premija iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se samo za prvo osjemenjivanje stoke u istom reprodukcijskom ciklusu.

Članak 9.
Premija za proizvode iz članka 5. ove Uredbe, proizvedene i isporučene tržištu Republike Hrvatske u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 10.
Ministar poljoprivrede i šumarstva propisat će način i postupak za ostvarivanje premije, vrijeme u kojem je korisnik premije dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak i propisat će obrasce evidencije o isplaćenim premijama.

II. REGRES ZA KVALITETNO P0LJOPRIVREDNO SJEME I MINERALNA GNOJIVA

Članak 11.
Regresira se kvalitetno poljoprivredno sjeme pšenice, raži, ječma, kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, krumpira, crvene djeteline, lucerne, travnih smjesa i sve formulacije kompleksnih NPK gnojiva (u daljnjem tekstu: NPK mineralna gnojiva).

Članak 12.
Sredstva za regres osiguravaju se za sve količine kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i NPK mineralnih gnojiva, prodanih korisnicima za upotrebu u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.
(1) Korisnici regresa su proizvođači ili doradivači kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i proizvođači mineralnih gnojiva, za prodane i isporučene količine tih proizvoda iz domaće proizvodnje, pravnim i fizičkim osobama koje ih koriste za proizvodnju u poljoprivredi na teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Korisnici regresa iz stavka 1. ovoga članka pri prodaji svojih proizvoda odobravaju kupcima umanjenje prodajne cijene tih proizvoda za iznos regresa.

Članak 14.
(1) Regresi za proizvode iz članka 11. ove Uredbe određuju se u dinarskoj protuvrijednosti njemačke marke (DEM) i iznose:
1.Za kvalitetno poljoprivredno sjeme:
- pšenice 0,l2 DEM po kg
- raži 0,12 DEM po kg
- ječma 0,l2 DEM po kg
- kukuruza 0,80 DEM po kg
- šećerne repe 18,00 DEM po kg
- soje 0,30 DEM po kg
- suncokreta 2,00 DEM po kg
- uljane repice 0,70 DEM po kg
- krumpira 0,24 DEM po kg
- djeteline 1,56 DEM po kg
- lucerne 1,56 DEM po kg
- travne smjese 1,60 DEM po kg.
2. Za sve formulacije kompleksnih NPK mineralnih gnojiva u prosjeku od 0,087 DEM po kg, neovisno o cijeni pojedine formulacije.
(2) Regres iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u dinarskoj protuvrijednosti njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan obračuna regresa.

Članak 15.
(1) Regres za proizvode iz članka 11. ove Uredbe ostvaruju korisnici regresa za iste vrste, partije i količine kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i NPK mineralnih gnojiva, samo jedanput do njihove upotrebe u poljoprivredi kao reprodukcijskog materijala.
(2) Regres za proizvode iz stavka 1. ovoga članka proizvedene i isporučene korisnicima s teritorija Republike Hrvatske u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 16.
Ministar poljoprivrede i šumarstva propisat će način i postupak ostvarivanja regresa i obrasce evidencije za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK mineralna gnojiva.

III. NADZOR

Članak 17.
(1) Upravni nadzor nad provedbom ove Uredbe i propisa donesenih na temelju nje obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo financija.
(2) Inspekcijske poslove u provedbi ove Uredbe i propisa donesenih na temelju nje u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba, a u drugom stupnju Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo gospodarstva.
(3) Inspekcijski nadzor provode poljoprivredni, veterinarski i tržišni inspektori tijela državne uprave iz stavka 2. ovoga članka, poduzimanjem mjera i radnji propisanih Zakonom o sustavu državne uprave.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 9.000 do 19.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba u djelatnosti poljoprivrede - korisnik premije i regresa, ako ostvari premiju ili regres suprotno odredbi članka 2. ove Uredbe.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 2.500 do 5.000 DEM.

Članak I9.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 do 4.000 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba - korisnik premije iIi regresa ako ostvari premiju ili regres suprotno odredbi članka 2. ove Uredbe.

Članak 20.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 1.500 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba:

  1. ako ostvari premiju suprotno članku 7. stavku 3. ove Uredbe;
  2. ako kvalitetni rasplodni podmladak ne drži u uzgoju propisano vrijeme (članak 7. stavak 4);
  3. ako ostvari premiju suprotno članku 8. stavku 2. ove Uredbe;
  4. ako pri prodaji svojih proizvoda ne odobri kupcima umanjenje prodajne cijene proizvoda za iznos regresa (članak 13. stavak 2);
  5. ako ostvari regres suprotno članku 15. stavku 1. ove Uredbe.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 500 do 1.000 DEM

Članak 21.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 900 DEM kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako ne vodi propisanu evidenciju (članak 10. i 16.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj proluvrijednosti 250 do 500 DEM.

Članak 22.
Za prekršaje iz članaka 18., 19. i 20. ove Uredbe uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ostvarene premije ili regresa.

Članak 23.
Iznosi novčanih kazni iz članaka 18. do 22. ove Uredbe izriću se u hrvatskim dinarima, prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, a valoriziraju se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 24.
(1) Ministar poljoprivrede i šumarstva donijet će propise na temelju ovlasti iz ove Uredbe u roku od 3 mjeseca od dana njenog stupanja na snagu.
(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se provedbeni propisi kojima su ta pitanja uređena i koji su važili na dan stupanja na snagu ove Uredbe ako nisu u suprotnosti s odredbama ove Uredbe.

Članak 25.
Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 27/91, 26/93 i 43/93).

Članak 26.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa : 320-01 /93-01 /06
Urbroj : 5030105-93-2
Zagreb, 30. prosinca I993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti