POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - prikaz i pregled - uputa za provođenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na osnovi članka 70. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92 i 25/93) ministar financija Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet određenih proizvoda što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i uvjeti za ostvarivanje prava na povrat plaćenog poreza na promet proizvoda, što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose preko granice iz Republike Hrvatske te oblik i sadržaj obrasca i evidencija potrebnih za ostvarivanje ovih prava.

Članak 2.
Stranoj fizičkoj osobi (u nastavku teksta "kupcu") vraća se plaćeni porez na promet proizvoda ako su ispunjeni slijedeći uvjeti :

 1. da vrijednost kupljenih proizvoda po jednom računu ne iznosi manje od 50 DEM u protuvrijednosti HRD prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan, kupnje;
 2. da je porezni obveznik (u nastavku teksta "prodavalac") za prodane proizvode izdao opunjeni obrazac P-Zahtjev za povrat poreza (u nastavku teksta Obrazac P) i Obrazac FP - Faktura o prodanim proizvodima radi povrata poreza na promet (u nastavku teksta: Obrazac FP);
 3. da je kupac iznio u inozemstvo proizvode kupljene u Republici Hrvatskoj. Pod iznošenjem proizvoda razumijeva se i slanje proizvoda poštom ili na drugi odgovarajući način uz uvjet da kupljeni proizvodi prijeđu granicu Republike Hrvatske ;
 4. da su kupljeni proizvodi dani na uvid carinskom organu, koji nakon uvida i provedenog carinskog postupka, ovjerava Obrazac P i Obrazac FP, upisuje datum prelaska proizvoda preko granice Republike Hrvatske što potvrđuje potpisom i pečatom carinarnice - ispostave.


Članak 3.
Na zahtjev kupca prodavalac izdaje Obrazac P i Obrazac FP u tri primjerka od kojih original daje kupcu, a kopije ulaže u dokumentaciju.

Članak 4.
Prodavalac u obrascu FP iskazuje cijenu proizvoda s porezom na promet, iznos poreza na promet, te cijenu bez poreza na promet. Prodavalac naplaćuje od kupca ukupnu cijenu proizvoda s porezom na promet. Porez na promet sadržan u vrijednosti prodanih proizvoda prodavalac utvrđuje primjenom preračunate porezne stope na prodajnu vrijednost tih proizvoda.
Prodavalac uplaćuje porez na promet proizvoda u vrijednosti proizvoda zajedno s porezom na promet proizvoda iz ostalog prometa na način i u rokovima iz članka 32. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.
Prodavalac je dužan o prodanim proizvodima na način i uz uvjete propisane ovim Pravilnikom te o izdanim obrascima voditi posebnu evidenciju.
Evidencija o prodanim proizvodima i o izdanim obrascima obvezno sadrži ove podatke:

 1. broj i datum Obrasca P i Obrasca FP;
 2. vrijednost prodane robe s porezom na promet proizvoda ;
 3. iznos poreza na promet sadržanog u vrijednosti prodanih proizvoda po tarifnim brojevima.

Evidenciju iz stavka 4. ovog članka prodavalac sastavlja na temelju kopija izdanih obrazaca.

Članak 5.
Kupcu se vraća plaćeni porez na promet proizvoda ako u roku jedne godine od dana izdavanja Obrasca P i Obrasca FP dostavi ovjerene originale tih obrazaca prodavaocu od kojeg je kupio proizvod.
Originale ovjerenih obrazaca kupac može dostaviti osobno ili poštom. Ako se ovjereni originali obrazaca dostavljaju poštom, kupac dostavlja i broj računa na koji će se obaviti povrat plaćenog poreza na promet proizvoda .Povrat poreza na promet može ostvariti i druga strana fizička osoba koja podnese prodavaocu ovjerene originale obrazaca. Ovjereni originali obrazaca predstavljaju zahtjev za povrat poreza.
Na temelju ovjerenih originala obrazaca prodavalac nakon što provjeri udovoljava li kupac uvjetima za povrat poreza, isplaćuje kupcu iznos plaćenog poreza na promet.

Članak 6.
Plaćeni porez na promet proizvoda vraća se u hrvatskim dinarima u gotovom novcu ili uplatom na odgovarajući račun kupca. Prodavalac je dužan porez na promet vratiti odmah u gotovom novcu, a na račun kupca - u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Kupac potpisom na Obrascu FP potvrđuje primitak iznosa vraćenog poreza na promet u gotovom novcu.
Ovjereni originali obrazaca s potpisom kupca o primitku vraćenog poreza na promet i nalog za prijenos (virman i dr.) služe prodavaocu kao dokaz za refundiranje vraćenog poreza na promet.
Kupac koji želi ostvariti povrat plaćenog poreza na promet proizvoda dužan je pri izlasku iz zemlje staviti na uvid kupljene proizvode i carinskom organu dati na ovjeru original Obrasca P i Obrasca FP.

Članak 7.
Carinski organ je dužan prije ovjere popunjenog Obrasca P i Obrasca FP utvrditi:

 1. da podaci iz putne isprave odgovaraju podacima iz Obrasca P i Obrasca FP, ako kupac osobno iznosi proizvode iz zemlje;
 2. da proizvodi dani na uvid odgovaraju proizvodima navedenim u Obrascu P i Obrascu FP;
 3. da iznos u Obrascu FP nije manji od 50 DEM u protuvrijednosti HRD ;
 4. da se kupac proizvodima nije koristio u Republici Hrvatskoj ;
 5. da je obrasce ovjerio i potpisao prodavalac.

Carinski organ ovjerava Obrazac P i Obrazac FP potpisom i pečatom te unosi datum prelaska proizvoda preko granice. Carinski organ će odbiti zahtjev kupca za ovjeru Obrasca P i Obrasca FP ako nije udovoljeno propisanim uvjetima, a u odgovarajuću kolonu unijeti će razlog odbijanja zahtjeva za ovjeru.

Članak 8.
Prodavaocu se refundira iznos vraćenog poreza na promet proizvoda tako što prodavalac pri uplati poreza za određeno razdoblje umanjuje taj iznos za vraćeni porez na promet u tom razdoblju. Uplata poreza na promet za određeno razdoblje umanjuje se na temelju specifikacija ovjerenih originala - Obrasca P i Obrasca FP, tako što se utvrđeni iznos poreza na promet za određeno razdoblje umanjuje za iznos vraćenog poreza na promet iz specifikacije.

Članak 9.
Specifikacija ovjerenih originala Obrasca P i Obrasca FP obavezno sadrži ove podatke:

 1. broj i datum Obrasca P i Obrasca FP;
 2. iznos vraćenog poreza na promet proizvoda.

Specifikaciju ovjerenih originala i Obrasca P i Obrasca FP prodavalac sastavlja pri svakom umanjenju utvrđenog iznosa poreza na promet za određeno razdoblje.
Specifikacija ovjerenih originala Obrasca P i Obrasca FP zajedno s tim obrascima, sastavni su dijelovi dokumentacije za utvrđivanje obveze i uplatu poreza na promet.

Članak 10.
Obrazac P i Obrazac FP sastavni su dijelovi ovog Pravilnika.

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti članak 26. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", 36/91) u dijelu koji se odnosi na povrat poreza na promet stranoj fizičkoj osobi za kupljene proizvode u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410- 19/93-01 /435
Urbroj : 513-07/93-1
Zagreb,19. travnja 1993.

Ministar financija
dr. Zoran Jašić; v. r.



OBRAZAC FP

_________________________________
Prodavalac (naziv i sjedište) Kupac (ime, prezime i adresa):
____________________________

FAKTURA O PRODANIM PROIZVODIMA RADI POVRATA POREZA
NA PROMET BROJ _____________
_ ________________________________________________
Redni Šifra Naziv Tarifni Količina Cijena Vrijednost
broj artikla robe broj
_ ________________________________
1 2 3 4 5 6 7
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
8. Isplaćeno na ime povrata poreza na promet U K U P N O
_____________________________________ HRD ______________________________
Svota poreza
Datum _________________________19_______ (kolona 12) ____________________

Potpis: ________________________

_ ________________________________
Tar. Red. br. iz Vrijednost-osnovica Porez na promet Ukupno
broj kolone 1 (kolona 7) stopa svota
_ ________________________________
9 10 11 12 13
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________

Datum __________________ 19______ M. P. _____________________________
Potpis ovlaštene osobe



OBRAZAC P

1. Prodavalac (naziv i adresa) 2. Kupac (ime, prezime i adresa)

____________________________________ ______________________________
Broj putovnice i oznaka zemlje

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA NA PROMET PROIZVODA
_ ________________________________
3. Broj fakture i datum prodaje 6. Uskraćivanje potvrde carinarnice:

____________________________________
_ ________________________________
4. Način otpreme proizvoda: 6.1. Svota računa ispod 50 DEM protuvrijednosti HRD

_ ________________________________
4.1. Od kupca 6.2. Proizvodi korišteni u Republici Hrvatskoj


_ ________________________________
4.2. Od ovlaštene osobe 6.3. Proizvodi nisu istovjetni proizvodima iz fakture

_ ________________________________
4.3. Poštom 6.4. Nepotpuni podaci u obrascu


_ ________________________________
4.4. Od otpremnika 6.5. Podaci u putnim i drugim ispravama koji ne odgovaraju podacima u obrascu fakturi

_ ________________________________
4.5. Naziv i adresa otpremnika ili ovlaštene osobe 6.6.
Drugi
razlozi:
_ ________________________________
5. Potvrda carinarnice o izlasku robe 7. Potvrda carinarnice o odbijanju ovjere


_ ________________________________

Datum: _________________________ Datum: _____________________________

Potpis: _________________________ Potpis: ______________________________

M. P. M. P.

________________________________ ____________________________________

Datum: ___________________ 19____ ____________________________________

M. P. ____________________________________
Potpis ovlaštene osobe prodavaoca


Napomena:
Porez se može vratiti uz uvjet:
- da vrijednost kupljenih proizvoda u Obrascu FP nije manja od 50 DEM u protuvrijednosti HRD
- da kupac posjeduje popunjen original Obrasca P i Obrasca FP.
- da se kupac nije koristio kupljenim proizvodima u Republici Hzvatskoj,
- da je kupljeni proizvod Republike Hrvatske,
- da je carinski organ potpisao i pečatom potvrdio da je proizvod određenog dana iznesen iz Republike Hrvatske,
-da je kupac podnio prodavaocu popunjen i ovjeren Obrazac P i Obrazac FP u roku od godinu dana od dana izdavanja Obrasca P i Obrasca FP.
Kupac ostvaruje pravo na povrat plaćenog poreza na promet dostavom prodavaocu popunjenoga i ovjerenog originala Obrasca P i Obrasca FP, koji istovremeno predstavljaju i zahtjev za povrat poreza, neposredno, preko druge strane fizičke osobe ili poštom.
Pravo na povrat poreza na promet se odnosi na: naftne derivate, duhanske prerađevine i alkohol-etanol.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti