POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene dopuna - zakon o dodatku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, rješavajući o suglasnosti propisa sa zakonom, na sjednici održanoj 15. lipnja 1993. godine, donio je
ODLUKU

  1. Poništava se Odluka o prestanku stanarskog prava nad stanovima dodijeljenim na privremeno korištenje ("Službene novine općine Karlovac"broj 5. od 10. rujna 1992.).
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" službenom glasilu Republike Hrvatske i u "Službenim novinama općine Karlovac".

Obrazloženje
Skupština općine Karlovac na zajedničkoj sjednici dana 09. 09. 1992. godine donijela je Odluku o prestanku stanarskog prava nad stanovima dodijeljenim na privremeno korištenje (dalje: Odluka). Odluka je objavljena u "Službenim novinama općine Karlovac"broj 5. od 10. rujna 1992. godine. Na temelju članka 7. Odluke ista je stupila na snagu dana 10. rujna 1992. godine. Ustavni sud Republike Hrvatske Odluku je razmatrao povodom prijedloga Miloša Stojića iz Karlovca. Člankom 1. Odluke propisuje se prestanak stanarskog prava onima čiji su stanovi evidentirani i dodijeljeni na privremeno korištenje u smislu Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine" broj 66/91). Iz te odredbe proizlazi da stanarsko pravo prestaje po sili Odluke, a nastupanjem određenih činjenica.
Odredbom članka 2. Odluke obvezuje se davatelj stana na korištenje, odnosno vlasnik stana (dalje: vlasnik stana) da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke pokrene postupak radi otkaza stanarskog prava u smislu članka 1. i to u roku od 30 dana od dana stupanja Odluke na snagu "sukladno važećim propisima". Ova dužnost vlasnika stana odredbom članka 6. Odluke sankcionirana je prekršajnom odgovornošću za koju je propisana novčana kazna u iznosu od 1.000.000.- HRD.
Odredbom članka 5. Odluke obvezani su vlasnici stanova da u roku od osam dana od dana pokretanja postupka radi otkaza stanarskog prava podnesu izvješće Općinskoj komisiji za privremeno korištenje stanova.
Zakon o privremenom korištenju stanova člankom 1. određuje da se tim Zakonom utvrđuju uvjeti i način privremenog korištenja stanova u društvenom vlasništvu odnosno vlasništvu poduzeća i drugih pravnih osoba ili vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno na kojima Republika Hrvatska ima pravo korištenja i raspolaganja, a koji su prazni, ispražnjeni ili napušteni.
U članku 2. cit. Zakona određuje se pojam praznog, ispražnjenog i napuštenog stana, a daljnjim odredbama se regulira nadležnost i postupak za dodjelu stana na privremeno korištenje. Prema odredbi članka 4. stavka 1. istog Zakona davatelji stanova na korištenje, odnosno vlasnici, imaju obvezu u roku od 8 dana od dana stupanja Zakona na snagu dostaviti popis dakle obavijestiti nadležnu komisiju o stanovima koji su prazni, ispražnjeni ili napušteni. Obvezu obavještavanja o takvim stanovima na temelju odredbe članka 4. stavka 2. ima i predsjednik skupa stanara. Te su obveze odredbom članka 11. sankcionirane prekršajnom odgovornošću. Stanarsko pravo je uređeno Zakonom o stambenim odnosima ("Narodne novine" broj 51/85 i 42/86) dakle, to je važeći propis na koji upućuje članak 2. Odluke. Na temelju odredbe članka 59. Zakona o stambenim odnosima stanarsko pravo stječe se danom useljenja u stan na osnovi pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili koje druge valjane pravne osnove ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Na temelju članka 95. istog Zakona stanarsko pravo može prestati samo u slučajevima i na način koji su predviđeni tim Zakonom. Prestanak stanarskog prava Zakon o stambenim odnosima regulira odredbama članka 60. stavka 2. i 3., članka 61. stavka 1., 64. stavka 3., članka 65.. .. članka 69. u svezi članka 71., 96., 97., 99.. 102., 104. i 142. Dakle, odredbe članka 1. i 2. Odluke suprotne su odredbi članka 95. Zakona o stambenim odnosima jer se njima uređuje prestanak stanarskog prava protivno Zakonu o stambenim odnosima. Nesklad Odluke sa Zakonom o privremenom korištenju stanova javlja se kod određivanja obveza vlasnika stanova koji su predmetom privremene dodjele. Obveze vlasnika stanova kako ih je uredio Zakon o privremenom korištenju stanova u članku 4. Odlukom Skupštine općine proširene su pa i sankcionirane iako za to ne postoji zaknnska ni ustavna osnova. Zakon o privremenom korištenju stanova izrijekom uređuje uvjete i način korištenja stanova. Međutim, ne svih već isključivo stanova u društvenom vlasništvu odnosno vlasništvu poduzeća i drugih pravnih osoba ili vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno na kojima Republika Hrvatska ima pravo korištenja i raspolaganja. I to, samo onih koji su prazni, ispražnjeni ili napušteni.
Zakon o privremenom korištenju stanova u odredbi članka 1. čak određuje i svoj cilj, zbrinjavanje prognanika - izbjeglica, te osoba branitelja Republike Hrvatske no, samo privremeno na rok od jedne godine, odnosno do omogućavanja povratka u ranije mjesto boravka. Pravna sigurnost zaštićena je i zakonskim određenjem pojma praznog, ispražnjenog i napuštenog stana u članku 2. stavku 1. Zakona o privremenom korištenju stanova. Dakle, osporena je Odluka u neskladu sa Zakonom o stambenim odnosima i Zakonom o privremenom korištenju stanova. Najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske utvrđene odredbom članka 3. Ustava Republike Hrvatske su poštivanje slobode i prava čovjeka te vladavina prava. Ukidanjem stanarskog prava podzakonskim propisom na način i pod uvjetima protivno zakonu te propisivanje obveza građana protivno ili više od onih koje su već utvrđene zakonom predstavlja povredu pravne sigurnosti, a posebno načela o vladavini prava u Republici Hrvatskoj. Na temelju navedenog Ustavni sud Republike Hrvatske je stao na stajalište da je osporena Odluka o prestanku stanarskog prava nad stanovima dodijeljenim na privremeno korištenje ništava te je odlučeno kao u izreci.
Rješenje o objavljivanju ove odluke temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91). Broj: U-II-285/1992. Zagreb, 15. lipnja 1993.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti