POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - naredbe i dopisi - poslovnik vijeća udruženog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zako o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi Uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hivatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine, donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina
Članak 1.
U Uredbi o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina ("Narodne novine", br. 79/92 i 87/92), članak 14. mijenja se i glasi: "Članak 14. Preuzimanje naručene količine kontrolnih markica od tiskare obavlja ovlašteni djelatnik Ministarstva financija. Prije preuzimanja kontrolnih markica, porezni su obveznici dužni uplatiti iznos cijene za kontrolne markice koje će toga dana preuzeti, a kao dokaz o plaćenom iznosu dužni su ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija uručiti kopiju virmanskog naloga. Bez dokaza o plaćenom iznosu cijene kontrolne se markice ne mogu preuzeti. Porezni obveznici - uvoznici duhanskih prerađevina prije preuzimanja kontrulnih markica dužni su pored dokaza o plaćenom iznosu cijene za narućene kontrolne markice ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija priložiti i garanciju poslovne banke ili drugi odgovarajući dokument radi osiguranja naplate poreza na promet. Porez na promet za preuzete kontrolne markice porezni su obveznici dužni uplatiti u roku od 10 dana od dana kada su markice preuzete, a kopiju virmanskog naloga kao dokaz da je porez plaćen isti dan uručiti, odnosno dostaviti ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija kod kojeg su kontrolne markice preuzete."
Članak 2.
U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi: "Proizvodi koji se izvoze u inozemstvo ne moraju biti obilježeni kontrolnim markicama Ministarstva financija, ali na ambalaži ili na posebnoj markici moraju imati otisnuti tekst "Za izvoz" na hrvatskom ili jednom od stranih jezika ili imati drugu oznaku koju traži zemlja uvoznica duhanskih prerađevina", U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi: "Duhanske prerađevine iz stavka 2. ovog članka u prometu u carinskom području Republike Hrvatske mora pratiti propisana carinška dokumentacija ili druga dokumentacija iz koje mora biti vidljivo da su duhanske prerađevine namijenjene izvozu." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 3.
Članak 19. mijenja se i glasi: "Članak 19. Na promet svih vrsta domaćih cigareta plaća se porez na promet proizvoda po stopi od 60%. Na promet svih vrsta uvoznih i licencnih cigareta plaća se porez na promet proizvoda po stopi od 72%. Na promet ostalih duhanskih preradevina iz članka 5. Uredbe plaća se porez na promet po stopi od 30%. Za premiranje proizvodnje lista duhana, iz sredstava driavnoga proračuna Republike Hrvatske izdvajaju se na poseban račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva sredstva u visini od 5% naplaćenog poreza na promet cigareta i duhanskih prerađevina."
Članak 4.
U članku 30. stavak 4. mijenja se i glasi: "Porezni obveznici dužni su osigurati dnevne evidencije o prodaji proizvoda izvan carinskog područja Republike Hrvatske sa priloženom izvoznom dokumentacijom i potvrdom graničnog prijelaza Republike Hrvatske na kojem su duhanske prerađevine napustile carinsko područje Republike Hrvatske",
Članak 5.
U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi: "Porezni obveznici i posrednici u prodaji duhanskih prerađevina dužni su pri svakoj promjeni cijena duhanskih prerađevina ili pri svakoj promjeni poreznih stopa, obaviti popis zaliha duhanskih prerađevina na dan promjene cijena ili stupanja na snagu propisa kojim se uvode nove stope, poreza i o tome sastaviti zapisnik po vrstama, količinama i " cijenama zatečenih duhanskih prerađevina na zalihama. Utvrđenu pozitivnu razliku poreza na promet dužni su uplatiti na propisan račun, a za iznos negativne razlike mogu zatražiti povrat poreza."
Članak 6.
U članku 24. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Ako porezni obveznik vrati oštećene markice ili one koje se više ne koriste, unutar roka propisanog za plaćanje poreza na promet, iznos obračunatog poreza na promet umanjit će se za iznos poreza koji je zadužen temeljem tih markica", Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 7.
U članku 28. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi: "9. ako ne plati porez na promet, netočno uplati ili ne plati u roku i kopiju virmana ne uruči ili ne dostavi ovlaštenom djelatniku Ministarstva financija (članak 14. stavak 5.)" U stavku 2. točki 2. istog članka umjesto riječi: "za prekršaj iz točke 2. stavka 1. ovog članka" stavljaju se riječi "za prekršaj iz točke 4, 5, 6. i 9. stavka 1. ovog članka" a u točki 6. istog stavka iza brojke 4. briše se zarez i slovo "i", a iza brojke 5. dodaju se riječi "i 8.",
Članak 8.
U članku 30. iza točke e. dodaje se nova točka 9. koja glasi: "9. ako u roku ne uplati razliku poreza na promet duhanskih prerađevina (članak 22.)," U stavku 2. istog članka u točki 1. iza brojke 6. dodaje se zarez i briše slovo "i", a iza točke 7. dodaju se riječi "i 9.", a u točki 5. istog stavka iza brojke "3." stavlja se zarez i brlše slovo "i", a iza točke "4." dodaju se riječi "i 9.",
Članak 9.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",
Klasa: 960-2/93-01/01
Urbroj: 5030105-93-8
Zagreb, 5. ožujka 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti