POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - nacionalno pravo - pravilnik o povjeravanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. Zakona o ovlasti Vlade RepubIike Hrvatske da donosi uredbe ko)ima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 1993. godine, donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 40/92, 61/92, 65/92 i 79/92) u članku 19. iza točke 26. dodaje se nova točka 27. koja glasi: "27. kontrolnih markica Ministarstva financija koje služe za obilježavanje duhanskih prerađevina",
Članak 2.
Članak 49. mijenja se i glasi: "Članak 49. Porezni obveznik - pravna osoba, za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda, odnosno za svakkl pojedinačno obavljenu uslugu, dužna je kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge, izdati račun o vrsti, količini i cijeni prodanih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, a promet naplaćen u gotovom novcu evidentirati preko registarske blagajne, te odgovarajući isječak vrpce na kojoj je taj promet evidentiran izdati kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga. Računi, odnosno isječci vrpce su porezno knjigovodstvena dokumentacija poreznog obveznika na osnovi kojih je evidentiran ostvareni promet. Obveza izdavanja računa, odnosno registriranja prometa preko registarske blagajne, odnosi se na svaku osobu koja kod poreznog obveznika prodaje proizvode, odnosno obavlja usluge. Iznimno od stavka 1. ovoga članka obveza registriranja prometa putem registarske blagajne, kao i izdavanja računa ako to kupac izrijekom ne zahtijeva, ne odnosi se na prodavaonice koje pretežni dio prometa ostvaruju prodajom tiska te duhanskih prerađevina i na promet na tržnicama i drugim slobodnim prostorima. Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je za prodane proizvode, odnosno obavljene usluge kupcu obvezatno izdati račun, odnosno odgovarajući isječak registarske vrpce, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtijevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnik obavljene usluge, dužan je takav porezni dokument sačuvati neposredno po izlasku iz radnje ili drugog poslovnog objekta i pokazati ga, na zahtjev inspektoru financijske policije, tržišnom odnosno turlstićkom izlspektoru. Blok računa, odnosno kontrolne vrpce koje fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ovoga zakona izdaje, odnosno na osnovi kojih evidentira promet, prije upotrebe ovjerava nadležna uprava prihoda. Pravilnikom koji donosi ministar financija propisat će se tehničke karakteristike registar kase kao i obvezni podaci koje mora sadržavati isječak registar vrpce.
Članak 3.
U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi : "Kontrolu primjene odredaba članka 49. ovog zakona pored organa iz stavka 1. ovog članka, obavljaju i organi tržišne i turističke inspekcije",
Članak 4.
U članku 59. stavku 1. riječi "45.000 do 450.00 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 18.000 DEM", U stavku 2. riječi "4.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 180 DEM",
Članak 5.
U članku 61. stavku 1. riječi "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuje se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 18.000 DEM", U stavku 2. riječi "4.500 do 25.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 180 DEM",
Clanak 6.
U članku 62. stavku 1. riječi "45.000 do 450.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 600 do 18.000 DEM", U stavku 2. riječi "4.500 do 45 000" dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 250 DEM",
Članak 7.
U članku 63. stavku 1. rijeoi "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 60 do 300 DEM", U stavku 2. riječi "10.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 30 DEM",
Članak 8.
U članku 64. stavku 1. riječi "5.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti od 60 do 300 DEM", Članak 9.
Članak 9.
U članku 66. stavku 1. riječi "4.500 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti od 60 do 300 DEM", Članak 10.
Članak 10.
Iza članka 66. dodaje se novi članak 66a. koji glasi: "Članak 66a. Za prekršaje iz članka 63., 64. i 66. učinjene u povratu u roku od tri godine nadležni organ uprave izreći će uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru oduzimanja odobrenja za rađ, u vremenu od tri mjeseca do jedne godine. Za privredne prijestupe iz članka 59., 61. i 62. učinjene u povratu nadležni sud izreći će uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru oduzimanja odobrenja za rad u vremenu od šest mjeseci do pet godina."
Članak 11.
U članku 67. u stavku 1. riječi "250 dinara" zamjenjuju se riječima "u dinarskoj protuvrijednosti 10 DEM",
Članak 12.
Iznosi novčanlh kazni iz članka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10 ove Uredbe revalorizirat če se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji vrijedI na dan naplate kazne.
Članak 13.
Danom 1. srpnja 1993. prestaju se primjenjivati odredbe članka 14. Zakona o unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe ("Narodne novine", broj 32/77 i 50/87), članka 12. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 53/91 i 77/92), članka 14. stavak 1. točka 5. i članka 90. stavak 1. točka 5. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 28/88 i 16/90),
Članak 14.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 410-19/93-1/03
Urbroj: 8030112-93-53
Zagreb, 5. ožujka 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti