POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbori i pregledi - ispravak pravila split ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj: PA4-134/1-93.
Zagreb. 29. studenoga 1993.
PredsjednikRepublike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
Članak 1.
U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 61/91.) u članku 19. stavku 3. alineje 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
"- 60% turističkoj zajednici mjesta,
- 15% turističkoj zajednici općine,
- 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici.
" U stavku 4. riječi: "85%" zamjenjuju se rijećima: "75%". Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"U općinama na čijem području nema turističke zajednice općine, turističkoj zajednici mjesta pripada 75% od sredstava članarine." Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.
Članak 2.
U članku 22. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Akontacija članarine koja se plaća mjesećčo, povećava se za visinki eksontne stope Narodne banke Hrvatske propisane za mjesec za koji se plaća akontacija."
Članak 3.
U članku 25. stavku 1. riječi: "od 10.000 do 100.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 50 do 300 DEM" U stavku 2. riječi: "od 5.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "u dinarskoj protuvrijednosti od 25 do 120 DEM."
Članak 4.
Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi: "Članak 25a. Iznosi novčanih kazni iz članka 25. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne."
Članak 5.
U svim odredbama Zakona riječi: "Služba društvenog knjigovodstva" zamjenjuju se riječima: "Zavod za platni promet" u odgovarajućem padežu.
Članak 6. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 73/93.) i stavlja se izvan snage točka 28. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 334-05/93-01/04
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti