POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - prikaz i osvrt - zakon o kretanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o mjerama ogranićenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", br. 53/91 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3 sludenoga l993 donijela

ODLUKU
o ograničenju izvoza određenih proizvoda

I.
Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu privremeno se ograničava izvoz proizvoda iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:
Tarifni Tarifna Imenovanje

broj oznakaO1.02 Žive živolinje,vrsta goveda

0102.904 -junad za tov (od 200kg - 320kg/kom.)

0102.907 -telad/kom

01.03 Svinje žive:

0103.91 - mase manje od 50kg

23.08 2308.10 Žir

27.10 2710.032 plinska loživa ulja

2710.039 ostala plinska ulja

2710.041 nisko sumporna loživa ulja za metalurgiju

2710.049 -ostala loživa ulja

41.01 Sirove,krupne i sitne goveđe kože i kože

kopitara (svježe ili soljene,sušene,lužene,

piklane ili drugačije konzervirane,ali ne-

uštavljene,ni pergamentno obrađene,niti

dalje obradivane),s dlakom ili bez dlake,

cijepane ili necijepane

4401 4401.10 -Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanica-

ma,granama,snopovima ili slićnim oblicima

4401.2 -iverje,sječka i slično:

4401.21 -od četinjača

4401.22 - ostalo

4401.3 -Piljevina,otpaci i ostaci,aglomerirani

ili neaglomerirani u oblice,brikete,palete ili slične oblike:

4401.301 -aglomerirani

4401.309 -ostato

44.03 Neobrađeno drvo s kerom ili bez kore,

bez bijeljike ili grubo obrađeno (učetvoreno),

4403.10 -zaštićeno bojom,kreozotom ili drugim sredstvima

4403.201 -----od egzotičnih četinjača

4403.202 ----- trupci za rezanje i furnir od ostalih četinja ča

4403.203 -----celulozno drvo od četinjača

4403204 ---Stupovi za vodove,neimprgnirani

4403.209 ----ostalo

4403.9 -----Ostalo:

4403.91 -hrastovo (Quercus spp.):

4403.911 ----hrastovi trupci za rezanje i furnir

4403.912 - - -celulozno

4403.92 --bukovo (Fagus spp.):

4403.921 ---trupci za rezanje i furnir

4403.922 - - -celulozno

4403.929 - -ostalo

4403.99 - -ostalo:

4403.99I ---trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača

4403.992 ---celulozno drvo od ostalih tvrdih listača

4403.993 ---trupci za rezanje i Furnir od topole

4403.994 ---celulozno drvo od topole

4403.995 ---trupci za rezanje i furnir od ostali mekih listača

4403.996 ---celulozno drvo od ostalih mekih listaća

4403.999 - - -ostalo

44.07 Drvo obrađeno po duljini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem,

uključujući blanjano, brušeno ili zupčasto spo jeno, u debljinama većim od 6 mm

4407.9 -Ostalo:

4407.109 - -obrađeno drvo ostalih ćetinjača

4407.91 - - hrastovo

4407.92 - -bukovo

4407.991 - - -jasenovo

4407.992 - - -topolovo

4407.999 - - -ostalo

72.04 7204.10 -Otpaci i ostaci od lijevanoga željeza

72042 -Otpaci i ostaci od legiranoga čelika

7204.4 -Ostali otpaci i ostaci

7204.50 - -otpadni ingoti, slabovi i drugo za pretapanje

74.04 7404.00 Otpaci i ostaci, bakreni

76.02 7602.00 Otpaci i ostaci, od aluminija

78.02 7802.00 Otpaci i ostaci, olovni

Iznimno, proizvode iz stavka 1. ove točke, poduzeća i druge pravne osobe mogu

izvoziti samo u odobrenje ministra gospodarstva.
II.
Ograničenje izvoza odnosi se i na fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, odnosno prometom proizvoda iz točke I. ove Odluke

III.
Odobrenje za izvoz određenih količina proizvoda iz točke I. ove Odluke izdaje ministar gospodarstva na pisani zahtjev poduzeća, druge pravne i fizičke osobe uz mišljenje mjerodavnoga ministarstva.
O ostvarenom izvozu prema odobrenju iz stavka 1. ove točke, poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su u roku od osam dana izvijestiti Ministarstvo gospodarstva .
IV.
Mjere Iz točke I. ove OdIuke ne odnose se na izvoz koji za vlastite potrebe u krajnjoj potrošnji obavljaju državljani Republike Hrvatske, nastanjeni izvan Hrvatske i strani državljani, osim proizvoda tarifnog broja 23.08, 44.01, 44.03, i 44.07.
V.
Eviclencija o ostvarenom izvozu proizvoda iz točke I. ove Odluke vodi carinska Uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izvješće Ministarstvu gospodarstva početkom tekućega mjeseca za protekli mjesec.

VI.
Novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti od 500 do 5.000 DEM, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne dostavi izvješće sukladno odredbi stavka 2. točke III. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka i ove točke kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti 150 do 1.00 DEM.

VII.
Novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti od 200 do 2.500 DEM kaznit će se za prekršaj fizička oso ba ako ne dostavi izvješće sukladno odredbi stavka 2 točke III ove Odluke .

VIII.
Iznosi novčanih kazni iz točke VI. i VII. ove Odluke revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 5. studenoga l993. godine do 31 prosinca l993. godine

Klasa:331-02/93-01/06
Urbroj : 503105-93-3
Zagreb, 3 studenoga 1993

Predsjednik
Nikica Valentić, v r

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti