POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravo u primjeni - odluka o graničnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture
Proglašavam Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 7. listopada 1993. godine.
Broj: PA4-105/1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture
Članak 1.
Ravnatelje ustanova za zaštitu spomenika kulture, te javnih restauratorskih ustanova, imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete. Za ravnatelja ustanove iz stavka 1. ovoga članka može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, radno iskustvo u struci i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj vodi rad i poslovanje ustanove i upravlja ustanovom.
Članak 2.
Ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete i ministra znanosti i tehnologije.
Ravnatelje matičnih knjižnica, te javnih muzejskih ustanova koje su osnovane ili djeluju kao republičke ili za područje jedne ili više županija, imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja tih ustanova.
Ravnatelje javnih ustanova kulture koje obavljaju knjižni;arsku, muzejsku i druge djelatnosti kulture za područje općine ili grada u sklopu županije, odnosno Grada Zagreba, a nisu obuhvaćene odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka, imenuje i razrješava skupština županije prema sjedištu ustanove, odnosno Skupština Grada Zagreba, po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja tih ustanova, uz naknadnu potvrdu ministra kulture i prosvjete. Za ravnatelja ustanova iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu se imenovati osobe koje imaju visoku stručnu spremu, položen stručni ispit, ako je propisan za obavljanje osnovne djelatnosti ustanove, te koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelji iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka vode rad i poslovanje ustanove i upravljaju ustanovama.
Članak 3.
Zavodi za zaštitu spomenika kulture i restauratorske ustanove u svom radu i izvršavanju zakonom određenih zadaća, obvezni su provoditi naputke koje im u obavljanju stručnog nadzora nad njihovim radom izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete. Za obavljanje stručnog nadzora, ustanove iz stavka 1. ovoga članka dužne su Zavodu za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete dostavljati podatke i izvješća o svom radu, te na drugi način omogućavati uvid u rad.
Članak 4.
Namjenu i način korištenja nepokretnih spomenika kulture "A" kategorije (spomenici kulture svjetskog i nacionalnog značaja), bez obzira na vlasništvo, utvrđuje Ministarstvo kulture i prosvjete na prijedlog svog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Članak 5.
Radi uspješnijeg obavljanja stručnog rada na zaštiti spomenika kulture, Ministarstvo kulture i prosvjete, može za područja pojedinih općina, gradova i županija osnivati posebne urede za zaštitu spomenika kulture, kao ispostave zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i restauratorske radionice.
Članak 6.
Vijeće za knjižnice Hrvatske ima predsjednika i osam članova. Predsjednika i dva člana imenuje Sabor Republike Hrvatske. Dva člana imenuje ministar kulture i prosvjete. Po jednog člana imenuju:
- ministar znanosti i tehnologije,
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
- Hrvatsko bibliotekarsko društvo, te
- Zajednica hrvatskih sveučilišta. Predsjednik i članovi Vijeća za knjižnice Hrvatske imenuju se na četiri godine.
Članak 7.
Odredbe članka 1. stvaka 1. i 2. ovoga Zakona ne primjenjuju se na Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode, Zagreb.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 7/67. - pročišćeni tekst, 13/67., 47/86., 47/88. i 19/91.), Zakona o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama ("Narodne novine", br. 25/73. i 47/86.), te Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 12/77. i 47/88.), kojima se uređuju pitanja imenovanja i razrješenja ravnatelja, upravljanja i rukovođenja zavodima za zaštitu spomenika kulture, bibliotekama i muzejima, te imenovanja i sastava Vijeća za knjižnice Hrvatske. Stupanjem na snagu ovoga Zakona, u svim odredbama Zakona o zaštiti spomenika kulture riječi: "Savjet za zaštitu spomenika kulture Hrvatske", zamjenjuju se rije;ima: "Vijeće za zaštitu spomenika kulture Hrvatske", a u svim odredbama Zakona o muzejskoj djelatnosti riječi: "Muzejski savjet Hrvatske", zamjenjuju se riječima: "Muzejsko vijeće Hrvatske".
Članak 9.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti ("Narodne novine". br. 49/92.)
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-08/93-01/05
Zagreb, 7. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupnićkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti