POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izvid prava - dopuna pravo metodologija ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE
Na temelju članka 25. stavka 3. i članka 70. stavka 5. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92) ministar kulture i prosvjete donio je
PRAVILNIK
o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih, te sadržaj i oblik uvjerenja o osposobljenosti i usavršavanju.
Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se na izvođenje programa stručnih ispita kao ni na tečajeve ili programe usavršavanja i osposobljavanja odraslih propisane posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

I. PROGRAMI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH I NJIHOVO IZVOĐENJE

Članak 2.
Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih su:

  1. programi za stjecanje srednje školske, srednje stručne i niže stručne spreme;
  2. programi prekvalifikacije;
  3. programi osposobljavanja i usavršavanja.


Članak 3.
Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.
Programom srednjoškolskog obrazovanja odraslih utvrđuju se nastavni sadržaji, oblici izvođenja programa i njihovo trajanje, te kadrovski, didaktički i drugi uvjeti za njihovo izvođenje.
Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvode se na osnovi godišnjeg plana i programa.

Članak 4.
Programe prekvalifikacije donosi organizacija koja ih izvodi na osnovi redovitog nastavnog plana i programa srednje škole.
Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi organizacija koja ih izvodi.

Članak 5.
Izvođenje programa za stjecanje srednje školske, srednje stručne i niže stručne spreme iz članka 2. točke 1. ovoga pravilnika može trajati za polovicu duže od trajanja izvođenja redovitog nastavnog plana i programa srednje škole.
Izvođenje programa prekvalifikacije iz članka 2. točke 2. ovoga pravilnika može trajati najduže polovicu od trajanja redovitog nastavnog plana i programa srednje škole.
Izvođenje programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih može trajati do jedne godine.

Članak 6.
Oblici izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih su:

  1. redovita nastava;
  2. konzultativno-instruktivni;
  3. dopisno-konzultativni i
  4. multimedijski.


II. UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 7.
Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu izvoditi srednje škole, organizacije za obrazovanje odraslih (otvorena i pučka sveučilišta) i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu nositelji izvođenja obrazovanja odraslih) ako imaju:

  1. ispunjene uvjete utvrđene programom iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika,
  2. općim aktom uređene uvjete i način stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih koji se odnose na:

- upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih,
- početak i trajanje programa,- praćenje i ocjenjivanje uspjeha,
- prijelaz u naredni razred i
- način utvrđivanja i polaganja razlikovnih i dopunskih ispita.
Ispunjenost uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i početak izvođenja programa odobrava ministar kulture i prosvjete.

III. UPIS U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 8.
Pravo na upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih ima osoba u dobi iznad 15 godina nakon prethodno završene osnovne škole.

Članak 9.
Upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih obavlja se na temelju natječaja.
Natječaj objavljuje nositelj izvođenja obrazovanja odraslih. Natječaj obvezno sadrži uvjete upisa i kriterije za izbor kandidata te način provođenja natječaja.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može se obaviti na temelju uvjeta upisa i kriterija za izbor kandidata iz stavka 2. ovoga članka, bez natječaja, ako program upisuju djelatnici koje na stjecanje obrazovanja upućuje poduzeće ili ustanova odnosno Zavod za zapošljavanje.

IV. STJECANJE SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH POHAĐANJEM NASTAVE

Članak 10.
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih pohađanjem nastave mogu steći osobe koje se obrazuju prema članku 6. točki 1. ovoga pravilnika.

Članak 11.
Na praćenje i ocjenjivanje uspjeha, polaganje popravnih ispita, prijelaz u naredni razred, polaganje predmetnog i razrednog ispita te na polaganje mature ili završnog ispita u srednjoškolskom obrazovanju odraslih koje se stječe prema članku 6. točki 1. ovoga pravilnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69. i 70. Zakona o srednjem školstvu.

V. STJECANJE SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH POLAGANJEM ISPITA
Članak 12.
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih polaganjem ispita mogu steći osobe koje se obrazuju prema članku 6. točki 2 - 4. ovoga pravilnika.

Članak 13.
Polaganje ispita iz članka 12. ovoga pravilnika provodi se u ispitnim rokovima .
Ispitne rokove utvrđuje nositelj izvođenja obrazovanja odraslih općim aktom.

Članak 14.
Ispiti se polažu pred predmetnim nastavnikom. Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta.
Ponovni ispit iz istog predmeta polaže se nakon proteka 15 dana od dana prethodnog polaganja ispita.

Članak 15.
Osoba koja treći put nije uspješno položila ispit prema članku 14. ovoga pravilnika, naredne ispite polaže pred ispitnom komisijom.

Članak 16.
Ispitnu komisiju čine predmetni nastavnik i dva nastavnika iz istog ili srodnog obrazovnog područja.
Članove ispitne komisije imenuje ravnatelj ili druga ovlaštena osoba nositelja izvođenja obrazovanja odraslih.

Članak 17.
Ocjenu na ispitu iz članka 14. utvrđuje predmetni nastavnik.
Ocjenu na ispitu pred ispitnom komisijom utvrđuje ispitna komisija većinom glasova.

VI. ZAVRŠETAK SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 18.
Završetkom programa iz članka 2. točke 1. ovoga pravilnika stječe se srednja školska, srednja stručna ili niža stručna sprema.
Završetkom programa prekvalifikacije stječe se druga vrsta srednje školske, srednje stručne ili niže stručne spreme.
Završetkom programa osposobljavanja stječu se vještine i sposobnosti i znanja za obavljanje poslova jednostavnije složenosti u odnosu na srednju školsku, srednju stručnu ili nižu stručnu spremu.
Završetkom programa usavršavanja stječu se nova odnosno obnavljaju i dopunjuju stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad na poslovima određene vrste složenosti nakon stečene srednje školske, srednje stručne ili niže stručne spreme.

Članak 19.
Osobi koja završi program iz članka 2. točke 1. i 2. ovoga pravilnika izdaje se maturalna svjedodžba ili svjedodžba o završnom ispitu.
Osobi koja završi program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.
Osobi koja završi program usavršavanja izdaje se uvjerenje o usavršavanju.

Članak 20.
Svjedodžbe i uvjerenja iz članka 19. ovoga pravilnika izdaje nositelj izvođenja obrazovanja odraslih.
Obrasci uvjerenja iz članka 19. stavka 2. i 3. ovoga pravilnika sastavni su dio ovoga pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom postupku za stjecanje stručne spreme pojedinog stupnja i bez završavanja utvrđenog obrazovnog programa ("Narodne novine", broj 17/83).

Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl. ozn.: 602-03/92-01-1380
Ur. broj: 532-02-6/2-92-01
Zagreb, 5. veljače 1993.

Ministar kulture i prosvjete
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.
Obrazac uvjerenja o osposobljenosti REPUBLIKA HRVATSKA
____________________________
(naziv škole - organizacije)

Na temelju članka 20. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih ("Narodne novine", broj_____ )
________________________________________________
(naziv škole - organizacije)

izdaje

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI

_______________________________________
(ime i prezime)
rođen-a ____________19________, u______________
općina ______________, država __________________
državljanin_____________________,
nakon završenog________________________________________
(naziv škole odnosno prethodnog obrazovanja)
završio je __________________________________
(naziv programa osposobljavanja)
u trajanju ___________________, te je osposobljen za
obavljanje poslova _______________________________________
U _________________,_______________19________.

RAVNATELJ:
_____________

M.P.

KI. ozn.: ________________
Ur. broj : __________________

Broj matične knjige: _____________
Rješenje Ministarstva kulture i prosvjete o odobrenju za rad ________________________


Obrazac uvjerenja o usavršavanju REPUBLIKAHRVATSKA
_______________________
(naziv škole - organizacije)
Na temelju članka 20. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih ("Narodne novine", broj __________ )
_________________________
(naziv škole - organizacije)

izdaje

UVJERENJE O USAVRŠAVANJU

_____________________
(ime i prezime)

rođen-a ______________19_______, u _______________
općina ________________, država ___________________
državljanin __________________
nakon završenog ___________________
(naziv škole odnosno prethodnog obrazovanja)
završio je _____________________
(naiv programa usavršavanja)

U______________19_________.

RAVNATELJ:

M.P.

K1. ozn.: ____________
Ur. broj : ___________
Broj matične knjige: _____________
Rješenje Ministarstva kulture i prosvjete o odobrenju za rad ___________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti