POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvještajne stranice - odluka o predaji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. prosinca 1993. godine.

Broj : PA4-143/1-93. .
Zagreb, 31. prosinca 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

Članak 1.
U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92., 44/93., i 94/93.) naziv zakona mijenja se i glasi "Zakon o ustrojavanju i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija".

Članak 2.
U članku 1. riječi: "drugi organi državne uprave" zamjenjuju se riječima: "državne upravne organizacije".

Članak 3.
Članak 2. briše se.

Članak 4.
Naslov poglavlja "II. Ustrojstvo organa državne uprave" briše se.

Članak 5.
U članku 3. točki 3. riječi: "Drugi samostalni organi državne uprave" zamjenjuju se riječima: "Državne upravne organizacije".
U članku 3. točki 3. tekst pod točkom 7. mijenja se i glasi "Državno ravnateljstvo za robne rezerve".

Članak 6.
Članak 4. mijenja se i glasi:
"Državnim upravnim organizacijama iz članka 3. ovoga Zakona, kao i upravnim organizacijama u sastavu ministarstava može se dati svojstvo pravne osobe".

Članak 7.
Naziv poglavlja "III. Djelokrug organa državne uprave" mijenja se i glasi: "II. Djelokrug tijela državne uprave".

Članak 8.
U članku 5. stavku 1. riječi: "civilnu zaštitu" brišu se.
Stavak 2. briše se.

Članak 9.
U članku 6. stavku 1. riječi: "u oblasti" brišu se, a na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i civilnu zaštitu".
U stavku 3. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske".

Članak 10.
U članku 8. stavku 2. riječi: "Uprava prihoda" zamjenjuju se riječima: "Porezna uprava".

Članak 11.
U članku 14. stavku 1. i 2. iza riječi: "državno odvjetništvo" stavlja se zarez i dodaju riječi "javno pravobraniteljstvo" u odgovarajućem padežu.
U članku 14. i 14a. riječ: "organ" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: "tijelo" u odgovarajućem padežu.

Članak 12.
U članku 15. stavku 1. riječi: "inspekcijske poslove u oblasti zaštite na radu" zamjenjuju se riječima: "inspekcijske poslove rada i zaštite na radu", a riječi: "socijalna zaštita" zamjenjuju se riječima: "socijalna skrb" u odgovarajućem padežu.

Članak 13.
Podnaslov ispred članka 19. mijenja se i glasi: "3. Državne upravne organizacije".

Članak 14.
U članku 24a. riječi: "Državna direkcija" zamjenjuju se riječima: "Državno ravnateljstvo".

Članak 15.
Poglavlje "IV. Upravljanje u ministarstvima i drugim organima državne uprave" te članci 25.-29. brišu se, a broj: "V." poglavlja "Prijelazne i završne odredbe" mijenja se u broj:"III.".

Članak 16.
Ministarstvo unutarnjih poslova koje preuzima poslove civilne zaštite iz djelokruga Ministarstva obrane, preuzima i raspoređuje zaposlene na tim poslovima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova preuzima imovinu, opremu, arhivu, dokumentaciju, sredstva za rad, sredstva fondova i druge stvari, sukladno promjenama u ustrojstvu i djelokrugu izvršenim ovim Zakonom.

Članak 18.
Ministar za unutarnje poslove uskladit će unutarnje ustrojstvo ministarstva u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ustrojavanju ministarstava i državnih upravnih organizacija.

Članak 20.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/93-01/04
Zagreb, 28. prosinca 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti