POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - naredbe i dopisi - strategija energetskog razvitka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90 i 27/93) ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK
o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te postupak, način i uvjeti njihova stjecanja.

Članak 2.
Učitelji i stručni suradnici za trajanja radnog odnosa u osnovnoj školi mogu napredovati i stjecati zvanja u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 3.
U osnovnim se školama obavlja sustavno praćenje ostvarivanja rezultata rada učitelja i stručnih suradnika sa svrhom njihova napredovanja u zvanja prema odredbama ovog pravilnika.

II. ZVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA TE UVJETI NJIHOVA STJECANJA

Članak 4.
U osnovnim se školama utvrđuju slijedeća zvanja:
Za učitelje:
- učitelj-mentor
- učitelj-savjetnik
Za stručne suradnike:
- stručni suradnik-mentor
- stručni suradnik-savjetnik.

Članak 5.
Zahvjet za promicanje učitelja i stručnih suradnika u zvanja može dati ravnatelj ili učitelj odnosno stručni suradnik osobno.
Ako zahtjev za promicanje podnosi učitelj ili stručni suradnik, obrazloženi prijedlog dostavlja ravnatelju škole.

Članak 6.
Ravnatelj škole izrađuje na temelju obrazloženog zahtjeva odnosno sukladno vlastitom prijedlogu izvješće o uspješnosti u radu predloženog kandidata prema kriterijima iz članka 8. i postignutom broju bodova prema elementima iz članka 10. ovog pravilnika te pribavlja mišljenje stručnih tijela škole.
Zahtjev s izvješćem i mišljenjem iz prethodnog stavka ravnatelj škole upućuje Ministarstvu kulture i prosvjete-Zavodu za školstvo (u daljnjem tekstu: Zavod za školstvo).

Članak 7.
Zavod za školstvo u roku od 60 dana od dana primljenog zahtjeva dostavlja ministru kulture i prosvjete svoje mišljenje o zahtjevu. U mišljenju se moraju izričito navesti razlozi zbog kojih se zahtjev prihvaća ili odbija.
Na temelju prihvaćenog zahtjeva ministar kulture i prosvjete donosi rješenje o stečenom zvanju.

Članak 8.
Osnovu za stjecanje zvanja u skladu s ovim pravilnikom čini uspješnost u radu koja se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:
- kreativnost i zalaganje u nastavnom radu i drugim odgojno-obrazovnim oblicima rada
- primjena suvremenih oblika i metoda rada te nastavnih sredstava i pomagala
- postignuti uspjeh u radu s učenicima
- suradnja s drugim djelatnicima škole
- suradnja s roditeljima
- pridonos općem ugledu škole.
Uspješnost u radu iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj škole na osnovi praćenja rada učitelja i stručnih suradnika te mišljenja stručnih tijela škole i Zavoda za školstvo.
Ako predloženi kandidat nije ostvario uspješnost u radu prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka ne pristupa se utvrđivanju bodova iz članka 10. ovog pravilnika.

Članak 9.
Zvanje učitelja - mentora odnosno stručnog suradnika - mentora može steći učitelj odnosno stručni suradnik ako je:
- ostvario uspješnost u radu prema kriterijima iz članka 8. ovog pravilnika
- ostvario najmanje 40 bodova u području stručnog rada i najmanje 16 bodova u području stručnog usavršavanja prema elementima iz članka 10. ovog pravilnika te
- ima najmanje 10 godina radnog staža u školi i to na poslovima u nastavi ili drugom stručno-pedagoškom radu (u daljnjem tekstu: rad u školi).
Učitelj odnosno stručni suradnik koji je najmanje 25 godina radio u školi, a njegov je rad uspješno ocijenjen prema kriterijima iz članka 8. ovog pravilnika, stječe zvanje mentora te se na njega ne primjenjuju uvjeti propisani stavkom 1. alineja 2. ovoga članka.
Uvjetima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka udovoljava i učitelj odnosno stručni suradnik koji je najmanje 10 godina radio u školi s pola radnog vremena.

Članak 10.
Elementi za bodovanje stručnog rada i stručnog usavršavanja za stjecanje zvanja u smislu ovog pravilnika su:

A) STRUČNl RAD
ELEMENTI BODOVl
- voditeljstvo stručnih aktiva 2-4
- predstavljanje učeničkih dostignuća javnosti 2-8
- mentorstvo studentima 4-10
- mentorstvo pripravnicima 2-8
- rezultati u radu učeničkih društava 2-8
- rezultati u radu učeničkih sekcija 2-8
- obavljivanje stručnih članaka 4-10
- recenzija udžbenika ili stručnih knjiga 2-4
- suradnja sa Zavodom za školstvo 4-10
- uspjesi učenika na natjecanjima i smotrama
- međuškolskim ili općinskim 2-4
- županijskim (gradskim) 4-6
- državnim 6-8
- sudjelovanje u istraživačkim projektima 4-6
- autorstvo:
- udžbenika 10
- priručnika za nastavnike ili druge stručne
knjige 10
- priručnika za učenike 8

B) STRUČNO USAVRŠAVANJE
ELEMENTI BODOVI
- predavanje za stručni aktiv (teorijsko) 2-8
- predavanje za učiteljsko vijeće (teorijsko) 2-8
- ogledno predavanje za sustručnjake 6-8
- sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, stručnim
aktivima i sl. 2-4
- magisterij iz struke 10
- doktorat iz struke 15

Članak 11.
Zvanje učitelja - savjetnika odnosno stručnog suradnika - savjetnika može steći učitelj odnosno stručni suradnik ako je:
- najmanje 5 godina uspješno radio u zvanju učitelja-mentora odnosno stručnog suradnika-mentora sukladno odredbama članka 8. ovog pravilanika
- ostvario najmanje 70 bodova u području stručnog rada i najmanje 26 bodova u području stručnog usavršavanja prema elementima iz članka 10. ovog pravilnika.

Članak 12.
Odredbe ovog pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na učitelje odnosno stručne suradnike koji se nalaze na dužnosti ravnatelja škole.
Uspješnost u radu kandidata iz stavka 1. ovog članka, a u svezi s člankom 8. ovog pravilnika utvrđuje Zavod za školstvo na osnovi vlastitog praćenja te mišljenja stručnih tijela škole.

Članak 13.
Bodovanje elemenata iz članka 10. ovog pravilnika na temelju odgovarajućih dokaza obavlja ravnatelj škole za učitelje odnosno stručne suradnike, a Zavod za školstvo za ravnatelje škola.

Članak 14.
Stjecanjem zvanja u skladu s ovim pravilnikom stječe se i pravo na odgovarajući koeficijent za obračun plaće kao i stručne ovlasti za zadaće mentora i savjetnika u školi te druga prava u obnašanju stručnih poslova sukladno posebnom aktu Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 15.
Dokumentaciju o učiteljima-mentorima i stručnim suradnicima-mentorima te o učiteljima-savjetnicima vodi škola i Zavod za školstvo.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Na učitelje i stručne suradnike koji danom stupanja na snagu ovog pravilnika imaju najmanje 15 godina radnog staža u školi ne primjenjuje se odredba iz alineje 1. članka 11. ovog pravilnika ako uspješno rade sukladno kriterijima iz članka 8. te ispunjavaju ostale uvjete iz članka 11. ovoga pravilnika.
Učitelj odnosno stručni suradnik koji je stupanjem na snagu ovog pravilnika imao najmanje 10 godina rada u školi, a tijekom posljednje 3 godine bio aktivno uključen u stručni i pedagoški rad Zavoda za školstvo te ostvarivao uspješnost u radu prema kriterijima iz članka 8. ovog pravilaika, može podnijeti zahtjev za stjecanje zvanja mentora neovisno o broju bodova iz alineje 2. stavka 1. članka 9. ovog pravilnika.
Učitelj odnosno stručni suradnik koji je stupanjem na snagu ovog pravilnika imao najmanje 25 godina rada u školi, a tijekom posljednje 3 godine bio aktivno uključen u stručni i pedagoški rad Zavoda za školstvo te ostvarivao uspješnost u radu prema kriterijima iz članka 8. ovog pravilnik, može podnijeti zahtjev za stjecanje zvanja savjetnika neovisno o postignutom broju bodova iz alineje 2. i 3. stavka 1. članka 11. ovog pravilnika.
Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se u vremenu od pet godina a odredbe iz stavka 2. i 3. ovoga pravilnika u vremenu od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 17.
Razradu kriterija iz stavka 1. članka 8. ovog pravilnika, radi njihove jedinstvene primjene, te stručne upute za provedbu pravilnika izradit će Zavod za školstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju te napredovanju učitelja i stručnih suradnika u stjecanju zvanja u osnovnim školama ("Narodne novine", br 40/91.).

Članak 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl.ozn: 602-02/93-01-371
Ur.broj: 532-02-1/5-93-01
Zagreb, 15. prosinca 1993.

Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti