POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izmjene - ispravak odluke online ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br 53/72 i 8/90) Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske je 19. lipnja 1993. utvrdio i donio slijedeću
TARIFU
o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
GLAVA PRVA
Odvjetniku pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama Tarife, i to:
I. KAZNENI POSTUPAK, POSTUPAK ZBOG PRIVREDNIH PRIJESTUPA I PREKRŠAJA
Sastavljanje podnesaka
Tbr. 1
1. Privatne tužbe i kaznene prijave, te prijave za počinjene
privredne prijestupe i prekršaje 20 bodova
2. Zahtjevi oštećenika kao tužitelja za provođenje istrage
te podizanje optužnih prijedloga i optužnica u ime
oštećenika, koji preuzimaju kazneni progon - po
Tbr. 4., toč. 1 - prema težini kaznenih djela
3. Podnesci s navođenjem činjenica i obrazloženim
dokaznim prijedlozima - 50% nagrade iz Tbr. 4. toč. 1.
4. Podnesci s obrazloženim odštetnim zahtjevom - po Tbr.
7. toč. 1. - prema visini odštetnog zahtjeva.
5. Ostali podnesci 5 bodova
Tbr. 2
1. Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne, prekid izdržavanja
kazne, uvjetni otpust i brisanje osude 20 bodova
2. Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe za pomilovanje 30 bodova
Zastupanje i obrana u prethodnom postupku
Tbr. 3
1. Za sudjelovanje u prethodnom postupku odvjetniku kao
branitelju ili zastupniku oštećenog kao tužitelju, pripada
jednokratna nagrada kao za obranu iz tbr. 4. toč. 1. prema
djelu za koje se vodi postupak, te za drugi i svaki slijedeći
započeti sat prisustvovanja u postupku naknada od 10 bodova
2. Za radnje iz toč. 1 koje se izvode izvan suda, odvjetniku
pripada, osim naknade po utrošenom satu, i naknada po
tbr. 34. te svi gotovi izdaci i naknada po tbr. 45.
Obrana okrivljenog, zastupanje privatnog tužitelja, oštećenog i oštećenog kao tužitelja na glavnoj raspravi
Tbr. 4
1. Obrana optuženog, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na raspravi pred sudovima ili sucem za prekršaje, za svaki dan rasprave:
- za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna
ili kazna do 3 godine zatvora 20 bodova
- za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina
zatvora 30 bodova
- za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina
zatvora 40 bodova
- za kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 15
godina zatvora 60 bodova
- za obranu u privrednim prijestupima 20 bodova
- za obranu pred sucem za prekršaje 10 bodova
- za obranu pred sucem za prekršaje ako se uz izricanje
novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna
oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili
namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako
se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastala
izvršenjem prekršajnog djela - odvjetniku pripada nagrada
po Tbr. 7. toč. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog
predmeta odnosno imovinske koristi.
Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki slijedeći započeti sat,
odvjetniku pripada nagrada od 10 bodova
2. Obrana optuženog i zastupanje oštećenog kao tužitelja ili privatnog tužitelja:
- na sjednici vijeća drugog stupnja - kao za obranu pred sudom prvog stupnja
- na raspravi pred sudom drugog stupnja - kao za obranu pred sudom prvog
stupnja s povišenjem od 25%
3. U postupku protiv maloljetnika, odvjetniku kao branitelju pripada ista nagrada kao za obranu po toč. 1. ovog tarifnog broja.
4. Ako je poslije podignute optužnice, optužnog prijedloga ili privatne tužbe, a prije izvođenja dokaza, došlo do obustave postupka, ili do odlaganja glavne rasprave, odvjetniku pripada 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.
5. Za prisustvovanje očevidima i rekonstrukcijama, kao i ostalim sudskim radnjama, koje sud izvodi izvan zgrade suda, odvjetniku pripada nagrada kao za obranu po ovom tarifnom broju i naknada po tbr. 34. i 45.
6. Odvjetniku koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti pripada 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.
7. Odvjetniku koji zastupa oštećenog na raspravi u krivičnom postupku pripada nagrada u visini 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.
Pravni lijekovi
Tbr. 5

 1. Za žalbu okrivljenog protiv presude, privatnog tužitelja, oštećenog kao tužitelja, te za žalbu protiv odluke o primjeni odgojno popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju u zavod za čuvanje i liječenje odvjetniku pripada ista nagrada kao po Tbr. 4., uvećana za 25%.
 2. Za odgovore na žalbu protiv presude odvjetniku pripada 75% nagrade iz toč.1. ovog tarifnog broja.
 3. Za žalbu protiv rješenja o provođenju istrage rješenja o određivanju ili produljenju pritvora, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. toč.1.
 4. Za žalbe protiv odluke o trošku, odvjetniku pripada nagrada od 10 bodova.
 5. Za prigovore protiv optužnice odvjetniku pripada 75% nagrade iz tbr. 4. toč.1.

Izvanredna pravna sredstva
Tbr. 6

 1. Prijedlozi za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitostinagrada kao za žalbu protiv meritorne odluke.
 2. Prijedlozi za obnovu poslupka, izvanredno ublažavanje kazne, te žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga-nagrada po tbr. 4. toč.1.
 3. Odgovori na gornje prijedloge - 75% nagrade iz tbr. 4. toč.1.

II. PARNIČNI POSTUPAK
Sastavljanje tužbi i podnesaka
Tbr. 7
Odvjetniku pripada nagrada za sastavljanje tužbe, prijedloga ili zahtjeva:
Ako je vrijednost predmeta spora
:
OD HRD DO HRD BODOVA
0 10.000. - 4
10.000. - 50.000. 6
50.000.- 100.000. - 8
100.000- 250.000. - 10
250.000. - 500.000. - 15
500.000.- 1.000.000.- 20

 1. 2.500.000.- 25
 2. - 5.000.000. - 30
 3. 7.500.000. - 35
 4. - 10.000.000.- 40
 5. 15.000.000.- 45
 6. 20.000.000.- 50


Ako vrijednost spornog predmeta prelazi iznos od 20.000.000.- HRD odvjetnik pored nagrade od 50 bodova ima pravo na dodatnu nagradu od 1 boda na svakih započetih 500.000.- HRD, ali ne više od 10.000 bodova.
2. U sporovima:
- radi smetanja posjeda 20 bodova
- radi služnosti 20 bodova
- iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja) uzima se kao vrijednost
jednogodišnja zakupnina ili najamnina, ali ne manje od 20 bodova
- radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka 30 bodova
- za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, o čuvanju i odgoju djece 15 bodova
- iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), osim u
procjenjivim predmetima 20 bodova
- za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja 15 bodova
- iz autorskog prava, prava industrijskog vlasništva (patenti, tehničko unapređenje,
žigovi, modeli, nelojalna konkurencija i sl.) nagrada po tbr. 7. toč. 1., ali ne
manje od 30 bodova
- za utvrđivanje rente kao vrijednost spora uzima se iznos petogodišnje rente.
3. Za tužbe na izdavanje platnog naloga na osnovi fakture ili izvoda iz poslovnih
knjiga odvjetniku pripada 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 10 bodova
4. Za tužbu na izdavanje mjeničnih, čekovnih i platnih naloga na osnovi drugih
vrijednosnih papira javnih i privatnih isprava, izuzev onih koji su navedeni u toč. 3.
ovog tarifnog broja, odvjetniku pripada puna nagrada iz toč.1. ovog tarifnog broja.
5. Tužbe i obrazloženi podnesci pred međunarodnom arbitražom po tbr. 7. toč.1. s
povišenjem od 100%.
Tbr. 8
1. Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i obrazloženih
podnesaka u kojima se odgovara na navode prigovora ili odgovora na tužbu, kao i za
ostale obrazložene podneske - nagrada kao za tužbu po tbr. 7. toč.1. i 2.
2. Za sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje, prijedloga za izdavanje
privremenih mjera - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja, ali ne manje od 5 bodova
3. Sastavljanje ostalih podnesaka - 25% nagrade iz toč. 1. i 2. tbr. 7, ali ne više od 10 bodova
Zastupanje na ročištima
Tbr. 9.
1. Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, odvjetniku pripada nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2.
Iznimno za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, a radi se o predmetima utvrđenja prava vlasništva, koji su stariji od dvije godine, računajući od dana stupanja na snagu ove Tarife, ukoliko nije moguća izmjena vrijednosti spora, odvjetniku pripada nagrada u visini od 20 bodova
2. Za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlaćenjem tužbe, prigovora, nagodbom, presudom na osnovu priznanja ili na osnovi izostanka - 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. i 2.
3. Za svako ročište pred međunarodnom arbitražom na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi - nagrada iz tbr. 7. toč. 5., a sva ostala ročišta 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 5.
4. Za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja - 25% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. i 2.
5. Za drugostepenu raspravu odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč.1. i 2.
6. Za prisustvovanje uviđaju ili vještačenju, koje je određeno rješenjem suda, odvjetniku pripada ista nagrada kao za zastupanje na ročištu, te naknada po tbr. 35 i naknada troškova po tbr. 45.
Pravni lijekovi
Tbr. 10

 1. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude, kao i protiv rješenja u parnicama zbog smetanja posjeda, odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč.1, 2. i 5. s povećanjem od 25%.
 2. Za sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju - nagrada po tbr. 7. toč. 1, 2. i 5.
 3. Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, odvjetniku pripada 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1, 2. i 5.
 4. Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova, odvjetniku pripada nagrada iz tbr. 7. toč. 1, 2. i 5., s povećanjem od 25%.
 5. Za odgovore na izvanredne pravne lijekove, odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč. 1., 2. i 5

III. IZVRŠNI POSTUPAK
Tbr. 11

 1. Prijedlozi za izdavanje rješenja o izvršenju, prijedlozi za izdavanje privremenih mjera, prigovori protiv rješenja o izvršenju i protivljenja prijedlozima za izdavanje privremenih mjera, te odgovori na prigovore protiv rješenja o izvršenju - 50% nagrade iz tbr. 7. toč.1. i 2.
 2. Sastav dražbenih uvjeta - nagrada po tbr. 7. toč. 1.
 3. Ostali podnesci - 50% nagrade iz toč.1. i 2., ali ne više od 5 bodova.

Tbr. 12

 1. Za zastupanje na ročištima - 75% nagrade iz tbr. 7. toč. 1.i 2.
 2. Za sudjelovanje u provođenju izvršenja - nagrada po tbr. 7. toč. 1. i 2.

Tbr. 13
Za sastavljanje pravnih lijekova - 75% nagrade iz tbr. 7. toč. 1. i 2.
IV. POSTUPAK ZA PRISILNU NAGODBU I STEČAJ
Tbr 14.

 1. Prijedlozi za pokretanje stečajnog postupka, kao i prijedlozi za prinudno poravnanje - nagrada po tbr. 7 toč. 1.
 2. Prijave potraživanja, sastav podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog broja.
 3. Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada po tbr. 7 toč. 1.

Tbr. 15
Za zastupanje na ročištu za ispitivanje tražbine i na ročištu za diobu, odvjetniku pripada nagrada po tbr. 7. toč. 1.
V. IZVANPARNIČNI POSTUPAK
Tbr. 16
1.Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak:
- za diobu zajedničke imovine ili bračne tečevine, razvrgnuće zajednice nekretnina,
određivanje naknade za ekspropriranu imovinu, utvrđivanje najamnine ili zakupnine,
za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima
- 50% nagrade iz tbr. 7. toč.1., ali ne manje od 20 bodova
- uređenje međe 20 bodova
- u ostalim neprocjenjivim predmetima 10 bodova
- za amortizaciju isprava - 50% nagrade iz tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 10 bodova
2. Za sastavljanje podnesaka u toku postupka koji sadrže činjenične navode -
odvjetniku pripada nagrada od 10 bodova
3. Za protestiranje mjenice odvjetniku pripada 25% nagrade iz tbr. 7. toč. 1.
Tbr. 17
1. Za zastupanje na ročištima u procjenjivim predmetima
- 75% nagrade iz tbr. 7. toč.1, ali ne manje od 8 bodova, a u ostalim predmetima
nagrada iz tbr. 16.
2. Za pristupe na ročišta na kojima se nije raspravljalo zbog nedolaska protustranke ili zbog povlačenja prijedloga, odvjetniku pripada nagrada od 5 bodova.
Tbr. 18

 1. Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada kao i za sastav podneska iz tbr. 16.
 2. Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz tbr.16, uvećana za 25%.

VI. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Tbr. 19

 1. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava, odvjetniku pripada 50% nagrada iz tbr. 7. toč. 1.
 2. Za prijedlog iz toč. 1. ako je vrijednost neprocjenjiva - nagrada od 10 bodova
 3. Za sastav ostalih podnesaka - 25% nagrade iz tbr. 7. toč. 1.
 4. Za sastavljanje pravnih lijekova - nagrada kao u toč. 1. i 2.

VII. UPRAVNI POSTUPAK
Tbr. 20
1. Podnesci kojima se pokreće upravni postupak, podnesci s činjeničnim navodima
i obrazloženi prijedlozi:
- u neprocjenjivim predmetima 10 bodova
2. Porezne prijave na osnovi podataka iz knjiga koje je obveznik poreza dužan voditi,
obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku
eksproprijacije, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, kao i u postupcima iz
stambenih odnosa - nagrada po tbr. 7. toč. 1. i 2. Osnovicu za obračun čini ukupan
prihod, odnosno vrijednost imovine, odnosno iznos jednogodišnje najamnine ili
zakupnine.
3. Ostali podnesci - 50% nagrade iz toč 1. i 2. ovog tarifnog broja.
Tbr. 21

 1. Zastupanje na ročištima u upravnom postupku - nagrada iz tbr. 20. toč. 1. i 2. te naknada po tbr. 35.
 2. Obrana u postupcima radi poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja - nagrada po tbr. 20. toč.1., te naknada po tbr. 35.

Tbr. 22
Sastav žalbe, prijedloga za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i prijedloga za obnovu postupka - nagrada iz tbr. 20. toč. 1. i 2. uvećana za 25%.
VIII. UPRAVNI I UPRAVNO-RAČUNSKI SPOROVI
Tbr. 23
1. Tužbe, odgovori na tužbe i podnesci koji sadrže činjenična i pravna razlaganja, žalbe i odgovori na žalbe:
- kod procjenjivih predmeta - nagrada po tbr. 7. toč. 1.
- u neprocjenjivim predmetima:
- u upravnim sporovima 20 bodova
- u upravno-računskim sporovima 30 bodova
2. Zastupanje na raspravi - nagrada kao pod 1.
IX. POSTUPAK ZA UPIS U SUDSKI REGISTARKOD PRIVREDNOG SUDA
Tbr. 24
1. Podnesci kojima se na osnovi akta o osnivanju traži upis u sudski registar kod
privrednog suda 20 bodova
2. Podnesci kojima se traži promjena upisa u sudskom registru 10 bodova
3.Ostali podnesci tijekom postupka za upis 6 bodova
4. Pravni lijekovi (redovni i izvanredni) - nagrada kao za podneske iz toč. 1. i 2.,
uvećana za 25%.
Tbr. 25
1.Za sastavljanje tužbe na poništaj upisa u registar, za odgovore na tužbu i obrazložene
podneske o činjeničnim i pravnim navodima odvjetniku pripada nagrada od 30 bodova
2. Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi -
nagrada iz toč. 1, a za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim
pitanjima ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio
povlačenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovi priznanja - 50% nagrade iz toč. 1.
3. Za sastavljanje pravnih lijekova (redovnih i izvanrednih) protiv presuda - nagrada iz toč. 1. uvećana za 25%, a protiv rješenja - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.
X. POSTUPAK ZBOG POVREDE RADNE DUŽNOSTI
Tbr. 26
U postupku zbog povrede radne dužnosti odvjetniku pripada:

 1. Za obranu ili zastupanje 10 bodova
 2. Za obrazložene podneske - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog broja.
 3. Za sastavljanje žalbe protiv meritorne odluke - nagrada iz toč. 1. ovog tarifnog

broja, a za ostale žalbe, prigovore i protivljenja - 50% nagrade iz toč. 1. ovog tarifnog
broja.
XI. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM
Tbr. 27

 1. Podnesci kojima se pokreće postupak pred Ustavnim su dom, obrazloženi podnesci s činjeničnim i pravnim navodima 50 bodova.
 2. Ostali podnesci u toku postupka - 50% nagrade iz toč.1. ovog tarifnog broja.
 3. Zastupanje i sudjelovanje na raspravama - nagrada iz toč.1. ovog tarifnog broja.
 4. Za rasprave na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari, odvjetnik ima pravo na 50% nagrade iz. toč. 1. ovog tarifnog broja.

XII. OSTALI POSTUPCI
Tbr. 28
Odvjetniku pripada nagrada za podneske i zastupanje u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima prije sudskog ili upravnog postupka, kao što su npr. po zahtjevu za naknadu štete protiv Republike ili općine, odnosno druge upravne jedinice, po zahtjevu protiv osiguravajućih društava, poduzeća, socijalnog osiguranja i drugih pravnih osoba, po zahtjevima za naknadu štete neopravdano osuđenim osobama i nezakonito pritvorenim osobama, u postupku koji prethodi eksproprijaciji i sl. - nagrada se odmjerava po tbr. 16-18.
XIII. RAZNO
Sastavljanje isprava
Tbr. 29
1. Za sastavljanje ugovora - nagrada iz tbr. 7. toč. 1. i 2. uvećana za 25%.
- za ugovore koji se sastavljaju na obrascima odvjetniku pripada 50% nagrade iz prethodne točke.
2. Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi :
- ortački ugovori, uOvori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom uzdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i sl.
- ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora, nagrada iz toč. 1.
- ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora, nagrada od 20 bodova
3. Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada u visini od 10 bodova
4. Za sastavljanje oporuke 20 bodova
- za složene izjave posljednje volje može se nagrada povisiti do 100%.
Pravni savjeti i mišljenja
Tbr. 30

 1. Usmena pravna mišljenja i pravno savjetovanje - za svakih započetih pola sata 5 bodova
 2. Pismeni pravni savjeti i pismena pravna mišljenja s činjeničnim i pravnim

obrazloženjima - za svaku stranicu 10 bodova
Za pismene pravne savjete i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila.
Za pismeni pravni savjet i mišljenje koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku pripada još i naknada za prevođenje prema nagradama stalnih sudskih tumača. Za pravne upute, mišljenja i savjetovanja radi pokretanja postupka, te za vrijeme trajanja postupka, odvjetniku ne pripada posebna nagrada iz toč.1. i 2 ovog tarifnog broja.
Sudjelovanje na konferencijama
Tbr. 31
Za sudjelovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravljalo o činjeničnim i pravnim pitanjima sa strankom, protustrankom i drugim sudionicima u pravnim pitanjima stranke, odvjetniku pripada nagrada od 10 bodova za svaki započeti sat.
Razmatranje spisa, izvid pravomoćnosti i izvršnosti, pribava isprava za stranku
Tbr. 32
Za razmatranje i pregled spisa u svim postupcima, uvid u zemljišne knjige, registre i
ostale javne knjige, odvjetniku pripada za svakih započetih pola sata 5 bodova
Za izvid ili pribavu pravomoćnosti ili izvršnosti presude, rješenja i platnih naloga 5 bodova
Za pribavu izvoda iz zemljišnjih knjiga, registra poduzeća ili drugih organizacija ili
pribavu drugih isprava, odvjetniku pripada nagrada od 5 bodova
Dopisi i opomene
Tbr. 33
Za dopise stranci, zamjeniku, protustranci i drugim sudionicima u pravnim poslovima stranke:

 1. Obavještenje s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za svaku stranicu 5 bodova
 2. Opomene protustranci da plati određeni iznos ispuni neku obvezu ili činidbu -

za svaku stranicu 5 bodova
XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Nagrada po utrošenom satu
Tbr. 34
Ako pojedinim tarifnim odredbama, prema kojima se određeni poslovi nagrađuju po utrošenom satu, nije drugačije određeno, nagrada za utrošeni sat iznosi 10 bodova.
Tbr. 35
Za čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda za odsustvovanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i sl. odvjetniku pripada nagrada od 4 boda za svaki započeti sat, ali najviše do 7 sati dnevno.
Obrana ili zastupanje više osoba
Tbr. 36
Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku narednu osobu i to u krivičnom postupku za 50%, a u drugim postupcima za 10% - uz uvjet da to povišenje u građanskom postupku može iznositi najviše 50%. Iznos povišene nagrade dijeli se na jednake dijelove prema broju branjenika, odnosno zastupanih osoba.
Ukoliko postoji očiti nerazmjer u obrani ili zastupanju pojedine stranke u odnosu na druge stranke u postupku, koju zastupa ili brani isti odvjetnik, može odvjetnik sa strankama sporazumo odrediti drugi način obračuna troškova.
Povisivanje i snižavanje tarifnih stavaka
Tbr. 37
1. Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, tarifne stavke mogu se povisiti za 100%.
Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava, ili pravne literature proučavanja ili obrađivanja stručnih pitanja iz područja tehnike, kemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih znanosti, medicine, društvenih znanosti, upotrebe stranog jezika i sl.
2. U jednostavnim predmetima, uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka, pojedine tarifne stavke mogu se sniziti za 25%, ali ne u poslovima za koje je već po Tarifi određena nagrada u visini od 50% ili manje.
Posebna vrsta ugovaranja nagrade
Tbr. 38
Pružanje pravne pomoći može odvjetnik ugovoriti s pravnom osobom u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.
Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sklapa se pismeno i mora sadržavati opis radova ili poslova koje će odvjetnik za stranku obavljati.
Ugovor mora odvjetnik prijaviti Odvjetničkoj komori.
Tbr. 39.
Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad koji zbog posebnog karaktera nije određen odredbama Tarife, vodeći računa da se ugovor zasniva na načelu i elementima Tarife.
Ako nije moguće unaprijed zaključiti pismeni ugovor sa strankom u slučajevima iz stava 1. ovog tarifnog broja, takav se rad obračunava prema elementima Tarife za izvršenje sličnih poslova. U tom slučaju dužan je odvjetnik sačiniti pismeni obračun nagrade i gotovih izdataka.
Tbr. 40
Za pružanje pravne pomoći u inozemstvu hrvatskom državljaninu ili hrvatskoj pravnoj osobi odvjetnik ima pravo tražiti naknadu troškova i nagradu po tarifi koja vrijedi u zemlji u kojoj je zastupao stranku, pa čak i kada je to zastupanje obavljao pismenim putem.
Visinu nagrade za pruženu pravnu pomoć stranom državljaninu ili stranoj pravnoj osobi odvjetnik može pismeno ugovoriti mimo elemenata Tarife. Ukoliko odvjetnik nije pismeno ugovorio nagradu za pravnu pomoć, odvjetnik može koristiti tarifu koja vrijedi u zemlji stranog državljanina ili strane pravne osobe.
Tbr. 41
U neprocjenjivim predmetima koji nisu predviđeni tarifnim odredbama Tarife (npr. tužbe na utvrđenje), a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi način utvrditi, odvjetnik ima pravo na nagradu:

 1. U postupku pred općinskim sudom i organima u visini 10 bodova
 2. U postupku pred okružnim i okružnim privrednim sudovima, te organima istog

ranga u visini od 20 bodova
3. U postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i državnitijelima istog
ranga 30 bodova
Tbr. 42
Odvjetniku pripada za sve sporedne radnje obavljene u svim postupcima, za koje mu ne pripada posebna nagrada i koje nisu posebno obračunate (prikupljanje informacija, usmene informacije stranci o stanju predmeta, prepisivanje priloga, predaja podnesaka sudu i pošti i slične radnje), paušalna nagrada u iznosu od 25% od ukupnog iznosa nagrade određene i obračunate prema Tarifi.
U mjestima gdje je uveden porez na odvjetničke usluge, odvjetnik ima pravo stranci zaračunati i taj porez.
Tbr. 43
Odmjeravanje troškova na teret protivne stranke ne utječe na obračun troškova između odvjetnika i stranke za izvršen rad i izdatke u vezi s izvršenim radom.
Na zahtjev stranke odvjetnik je dužan sačiniti pismeni obračun nagrade za izvršeni rad i gotovih izdataka, uz predočenje Tarife.
Odvjetnik, kojeg Odvjetnička komora Hrvatske imenuje kao zastupnika ili branitelja stranke iz socijalnih razloga nema pravo od stranke tražiti nagradu za zastupanje.
GLAVA DRUGA
XV. NAKNADA TROŠKOVA
Tbr. 44
Odvjetniku pripada naknada troškova za stvarne izdatke koji su bili potrebni za obavljanje povjerenih mu poslova. U troškove koji se imaju naknaditi po odredbama Tarife, spadaju i izdaci za poštanske, telefonske i bankarske uslu
Tbr. 45
Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničke pisarnice, odvjetniku pripada na ime putnih troškova naknada za prijevoz, stvarni troškovi koje odvjetnik ima prilikom izbivanja iz odvjetničke pisarnice.
Tbr. 46
Odvjetnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene vozne karte I. razreda ekspresnog vlaka ili broda, odnosno u visini cijene vozne karte ostalih javnih prometnih sredstava, uključujući i avion.
Naknada iz prethodnog stava pripada odvjetniku u visini prijevoznih putnih troškova za putovanje najkraćim mogućim putem.
Ukoliko je potrebno noćno putovanje, odvjetniku pripada pravo na korištenje kola za spavanje, odnosno kabine na brodu.
Za upotrebu vlastitog automobila odvjetniku pripada naknada u visini 30% cijene benzina od 98 oktana za svaki prevaljeni kilometar.
Tbr. 47
Odvjetnik ima pravo obračunati dnevnicu u visini dnevnice suca Okružnog suda na području kojeg se nalazi odvjetnička pisarnica.
Ukoliko odvjetnik mora ostati na putu izvan sjedišta kancelarije više od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu, odvjetnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja osim hotela "L"kategorije.
GLAVA TREĆA
XVI. PRIMJENA TARIFE
Tbr. 48
Odvjetnik primjenjuje tarifu koja je na snazi u trenutku naplate odvjetničke nagrade. Vrijednost boda se obračunava prema vrijednosti boda u trenutku naplate odvjetničke nagrade.
Kada sud ili drugi organ odlučuje o nagradi troškova zastupanja na teret protivne stranke, primjenjuje tarifu i vrijednost boda koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka.
XVII. NAČIN DONOŠENJA TARIFE I IZMJENE
VRIJEDNOSTI BODA
Tbr. 49
Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donosi Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske. Vrijednost boda utvrđuje Izvršni odbor Odvjetničke komore Hrvatske.
Novoutvrđena vrijednost boda stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Tbr. 50
Vrijednost boda iznosi 3.200.- HRD
XVIII. OBJAŠNJENJE O PRIMJENI TARIFE
Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske ili organ koji Upravni odbor odredi daje objašnjenje o primjeni Tarife i njezino tumačenje.
Objašnjenje ili mišljenje za primjenu Tarife daje se na zahtjev stranke, odvjetnika, suda ili drugog ovlaštenog organa u zemlji ili inozemstvu.
XIX. STUPANJE NA SNAGU TARIFE
Tarifa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj : 840/93
Zagreb, 19. lipnja 1993.
Predsjednik
Odvjetničke komore Hrvatske
Mario Kos, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti