POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izdanja propisa - uredba o određenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/ 2), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 1993. godine, donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
Članak 1.
U Zakonu o šumama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 52/90, 5/91, 9/91 i 1/91) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi: "Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku i imaju njezinu osobitu zaštitu." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Šume i šumska zemljišta zaštićuju se i iskorišćuju na način određen ovim Zakonom." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 2.
U članku 2. riječ "opće narodnu" briše se, a iza riječi "obranu" dodaje se riječ "Republike Hrvatske".
Članak 3.
Članak 3. briše se.
Članak 4.
U članku 16. stavak 3. mijenjase i glasi: "Pojedinim šumama i šumskim zemljištima iz stavka 1. ovoga članka kojima ne gospodari javno poduzeće u djelatnosti šumarstva, mogu iznimno gospodariti tijela državne uprave i druge pravne osobe u državnom vlasništvu, ako ispunjavaju uvjete propisane ovijm Zakonom (u daljnjem tekstu: pravne osobe)."
Članak 5.
U članku 17. u uvodnoj rečenici, riječi "Posebni društveni" brišu se, a iza riječi "interes" dodaje se riječ "Republike".
Članak 6.
U članku 30. stavka 2. riječi "vojne potrebe jugoslavenske armije i druge potrebe općenarodne obrane" zamjenjuju se riječima "potrebe obrane Republike Hrvatske", a riječi "Saveznog sekretarijata za narodnu obranu odnosno" brišu se.
Članak 7.
U članku 32. stavku 3. riječ "Društvena" i riječi "i druga pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba)" brišu se.
Članak 8.
Članak 37. briše se.
Članak 9.
U članku 39. riječi "organi narodne obrane" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo obrane", a riječi "osim za ona koja su namijenjena za vojne potrebe Jugoslavenske narodne armije", brišu se.
Članak 10.
U članku 48. stavku 2. riječi "Jugoslavenske narodne armije i općenarodne obrane" , mjenjaju se riječima "obrane Republike Hrvatske".
Članak 11.
U članku 50. stavku 3. riječi "i drugim propisima u vezi s društvenom zaštitom", brišu se.
Članak 12.
U članku 55. stavku 1. riječ "arondacija" u zagradi zamjenjuje se riječirna "izdvajanje iz šumskogospodarskog područja".
Članak 13.
Članak 57. briše se.
Članak 14.
U glavi II. iza članka 63. nazivu odjeljka 9. riječi "Arondacija i" brišu se, a u članku 64. riječi "Arondacije i" i "Zakona o arondaciji i" brišu se.
Članak 15.
U članku 69. stavku 1. točki 1. riječi "vrijednosti doznačenog stabla" zamjenjuju se riječima "prihoda ostvarenoga prodajom drva".
Članak 16.
U članku 5. stavku 4. točki 3. riječi "vojnim potrebama Jugoslavenske narodne armije i drugim potrebama općenarodne obrane", u članku 6. stavku 5. riječi "za potrebe općenarodne obrane" i u članku 15. stavku 1. točki 2. riječi "za vojne potrebe Jugoslavenske narbdne armije ili druge potrebe općenarodne obrane" zamjenjuju se riječima "za potrebe obrane Republike Hrvatske". U članku 6. stavku 4., članku 27. i članku 79. riječ "društvena" u jednini i množini u različitim padežima brišu se. U članku 65. i članku 66. riječi "arondacija i" u različitim padežima brišu se.
Članak 17.
Poduzeće za šume donijet će šumskogospodarsku osnovu područja do zadnjega dana važenja ove Uredbe.
Članak 18.
Šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu kojima iznimno gospodare društvena poduzeća, odnosno poduzeća kojima je poznat vlasnik i općine koje te šume i šumska zemljišta do stupanja na snagu ove Uredbe nisu predale na gospodarenje Poduzeću za šume, preuzima Poduzeće za šume u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sa stanjem na dan 31. prosinca 1992. godine. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu kojima iznimno gospodare društvene pravne osobe koje nisu organizirane kao društvena poduzeća, preuzet će Poduzeće za šume u roku 60 dana od dana njihove pretvorbe u druge pravne osobe, sa stanjem na dan 31. prosinca protekle godine, odnosno 30. lipnja tekuće godine.
Članak 19.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 321-01/93-01/01
Urbroj : 5030116-93-3
Zagreb,15. veljače 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti