POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet izdanje zakona - uputstvo o oslobađanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 60. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hnratske; na sjedniei održanoj 30. listopada 1993. godine, donio je :
ODLUKU
o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
OPĆE ODREDBE
I.
Platni promet s inozemstvom obavlja se preko računa domaćih banaka u inozemstvu i preko računa stranih banaka i drugih stranih osoba kod domaćih banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom. Naplata i plaćanje u platnom prometu s inozemstvom se obavlja uobičajenim instrumentima međunarodnog platnog prometa. Narodna banka Hrvatske može uputom za provedbu ove odluke propisati obvezu upotrebe određenih obrazaca naloga i drugih isprava koji se koriste radi obavljanja platnog prometa s inozemstvom.
II.
Banka za ovlaštena za poslove s inozemstvom odobrava deviznom računu domaće osobe devize ostvarene naplatom izvoza robe i usluga ili drugim pravnim poslovima sa stranim osobama , poslovima u Republici Hrvatskoj kada je to zakonom određeno , nasljeđivanjem , a iznimno i kupnjom deviza prema članku 28. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznom poslovanju i prometu zlata (u nastavku teksta "Zakon"). Platni promet s inozemstvom za obrtnike i druge fizičke osobe koje samostalno obavIjaju djelatnost, te za trgovce pojedince obavlja se na način propisan za pravne osobe.
NAPLATE I PLAĆANJA
Naplate iz inozemstva
III
Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom preko koje se obavlja naplata iz inozemstva dužna je o naplati na dogovoreni način, izvijestiti pravnu osobu na čije ime naplata glasi (u daljnjem tekstu "korisnik naplate"). Za ispravno davanje naloga za odobravanje deviza deviznom računu odgovoran je korisnik naplate . Ako se naplata odobrava deviznom računu kranjeg korisnika koji se vodi u drugoj banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom , tu banka evidentira na računu obveza za neizvršene isplate po naplatama iz inozemstva. Korisnik naplate dužan je banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom dati raspored priliva deviza istog ili najkasnije slijedećeg radnog dana kada je obaviješten o izvršenoj naplati i to u korist deviznog računa domaće osobe čija je roba izvezena ili koja je obavila uslugu (u nastavku teksta "krajnji korisnik"). Za ispravno davanje naloga za odobrenje deviza deviznom računu odgovoran je korisnik naplate. Ako se naplata odobrava deviznom računu krajnjeg korisnika koji se vodi u drugoj banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom, banka preko koje je izvršena naplata odobrava iznos deviza deviznom tekućem računu druge banke. Naplata iz inozemstva u korist domaćih fizičkih osoba i stranih fizičkih osoba odobravaju se deviznom računu ili deviznom štednom ulogu, a naplate u korist stalnh pravnlh osoba deviznom računu. Ukoliko se devizni rčun ili devizni štedni ulog vodi u drugoj banci, banka ovlaštena za poslove s inozemstvom preko koje je ivzršena naplata postupa na način iz stavka 3. ove točke.
IV.
Po doznakama iz inozemstva u korist domaćih fizičkih osoba koje se obavljaju međunarodnom poštanskom uputnicom (u nastavku teksta"MPU") korisnik se može izjasniti za isplatu u domaćoj valuti ili u devizama. Isplata izvršena po takvom izjašnjenju konačna je i ne može se naknadno preinačiti. · Isplatu u domaćoj valuti obavlja HPT, a isplatu u devizama, odobrenjem deviznom računu odnosno deviznom štednom ulogu domaće fizičke osobe banka kojoj korisnik MPU dostavi neponišteni kupon te uputnice. Odobrenje deviza deviznom računu korisnika MPU banka će obaviti nakon primljenog pokrića za MPU od banke ovlaštene za poslove s inozemstvom koju imenuje HPT; a preko koje je izvršena naplata iz inozemstva.
V.
Na način iz točke III. ove odluke postupa se i u svezi s naplatama što se obave s deviznog računa strane banke i druge strane osobe kod banke.
Plaćanja u inozemstvu
VI. Za plačanje u inozemstvu, ovisno o vrst instrumenta međunarodnog platnog prometa (doznaka, inkaso dokumenta, ček, dokumentarni akreditiv) nalogodavac daje banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom odgovarajući nalog za plaćanje. Plaćanje u inozemstvo devizama s deviznog računa pravne osobe banka ovlaštena za poslove s inozemstvom obavlja na temelju propisanog i ispravnog naloga za plaćanje u inozemstvo sukladno čl. 50. stavak 1. Zakona, ako ugovorom između banke i nalogodavca nije drukčije određeno: Na način iz stavka 2. ove točke obavlja se i plaćanje u inozemstvo devizama s deviznog računa i devizno računa i deviznog štednog uloga domaćih fizičkih osoba i stranih osoba. Plaćanje u inozemstvo na osnovi kupljenih deviza banka ovlaštena za poslove s inozemstvoiri obavlja na temelju propisanog i ispravnog naloga za plaćnje u inozemstvo sukladno č1. 50 stavak 2. Zakona ako ugovorom između banke i nalogodavca nije drukčije određeno.
NAPLATE I PLAĆANJA INOZEMSTVOM U DOMAĆOJ VALUTI
VII.
Naplate i plaćanja u domaćoj valuti iz članka 43. Zakona obavljaju se preko banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom kod kojih se vode računi strarijh osoba u domaćoj valuti uz upotrebu obrasca naloga i drugih dokumenata propisanih uputom za provedbu ove odluke.
NAPLATE I PLAĆANJA PO PLATNIM SPORAZUMIMA I MEĐUNARODNIM UGOVORIMA
VIII.
Platnl promet s držvama s kojima je Republika Hrvatska potpisala platni sporazum ili drugi međunarodni ugovor o plaćnju obavlja se sukladno tom sporazumu odnosno ugovoru.
MEĐUBANKARSKI ODNOSI
IX.
Međusobni odnosi banaka u zemlji po poslovima platnog prometa s inozemstvom i drugim prijenosima deviza u zemlji obavljaju se uz obračun u devizama preko deviznog tekućeg računa ili u domaćoj valuti, ako se platni promet s inozemstvom obavlja u domaćoj valuti.
OSTALE ODREDBE
X.
Upute za provedbu ove odluke propisat će guverner Narodne banke Hrvatske.
XI.
Ovlaštene banke dužne su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati potrebne podatke i izvješća o obavljenom platnom prometu s inozemstvom te stanju i prometu na računima u inozemstvu, na način i rokovim propisanim uputom iz točke X. ove odluke.
XII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Obr. 177/93.
Zagreb, 30. listopada 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti