POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa pregledom prava - popis sredstava za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 316. stavak 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi
PRAVILNIK
o vozačkim dozvolama

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak izdavanja, zamjenjivanja, produživanja, poništavanja i oduzimanja vozačkih dozvola, obrazac vozačke dozvole te način vođenja evidencija o izdanim vozačkim dozvolama.

II. IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Članak 2.
Vozačku dozvolu izdaje policijska uprava odnosno policijska stanica na čijem, području ima prebivalište osoba koja traži dozvolu ili stranac na čijem području ima prijavljen privremeni ili produženi boravak ili je trajno nastanjen.

Članak 3.
Zahtjev za izdavanje, produžetak i promjenu podataka podnosi se na obrascu 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se:

  1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu,
  2. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od jedne godine,
  3. dvije fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 x 35 mm.

Nakon izdavanja vozačke dozvole, prilozi iz točke 1. i 2. ovoga članka vraćaju se podnositelju zahtjeva.
Članak 5.
Fotografije koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole prema članku 4. točka 3. ovoga Pravilnika moraju biti istovjetne i vjerno prikazivati osobu koja podnosi zahtjev.
Osoba za koju se izdaje vozačka dozvola mora biti fotografirana s lica (enface), otkrivena čela, bez šešira, kape ili rupca (marame). Izuzetno osobe koje prema narodnom običaju nose rubac ili kapu kao sastavni dio nošnje mogu priložlti fotografije na kojima su pod rupcem ili kapom. Ako je osobi za koju se izdaje vožačka dozvola izdano uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima pod uvjetom da za vrijeme upravljanja vozilima koristi naočale, uz zahtjev se prilažu fotografije na kojima je ta osoba fotografirana s naočalama.

Članak 6.
Maloljetnoj osobi od 16 do 18 godina koja je položila vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "A" kategorije izdaje se dozvoza u kojoj se u rubrici "Napomena" upisuje da vrijedi za upravljanje motociklom čiji radni obujam motora ne prelazi 125 cm2 do datuma punoljetnosti.

Članak 7.
Osobi s tjelesnim nedostacima koji, prema uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne predstavljaju zapreku za upravljanje vozilima, ali ih znatno otežavaju, izdaje se dozvola u kojoj se u rubrici "Napomena" upisuje da vrijedi samo pod uvjetom da vozač za vrijeme upravljanja vozilom koristi pomagalo određeno u uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima (naočale, proteza, slušni amplifikator i dr.) odnosno da vrijedi samo za određena vozila specijalno prilagođena vozaču s određenim tjelesnim nedostacima ili za određeno vozilo prilagođeno tjelesnim nedostacima vozača.

Članak 8.
Ako se dozvola traži na osnovi inozemne vozačke dozvole, uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se:

  1. inozemna vozačka dozvola,
  2. prijevod inozemne vozačke dozvole ukoliko se iz inozemne vozačke dozvole ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno da joj je rok do kojeg vrijedi istekao manje od 6 mjeseci,
  3. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od jedne godine,
  4. dvije fotografije veličine 30 x 35 mm izrađene prema članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 9.
Podaci u dozvoli ispisuju se pisaćem sustava za automatsku obradu podataka ili pisaćim strojem.
Fotografija na obrascu dozvole pričvršćuje se lijepljenjem zaštitne folije preko stranice dozvole gdje se fotografija nalazi.
Kategorija odnosno vrsta vozila za koju se izdaje dozvola (A, B, C, D. E, F, G, H) ovjerava se pečatom policijske uprave odnosno policijske stanice, potpisom ovlaštene osobe te upisivanjem datuma polaganja vozačkog ispita, a ostala polja se perforiraju.
Kad se dozvola izdaje na osnovi inozemne vozačke dozvole, umjesto datuma polaganja vozačkog ispita upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole.

III. OBRAZAC VOZAČKE DOZVOLE

Članak 10.
Vozačka dozvola izdaje se na trodjelnom obrascu koji otvoren ima dimenzije 222 x 105 mm a savijen 74 x 105 mm
Obrazac vozačke dozvole tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (obrazac 2).

IV. PRODUŽETAK VOZAČKE DOZVOLE

Članak 11.
Važnost dozvole na zahtjev vozača produžuje policijska uprava odnosno policijska stanica koja vozača vodi u evidenciji.
Kada se uz zahtjev za produženje važnosti dozvole prilaže liječničko uvjerenje, to uvjerenje ne smije biti starije od tri mjeseca.
Produženje važnosti dozvole upisuje se u predviđenu rubriku obrasca dozvole.

V. PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE

Članak 12.
Ako se utvrdi da je vozačka dozvola izdana na osnovi lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili u zahtjevu za izdavanje koji su od bitnog značaja ili da je u dozvoli ovjerena neodgovarajuća kategorija ili vrsta vozila, dozvola će se poništiti i rješenjem oduzeti.

VI. EVIDENCIJA O VOZAČIMA

Članak 13.
Policijska uprava odnosno policijska stanica vodi evidenciju o vozačima kojima je izdala vozačku dozvolu.
Evidencija o vozačima prema stavku 1. ovog članka sastoji se od registra i kartoteke.

Članak 14.·
Registar vozača sadrži: redni broj, ime i prezime vozača, JMBG, mjesto prebivališta i adresu stanovanja, serijski broj izdane dozvole, kategoriju odnosno vrstu vozila na koju se odnosi i rubriku za napomene.
Registar se vodi na obrascu broj 3.

Članak 15.
Kartoteka vozača sastoji se od kartona vozača.
Karton vozača sadrži: ime i prezime, datum mjesto rođenja, mjesto prebivališta i adresu stanovanja, državljanstvo, zanimanje, broj izdane dozvole i datum izdavanja, naziv organa koji ju je izdao, naziv auto-škole i njezin matični broj i broj uvjerenja o položenom ispitu, naziv zdravstvene ustanove koja je izdala uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača i njezin matični broj, kategoriju i vrstu vozila na koju je izdana, rubrike za upisivanje ograničenja, produžetak valjanosti, promjenu prebivališta i adrese stanovanja.
Na kartonu vozača mora biti nalijepljena fotografija vozača identična s fotografijom na dozvoli, osim kada se radi o promjeni prebivališta ili adrese stanovanja i napisan broj pod kojim je vozač upisan u registar.
Karton vozača vodi se na obrascu broj 4.

Članak 16.
Na zahtjev za izdavanje dozvole upisuje se redni broj pod kojim je vozač upisan u registar.
Zahtjev odnosno inozemna vozačka dozvola prema kojem je izdana dozvola spaja se s kartonom vozača koji se čuva u policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici koja vozača vodi u evidenciji.

Članak 17.
Kartoni vozača slažu se u kartoteku prema abecednom redu prezimena i imena vozača.

VII. IZDAVANJE NOVE DOZVOLE UMJESTO IZGUBLJENE, UNIŠTENE, DOTRAJALE, OŠTEĆENE ILI NEČITKE

Članak 18.
Vozač prijavljuje gubitak vozačke dozvole policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici na čijem je području dozvola izgubljena.

Članak 19.
Vozaču koji prijavi gubitak vozačke dozvole policijska uprava odnosno policijska stanica koja ga vodi u evidlenciji vozača daje na njegov zahtjev novu vozačku dozvolu.
Ako vozač prijavi gubitak vozačke dozvole izvan područja policijske uprave odnosno policijske stanice gdje ima prebivalište, policijska uprava odnosno policijska stanica kojoj je gubitak prijavljen, izdaje potvrdu o prijavi gubitka vozačke dozvole i o tome obavješćuje policijsku upravu odnosno policijsku stanicu koja vozača vodi u evidenciji.
Potvrda o prijavi gubitka vozačke dozvole izdaje se na obrascu 5.

Članak 20.
Zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole umjesto izgubljene, uništene, dotrajale, oštećene ili nečitke podnosi se na obrascu 1.
Uz zahtjev za izdavanje nove dozvole umjesto izgubljene, uništene, dotrajale, oštećene ili nečitke prilažu se dvije fotografije prema članku 6. ovog Pravilnika.

VIII. PROMJENA PREBIVALIŠTA I ADRESE STANOVANJA VOZAČA

Članak 21.
Vozač koji nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prijavljuje promjenu prebivališta ili adrese stanovanja na obrascu 1, dužan je dati na uvid dokaze o novom prebivalištu i adresi stanovanja i naziv policijske uprave odnosno policijske stanice koja ga vodi u evidenciji vozača.

Članak 22.
Policijska uprava odnosno policijska stanica na čijem području vozač ima novo prebivalište upisat će vozača u evidenciju vozača i o tome izvijestiti policijsku upravu odnosno policijsku stanicu koja ga je vodila u evidenciji vozača radi brisanja iz evidencije.
Policijska uprava odnosno policijska stanica koja je vozača brisala iz evidencije dužna je evidenciju čuvati kao dokumente trajne vrijednosti.

Članak 23.
Promjena prebivališta i adrese stanovanja vozača upisuje se u dozvolu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Obrasci broj 1 do 5 otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 25.
Zamjena vozačkih dozvola izdanih po dosadašnjim propisima obavljat će se nakon proteka trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 26.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vozačkim dozvolama ("Narodne novine", broj 55/76.) i odredbe glave V. koje se odnose na vozačke dozvole Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole ("Narodne novine", broj 54/91., 6/92. i 35/92.).

Članak 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-2751/1-1993.
Zagreb. 22. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


POLICIJSKA UPRAVA - STANICA Obrazac broj 1

.......................................................................


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
- PROMJENU PODATAKAIme i prezime .........................................................

JMBG _____________________________


1. VRSTE ZAHTJEVA (zaokružiti odgovarajući broj)
_ ___________________
0 = zamjena vozačke dozvole ____
1 = izdavanje vozačke dozvole
2 = upis produžetka valjanosti
3 = upis promjena prebivališta
4 = zamjena strane vozačke dozvole
5 = promjena vozačke dozvole
_ ___________________


2. RAZLOG PROMJENE (zaokružiti odgovarajući broj)
_ ___________________
1 = izgubljena ____
2 = uništena
3 = ukradena
4 = dotrajala, oštećena, nečitka
5 = upis promjene prebivališta
6 = upis produžetaka valjanosti
7 = upis nove kategorije
_ _____________________


PRILOG

1. Taksa u Iznosu od .................... HRD.


Potpis podnosioca zahtjeva

Dana ........................... .................................................................

Obrazac broj 3
REGISTAR VOZAČA
_ ______________________________
Redni Ime (očevo ime) i prezime Prebivalište i adresa Serijski broj Napomena
broj stanovanja dozvole
_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

_ ______________________________

Obrazac broj 4
Prednja stranica
Veličina 143 x 202 mm

Broj registra ...................

KARTON VOZAČA


..............................................................................................................................................................

Ime i prezime ........................................................ JMBG ..................................................................

Ime oca ................................................................ datum rođenja ......................................................

Mjesto rođenja ..................................................... državljanstvo ........................................................

Datum izdavanja .................................................. Broj dozvole ........................................................

Naziv PU odnosno PS .................................................................. Datum ...............................
koja je izdala dozvolu
..............................................................................................................................................................

Vrijedi do ......................................................


KATEGORIJA (VRSTA VOZILA) ZA KOJU DOZVOLA VRIJEDI
_ _______________________________
Fotografija Kategorija Datum polaganja Naziv i matični broj auto-škole Naziv i matični broj
30 x 35 (vrsta vozila) ispita i broj uvjerenja zdravstvene ustanove
i broj uvjerenja
_ _______________________________
A

B

C

D

BE

CE

DE

F

G

H

_ _______________________________


OGRANIČENJE VALJANOSTI DOZVOLE
_ _______________________________

_ _______________________________
Zadnja stranica

PRODUŽETAK VALJANOSTI DOZVOLE
_ ________________________________

Produženo do ___________ Produženo do ___________ Produženo do ___________
godine _________________ godine _________________ godine _________________

Naziv PU odnosno PS koja Naziv PU odnosno PS koja Naziv PU odnosno PS koja
je produžila valjanost je produžila valjanost je produžila valjanost
_______________________ _______________________ _______________________
_ _______________________________PREBIVALIŠTE
_ ______________________________
Mjesto i općina Adresa stanovanja Datum promjene_ ______________________________ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE
_ ______________________________

Broj stare vozačke dozvole Broj stare vozačke dozvole Broj stare vozačke dozvole
______________________ ______________________ ______________________

Tko je izdao dozvolu Tko je izdao dozvolu Tko je izdao dozvolu
______________________ ______________________ ______________________

Broj nove vozačke dozvole Broj nove vozačke dozvole Broj nove vozačke dozvole
______________________ ______________________ ______________________

Datum ________________ Datum ________________ Datum ________________
_ ______________________________


Obrazac broj 5

___________________________________________
POLICIJSKA UPRAVA - STANICA

Broj:_______________________________________

Datum: _____________________________________

Mjesto:_____________________________________POTVRDA

o prijavi uništenja - gubitka vozačke dozvole
________________________________________________ rođen(a) ___________ 19_____ godine u

_________________________ s prebivalištem ____________________ prijavio je uništenje - gubitak

vozačke dozvole ___________ kategorije, broj ____________ izdana od _______________________

dana _____________________________

Imatelj ove potvrde može upravljati motornim vozilom __________________ kategorije u vremenu od

_________ 199 do _________ 199 godine.


Napomene:
M.P. __________________________________
(potpis ovlaštene osobe)
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti