POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pregled svih propisa - zakon o uredu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 12. stavka 1. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91. 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU
o izmjeni i dopunama Naredbe o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini

1. U Naredbi o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini ("Narodne novine", br. 88/92) u glavi II. točki 3. stavak 9; briše se.

2. Iza glave V. dodaje se nova glava VI. koja glasi:
"VI. OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA
1. Označavanje goveda
Sva goveda starija od dva (2) mjeseca moraju se označiti propisanom ušnom markicom do 31. prosinca 1993: godine.
Sva goveda, bez obzira na starost, pri stavljanju u unutarnji promet moraju biti označena propisanom ušnom markicom, u koliko nisu, do stupanja na snagu ove naredbe, označena drugačijom ušnom markicom.
Sva goveda pri stavljanju u promet za izvoz moraju biti označena isključivo propisanđm ušnom markicom.
Visoko steone krave i junice preko šest mjeseci gravidnosti, u koliko nisu prije označene na propisani način, podliježu obveznom označavanju nakon porođaja -telenja; u roku propisanom za označavanje njihove teladi.
Označavanje rasplodnih krava i više od tri (3) mjeseca bređih junica obavljat će se besplatno.

2. Označavanje ovaca i koza
Ovce i koze te njihov podmladak obvezno se ozriačavaju propisanom ušnom markicom prije stavljanja u promet ili otpremanja na ispašu na područje druge epizootiološke jedinice - općine.

3. Označavanje svinja
Svinje starije od dva mjeseca kao i sve svinje koje se stavljaju u promet bez obzir na starost, moraju biti označene ušnom markicom.
Sve svinje koje se stavljaju u promet za izvoz moraju biti označene isključivo propisanom ušnom markicom.
Od 31. prosinca 1993.na dalje sve svinje starije od dva mjeseca, kao i svinje bez obzira na starost, koje se stavljaju u unutarnji promet ili izvoz, moraju biti označene isključivo propisanom ušnom markicom.

4. Označavanje konja
Svi konji pri stavljanju u unutarnji promet ili izvoz moraju biti označeni paljenim žigom brojčane oznake u kopitu ili žigom na koži vrata, sedlišta ili buta.

5. Životinje pod selekcijskom kontrolom
Od odredbi navedenih pod točkom 1., 2., 3. i 4. ove glave, izuzimaju se rasplodna goveda, ovce, koze, svinje i konji pod selekcijskom kontrolom, već označeni ušnim markicama, tetoviranim ili žigosanim brojevima, kao i tovne svinje označene tetovirnm brojevima podrijetlom sa farmi kojih se matično stado nalazi pod selekcijskom kontrolom, u koliko životinje nisu namijenjene stavljanju u promet za izvoz.
Stočarski selekcijski centar Hrvatske obvezan je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva - Upravi za veterinarstvo u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ove naredbe, dostaviti spisak svih držatelja rasplodnih goveda, ovaca, koza i svinja sa spiskom prigojnih ili matičnih brojeva pojedinih grla.

6. Provođenje označavanja životinja
Propisano obvezno označavanje životinja obavljaju stručne službe veterinarskih stanica uz obvezno učešće ovlaštene veterinarske inspekcije nadležne na području označavanja životinja.
Nadzor nad postupkom označavanja životinja obavljaju općinski veterinarski inspektori.
Veterinarske stanice dužne su voditi registar označenih rasplodnih životinja, kao i evidencijiu svih ostalih označenih životinja u skladu s obveznom uputom na temelju ove naredbi.

7. Ušne markice s pripadnim sadržajem
Ušne markice se proizvode u dvije veličine i oblika. UŠNA MARKICA ZA GOVEDA - za sve kategorije goveda namjenjuje se ušna markica u donjem dijelu pravokutnog oblika s trokutasto izduženim gornjim dijelom za ovjes i spoj, zaobljenih uglova, dimenzija 49 x 42 mm, u žutoj boji sa slijedećim oznakama: na licu prednje strane, gore u trokutastom se dijelu navodi dvoznamenkasta brojčana oznaka županije i broj serije (slovo) veličine 7 mm te ispod nje tekući peteroznamenkasti broj markice utisnut znakovima crne boje, veličine 10 mm.
Na naličju prednjeg dijela markice reljefno je, istaknuta u boji materijala, oznaka u obliku elipse dimenzije osi 27 x 20 mm s tekstom:.HRVATSKA VETERINAFtSKA INSPEKCIJA"., te oznaka proizvođača.
Na poleđini spojnog kružnog dijela promjera 30 mm utisnuta je crnim znakovima oznaka "HR" i dvoznamenkasta oznaka broja županije veličine znakova od 7 mm.
UŠNA MARKICA ZA SVINJE, OVCE I KOZE proizvodi se u obliku izduženog pravokutnika zaobljenih uglova sa spojem na jednom kraju u dimenzijama 50 x 16 mm. Spojni dio je kružnog oblika promjera 30 mm.
Na licu prednjeg dijela utisnuta je u crnoj boji oznaka slova serije i tekući peteroznamenkasti broj markice velieine znakova 8 mm.
Na naličju prednjeg dijela markice reljefno je istaknuta, u boji materijala, oznaka u obliku elipse dimenzija osi 20 x 12 mm s tekstom: "HRVATSKA VETERINARSKA INSPEKCIJA" te oznaka proižvođača.
Na naličju spojnog kružnog dijela promjera 30 mm utisnuta je, crnim znakovima veličine 5 mm oznaka "HR" i dvoznamenkasta brojčana oznaka županije.
Ušna markica za SVINJE proizvodi se u žutoj osnovnoj boji materijala.
Ušna markica za OVCE I KOZE proizvodi,se u svjetlo crvenoj osnovnoj boji materijala.
8. Obrasci ušnih markica za pojedine vrste životinja s pripadnim sadržajem tiskani su uz ovu naredbu i čine njezin sastavni dio." ,

3. Dosadašnja glava VI I VII postau glavom VII. i VIII.

4. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 322-01 /93-01 /681
Urbroj : 525-06-93-01
Zagreb, 11. listopada 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.
OBRAZAC

1. UŠNA MARKICA ZA GOVEDA (ŽUTE BOJE)

2. UŠNA MARKICA ZA SVINJE (ŽUTE BOJE)
UŠNA MARKICA ZA OVCE I KOZE (SVJETLOCRVENE BOJE)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti