POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - iz tiska - pravila uspostavljanja radno pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o osiguranju sredstava ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama
Proglašavam Zakon o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-129/ 1-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Zakonom utvrđuje se način osiguravanja sredstava, način ostvarivanja prava kao i način isplate osiguranih sredstava za minimalne plaće radnicima i drugim fizičkim osobama koje imaju na to pravo uslijed posljedica prouzročenih ratom protiv Republike Hrvatske.
Prema odredbama ovoga Zakona, korisnicima sredstava iz članka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona osiguravaju se sredstva za bruto-minimalne plaće, a poljodjelcima za naknadu bruto-minimalnih plaća (u daljnjem tekstu: plaća).
KORISNICI SREDSTAVA
Članak 2
Korisnici sredstava prema odredbama ovoga Zakona su:

  1. organizacije, odnosno poslodavci prema odredbama Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92 pročišćeni tekst),
  2. fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (obrtnici i dr.), koji su uredno plaćali poreze i doprinose,
  3. poljodjelci koji su uredno plaćali poreze i doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Iznimno, srnatra se da su osobe iz stavka 1. točke 2. i 3 ovoga članka uredno plaćali poreze i doprinose ako su nastupile okolnosti iz članka 3. ovoga Zakona.
UVJETI ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA
Članak 3.
Korisnicima sredstava iz članka 2. ovoga Zakona osiguravaju se sredstva pod uvjetom da ne mogu Obavljati svoju djelatnost zbog uvjeta i posljedica prouzročenih domovinskim ratom, kao:
- nemogućnost rada, odnosno obavljanja djelatnosti zbog potpunog uništenja poduzeća, radnje, gospodarskih objekata i sl.,
- nemogućnost rada odnosno obavljanja djelatnosti zbog djelomičnog uništenja poduzeća, radnje, gospodarskih objekata i sl.,
- nemogućnost rada odnosno obavljanja djelatnosti zbog drugih okolnosti prouzročenih domovinskim ratom (privremerlo okupirano područje, prekinuta infrastruktura, komunikacije i sl.)
KORISNICl PRAVA NA ISPLATU PLAĆE
Članak 4.
Korisnici prava na isplatu minimaine plaće odnosno naknade minimalne plaće, prema odredbama ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: korisnici plaće) su:

  1. radnici zaposleni u organizacijama, odnosno kod poslodavaca,
  2. fizičke osobe koje obavljaju samostalno gospodarsku djelatnost (obrtnici i dr.), te radnici kod njih zaposleni,
  3. poljodjelci.

UTVRĐIVANJE PRAVA KORISNIKA SREDSTAVA
Članak 5.
Prava korisnika sredstava na osiguravanje sredstava i okolnosti navedene u članku 3. ovoga Zakona utvrđuje županijsko poglavarstvo ili Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, prema sjedištu ili prebivalištu korisnika.
Prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju pisanog zahtjeva korisnika sredstava iz članka 2. ovoga Zakona. Korisnik podnosi zahtjev svaki mjesec u zadnjoj dekadi za prethodni rnjesec. Uz zahtjev prilaže popis radnika i razloge nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno rada.
Županijsko poglavarstvo ili Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba zatražit će provjeru podataka navedenih u zahtjevu korisnika sredstava od Zavoda za platni promet, odnosno od tijela uprave kod kojeg se vode podaci o prihodima i porezima građana.
Županijskom poglavarstvu ili Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba dužni su, na njihov zahtjev, davati podatke potrebne za rješavanje zahtjeva korisnika sredstava i drugih tijela.
Županijsko poglavarstvo ili Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba odmah donosi odluku o pravu korisnika sredstava na osiguravanje sredstava za isplatu plaća. Odluka obvezno sadrži:
mjesec na koji se odnosi odluka, puni naziv korisnika iz članka 2. ovoga Zakona, mjesto sjedišta, prebivališta, odnosno boravka korisnika, kratak opis razloga nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno rada iz članka 3. ovoga Zakona, te popis svih korisnika prava na isplatu plaće kao i ukupni iznos sredstava za isplatu plaća, odnosno naknada.
Odluka iz stavka 5. ovoga članka dostavlja se područnoj službi, odnosno ispostavi Zavoda za zapošljavanje, korisniku sredstava i Uredu za prognanike i izbjeglice. Područne službe, odnosno ispostave Zavoda za zapošljavanje odmah dostavljaju odluke iz stavka 5. ovoga članka Središnjoj službi Zavoda za zapošljavanje Zagreb.
OSIGURAVANJE SREDSTAVA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
Članak 6.
Sredstva za isplatu plaća po odredbama ovoga Zakona osigurava Republika Hrvatska iz državnog proračuna.
Članak 7.
Zavod za zapošljavanje - Središnja služba Zagreb (u daljnjem tekstu: Zavod), na temelju dostavljenih odluka iz članka 5. ovoga Zakona, podnosi zahtjev Ministarstvu financija za osiguravanje sredstava.
Na zahtjev Zavoda iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija osigurava i doznačuje sredstva za korisnike iz članka 2. ovoga Zakona za račun Zavoda.
Članak 8.
Sredstva korisnicima iz članka 2. ovoga Zakona odobravaju se u vidu kredita na rok od 180 dana uz mogućnost odgode s kamatnom stopom u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Prilikom zaključenja ugovora o kreditu s poslovnom bankom korisnik sredstava iz članka 2. ovoga Zakona dužan je na zahtjev banke dostaviti dokaze o osiguranju i mogućnosti otplate kredita.
Korisnik kredita iz članka 2. ovoga Zakona zaključit će ugovor o kreditu kojim se utvrđuju obveze korisnika sredstava s bankom koju odredi Zavod.
Ugovor o kreditu zaključuju organizacije, odnosno poslodavci.
Ugovor o kreditu, za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika, za fizičke osobe i poljodjelce odnosno organizacije ili poslodavce zaključuje županijsko poglavarstvo ili Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba uz prethodnu odluku županijske skupštine ili gradske skupštine, prema mjestu sjedišta korisnika sredstava.
Članak 9.
Nakon zaključenog ugovora o kreditu Zavod doznačuje sredstva:

  1. korisniku sredstava koji zapošljava više od pet radnika - izravno, odnosno ne način kako je to u odluci županijskog poglavarstva ili Gradskog poglavarstva Grada Zagreba određeno,
  2. za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika, odnosno fizičke osobe i poljodjelce na žiro-račun nadležne područne službe Zavoda za zapošljavanje.

Korisnici sredstava koji zapošljavaju više od pet radnika, neposredno isplaćuju plaću korisniku plaće. Za korisnike sredstava koji zapošljavaju do pet radnika, odnosno fizičke osobe i poljodjelce korisnike plaće, plaću isplaćuje Zavod za zapošljavanje, odnosno mjesno nadležne područne službe i ispostave, prema mjestu sjedišta, prebivališta ili boravišta korisnika plaće.
Prilikom isplate plaće korisniku plaće isplatitelj je obvezan obračunati i isplatiti doprinose s osnova plaće.
Članak 10.
Korisnici sredstava iz članka 2. ovoga Zakona ostvaruju pravo na osiguravanje sredstava od dana kad su nastale okolnosti iz članka 3. ovoga Zakona.
Prestanak okolnosti iz članka 3. ovoga Zakona utvrđuje županijsko poglavarstvo ili Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Članak 11.
Korisnik plaće, iz članka 4. ovoga Zakona, dužan je raditi u drugoj organizaciji, odnosno kod drugog poslodavca ako ga uputi Zavod, odnosno po zahtjevu županijskog poglavarstva ili Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, i ako bude obuhvaćen radnom obvezom.
Ako korisnik plaće odbije raditi na temelju odredbe stavka 1. ovoga članka, prestaje mu pravo na isplatu plaće na temelju odredaba ovoga Zakona.
O odbijanju rada korisnika plaće, nadležna područna služba Zavoda za zapošljavanje, obavijestit će organizaciju, odnosno poslodavca kod kojeg je zaposlen. Organizacija, odnosno poslodavac, obustavit će isplatu plaće korisniku, za vrijeme za koje je on odbio raditi, u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka.
Članak 12.
Ostvarivanjem prava po odredbama ovoga Zakons korisniku plaće iz članka 4. ovoga Zakona prestaje pravo na novčanu naknadu koju je stekao na temelju priznatog statusa prognanika ili izbjeglice.
Članak 13.
Radnicima koji ostvaruju pravo na plaću prema odredbama ovoga Zakona kao i radnicima prognanicima, te izbjeglicama koje zbog okolnosti i posljedica domovinskog rata nisu u mogućnosti raditi na svojim radnim mjestima, ne prestaje radni odnos dok postoje navedene okolnosti.
Pravo na plaću osobama iz članka 4. točke 2. i 3. ovoga Zakona i pravo iz stavka 1. ovoga članka, ne priznaje se radnicima koji su na bilo koji način sudjelovali u neprijateljskim aktivnostima protiv Republike Hrvatske.
Odluku o prestanku prava iz stavka 2. ovoga članka donosi županijsko poglavarstvo ili Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Korisnik plaće dužan je vratiti svote novčanih primanja koje je ostvario protivno odredbama ovoga Zakona.
KAZNENE ODREDBE
Članak 14.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 1000 DEM kaznit će se za prekršaj organizacija, odnosno poslodavac koji koristi rad korisnika plaće protivno odredbi članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od l00 do 200 DEM. kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji ili kod poslodavca.
Članak 15.
Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 200 DEM, kaznit će se za prekršaj korisnik plaće ako bude zatečen da radi u drugoj organizaciji, odnosno kod drugoga poslodavca, protivno odredbama članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.
Članak 16.
Iznosi novčanih kazni iz članka 14. i 15. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.
PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 17.
Zahtjevi podnijeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koji nisu riješeni, riješit će se po odredbama ovoga Zakona.
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", br. 54/93.) i stavlja se van snage točka 15. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti. ("Narodne novine", br. l00/93.)
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/93-01/01
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti