POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izabrani djelovi propisa - objava prlioga uz ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)
Proglašavam Zakon o provodenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih neroda, u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-130/1-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o provodenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se provođenje mjera iz Rezolucije 713 (1991.), Rezolucije 757 (1992.), Rezolucije 760 (1992.), Rezolucije 769 (1992.), Rezolucije 787 (1992.). Rezolucije 820 (1993.) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Rezolucije).
Članak 2.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama uvoz i unošenje roba i usluga porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) kao i uvoz i unošenje robe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) bez obzira na porijeklo robe.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izvoz i iznošenje roba i usluga u tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru).
Članak 3.
Zabranjuju se pravnim i fizičkim osobama gospodarske djelatnosti i poslovi čija je svrha poticanje izvoza roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), gospodarske djelatnosti čija je svrha uvoz ili prodaja roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), provoz takvih roba, te drugi oblici posiovanja s pravnim i fizičkim osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), te sa stranim pravnim osobama koje su u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu ili koje nadziru pravne i fizičke osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i poslovanje sa stranim osobama koje posluju sa osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Članak 4.
Zabranjuje se provoz preko teritorija Republike Hrvatske roba porijeklom iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), kao i provoz robe iz Republike Hrvatske u druge zemlje preko teritorija tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Iznimno provoz roba iz stavka 1. ovoga članka može se obaviti uz posebno odobrenje Odbora Vijeća sigurnosti osnovano na temelju Rezolucije 724 (1991.) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Odbor Vijeća sigurnosti).
Članak 5.
Zabranjuje se ulaganje sredstava pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) i stranih pravnih osoba čiji su ulagatelji osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) u poduzeća, druge pravne osobe i radnje u Republici Hrvatskoj, kao i osnivanje vlastitih poduzeća i radnji pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), te stranih pravnih osoba koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu ili koje nadziru pravne i fizičke osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Članak 6.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske ulaganje sredstava u poduzeća, druge pravne osobe i radnje u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) kao osnivanje vlastitih ili mješovitih poduzeća ili drugih pravnih osoba i radnji u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori).
Članak 7.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) koje imaju dinarska, devizna i druga novčana sredstva potraživanja ili prava po osnovi robno-novčanih, financijskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, raspolaganje tim sredstvima potraživanjima i pravima, te njihov prijenos na druge pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.
Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske plaćanje, doznačivanje i prijenos dinarskih, deviznih i drugih novčanih sredstava potraživanje ili prava pravnim i fizičkim osobama u tzv. SRJ (Srbiji i Crnoj Gori) i obavljanje financijskih i drugih transakcija s tim osobama, neposredno ili putem drugih pravnih i fizičkih osoba.
Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se odnose na one strane pravne osobe koje su u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu ili ih nadziru pravne ili fizičke osobe iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Članak 8.
Zabranjuje se uplovljavanje u teritorijalno more i unutrašnje morske vode Republike Hrvatske:
- brodova državne pripadnosti tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), tj. brodova koji viju zastavu tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), bez obzira na državljanstvo ili domicil vlasnika,
- brodova u vlasništvu brodara iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) koji su promijenili zastavu nakon njene agresije na Republiku Hrvatsku bez obzira na zastavu koju trenutno viju,
- brodova koji primaju smjernice ili su pod nadzorom fizičkih i pravnih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ili su u isključivoj uporabi pravnih i fizičkih osoba iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore),
- svih drugih brodova, bez obzira na zastavu, koji prevoze robu ili obavljaju usluge za tzv. SRJ (Srbiju i Crnu Goru).
Članak 9.
Zabranjnje se uporaba ili iskorištavanje brodova državne pripadnosti tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), odnosno brodova u vlasništvu brodara iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) bez obzira na zastavu.
Članak 10.
Zabranjuje se uplovljavanje brodova hrvatske državne pripadnosti ili u vlasništvu hrvatskih brodara bez obzira na zastavu u teritorijalno more tzv. SRJ (Srbije i Crne Go re).
Članak 11.
Nadležno tijelo državne uprave spriječit će ulazak na teritorij Republike Hrvatske teretnim vozilima i željezničkim vagonima iz tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) kao i njihov izlazak sa teritorija Republike Hrvatske na teritorij tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore). osim na onim graničnim prijelazima za cestovni i željeznički promet koji su odobreni od strane Odbora Vijeća sigurnosti, za teretna vozila i željezničke vagone kojima se prevozi roba namijenjena isključivo u humanitarne, medicinske svrhe i prehrambene proizvode prijavljene Odboru Vijeća odobrene od strane tog Odbora.
Članak 12.
Zabranjuje se domaćim i stranim zrakoplovima polijetanje i prelet zračnog prostora Republike Hrvatske prema teritoriju tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ili njihovo slijetanje ako dolaze s tog teritorija, osim ako let nije odobrio Odbor Vijeća sigurnosti.
Članak 13.
Nadležno tijelo državne uprave zaplijenit će brodove, teretna vozila, željezničke vagone i zrakoplove zatečene na teritoriju Republike Hrvatske, na kojima postoji većinski ili nadzorni interes osobe koja posluje unutar tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) ili djeluje iz nje, a nakon postupka utvrđenja da su prekršili Rezoluciju 713 (1991.), 757 (1992.), 787 (1992.) i 820 (1993.) bit će konfiscirani.
Brodovi, teretna vozila, željeznički vagoni, zrakoplovi i tereti na njima, zatečeni na teritoriju Republike Hrvatske, za koje se osnovano sumnja da su prekršili ili krše Rezolucije 713 (1991.), 757 (1992.). 787 (1992.) i 820 (1993.) bit će zaplijenjeni dok se ne provede istraga, a ako se utvrdi da su kršili navedene Rezolucije, bit će konfiscirani.
Članak 14.
Izvoz iz i uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), te provoz roba i usluga kroz ta područja može se obaviti samo uz odobrenje ministra gospodarstva, po pribavljenom mišljenju nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore i Ureda za UNPROFOR i PMEZ Vlade Republike Hrvatske.
Zahtjev za izvoz i uvoz roba i usluga iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu gqspodarstva podnosi pravna i fizička osoba čije je sjedište ili prebivalište na području pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), a zahtjev za provoz podnosi pravna ili fizička osoba koja će biti prijevoznik i koja je registrirana za obavljanje prijevoza robe.
Kada se provoz roba obavlja kroz područje pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), a mjesto iz kojeg se upućuje roba ili u koje se roba upućuje na teritoriju tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora), provoz se obavlje prema i u skladu sa stavkom 1. iz ovog članka.
Članak 15.
Odredba članka 14. ovoga Zakona ne odnosi se na robe i usluge nužne humanitarne i medicinske pomoći te hrane koje raspoređuju međunarodne humanitarne organizacije.
Nadležna tijela Republike Hrvatske ispitat će u svakom određenom slučaju da li se radi o robi iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 16.
Vlada Republike Hrvatske po potrebi donijet će propise za provođenje Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda iz članka.1. ovoga Zakona kao i drugih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).
Članak 17.
Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će propis kojim će se urediti način i postupak u svezi s odobravanjem izvoza roba i usluga iz i uvoza roba i usluga u područje Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) te provoz robe kroz ovo područje.
Članak 18.
Novčanom kaznom u visini od dvostrukog do petnaesterostrukog iznosa vrijednosti robe ili usluge, koja je predmet privrednog prijestupa, kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

 1. ako uvozi i unosi, odnosno izvozi i iznosi robe i usluge protivno odredbi članka 2. ovoga Zakona,
 2. ako upotrebljava ili iskorištava brod protivno odredbi članka 9. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 500 DEM do 30.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 19.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 3.000 do 30.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

 1. ako obavlja gospodarske djelatnosti i poslove protivno odredbi članka 3. ovoga Zakona,
 2. ako obavlja provoz roba protivno odredbi člaklka 4. ovoga Zakona,
 3. ako pribavlja sredstva (ulaganja) protivno odredbi članka 5. ovoga Zakona,
 4. ako ulaže sredstva ili osniva poduzeća, pravne osobe ili radnje protivno odredbi članka 6. ovoga Zakona,
 5. ako omogući raspolaganje dinarskim, deviznim i drugim novčanim sredstvima. potraživanjima ili pravima te obavlja financijske i druge transakcije protivno članku 7. ovoga Zakona,
 6. ako je njen brod uplovio u teritorijalno more tzv. SRJ protivno odredbi članka l0. ovoga Zakona,
 7. ako obavi izvoz iz i uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) te kroz ta područja protivno članku 14. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM kaznit će se za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.
Članak 20.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijedosti od 3.000 DEM do 30.000 DEM robe i usluga koje su predmet kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako uvozi i unosi, odnosno izvozi i iznosi robe i usluge protivno odredbi članka 2. ovoga Zakona,
 2. ako obavlja gospodarske djeletnosti protivno odredbi članka 3. ovoga Zakona,
 3. ako obavlja provoz roba protivno odredbi članka 4 ovoga Zakona,
 4. ako ulaže sredstva ili osniva poduzeća, pravne osobe ili radnje protivno odredbi članka 6. ovoga Zakona,.
 5. ako plaća, doznačuje i prenosi dinarska, devizna i druga novčana sredstva, potraživanje i prava i obavlja financijske i druge transakcije protivno odredbi članka 7. stavka 2. ovoga Zakona,
 6. ako uplovi u teritorijalno more i unutrašnje morske vode Republike Hrvatske brodom protivno odredbama članka 8. ovoga Zakona,
 7. ako obavlja izvoz iz i uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) te provoz kroz ta područja protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona.

Članak 21.
Iznosi novčanih kazni iz članka 18., 19. i 20. ovoga Zakona revaloriziraju se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
Članak 22.
Za radnje iz članka 18., 19. i 20. izriče se i zaštitna mjera oduzimanja robe, drugih predmeta i sredstava koji su predmet privrednog prijestupa, odnosno prekršaja.
Članak 23.
Postupak za privredni prijestup i postupak za prekršaj iz ovoga Zakona provodi se kao hitan.
Prekršajni postupak iz članka 20. ovoga Zakona u prvom stupnju vodi nadležna carinarnica.
Članak 24.
Ovaj Zakon se ne primjenjuje na djelatnosti i poslove vezane za UNPROFOR, Konferenciju o bivšoj Jugoslaviji i Promatračku misiju Europske zajednice, a sukladno odredbama točke 30. Rezolucije 820 (1993.) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Članak 25.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o provodenju Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) - ("Narodne novine", br. 41/93) i Uredba o provodenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) - ("Narodne novine", br. 41/93.) i stavlja se izvan snage točka 30. i 31. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", broj 100/93).
Članak 26.
Naredba za provodenje Uredbe o provodenju odredbe točke 12. Rezolucije Viječa sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) ("Narodne novine", br. 47/93.) primjenjivat će se do donošenja novog propisa u skladu s odredbama ovoga Zakona.
Članak 27.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 004-01/93-01/14
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti