POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvještajne stranice - drugi ispravak pravilnika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine2, br. 91A/93), ministar financija donosi
NAREDBU
o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom

  1. Domaće pravne osobe dužne su voditi nadzornu knjigu o svakom sklopljenom vanjskotrgovinskom poslu i kreditnom poslu s inozemstvom, te o izvršavanju tih poslova (plaćanje i naplata).
  2. Nadzorna knjiga smatra se poslovnom knjigom i čuva se po propisu o čuvanju poslovnih knjiga.

Nadzorne knjige vode se u obliku povezane knjige ili u obliku kartica ili putem računara. Svaka kartica označena je rednim brojem, a ovjerava ih ovlaštena osoba.
3) Podaci se unose u nadzornu knjigu iz isprava o sklopljenom vanjskotrgovinskom i kreditnom poslu s inozemstvom.
Za svaki sklopljeni posao podaci iz dokumenata unose se u nadzornu knjigu redom kako nastaju, u roku pet dana od dana primanja isprava.
4) Domaće pravne osobe koje obavljaju poslove izvoza i uvoza robe dužne su voditi nadzornu knjigu izvoza robe i nadzornu knjigu uvoza robe, koje sadržavaju ove podatke:
a) nadzorna knjiga o izvozu robe:
- broj i datum ugovora - narudžbe:
- vrijednost ugovorenog posla, naziv i količina robe;
- instrument osiguranja naplate;
- naziv (tvrtka) kupca, zemlja namjene robe;
- naziv (tvrtka) posrednika, postotak ugovorene provizije;
- zakonski rok naplate, te produženi rok naplate;
- broj i datum izvozne carinske deklaracije i vrijednost u devizama;
- količina izvezene robe;
- ime i sjedište proizvođača - vlasnika robe;
- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate iskazan u devizama.
b) nadzorna knjiga o uvozu robe:
- vrijednost ugovorenog posla u devizi;
- vrsta i količina robe;
- naziv (tvrtka) dobavljača robe;
- naziv posrednika, postotak ugovorene provizije, te rok plaćanja;
- naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe za čiji se račun roba uvozi;
- broj i datum uvozne carinske deklaracije;
- naziv i količina uvezene robe, te vrijednost robe iskazana u devizama;
- način plaćanja (akreditiv, doznaka ili na drugi način);
- datum plaćanja robe i iznos koji je plaćen u devizama
- zemlja porijekla uvezene robe;
- zemlja iz koje se roba uvozi i zemlja u koju se obavlja plaćanje.
5) Domaće pravne osobe koje poštanskim pošiljkama izvoze ili uvoze knjige, časopise, publikacije i poštanske marke dužne su voditi nadzorne knjige poštanskih pošiljaka u koje unose sljedeće podatke:
a) u nadzornu knjigu izvoza robe:
- broj i datum fakture i iznos u devizama:
- naziv dobavljača za čiji se račun vrši izvoz;
- broj i datum carinske deklaracije;
- naziv (tvrtka) kupca i posrednika, te postotak ugovorene provizije;
- zakonski rok naplate, produženi rok naplate;
- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate iskazan u devizama.
b) u nadzornu knjigu uvoza robe:
- broj i datum fakture inodobavljača i iznos u devizama;
- naziv domaće osobe za koju se vrši uvoz;
- broj i datum carinske deklaracije;
- naziv i količina robe:
- naziv (tvrtka) prodavatelja robe i posrednika, te postotak ugovorene provizije;
- datum naloga za plaćanje i iznos u devizama.
6) Domaće pravne osobe koje obavljaju usluge prijevoza u cestovnome, pomorskome, zračnome, riječnom, jezerskom, željezničkom, poštanskom, telefonskom i telegrafskom prometu; lučke usluge; poslove javnog skladišta; aerodromske usluge; poslove tegljenja, spašavanja i vađenja brodova; međunarodno prometno-agencijske poslove; poslove međunarodnog otpremništva; poslove ugovorne kontrole kvalitete i kvantitete roba u međunarodnom prometu i usluge osiguranja, dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva deviza i nadzornu knjigu odljeva deviza, koje moraju sadržavati sljedeće podatke:
a) nadzorna knjiga priljeva deviza:
- kratak opis ugovorenog posla;
- naziv (tvrtka) i zemlja naručitelja posla;
- način plaćanja (doznaka, akreditiv ili na drugi način), vrijednost posla iskazana u devizama:
- broj i datum fakture, teretnice, obračuna i sl., te vrijednost ugovorenog posla iskazana u devizama;
- datum izvršenja posla;
- broj i datum izvješća ovlaštene banke o prispijeću naplate, te iznos naplate u devizama.
b) nadzorna knjiga odljeva deviza:
- kratak opis ugovorenog posla;
- naziv (tvrtka) i zemlja izvršitelja posla, te naziv domaće osobe za čiji se račun obavlja posao;
- način plaćanja (doznaka, akreditiv ili na drugi način) i ugovorena vrijednost posla u devizama;
- broj i datum inozemne fakture, teretnice, obračuna i sl., te vrijednost posla u devizama.
Domaće pravne osobe koje posreduju izmedu inozemnih korisnika usluga i domaćih davatelja usluga, dužne su u nadzornu knjigu priljeva deviza, uz ukupni priljev deviza, iskazati i iznos deviza koji pripada davatelju usluga.
7) Domaće pravne osobe koje obavljaju usluge u željezničkom, poštanskom, telefonskom i telegrafskom prometu dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva i odljeva deviza, koja sadrži sljedeće:
- podatke iz obračuna sa stranim željezničkim odnosno poštanskim, telefonskim i telegrafskim upravama.
8) Domaće pravne osobe koje izvode investicijske radove u inozemstvu dužne su voditi nadzornu knjigu investicijskih radova u inozemstvu, u koju se unose sljedeći podaci :
- broj i datum sklopljenog ugovora;
- naziv i sjedište investitora;
- naziv i sjedište nositelja posla, ako investicijske radove izvodi više domaćih osoba, potrebno je navesti nazive i sjedišta svih podnositelja (kooperanata) posla;
- vrstu ugovorenih investicijskih radova u inozemstvu;
- zemlju u kojoj se radovi izvode;
- vrijednost ugovorenih radova u devizama;
- rok završetka radova;
- izvori osiguranja sredstava (vlastita i tuđa) za financiranje radova koji se izvode na kredit;
- vrijednost ulaganja u radove izvozom domaće opreme i druge robe ili kupnjom opreme i druge robe u inozemstvu, u devizama:
- izvršenje naplate (avans, naplata po osnovi privremenih faktura, situacija i dr.), datum i iznos naplate u devizama;
- datum završetka i primopredaje radova; te datum izvršenja obračuna s inozemnim naručiteljem radova;
- iznos naplate izvršene u konvertibilnoj valuti;
- iznos naplate u nacionalnoj netransferabilnoj valuti zemlje u kojoj se izvode radovi;
- iznos deviza u stranoj banci zadržan zbog dobrog izvršenja posla, te rok naplate tog iznosa;
- odobrenje Narodne banke Hrvatske za držanje deviza u inozemstvu;
- odobrenje drugih nadležnih organa.
9) Domaće pravne osobe koje se bave zastupanjem stranih tvrtki dužne su voditi nadzornu knjigu o zastupanju stranih tvrtki, koja sadrži sljedeće podatke:
- broj, datum i predmet ugovora o zastupanju;
- rok na koji je sklopljen ugovor o zastupanju;
- naziv tvrtke koja se zastupa;
- vrijednost sklopljenih poslova po ugovoru u devizama;
- postotak zastupničke provizije;
- iznos u devizama po fakturi strane tvrtke;
- iznos obračunate provizije;
- rok naplate obračunate provizije;
- datum i iznos naplaćene provizije.
Domaća pravna osoba koja drži konsignacijsko skladište proizvoda inozemne tvrtke, dužna je u nadzornu knjigu o zastupanju stranih tvrtki, unijeti i ove podatke:
- broj i datum rješenja nadležne carinarnice o otvaranju konsignacijskog skladišta;
- oznaku vrste robe prema Carinskoj tarifi;
- postotak konsignacijske provizije;
- rok naplate deviza;
- datum naplate.
Podaci u nadzornu knjigu o zastupanju stranih tvrtki unose se odvojeno za svaku stranu tvrtku.
10) Domaće pravne osobe koje se bave turističko-ugostiteljskom djelatnošću pružanja usluga stranim gostima,dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva deviza u koju unose sljedeće podatke:
- vrstu pružene usluge;
- naziv strane osobe;
- datum izvršenja usluge;
- broj i datum fakture - obračuna i vrijednost pružene usluge u devizi;
- datum naplate pružene usluge i vrijednost u devizama.
11) Domaće pravne osobe koje se bave turističkim poslovima, pružanjem usluga iznajmljivanja osobnih automobila stranim osobama i drugim posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa i usluga u vanjskotrgovinskom prometu, koji nisu navedeni u ovoj Naredbi, dužne su voditi nadzornu knjigu u koju unose podatke o broju sklopljenih i obavljenih poslova s inozemstvom i podatke o vrsti tih poslova, datum stjecanja i ostvarivanja prava i obveza prema inozemstvu, te njihovu vrijednost iskazanu u devizama.
12) U nadzorne knjige što ih vode domaće osobe po odredbama ove Naredbe, podaci se unose za svaki posao, posebno.
13) Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o vođenju evidencije o sklopljenim deviznim i kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 53/91).
14) Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 331-01/43-01/05
Urbroj : 513-01 /43-1
Zagreb, 8. prosinca 1993.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti