POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni sadržaji - odluka o valorizacijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvetske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1993. godine
Broj : PA4-107/ 1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj policiji
Članak 1.
U Zakonu o Financijskoj policiji ("Narodne novine", br89/92. i 16/93.) iza članka 9. dodaju se članci 9a. i 9b. koji glase "Članak 9a. U obavljanju poslova iz djelokruga Financijske policije inspektori Financijske policije mogu rješenjem privremeno do pravomoćnosti rješenja o izvršenom prekršaju, odnosno presude o izvršenom privrednom prijestupu ili krivičnom djelu,zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti: 1. ako obavlja djelatnost za koju nije registrirana ili koja ne služi obavljanju te djelatnosti. ili ako nema odobrenja (dozvole) za obavljanje djelatnosti izdane od nadležnog tijela kada je to propisano zakonom, 2. ako u poslovnim ili drugim prostorima pronađe robu za koju ne postoji dokumentacija o nabavi, 3. ako zapošljava strane državljane bez radne dozvole, 4. ako plaćanja ne obavlja putem žiro-računa ili na drugi propisan način. Inspektor Financijske policije može rješenjem iz stavka I, ovoga članka privremeno pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti poslovne i druge prostorije, osim stambenih, onemogućiti korištenje postrojenja, uredaja ili drugih sredstava za rad, te oduzeti motorna ili druga prijevozna sredstva, u kojima se ili kojima se obavlja djelatnost. Članak 9b. Protiv rješenja iz članka 9a. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu financija u roku od 3 dana od dana uručenja rješenja. Ministarstvo financija dužno je u roku od 8 dana od dana prijema žalbe donijeti rješenje."
Članak 2.
U članku 11. stavku 1. riječi: "privremenog prijestupa" zamjenjuju se riječima "privrednog prijestupa".
Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi: "Ako inspektor Financijske policije u postupku financijskog nadzora utvrdi radnje koje imaju obilježje prekršaja pokrenut će prekršajni postupak o kome rješava ovlašteni djelatnik Financijske policije kojeg odredi glavni inspektor Financijske policije. U drugom stupnju o prekršaju iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Komisija za prekršaje koju imenuje ministar financija. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako inspektor Financijske policije u postupku financijske kontrole utvrdi radnje koje imaju obilježje prekršaja, pri čemu je zakonom određeno da prekršajni postupak vodi drugo prekršajno tijelo, pokrenut će prekršajni postupak kod tog tijela."
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Klasa: 470-02/93-01/01 Zagreb, 8. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti