POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - kolokvij - zakon o primjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. i 3. Uredbe o pravremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 1993., donijela
ODLUKU
o neposrednim porezima Općine Nova Gradiška
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Neposredni porezi na području Općine Nova Gradiška plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju Zakona i ove Odluke.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Na području Općine Nova Gradiška plaćaju se sljedeći porezi:

 1. Porez na dobit,
 2. Porez iz plaća radnika,
 3. Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,
 4. Porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, 5. Porez na prihod od imovine,
 5. Porez na nasljedstva i darove,
 6. Porez iz ukupnog prihoda građana.

III. POREZ NA DOBIT
Članak 3.
Porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačnog ostvarenoga bruto-prihoda plaćaju:

 1. Zastupnici organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava i koji s tim organizacijama nisu u radnom odnosu po stopi od 20%
 2. Povjerenici zajednice osiguranja, povjerenici radio-difuznih ustanova, poslovni agenti i povjerenici izdavačkih poduzeća te humanitarnih organizacija ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%
 3. Poslovni agenti i povjerenici, osim poslovnih agenata i povjerenika iz stavka 1. točke 3., trgovački putnici i sakupljači oglasa koji obavljaju usluge društveno-političkim zajednicama, državnim organima, po stopi od 20%
 4. Obalski transportni radnici, sezonski poljoprivredni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom radne snage utovaruju, islovaruju i prenose robu, te obavljaju druge poslove, kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela, oprema i slično po stopi od 8%
 5. Radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteljeva materijala kada rade za poduzeća i druge društveno-pravne osobe, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%
 6. Prodavači novina, ako se bave samo prodajom novina za novinarska poduzeća i agencije, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 10%
 7. Osobe koje prodaju ljekovita bilja i šumske plodove poduzećima i drugim društveno-pravnim osobama i građansko-pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%
 8. Osobe za prihod od lova i ribolova ostvaren s poduzećima i drugim društveno-pravnim osobama, građansko-pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako im lov i ribolov nisu osnovni izvor prihoda po stopi od 10%
 9. Osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda na prihode ostvarene s društveno-političkim zajednicama, od obavljanja prijevozničke djelatnosti, prijevoza drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima, te motornim vozilima po stopi od 30%
 10. Osobama za prihod od sporedne djelatnosti (drvotokarske, drvorezbarske, duborezbarske) ostvaren s poduzećima, ako ova djelatnost nema karakter posebnog trajnog privređivanja po stopi od 3,5%
 11. Osobama za prihod od sporedne djelatnosti (ostali) ostvaren s poduzećima ako ova djelatnost nema karakter posebnog trajnog privređivanja po stopi od 10%
 12. Osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge društveno-političkim zajednicama te autorima djela ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni dohodak ne plaća druga vrsta poreza po stopi od 30%
 13. Strani državljani na dobit za svoj rad u poduzećima koji taj rad obavljaju po ugovoru o djelu zaključenom u skladu s ugovorom o ulaganju sredstava stranih osoba u domaće privredne organizacije radi zajedničkih poslovanja po stopi od 30%
 14. Osobe koje ostvaruju prihode izdavanjem zgrada za odmor i stambenih prostorija i pružaju usluge putnicima i abonentima, te izdaju zemljište za kampiranje preko turističkih društava i poduzeća u oblasti ugostiteljstva po stopi od 10%
 15. Radnicima u ugovornom odnosu s poduzećima koji u njezino ime i za njezin račun kupuju odnosno sabiru ili prodaju robu iz članka 27. Zakona o unutarnjem prometu roba i o uslugama u prometu roba, od svakog ostvarenog bruto prometa po stopi od 20%
 16. Daktilografi, stenografi, stenodaktilografi, notografi za usluge obavljene društveno-političkim zajednicama, državnim organizacijama, poduzećima i društveno-pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%
 17. Turistički vodiči kojima ta djelatnost nije osnovni izvor prihoda i slobodni filmski radnici za usluge obavljene u društveno-političkim zajednicama ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20%
 18. Konferasieri, sudionici kviz emisija i drugih priredbi, spoltaši i sportski radnici koji obavljaju usluge društveno-političkim zajednicama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni osobni dohodak ne plaća druga vrsta poreza po stopi od 20%
 19. Vlasnici putujućih zabavnih radnji, odnosno priređivači zabavnih priredbi, po stopi od 20%
 20. Članovi komisija i vještaci za usluge obavljene društveno-političkim zajednicama, ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 25%
 21. Osobe koje povremeno obavljaju ostale profesionalne usluge drukštveno-političkim zajednicama, državnim organima, poduzećima i drugim društveno-pravnim osobama i građanima koji su dužni voditi poslovne knjige ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni osobni dohodak ne plaća druga vrsta poreza po stopi od 20%
 22. Strani stručnjaci za primanja za svoj rad u domaćim poduzećima koji taj rad obavljaju po ugovoru o djelu u skladu s ugovorom o ulaganju sredstava stranih osoba u domaća poduzeća radi zajedničkog poslovanja po stopi od 25%
 23. Osobe koje vode poslovne knjige pravnim osobama i građansko-pravnim osobama ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 25% Ako pojedine osobe navedene u ovom članku same plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje, određeni postotak poreza po odbitku umanjuje se za 10 postotnih poena. Porez prema ovom planu ne plaćaju:

- osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama, a nisu s njima u radnom odnosu,
- osobe koje skupljaju odnosno prevoze mlijeko kad ovu djelatnost obavljaju kao sporedno zanimanje za poduzeća što se bave otkupom i preradom mlijeka,
- sportaši, sportski radnici i druge osobe koje obavljaju usluge organizacijama, društvima i klubovima amaterskog sporta, ako nisu s njima u radnom odnosu,
- osobe koje se bave šlinganjem, heklanjem, necanjem i ručnim vezom bez strojeva, - osobe koje obavljaju usluge i rade za humanitarne organizacije, za udruženje invalida domovinskog rata (HVIDR-a). Osobe koje obavljaju usluge iz ovog članka fizičkim osobama plaćaju na prihode ostvarene s tim osobama porez na dobit prema ostvarenoj dobiti ili u godišnjem paušalnom iznosu, ovisno o visini ostvarene dobiti.
Članak 4.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određuje se za sve djelatnosti u iznosu od 200.000 HRD od 3.000.000 HRD.
Članak 5.
Osnovica za obračun drugih obaveza za obveznike iz članka 4. utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti.
Članak 6.
Obveznici poreza koji se prema Zakonu o neposrednim porezima oporezuju u godišnjem paušalnom iznosu kao i obveznici iz članka 4. ove odluke za koje se utvrdi da su ostvarili dobit koja premašuje dvostruki godišnji iznos prosječnog čistog osobnog dohotka u privredi Republike u godini koja prethodi razrezu poreza plaćaju porez prema ostvarenoj dobiti. U slučaju iz stavka 1. ovog članka Služba društvenih prihoda će porez na dobit u paušalnom godišnjem iznosu otpisivati i utvrditi rješenjem obaveze da se za tu godinu plaća porez na dobit prema ostvarenoj dobiti.
Članak 7.
Ako je porez u paušalnom iznosu propisan u rasponu ili je utvrđena gornja granica paušalnog iznosa poreza, Služba društvenih prihoda utvrdit će za svakog pojedinog poreznog ili grupu poreznih obveznika paušalni iznos poreza na dobit ovisno o obimu poslovanja, mjestu gdje se radnja nalazi, opremljenosti radnje, mogućnosti privređivanja, broju zaposlenih radnika (do 5 radnika) kao i ostalim okolnostima koje utječu na ostvarivanje dobiti.
Članak 8.
Porez na dobit u paušalnom iznosu utvrđen člankom 4. i 7. ove odluke može se umanjiti u slučaju kada zbog bolesti ili drugih navedenih okolnosti neovisno od volje poreznog obveznika obveznik nije mogao ostvariti pretpostavljenu ukupnu dobit razmjerno vremenu u kojem su se ti slučajevi dogodili.
Članak 9.
Obveznicima poreza od privredne djelatnosti priznaju se olakšice u obliku smanjenja razreza poreza, i to:
- osobama koje same privređuju, a ne koriste dopunski rad drugih osoba, a pored članova uže obitelji sposobnih za rad uzdržavaju maloljetnu djecu i odrasle članove nesposobne za rad, i to:
- za maloljetnu djecu, osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju, čija je radna sposobnost znatno smanjena, a te osobe nisu smještene u odgovarajućim ustanovama, samohrane roditelje i usvojitelje koji imaju maloljetnu djecu, djecu u srednjim školama, višim i visokim školama 10%
- za ostale odrasle članove uže obitelji nesposobne za rad 5%
- invalidima i drugim invalidnim osobama čija je radna sposobnost smanjena za preko 50%, 10% od razrezanog poreza, ako ne zapošljavanja više od jednog radnika,
- obveznicima poreza od privredne djelatnosti priznaje se olakšica u obliku smanjenja razrezanog poreza za svakog novozaposlenog radnika i to: a) za jednog zaposlenog radnika 10% b) za dva zaposlena radnika 25% c) za tri zaposlena radnika 35% d) za četiri zaposlena radnika 45% e) za pet zaposlenih radnika 60% Zaposlenim radnikom smatra se radnik čija obitelj ima stalno prebivalište na području općine Nova Gradiška, a pravo na ostvarivanje ove olakšice ima obveznik kod koga je taj novozaposleni radnik radio cijelu godinu,
- obveznicima poreza iz grupe uslužnih djelatnosti (vunopletačka, kolarska, obućarska, opančarska, finomehaničarska, kovačka, urarska, lonačarska, bačvarska i dimnjačarska) priznaje se olakšica u obliku smanjenja razrezanog poreza na tekuću godinu radi poticanja uslužne zanatske djelatnosti osobnim radom u visini od 30% bez obzira na olakšice iz prethodne točke ovog članka,
- obveznici poreza koji vrše usluge za Centar za socijalnu skrb u humanitarne svrhe, za HVIDR-u, a da promet nije manji od 1.000.000 HRD, priznaje se olakšica u obliku smanjenja razrezanog poreza na tekuću godinu od 30%,
- osobama starijim od 60 godina (muškarci) odnosno 55 (žene) koje obavljaju proizvodnju i uslužnu zanatsku djelatnost, a ne koriste dopunski rad više od jedne osobe 100% od razrezanog poreza. Ukupno smanjenje poreza za olakšice iz točke 1. 2. 3. stavak 1. ovog članka ne može biti veći od 60% od razrezanog poreza.
Članak 10.
Poreznom obvezniku koji u radnji obavlja više privrednih djelatnosti godišnji paušalni iznos poreza utvrđuje se srazmjerno ostvarenoj dobiti za svaku pojedinu djelatnost, s time da ukupni godišnji paušalni iznos poreza ne prelazi najviši paušalni iznos poreza utvrđen ovom odlukom.
Članak 11.
Kada u toku godine cijene roba i usluga na malo na području općine Nova Gradiška porastu preko 25% u odnosu na prethodnu godinu, obveznicima koji plaćaju porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu povećat će se godišnji paušalni porez za indeks rasta cijena na malo.
IV. POREZ IZ PLAĆA DJELATNIKA
Članak 12.
Općinski porez iz plaća djelatnika plaća se po stopi od 7,5%.
V. POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
Članak 13.
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti ne plaća se na katastarski prihod do 500 HRD.
Članak 14.
Porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti plaća obveznik koji ostvari prihod od poljoprivredne djelatnosti u toku godine preko tri prosječna osobna dohotka.
Članak 15.
U pogledu priznavanja troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.
Članak 16.
Privremeno se oslobađaju poreza od poljoprivrede prihodi sa zemljišta:

 1. Na kojima se zasade novi vinogradi, isključivo plemenitom lozom, i to: - na vinogradskom ili pjeskovitom tlu za 5 godina,
 2. Na kojima se zasade novi voćnjaci, i to:

a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim voćkama za 3 godine,
b) šljivama, breskvama, kajsijama, višnjama, trešnjama, lješnjacima, za 6 godina,
c) jabukama, kruškama i drugim plemenitim voćkama za 8 godina,
d) orasima - 10 godina.
3. Koja se pošume po uputi i pod nadzorom nadležnih organa, i to:
a) bagremom, kanadskom topolom i šumom niskog uzgoja za 10 godina,
b) šumom visokog uzrasta za 20 godina. Pravo na privremeno oslobođenje od poreza od poljoprivrede prema ovom članu ostvaruje se zahtjevom koji obveznik podnosi poreznom organu najkasnije do 31. ožujka iduće godine nakon isteka godine u kojoj su nastali uvjeti za privremeno oslobođenje od poreza. Privremeno oslobođenje od poreza od poljoprivrede teče od 1. siječnja iduće godine po ispunjavanju uvjeta za privremeno oslobođenje. Ako se zahtjev za privremeno oslobođenje od poreza ne podnese pravovremeno, oslobođenje od poreza priznaje se od 1. siječnja iduće godine, nakon isteka godine u kojoj je zahtjev podnijet.
Članak 17.
Obvezniku poreza koji ulaže sredstva za komasaciju, melioraciju ili arondaciju zemljišta smanjit će se razrezani porez od poljoprivrede za 50% za sve godine trajanja postupka komasacije, melioracije i arondacije, ako uložena sredstva iznose više od 100% katastarskog prihoda poreznog obveznika.
Članak 18.
Obvezniku poreza od poljoprivrede kojem je poljoprivreda osnovni izvor prihoda priznaju se olakšice u vidu smanjenja poreza od poljoprivrede, i to: 1. Obvezniku čija osnovica za razrez poreza po članu domaćinstva ne prelazi 1.500 HRD godišnje i koji uzdržavaju maloljetnu djecu ili odrasle članove domaćinstva nesposobne za rad, i to:
- po 15% za dijete koje se školuje na srednjoj ili višoj ili visokoj školi koja ima sjedište izvan područja općine prebivališta poreznog obveznika, ako stanuje izvan područja općine prebivališta poreznog obveznika,
- po 12% za osobu sa smetnjama u tjelesnome i duševnom razvoju čija je radna sposobnost znatno smanjena i koja nije smještena u odgovarajućoj ustanovi,
- samohranom roditelju i usvojitelju koji ima maloIjetno dijete i u domaćinstvu nema članova sposobnih za rad,
- za dijete koje se školuje na srednjoj, višoj ili visokoj školi,
- po 10% za maloljetno dijete, te
- za ostale odrasle članove domaćinstva nesposobne za rad. 2. Obvezniku poreza koji u domaćinstvu nema članova sposobnih za rad, a čija osnovica po članu domaćinstva nije veća od 5.280 HRD godišnje, i to:
a) čije se domaćinstvo sastoji samo od jednog za rad nesposobnog člana 50%,
b) čije domaćinstvo se sastoji od dva za rad nesposobna člana 60%,
c) čije domaćinstvo se sastoji od tri za rad nesposobna člana 70%,
d) čije domaćinstvo se sastoji od četiri za rad nesposobna člana 80%,
e) čije domaćinstvo se sastoji od pet ili više za rad nesposobnih članova 90%.
Obveznik iz točke 2. ovog člana oslobađa se poreza od poljoprivrede, ako bilo koji od članova njegovog domaćinstva prima socijalnu pomoć. Ako su članovi domaćinstva za koje se priznaje olakšica za djecu na školovanju u srednjoj, višoj ili visokoj školi, sa smetnjama u tjelesnom ili duševnom razvoju, čija je radna sposobnost znatno smanjena i nisu smješteni u odgovarajuću ustanovu, ili je obveznik poreza samohrani roditelj koji ima maloljetnu djecu i u domaćinstvu nema drugih članova sposobnih za rad, ukupni postotak olakšice iz točke 2. ovog člana povisuje se za deset posto.
Članak 19.
Pored oslobođenja i olakšice od poreza, ova oslobođenja i olakšice odnose se i na doprinose i naknade samo ako je to propisano od strane nadležne zajednice.
Članak 20.
Članovima nesposobnim za rad smatraju se maloljetna djeca i odrasli članovi nesposobni za rad. Maloljetnom djecom u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se djeca koja na dan 1. siječnja godine za koju se razrezuje porez nisu navršili 15 godina života.
Odraslim osobama nesposobnim za rad, smatraju se:
- ratni i mirnodopski invalidi sa 50% ili više invaliditeta, te invalidi rada I. i II. kategorije invalidnosti,
- osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju čija je radna sposobnost s time znatno smanjena,
- osobe koje su zbog bolesti bile nesposobne za rad pretežni dio godine za koju se razrezuje porez, - roditelji koji su navršili 60 godina i žene koje su navršile 55 godina života na dan 1. siječnja godine za koju se razrezuje porez,
- članovi domaćinstva koji su pretežni dio godine za koju se razrezuje porez bili na odsluženju redovnog vojnog roka,
- samohrani roditelji, usvojitelji koji imaju maloljetnu djecu, a u domaćinstvu nemaju članova sposobnih za rad,
- učenici i studenti dok su na redovnom školovanju ako ih uzdržava porezni obveznik.
Članak 21.
Porez od poljoprivrede plaća se po slijedećim stopama:
- obveznici poreza od poljoprivrede plaćaju porez na katastarski prihod po stopi od 85%,
- obveznici poreza kojima je poljoprivreda osnovno zanimanje plaćaju porez na stvarni dohodak po stopi od 35%.
VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE
Članak 22.
Iznos zakupnine odnosno najamnine ostvaren davanjem u zakup odnosno u najam zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja zgrada i to:

 1. za zgrade, odnos stanove - 40% od iznosa najamnine,
 2. za poslovne prostorije - 20% zakupnine.

Jednogodišnja amortizacija za zgrade odnosno stanove određuje se za poslovne prostorije 5% od zakupnine.
Članak 23.
Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnog prostora veći od propisanih člankom 17. odluke, priznaju se u stvarno isplaćenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajućom dokumentacijom.
Članak 24.
Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plaćaju obveznici tog poreza:
- koji primaju stalnu socijalnu pomoć,
- koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi po članu uže obitelji zajamčeni osobni dohodak objavljen u "Narodnim novinama", za tromjesečje koje neposredno prethodi razrezu ovog vida poreza.
Članak 25.
Porez na prihod od imovine, prema ostvarenom prihodu plaćaju obveznici tog poreza i to:
- 35% od prihoda ostvarenog izdavanjem u najam zgrada, odnosno stanova,
- 35% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup poslovnog prostora,
- 30% od prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup odnosno najam pokretnih stvari,
- 20% prihoda ostvarenog izdavanjem u zakup odnosno najam zemljišta.
Članak 26.
Porez na prihod od imovine od prihoda ostvarenog izdavanjem namještenih soba i dijela stana podstanarima plaćaju obveznici tog poreza u paušalnom iznosu i to: - stanovi 20% od bruto prihoda.
VII. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE
Članak 27.
Porez od nasljedstva i darove plaćaju obveznici tog poreza po sljedećim stopama i to:
1. Na nasljedstva po odlukama organa uprave i suda:
- preci, braća i sestre plaćaju porez po stopi od 1%
- djeca braće i sestara plaćaju porez po stopi od 2%
- stričevi, ujaci, tetke i njihova djeca, te ostali potomci braće i sestara plaćaju porez po stopi od 3%
- pravne osobe i ostali nasljednici plaćaju porez po stopi od 5% 2.
Na darove :
- preci, braća i sestre plaćaju porez po stopi od 1,5%
- djeca braće i sestara plaćaju porez po stopi od 2,5%
- stričevi, ujaci, tetke i njihova djeca, te ostali potomci braće i sestara plaćaju porez po stopi od 3,5%
- pravne osobe i ostali plaćaju porez po stopi od 5,5%.
VIII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA
Članak 28.
Porez iz ukupnog prihoda građana kao i porez koji se razrezuje jednokratno (porez na nasljedstva i darove i sl.) plaća se u roku 15 dana nakon uručenja rješenja. U roku iz stava 1. ovog članka plaća se i razlika između uplaćene akontacije i poreza razrezanog za odnosnu godinu.
Članak 29.
Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu plaća se kvartalno i to
- za prvo tromjesečje do 15. veljače
- za drugo tromjesečje do 15. svibnja - za treće tromjesečje do 15. kolovoza
- za četvrto tromjesečje do 15. studenog Ako služba društvenih prihoda utvrdi rješenjem poreznu obvezu fizičkoj osobi koja plaća porez na dobit, razlika između uplaćene akontacije i razrezanog poreza prema rješenju plaća se u roku 15 dana nakon uručenja rješenja. Porezi građana što se utvrđuju u godišnjem iznosu osim poreza iz ukupnog prihoda građana, dospijevaju za plaćanje početkom svakog tromjesečja u jednakim obrocima i moraju se platiti do polovice tromjesečja u tekućoj godini. Iznimno ako godišnje zaduženje poreza iz stavka 2. ovog članka nije veće od 10.000 HRD porez se plaća odjednom najkasnije do 15. svibnja. Razlika između uplaćene akontacije i razrezanog poreza plaće se u roku 15 dana nakon uručenja rješenja o razrezu.
Članak 30.
Gradsko vijeće grada Nova Gradiška može od poreznog dužnika preuzeti u vlasništvo nekretnine što ih porezni dužnik pismeno nudi radi otplate dužnog poreza. Vrijednost nekretnina utvrđuje se komisijskom procjenom prema tržišnim cijenama u času preuzimanja.
Članak 31.
Troškovi popisa i prisilne prodaje obračunavaju se po stopi od 1% od iznosa duga, a najmanje 10 DEM u trenutku naplate po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske u dinarskoj protuvrijednosti, posebno za popis, a posebno za prisilnu naplatu. Pored troškova iz stavka 1. ovoga članka porezni je dužnik obvezan nadoknaditi još i 10 DEM za svaki izlazak izvršitelja u svezi sa izvršenjem prisilne naplate, a procjenitelju 5 DEM na sat ili najviše 100 DEM po procjeni u trenutku naplate po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, u dinarskoj protuvrijednosti. Sve ostale troškove (čuvanje, prijenos stvari i drugo) plaća porezni dužnik u stvarnom iznosu.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednim porezima (Službeni glasnik Općine Nova Gradiška, broj 2/91).
Članak 33.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Općine Nova Gradiška.
Članak 34.
Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/93-01/05
Urbroj: 5030105-93-21
Zagreb, 15. srpnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti