POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori pravilnika - zakon o popisima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju rlanka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 113. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 1. srpnja 1993., donio je
ZAKLJUČKE
1.1.
Sredstvima kredita odobrenih po osnovi stare devizne štednje (devizni depoziti građana pretvoreni u javni dug) ne smiju se kupovati dionice odnosno udjeli (u daljnjem tekstu: dionice) u pretvorbi, niti dionice koje je Hrvatski fond za privatizaciju stekao temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća prije nego što je pokušana prodaja tih dionica javnim prikupljanjem ponuda i prodajom preko Zagrebačke burze. Hrvatski fond za privatizaciju utvrdit će uvjete, pravila i način prodaje ovih dionica.
1.2.
Banka smije odobriti kredit za kupnju dionica iz vlastitih potraživanja po javnom dugu po staroj deviznoj štednji, ako je iskupila staru deviznu štednju. Kredit za kupnju dionica smije se davati samo temeljem javno objavljenog natječaja. Prednost pri odobravanju kredita imaju stari devizni štediše pod uvjetima koje odredi banka. Krediti se odobravaju uz učešće od najmanje 10%od vrijednosti kredita, a kao učešće uzima se i vrijednost stare devizne štednje.
Kredit po osnovi iskupljene stare devizne štednje može se odobriti najviše 5o% od iznosa iz ugovora o kupnji dionica zaključenog između Hrvatskog fonda za privatizaciju i kupca dionica. Plaćanje obavljeno iz kredita koji je banka odobrila iz potraživanja banke po osnovi javnog duga po staroj deviznoj štednji ne smatra se gotovinskim plaćanjem i ne mogu se ostvariti popusti po toj osnovi.
1.3.
Kredit po osnovi iskupljene stare devizne štednje za kupnju dionica ne smije se odobriti na vrijeme duže od 5 godina i kamatnu stopu nižu od 5%, a mora se ugovoiti sa deviznom klauzulom. Grace period otplate kredita ne može biti dulji od 12 mjeseci.
1.4.
Banka je dužna osigurati povrat cjelokupnog iznosa kredita upisom hipoteke na nekretninu u vlasništvu korisnika kredita ili u vlasništvu treće osobe na teret čije nekretnine se osigurava povrat kredita ili osiguravanjem kredita kojeg zaključuje korisnik kredita s društvom za osiguranje. Iznos kredita smije biti odobren najviše do 7% procijenjene vrijednosti nekretnina na kojoj je upisana hipoteka.
1.5.
Banka može, uz osiguranje hipotekom, do otplate kredita uzeti kao osiguranje i dionice poduzeća koje je kupljeno kreditom po osnovi iskupljene stare devizne štednje.
1.6.
Upisane dionice (privremene dionice - dionice koje nisu plaćene) ne mogu biti zalog za kredit niti se njima može osigurati učešće u kreditu za kupnju poduzeća, dijela poduzeća, niti diorkica.
1.7.
Narodna banka Hrvatske obavijestit će Vlade Republike Hrvatske o provođenju svoje odluke prema kojoj se ne mogu odobravati nikakvi krediti - ako prema posljednjim podacima Banke ili ovlaštene revizorske kuće, iskazani potencijalni gubici koji proistječu iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilačnih stavki određenog stupnja naplativosti prelaze 50% iznosa sredstava osnivačkog fonda i rezerve banke; - ako nema u 100%-tnom iznosu pokrivenu staru deviznu štednju potraživanjima od Republike Hrvatske, nastalih po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug
1.8.
Postojeći ugovori o kreditima ukoliko se ne uklanaju u naprijed utvrđene kriterije moraju se u roku od 60 dana uskladiti s tim kriterijima ili raskinuti. Ako ne dođe do izmjene postojećih ugovora o kreditima za kupnju dionica u skladu s utvrđenim kriterijima Vlada Republike Hrvatske predložit će zakon kojim će se utvrditi ništavost takvih ugovora.
2.1.
Na teret troškova poslovanja pravne osobe mogu osigurati pojedine djelatnike samo ako se radi o djelatniku na poslovima i zadacima za koje je propisano obvezno osiguranje. Nedopušteno je i ništavo, kao protivno moralu društva, osiguranje pojedinih djelatnika s namjerom da se nakon uplate određenog broja premija osiguranja ugovor o osiguranju raskida i otkupna vrijednost police osiguranja isplaćuje korisniku osiguranja.
2.2.
Financijska policija odnosno Služba društvenog kkajigovodstva Hrvatske obavit će kod osiguravajućih društava kontrolu ugovora o osiguranju djelatnika na teret troškova poslovanja i kada ustanove da je osiguranje ugovoreno ili isplata otkupne vrijednosti police izvršena u korist korisnika osiguranja a da nije nastupio osigurani slučaj, podnijet će prijavu protiv pravne osobe ugovaratelja osiguranja i odgovorne osobe u njoj i poduzeti druge mjere za koje su ovlašteni
2.3.
Pravne osobe ugovaratelji osiguranja dužne su zaključene ugovore o osiguranju raskinuti odnosno izmijeniti na način da se otkupna vrijednost police prije nastupa ugovorenog slučaja isplaćuje isključivo pravnoj osobi ugovaratelju osiguranja. Korisnici osiguranja kojima je plaćena otkupna vrijednost police osiguranja prije nastupanja osiguranog slučaja dužni su realnu vrijednost primljenog iznosa vratiti (platiti) ugovaratelju osiguranja, koji je dužan poduzeti mjere u tom pravcu.
2.4.
Vlada Republike Hrvatske predložit će zakon kojim će se utvrditi ništavost ugovora o osiguranju, zaključenih s ciljem da se otkupna vrijednost police osiguranje isplati u korist osigurane osobe korisnika osiguranja prije nego je nastupio osigurani slučaj i kojim će se propisati obveza korisnika osiguranja da realnu vrijednost isplaćene mu otkupne vrijednosti police osiguranja plati u korist pravne osobe ugovaratelja osiguranja.
2.5.
U slučajevima kada su police osiguranja služile kao zalog za kredit ili učešće u kreditu kod banaka ili osiguravajućih društava za kupnju dionica, banke odnosno osiguravajuća društva dužni su osigurati povrat iznosa kredita i hipotekom na način određen točkom 1.4. ovih kriterija.
3.1.
Nadležna ministarstva izvršit će kontrolu da li su predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj otvorena i da li posluju u skladu s propisinka. U slučajevima gdje predstavckištvo strane osobe nije otvoreno u skladu s propisima ili obavlja poslove koje ne može obavljati predstavništvo strane osobe, donijet će se rješenje o brisanju iz registra i predložiti i izricanje kaznenih mjera.
3.2.
Nadležna ministarstva izvršit će kontrolu da li su domaće pravne osobe osnovale poduzeće ili drugu pravnu osobu u inozemstvu ili svoje predstavništvo, poslovnu jedinicu ili poslovnicu u inozemstvu u skladu s propisima, i da li poduzeća, predstavništva, poslovne jedinice ili poslovnice u inozemstvu posluju u skladu s propisima, i po potrebi staviti van snage izdano odobrenje za obavljanje djelatnosti u inozemstvu, te predložiti izricanje kaznenih mjera.
3.3.
Nadležna ministarstva dužna su osigurati provođenje propisa o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva, a posebno koji se odnose na zastupanje i obavljanje poslova u svezi carinjenja roba.
3.4.
Nadležna ministarstva, Javno poduzeće Hrvatske željeznice, Javno poduzeće Hrvatske ceste, luke i pristaništa i zrakoplovna pristaništa dužni su urediti provođenje mjera carinskog nadzora u željezničkom, cestovnom, po morskom, riječnom i zračnom prometu na učinkovit način.
3.5.
Unutarnji ustroj ministarstava mora osigurati funkcionalno i učinkovito obavljanje svih inspekcijskih i drugih nadzornih (kontrolnih) poslova. Vlada Republike Hrvatske osigurat će da inspekcijske i druge nadzorne službe Vladi i Zastupničkom domu Sabora podrkose izvješća o svim slučajevima kada je to propisano zakonom.
4.
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u primjerenom roku, temeljem provedene rasprave u Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske i prihvaćenih zaključaka, donese odgovarajuće uredbe, odnosno Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske podnese rna razmatranje i donošenje zakonske prijedloge kojima će se pospješiti pretvorba i privatizacija.
5.
ZasLupnički dom Sabora Republike Hrvatske osnovat će Komisiju za izradu etičkog kodeksa nositelja javnih funkcija, koja će ujedno i pratiti njegovo provođenje.
6.
Ovi zaključci će biti objavljeni u "Narodnim novinama"
Klasa: 305-01/93-01/13
Zagreb, 1. srpnja 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti