POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - iuris - pravilnik o veličini ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata
Proglašavam Zakon o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-128/ 1-93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata
Članak 1.
Republika Hrvatska svake godine osigurava sredstva za kreditiranje obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz raspoloživih sredstava Hrvatske kreditne banke za obnovu(u daljnjem tekstu: HKBO) i u Državnom proračunu, a plasira ih HKBO preko poslovnih banaka.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovoga Zakona koriste se na osnovi programa kreditiranja obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata za svaku pojedinu godinu (u daljenjem tekstu: godišnji program), koji donosi Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog godišnjeg programa Vladi Republike Hrvatske podnosi HKBO najkasnije do 30. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.
O izvršenju godišnjeg programa HKBO izvješćuje Vladu Republike Hrvatske dva puta godišnje.
Članak 3
O prijenosu sredstava iz članaka 2. i 19. ovoga Zakona HKBO zaključuje ugovor s pojedinom bankom o međusobnim pravima i obvezama.
Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se povrat sredstava, ako ih banka plasira nenamjenski te povrat kredita odobrenih korisnicima koji ih koriste nenamjenski.
Banke mogu odobravati kredite pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom.
Članak 4.
Banke mogu na temelju ovoga Zakona odobravati kredite korisnicima na području obnove utvrđenom Uredbom o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", br. 78/93.).
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka banke mogu, uz prethodnu suglasnost HKBO-a, odobravati kredite i korisnicima izvan podrućja obnove ako ispunjavaju uvjete iz članka 13. ovoga Zakona.
Članak 5.
Banke će odobravati kredite za popravak ili izgradnju:
- stambenih zgrada i stanova u vlasništvu građana, vlasnicima tih zgrada odnosno stanova.
- poljoprivrednih i drugih gospodarskih zgrada u vlasništvu građana, vlasnicima tih zgrada,
- stanova u zgradama kojima upravljaju fondovi u stambenom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: fondovi), nositeljima stanarskog prava,
- zajedničkih dijelova zgrada u zgradama kojima upravljaju fondovi, tim fondovima.
Članak 6.
Banke odobravaju kredit u hrvatskim dinarima, ovisno o vrsti objekata i stupnju oštećenja, protuvrijednosti do iznosa:
a) za stanove u vlasništvu građana i stanove na kojima postoji stanarsko pravo, a kojima upravljaju fondovi i to:
- stupanj I. do 1.500 DEM
- stupanj II. do 4.000 DEM
- stupanj III. do 6.000 DEM
- stupanj IV. do 10.000 DEM
- stupanj V. do 15.000 DEM
- stupanj VI. do 20.000 DEM,
b) za stambene zgrade u vlasništvu građana i to:
- stupanj I. do 1.500 DEM
- stupanj II. do 4.000 DEM
- stupanj III. do 6.000 DEM
- stupanj IV. do 12.000 DEM
- stupanj V. do 24.000 DEM
- stupanj VI. do 36.000 DEM,
c) za poljoprivredne i druge gospodarske zgrade i to
- stupanj I. do 1.500 DEM
- stupanj II. do 4.000 DEM
- stupanj III. do 6.000 DEM
- stupanj IV. do 8.000 DEM
- stupanj V. do 12.000 DEM
- stupanj VI. do 16.000 DEM,
d) za zajedničke dijelove zgrada u zgradama s više stanova kojima upravljaju fonodovi, i to za popravak nosive konstrukcije, krovišta, stubišta i osnovnih instalacija građevine u iznosu stvarnih troškova popravka, a najviše do 50.000 DEM.
Iznos odobrenog kredita iz stavka 1. ovoga članka iskazuje se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za njemačku marku (DEM) na dan zaključivanja ugovora, a iznos iskorištenog kredita utvrđuje se po tečaju na dan korištenja kredita
Iznos kredita odobrava se kao kreditno pismo u visini 70% odobrenog iznosa za kupnju građevinskog i instalacijskog materijala, a ostatak se može odobriti u gotovu novcu. Kreditno pismo mora se iskoristiti u roku 30 dana.
Članak 7.
Krediti iz članka 6. pod a), b) i c) ovoga Zakona za oštećenja stupnja od I. do III. odobravaju se uz godišnje kamate od 1% i poček od četiri godine od dana početka korištenja kredita i uz rokove vraćanja
- za I. stupanj 5 godina,
- za II. stupanj 7 godina,
- za III. stupanj 10 godina.
Za vrijeme počeka kamate se ne obračunavaju.
Sredstva za plaćanje kamata korisniku kredita iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Članak 8.
Krediti iz članka 6. pod a), b) i c) ovoga Zakona za oštećenja od IV. do VI. stupnja odobravaju se uz godišnje kamate od 1% i poček od pet godina od dana korištenja kredita i uz rokove vraćanja:
- za IV. stupanj 15 godina,
- za V. stupanj 20 godina,
- za VI. stupanj 25 godina.
Za vrijeme počeka kamate se ne obračunavaju.
Sredstva za plaćanje kamata korisniku kredita iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Članak 9.
Krediti iz članka 6. stavka 1. pod d) ovoga Zakona za zajedničke dijelove zgrada u zgradama kojima upravljaju fondovi odobravaju se ovisno o stupnju oštećenja zgrade pod uvjetima iz članka 7. i 8. ovoga Zakona.
Članak 10.
Krediti iz članka 6. ovoga Zakona vraćaju se u tromjesečnim obrocima u revaloriziranom iznosu primjenom indeksa promjene vrijednosti hrvatskoga dinara prema njemačkoj marki po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan dospijeća obroka.
Banke na ime troškova vođenja kredita mogu naknadu zaračunati najviše do iznoss od 1% odobrenog kredita, koju naplaćuju u rokovima otplate kredita.
Članak 11.
Banke mogu kredite iz članka 6. stavka 1. pod a), b) i c) ovoga Zakona odobriti uz uobičajene instrumente što ih koriste kada odobravaju stambene i slične kredite iz vlastitih sredstava, uključivši i hipoteku na objekt koji se obnavlja ili drugu imovinu korisnika kredita.
Članak 12.
Krediti iz članka 6. stavka 1. pod d) ovoga Zakona koji su odobreni fondovima raspodjeljuju se na vlasnike posebnih dijelova zgrada, i to u dijelu koji je razmjeran površini stana ili poslovnog prostora prema zbroju površina svih posebnih dijelova zgrade.
Vlasnici posebnih dijelova zgrade otplaćuju iznos kredita fondu pod istim uvjetima pod kojim je fond preuzeo kredit.
Članak 13.
Podnositelji zahtjeva iz članka 5. ovoga Zakona, uz zahtjev za kredit, banci podnose zapisnik o procjeni štete potvrđen od nadležne komisije za popis i procjerku ratne štete, troškovnik sa specifikacijom materijala i rada, odgovarajući dokaz o vlasništvu stana, stambenog, poljoprivrednog ili drugog gospodarskog objekta ili akt o stjecanju stanarskog prava.
Ako je podnositelj zahtjeva fond, uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka banci podnosi i dokaz da upravlja zgradom u kojoj su oštećeni zajednički dijelovi.
Ako je podnositelj zahtjeva nositelj stanarskog prava, obvezan je uz zahtjev za kredit podnijeti suglasnost vlasnika stana da može preuzeti kredit za popravak oštećenoga stana.
Članak 14.
Iznos preuzetoga stambenog kredita nositelju se stanarskog prava priznaje pri kupnji stana kao vlastiti udio prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Ako nositelj stanarskog prava ne kupi stan u kojem stanuje, iznos preuzetog kredita vlasnik je obvezan vratiti nositelju stanarskog prava pod uvjetima i na način pod kojima mu je kredit odobren.
Članak 15.
Nadzor nad primjenom ovoga Zakona, uključivši i namjensko korištenje kredita, provodi HKBO i banke koje odobravaju kredite, građevinska inspekcija i Financijska policija, svatko u okviru svojih ovlaštenja.
Članak 16.
Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 5.000 do 10.000 DEM kaznit će se za prekršaj banka ako odobri kredit protivno odredbama ovoga Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u banci kaznit će se novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 500 do 1.000 DEM.
Članak 17.
Novčanom kaznom u hrvatskim dinarima protuvrijednosti od 500 DEM do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj korisnik kredita ako kredit koristi nenamjenski.
Članak 18.
Iznosi novčanih kazni iz članka 18. i 17. ovoga Zakona obračunavaju se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.
Članak 19.
HKBO u 1993. godini bankama će plasirati u hrvatskim dinarima protuvrijednost 100,000.000 DEM za kreditiranje obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata.
O plasiranim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka HKBO mjesečno izvješćuje Ministarstvo financija, a Vladu Republike Hrvatske najkasnije do 15. veljače 1994. godine.
Članak 20.
Stupnjevi ratom oštećenih i razrušenih stanova i gospodarskih objekata utvrđuju se prema Uputi za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete ("Narodne novine", br. 54/93.).
Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da donese propis o građevinskim i instalacijskim materijalima koji se mogu nabavljati iz sredstava odobrenoga kredita za obnovu.
Članak 21.
Ugovori o kreditima koji su odobreni sukladno Uredbi o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novine", br 59/93.) uskladit će se s odredbarna ovoga Zakona.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata ("Narodne novine", br. 59/93.) i stavlja se izvan snage točka 17. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.).
Članak 22.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 361-08/93-01/10
Zagreb, 23. studenoga 1993
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti