POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori zakona - popis utvrđenih domaćih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-138/ 1-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
Članak 1.
U Zakonu o cestama ("Narodne novine". br. 56/91pročišćeni tekst, 61/91. i 26/93.) u članku 6. riječi: "izvršni organ skupštine općine odnosno Skupštine Grada Zagreba uz suglasnost Ministarstva prometa i veza" zamjenjuje se riječima: "županijsko poglavarstvo, odnosno Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza".
Članak 2.
U članku 7. stavku 2. riječi: "uređuje odlukom skupština općine odnosno Skupština Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "kao poslove iz samoupravnog djelokruga, uređuje Županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba".
Članak 3.
U članku 14. stavku 1. pod b), točka 2. briše se, a pod c) iza točke 1., dodaje se nova točka 2. koja glasi: "2. odluku o raspoređivanju dobiti uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske." Dosadašnje točke 2. do l0. postaju točke 3. do 11. Stavak 2. se briše.
Članak 4.
U članku 24. stavku 2. riječi: "općinski organ uprave" zamjenjuju se riječima: "ured županije, odnosno Grada Zagreba".
Članak 5.
U članku 41. stavku 2. riječ: "Republičkog" zamjenjuje se riječju: "Državnog".
Članak 6.
Članak 44. mijenja se i glasi: "Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, koja su prihod općine, grada, odnosno Grada Zagreba osiguravaju se iz: 1. godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na, traktore i njihova priključna vozila, 2. drugih sredstava osiguranih po posebnim propisima. Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta osiguravaju se u iznosu 40% sredstava ostvarenih u županiji, odnosno Gradu Zagrebu od naknade iz članka 43. točke 1. i 2. ovoga Zakona. Najmanje 50% financijshih sredstava iz stavha 2. ovoga članka, županije koriste prema usvojenom programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta na području gradova i općina gdje su sredstva ostvarena.
Članak 7.
Članak 46. mijenja se i glasi: "Visinu naknade iz članka 44. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona utvrđuje odlukom županijska skupština, odnosno Gradska skhupština Grada Zagreba. Sredstva iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona, županije, odnosno Grad Zagreb, koriste na temelju godišnjeg programa, kojega potvrđuje Poduzeće "Hrvatske ceste". Godišnji program županije je objedinjeni program općina i gradova njenog područja. Godišnji program iz stavka 2. ovoga članka, županije, odnosno Grad Zagreb, obvezni su dostaviti Poduzeću "Hrvatske ceste" najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. U slučaju da županije, odnosno Grad Zagreb, ne dostave godišnji program na potvrdu Poduzeću "Hrvatske ceste" do 31. ožujka tekuće godine, sredstva iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona prenose se na žiro-račun Poduzeća "Hrvatshe ceste" i koriste za održavanje i zaštitu javnih cesta, do potvrđivanja godišnjega programa. Nadzor nad utroškom sredstava iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona obavlja Poduzeće "Hrvatske ceste". U slučaju utvrđenoga nenamjenskog korištenja sredstava iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona ista se prenose na žiro-račun Poduzeća "Hrvatshe ceste" i koriste se za održavanje i zaštitu javnih cesta. "
Članak 8.
U Članku 47. stavku 1. riječi: "i sredstava iz točke 1. članka 44. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "i sredstava iz članka 44. ovoga Zakona".
Članak 9. U članku 49. stavku 2. riječi: "ministra za promet i veze i ministra pomorstva" i stavku 3. i 4. riječi: "ministar za pomorstvo" zamjenjuju se riječima: "ministar pomorstva prometa i veza" u odgovarajučem padežu.
Članak 10.
U članku 54. stavku 2. riječi: "za saobraćaj" zamjenjuju se riječima: "za promet".
Članak 11.
U članku 55. stavku 1. riječi: "poduzeća i druge" brišu se, a iza riječi: "pravne" dodaju se riječi: "i fizičke", iza riječi: "zrakoplova" dodaju se riječi: "za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti".
Članak 12.
Članak 57. mijenja se i glasi: "Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega, kao i upravni nadzor nad radom Poduzeća "Hrvatshe ceste" u obavljanju poslova državne uprave obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i veza."
Članak 13.
U članku 58. riječi: "inspekcija cesta Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "Gradshi ured Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: inspekcija cesta Grada Zagreba)".
Članak 14.
U članku 61. stavku 1. i iza riječi: "cesta" dodaju se riječi: "i inspektora cesta Grada Zagreba". Stavak 2. briše se.
Članak 15.
U članku 5. stavhu 1. i 2. članku 14. stavku 1. pod c) točki 2. i 3., članku 18. stavku 2, članku 24. stavku 1. i 2, članku 26 članku 42. stavku 2., članku 51., članku 57., članku 58., članku 63. stavku 2. i članku 64. stavku 1. točki 2. riječi: "Ministarstvo prometa i veza", zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza" u odgovarajućim padežima.
Članak 16.
U članhu 12. stavku 5, članku 13. stavku 5.. članku 14. stavku 1. pod c) točki 8., članku 18. stavku 2, članku 21. stavku 1., članku 22. stavku 3., članku 32. stavku 5., članku 33, članku 34. stavku 4., članku 48., članku 54. stavhu 3. i članku 61. stavku 1. riječi: "ministar za promet i veze" zamjenjuju se riječima: "ministar pomorstva prometa i veza" u odgovarajućim padežima.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovog Zahona prestaje važiti članak 14. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.) i Uredba o izmjenama i dopunama Zahona o cestama ("Narodne novine", br. 56/93) i stavlja se izvan snage točka 23. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine" br. 100/93.).
Članak 18.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 340-01/93-01/03
Zagreb. 23. studenoga 1893.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti