POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - iz tiska - priopćenje o visini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", br. 114/93) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU
za primjenu Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u siječnju 1994. godine.
Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova, obračun plaća u siječnju sastavljaju na Obrascu P/94 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu ----- 1994. godine. Obračun naknada troškova materijalnih prava radnika sastavljaju na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika, koji su sastavni dijelovi ove upute.
Obračune na obrascima iz prethodnog stavka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obračun na obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.
2. Podaci u obrascu P/94 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu -- 1994. godine iskazuju se:
2.1. Na rednom broju 1 iskazuje se podatak o masi neto plaća isplačenih u prosincu 1993. godine. Podatak se uzima s rednog broja 12 obrasca MNP/93-2.
2.2. Na rednom broju 2 iskazuje se koeficijent za preračun neto plaće u bruto primjenom važećih zbrojnih stopa doprinosa i poreza iz plaća u prosincu 1993. godine, a prema formuli:

zbrojna stopa doprinosa i poreza iz plaća
1+ - - - - ------
100 manje zbrojna stopa doprinosa i poreza iz plaća

Podatak se upisuje kao koeflicijent s pet decimalnlh mjesta.
Ovakav način preračuna se odnosi i na korisnike proračuna i druge pravne osobe hoje nisu obračunavale i uplaćivale zbrojnu stopu poreza odnosno koje su obračunavale, ali nisu uplaćivale doprinose i poreze iz plaća.
2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se masa bruto-plaća izračunana prema formuli iz obrasca.
2.4. Na rednom broju 4 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplačena plaća u prethodnom mjesecu.
2.5. Na rednom broju 5 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplačuje plaća u tekućem mjesecu.
Broj radnika iz točke 2.4. i 2.5. utvrduje se tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s bro jem mogućih sati rada.
2.6. Na rednom broju 6 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta.
2.7. Na rednom broju 7 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.
2.8. Na rednom broju 8 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplačenih za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima i porezima.
2.9. Na rednom broju 9 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima i porezima.
2.10. Na rednom broju 10 iskazuje se podatak premaopisu iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju 7.
2.11. Na rednom broju 11 iskazuje se isplaćena masa plaća po odbitku doprinosa i poreza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 10.
2.12. Na rednom broju 12 iskazuje se podatak o iznose najniže pojedinačne isplaćene plaće za puno radno vrijeme. zajedno s doprinosima i porezima.
2.13. Na rednom broju 13 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplačene plaće s doprinosima i porezima, koja za pravne osobe, tijela, organe i organizacije iz članka 4. Uredbe ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća Republike Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku, ako Odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno. Za isplate u siječnju ovaj podatak iznosi 10.821.522 HRD.
2.14. Na rednim brojevima 14 i 15 podaci se iskazuje prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.
2.15. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 5 i 8 do 15.
3. Podaci u Obrascu TMP/93 --- Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:
3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada radniku temeljem kolektivnog ugovora.
3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 6. Uredbe o plaćama.
3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada, osim na rednom broju 4 gdje se iskazuje broj dnevnica i na rednom broju 7 gdje se iskazuje broj kilometara.
3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplate naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu.
3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.
4. Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac P/94 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu --- 1994. godine i Obrazac TMP/93 Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu ---- 1994. godine.
5. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1378/93
Zagreb. 27. prosinca 1993.

Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v.r.

_ _______________________________
5 0 OBRAZAC P/94
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _______________________________
Razd- Broj. ozna Osnovni Individualna posebne oznake
oblje ka jedinica račun partija
ZAP-a
_ _______________________________
(Naziv i mjesto pravne osobe)

IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA

u mjesecu ______________ 1994. godine

- iznos u HRD
- broj radnika u cijalom broju
- koeficijenti korekcije s pet decmalnih mjesta

_ _______________________________
Oznaka
Redni OPIS za IZNOS
broj AOP
_ _______________________________
1 2 3 4
_ _______________________________
1. Masa neto-plaća isplaćenih u prosincu 1993. godina 0 1
(red. br.12. MNP/93-2)
2. Koaficijant za preračunavanje masa neto-plaća u bruto 0 2
3. Masa bruto-plaća (red.br. 1 x red.br. 2) 0 3
4. Broj zaposlenih radnika kojima ja isplaćana plaća 0 4
u prethodnom mjasecu
5. Broj zaposlenih radnika kojima sa isplačuja plaća u 0 5
u tekućam mjesecu
6. Koeficijant korekcije po osnovi broja zaposlenih radnika 0 6
(red. br. 5 : red. br. 4)
7. Dozvoljena masa plaća u siječnju 1994. 0 7
(red. br. 3 x red. br. 6)
8. Isplaćeni dio mase plaća u mjesecu 9. 0 8
9. Iznos mase plaća iz naloga za isplatu 0 9
10. Ukupno isplaćena masa plaća u mjesecu 1 0
(red. br. 8 + red. br. 9)
11. Isplaćena masa plaća po odbitku doprinosa i poreza 1 1
12. Iznos najniže pojedinačne isplaćene plaće 1 2
13. Iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće 1 3
14. Broj zaposlenih radruka kojima ja isplaćena plaća 1 4
niža od najniže osnovne plaće
15. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena minimalna plaća 1 5

U________________________ , dana ___________1994.

Obračun sastavio: Rukovoditelj:
_________________ M.P. ________________________

Pečat ZAP Datum primitka:

Kontrolu obavili:
1._________________________

2._________________________
IZVJEŠTAJ OBRAZAC TMP/93
O ISPLATAMA NAKNADA MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA __________________
u mjesecu ............................... 1994.godini
.......................................................................................
naziv i mjesto pravne osobe
_ _______________________________
4 9
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _______________________________
Razd Broj oznaka Osnovni Individualna posebne oznake
oblje organ jedmice račun partija
_ _______________________________
- iznos u HRD
- broj radnika u cijelom broju
_ _______________________________
Red. OPIS Oznaka Iznos Dozvoljeno za Broj radnika dozvoljeno za ISPLA-
broj za AOP osnovice isplatu po rad- kojima se isplatu(kol.4x ĆENO
po radniniku niku(kol 3x1,30) ispl.naknada kol.5)
_ _______________________________
0 1 2 3 4 5 6 7
_ _______________________________

1.Regres za godišnji odmor 0 1
(čl.39.OKG,čl.43.OKJ)1 )
_ _______________________________
2. Otpremnine radi mirovi
na (čl.40.OKG,čl.44.OKJ) 0 2
_ _______________________________
3. Pomoći (čl.41.OKG,čl.45.OKJ)
0 3
_ _______________________________
4. Dnevnice u zemlji2)
(čl.42.OKG,čl.46.OKJ) 0 4
_ _______________________________
5. Terenski dodatak 0 5
(čl.43.OKG,čl.47.OKJ)
_ _______________________________
6. Odvojeni žvot 0 6
(čl.45.OKG,čl.49.OKJ)
_ _______________________________
7. Upotreba privatnog
automobila u 0 7
službene svrhe3)
(čl.47.OKG,čl.51.OKJ)
_ _______________________________
8.Troškovi prehrane tijekom
rada 0 8
(čl.48.OKG,čl.52.OKJ)
_ _______________________________
9.Nagrada učenicima i studanti 0 9
ma(čl.49.OKG,čl.53.OKJ)
_ _______________________________
10.Jubilarne nagrade 1 0
(čl.51.OKG,čl.55.OKJ)
_ _______________________________
11.Pokloni djeci (čl.51.OKG,
čl.56.OKJ) 1 1
_ _______________________________
12.UKUPNO 1 2 x x x xx x x x x x xx x x x x x xx x x
_ _______________________________
13. Broj radnika prema
stvarnom stanju 1 3 x x x x x x x x x xx x x x x x xx x x x x x xx x x x x x
_ _______________________________

1)OKG = Opći kolaktivni ugovor za gospodarstvo
OKJ =Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća
U......................,dana............1993.

U koloni 1su osnovice za utvrđivanje i temeljem zaključenih
granskih kolektivnih ugovora
2) Na red.broju 4 u kolonu 5 unosi se podatak o ukupnom broju dnevnica (broj radnika x broj dana)
3) Na red.broju 7 u kolonu 3 unosi sa cijena upotrebe automobila po 1km, a u kolonu 5 unosi sa broj km.


Obračun sastavio Rukovoditelj
M.P
...................................................... ................................................
____________________________ _________________________
Pečat ZAP Datum primitka Kontrolu obavili
____________________________ 1. ............................
2. ..........................
____________________________ _________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti