POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nova izdanja pravila - pravilnik o raspodjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 21. točka 1. alineja 2. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine" br. 55/91 i 10/93) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 5. sjednici 22. prosinca 1993. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore

Članak 1.
U Statutu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine" br. 56/91. i 10/93.) u članku 1. riječi "općenarodna obrana" brišu se.

Članak 2
U članku 2. riječi "i fizičkih" brišu se, a iza riječi "Republike Hrvatske" umjesto točke dolazi zarez i riječi "osim pravnih osoba koje obavljaju obrt".

Članak 3.
U članku 3. stavak 2. briše se.

Članak 4.
U članku 4. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: "U Komoru se mogu učlaniti fizićke i pravne osobe koje obavljaju obrt."
Sadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 5.
U članku 7. stavak. 2. mijenja se i glasi:
"Komora ima zaštitni znak koji se sastoji od donjeg dijela grba Republike Hrvatske, godine utemeljenja Komore "1852" i skraćenog naziva Komore - "HGK".

Članak 6.
U članku 9. dodaje se nova točka 8. koja glasi: "8. utvrđuje uzance i potvrđuje postojanje i sadržaj poslovnih običaja;"
Sadašnje točke 8. do 23. postaju točke 9. do 24.

Članak 7.
Članak 20. mijenja se i glasi:
"U Skupštini treba biti osigurana razmjerna granska i teritorijalna zastupljenost pojedinih dijelova gospodarstva.
Članove Skupštine biraju gospodarska vijeća.
Skupština utvrđuje kriterije izbora članova Skupštine.
Izbori za Skupštinu raspisuju se najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine."

Članak 8.
U članku 21. točki 1. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: " - utvrđuje uzance;"
Sadašnje alineje 5 do 8. postaju alineje 6 do 9.
U alineji 7. iza riječi "ukidanju" dodaje se riječ "županijskih".

Članak 9.
Članak 25. mijenja se i glasi:
"Upravni odbor ima predsjednika i 10 članova.
Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.
Članove Upravnog odbora bira Skupština i to: 7 članova iz reda predstavnika članica Komore, a 3 člana iz reda djelatnika Komore."

Članak 10.
U članku 26 točki 7. riječ "grupa" zamjenjuje se riječi "udruženja".
Dodaju se nove točke 9. i 10. koje glase:
"9. donosi odluku o organiziranju strukovnih udruženja u Komori:
"10. osniva agencije, biroe centre i druge oblike djelovanja Komore u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;"
Sadašnje točke 9. do 17. postaju točke 11. do 19.

Članak 11.
U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Nadzorni odbor ima predsjednika i 4 člana koje bira Skupština."

Članak 12.
U članku 35. stavku 1. točki 5. iza riječi "radnika" dodaje se zarez i riječi "prestanku radnog odnosa".
Točka 6. mijenja se i glasi:
"6. imenuje i razrješava djelatnike u Stručnoj službi Komore utvrđene općim aktom;"
U točki 8. iza riječi "odlučuje o" dodaje se riječ "kupnji", a iza nje stavlja zarez.

Članak 13.
Iza članka 36 brišu se podnaslov "Tajnik Komore" i članak 37.

Članak 14
Glava "V OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U KOMORI" mijenja se i glasi:
"Članak 37.
Oblici organiziranja i rada u Komori temelje se na prostornom i strukovnom povezivanju članica Komore.
Članice Komore prostorno se povezuju u županijskim regionalnim komorama, a strukovno u udruženjima." Županijske regionalne komore
Članak 38.
Županijska regionalna komora osniva se, u skladu sa Zakonom i ovim statutom, kao oblik organiziranja i djelovanjži Komore na određenom užem području.
Članak 39.
Županijska regionalna komora obavlja na odgovarajući način, zadaće i poslove Komore iz članka 9. ovoga statuta pridržavajući se odrednica organa Komore.
Županijska regionalna komora, poglavito, potiče razvojne procese na svom području, vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima gospodarstva.
Članak 40.
Naziv i područje županijske regionalne komore određuje se odlukom o njenom osnutku.
Županijska regionalna komora ima pečat i metalni žig s oblikom i tekstom opisani u članku 7. stavak 3. ovoga statuta uz dodatak teksta što označuje naziv županijske regionalne komore.
Članak 41.
Županijska regionalna komora ima gospodarsko vijeće od 7 do 17 članova.
Broj članova gospodarskog vijeća utvrđuje i njihov izbor vrši tijelo koje se osniva samo s tom zadaćom, a sastoji se od 2 predstavnika iz svake grane, koja je zastupljena na području županijske regionalne komore.
Jednog predstavnika grane u tijelo za izbor članova gospodarskog vijeća daje članica Komore koja u toj grani zapošljava najveći broj radnika, a drugog predstavnika članica Komore koja ostvaruje najveći dohodak.
Članak 42.
Gospodarsko vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća iz reda uglednih gospodarstvenika ili stručnjaka, uz suglasnost predsjednika Komore.
Predsjednik gospodarskog vijeća obavlja dužnost predsjednika županijske regionalne komore, a može je obavljati profesionalno ili volonterski.
Članak 43.
Gospodarsko vijeće razmatra, rješava ili pokreće rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo na području županijske regionalne komore.
Rad gospodarskog vijeća ureduje se poslovnikom.
Strukovna udruženja
Članak 44.
Strukovno udruženje (u daljnjem tekstu: udruženje) je oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica Komore na razini Republike, radi unapređivanja rada i poslovanja članica Komore koje obavljaju određenu djelatnost
Udruženja u Komori organiziraju se po odluci koju donosi Upravni odbor.
Članak 45.
Svaka članica Komore članica je jednog matičnog udruženja, a zavisno o svom interesu može sudjelovati i u radu drugih udruženja.
Članak 46.
Udruženje na plenarnoj sjednici bira predsjednika i za mjenika predsjednika udruženja, te imenuje poslovnog tajnika iz reda predstavnika članica Komore koje pripadaju udruženju
Predsjednik, zamjenik predsjednika i poslovni tajnik udruženja pripremaju i sazivaju sjednice, skrbe o radu udruženja i, u njegovo ime, nastupaju prema organima Komore.
Članak 47
Udruženje s više od 20 članica ima vijeće udruženja, od 5 do 11 članova.
Broj članova vijeća udruženja utvrđuju i njihov izbor vrše članice udruženja, na plenarnoj sjednici.
Predsjednik udruženja predsjedava sjednicama udruženja i vijeća udruženja.
Članak 48.
Udruženje odnosno njegovo vijeće može organizirati grupacije, kada za to postoji interes članica udruženja.
O radu grupacije skrbi voditelj grupacije kojega imenuje udruženje odnosno njegovo vijeće.
Članak 49.
Za razmatranje i rješavanje pitanja za koja postoji interes članica udruženja s područja jedne županijske regionalne komore, njihov rad može se organizirali u županijskoj regionalnoj komori.
Članak 50.
U pitanjima od zajedničkog interesa udruženja i grupacije međusobno surađuju.
Članak 51.
Udruženja i grupacije svojim djelovanjem ne smiju nanositi štetu drugim članicama Komore.
Članak 52.
U slučaju međusobno neusklađenih ili suprotstavljenih interesa, udruženja se obraćaju Upravnom odboru, koji o spornim pitanjima donosi obvezujući stav cijeneći pri tome njihove posebne interese i interes gospodarstva u cjelini.
Grupacije i pojedine članice udruženja međusobno suprotstavljene interese rješavaju u vijeću udruženja.
Članak 53.
Rad udruženja uređuje se poslovnikom.
Radna tijela
Članak 54.
Za razmatranje pitanja od značaja i zajedničkog interesa za više područja gospodarstva i pojedine njegove dijelove, te za izvršenje određenih zadaća Komore mogu se u Komori osnivati stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela osnivaju, u svom djelokrugu, organi Komore, sektori u Komori, gospodarska vijeća i udruženja.
Aktom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav.
Predstavništva Komore u inozemstvu
Članak 54.a
Radi zadovoljavanja interesa članica, Komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu.
Članak 54.b
Predstavništvo Komore u inozemstvu osniva se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Predstavništvo Komore u inozemstvu odgovorno je za svoj rad Upravnom odboru.
Opće uvjete rada i druga pitanja od značaja za rad predstavništva Komore u inozemstvu uređuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Članak 15.
U članku 60. iza riječi "uprave" dodaju se riječi: "Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugama poslodavaca."

Članak 16.
U članku 66. riječi "republičkim, općinskim i drugim regionalnim organima i republičkim organizacijama" zamjenjuju se riječima "republičkim organima i organima lokalne uprave i samouprave".

Članak 17.
Glava "X OPĆENARODNA OBRANA" briše se.

Članak 18.
Članak 72. briše se.

Članak 19.
U članku 78. iza riječi "s tim da" dodaje se riječ "županijske".

Članak 20.
Članci 2. do 4. ove odluke primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Zakona o obrtu.

Članak 21.
Skupština i Nadzorni odbor, do isteka mandata, za državaju sastav prema odredbama Statuta po kojima su izabrani.

Članak 22.
Upravni odbor izradit će pročišćeni tekst Statuta.

Članak 23.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-372/5-93.
Zagreb, 22. prosinca 1993.

Predsjednik
Mladen Vedriš, mr. oec., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti