POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izdanja propisa - zakon o unutarnjim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju
Proglašavam Zahon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-140/ 1-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republihe Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju
Članak 1.
U Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91.) iza članka 66. dodaje se novi članak 66a. koji glasi: "Članak 66a. Pravna osoba upisana u sudski upisnik za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa može uvoziti nova i rabljena motorna vozila uključujući i osobne automobile. Pod rabljenim osobnim automobilima iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se osobni automobili s četverotaktnim motorom, koji nisu stariji od sedam godina od dana prve registracije. Motorna vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljavati propise o tehničkoj ispravnosti vozila. Poduzeća koja uvoze motorna vozila iz stavka 1. ovoga članka dužna su osigurati servis, potrošni materijal i pribor kao i rezervne dijelove pri prodaji vozila na hrvatskom tržištu."
Članak 2.
Članak 118. mijenja se i glasi: "Domaće i strane fizičke osobe mogu slobodno unositi i primati iz inozemstva, odnosno iznositi i slati u inozemstvo predmete osobne prtljage, predmete za osobne potrebe i potrebe članova obitelji (lijekovi i medicinska pomagala, predmeti za potrebe obrazovanja i razonodu), predmete za potrebe svojega domaćinstva uključujući osobne automobile i plovila i životinje, u količinama koje nisu namijenjene preprodaji. Predmeti naslijeđeni u inozemstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi - uz uvjete uzajamnosti Predmeti predvideni međudržavnim ugovorima mogu se slobodno unositi i iznositi u skladu s tim ugovorima Domaće i strane fizičke osobe mogu iznositi I slati u inozemsto robu odnosno predmete što imaju povijesniu, umjetničku ili kulturnu vrijednost na temelju suglasnosti Ministva kulture i prosvjete. Domaće fizičke osobe koje za obavljanje svoje gospodarske ili druge djelatnosti nisu osnovali radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvorn pravne osobe, mogu za obavljanje djelatnosti osobnim radom, odnosno osobnirn radom i sredstvima u vlasništvu građana, kupovati sredstva za rad, uključujući i plovila, te domaće životinje, sirovine, reprodukcijski materijal, rezervne dijelove, ambalažu, potrošni i reklamni materijal s konsignacijskih skladišta strane robe ili uvoziti putem poduzeća upisanog u sudski upisnik za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa ili neposredno, u skladu s prpisanim, oblicima uvoza. Iznino, osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu za obavljanje svoje djelatnosti slobodno uvoziti rnotorna volzila. Osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu u okviru zakononom dopuštene djelatnosti, obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje za svoje potrebe (izvuz vlastitih proizvoda i usluga, uvoz opreme i reprodukcijskog materijala za vlastitu proizvodnju i obavljanje usluga, kooperacija, investicijski radovi i dr ). Domaće fizičke osobe koje su po bilo kojem osnovu bile na radu u inozemstvu najmanje dvije godine neprekidno ili najmanje 24 mjeseca u posljednje četiri godne ili boravili u inozemstvu najmanje sedam godina mogu u roku od šest mjeseci od dana povratka iz inozemstva, slobodno uvoziti predmete iz stavka 1. i 3 ovoga članka uključujući motorna vozila i plovila. Stranci koji su stekli hrvatsko državljanstvo, odnosno boravak po osnovi odobrenog trajnog nastanjenja ili boravak po osnovi priznatog statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, osim osoba koje su po propisima bivše SFRJ smatrani jugoslavenskim državljanima, mogu u roku od 6 mjesec od dana stjecana hrvatskog državljanstva, odnosno odobravanjem trajnog nastanjenja ili stjecanja statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, slobodno uvoziti predmete iz stavka 1. i 3. ovoga članka. Ako osobe iz stavka 1., 3., 6. i 7. ovoga članka uvoze rabljena motorna vozila neposredno ili putem poduzeća upisanog u sudski upisnik za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog poslovanja, tako uvezena vozila moraju zadovoljavati propise o tehničkoj ispravnosti vozila. Pod rabljenim osobnim automobilima koje uvoze osobe iz stavka 1., 3., 6. i 7 ovoga članka razumijevaju se osobni automobili s četverotaktnim motorom, koji nisu stariji od sedam godina od dana prve registracije."
Članak 3.
U članku 125. stavku 1. iza alineje 9) dodaje se alineja 10) koja glasi: "10) ako uvozi motorna vozila protivno odredbama ovoga Zakona, odnosno ako se osigura servis, potrošni matelijal i pribor, kao i rezervne dijelove pri prodaji vozila u Hrvatskoj (članak 66a). "
Članak 4.
Poduzeća kojima je na temelju ovoga Zakona izdato odobrenje za obavljanje određenog oblika vanjskotrgovinskog poslovanja, do 8. listopada 1991. godine, dužna su rninistarstvu nadležnom za gospodarske odnose s inozemstvom, do 1 siječnja 1994. godine dostaviti izdata odobrenja radi evidencije.
Članak 5.
U svim odredbama ovoga Zakona riječi: "član", "stav" ,"Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija", "Jugoslavija", "Skupština SFRJ", "Savezno Izvršno Vijeće", "jugoslavenski", "savezni", "savezni organ uprave nadležan za poslove ekonomskih odnosa s inozemstvom", "savezni organ uprave nadležan za poslove financija", "savezni organ uprave nadležan za unutrašnje poslove", "savezni organ uprave nadležan za poljoprivredu", "Privredna komora Jugoslavije", "Narodna banka Jugosiavije", "Savezna uprava carina", "Savezni devizni inspektorat", "organ uprave", "funkcioner", "budžet Federacije", "društveno-politička zajednica", "organ društveno-političke zajednice", "savezna organizacija", "organizacija udruženog rada", "Službeni list SFRJ", zamjenjuju se riječima "članak", "stavak", "Republika Hrvatska", "Hrvatska", "Sabor Republike Hrvatske", "Vlada Republike Hrvatske", "hrvatski", "ministarstvo nadležno za gospodarske odnose s inozemstvom", "ministarstvo nadležno za poslove financija", "ministarstvo nadležno za unutarnje poslove", "ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede", "Hrvatska gospodarska komora", "Narodna banka Hrvatske", "Carinska uprava Republike Hrvatske", "Devizni inspektorat", "tijelo državne uprave", "ministar", "državni proračun", "Republika Hrvatska i tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave", "državna upravna organizacija poduzeća", "Narodne novine", u odgovarajućem rodu, broju i padežu, a riječi: "privredna komora republike odnosno autonomne pokrajine" odnosno "lnstitut za sigurnost" brišu se.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 59/93.), Zakon o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91.), Uredba o neprimjenjivanju Zakona o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 65/92.) i stavlja se izvan snage točka 32. i 47. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republke Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/993.).
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 331-01/93-01/01
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupnićkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti