POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - informacije za pravnike - pravilnik o završavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE, INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 203. stavka 6. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), članka 58. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83, 49/83, 57/83, 47/86 i 40/90), članka 63. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90), članka 26. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91), članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na zajedničkoj sjednici održanoj 2. srpnja 1993. donijeli su

PRAVILNIK
o kontroli obračuna, razreza i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za doplatak za djecu, staža osiguranja i plaća

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuju prava i obveze kontrolora doprinosa i kontrolora staža osigurenja i plaća (u daljnjem tekstu: kontrolor) pri obavljanju kontrole pravilnosti obračuna i uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za doplatak za djecu. kao i točnosti prijavljenih podataka o stažu osiguranja, plaći i drugim podacima koji su osnova za obračun i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doplatak za djecu organizacija i poslodavaca, utvrđenih zakonom i općim aktima fondova (u daljnjem tekstu: obveznici plaćanja doprinosa), te kontrole obračuna. razreza i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za doplatak za djecu, koju obavljaju uprave prihoda za samostalne privrednike, radnlke zaposlene kod privatnih poslodavaca, samostalne obveznike plaćanja doprinosa i individualne poljoprivrednike.

Članak 2.
Kontrolu pravilnosti obračuna, razreza i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za doplatak za djecu i provjeru točnosti drugih podataka u viđenih člankom 1. ovoga pravilnika, obavljaju, kontrolori Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond radnika), na temelju ovlasti direktora Republičkog fonda radnika.

Članak 3.
Na temelju usvojenog programa rada Republičkog fonda radnika, početkom svake godine, utvrđuje se plan
kontrole pravilnosti obračuna i uplate doprinosa, staža osiguranja i plaća obveznika plaćanja doprinosa i obračuna, razreza i naplate doprinosa u upravama prihoda.

Članak 4.
Dužnost kontrolora jest obavljanje kontrole obveznika plaćenja doprinosa prema godišnjem planu kontrole.
Godišnjim planom redovite kontrole pravilnosti obračuna i uplate doprinosa, staža osiguranja i plaća obveznika plaćanja doprinosa, te obračuna, razreza i naplate doprinosa u upravama prihoda, u pravilu, treba obuhvatiti sve obveznike plaćanja doprinosa.

Članak 5.
Izvanredna kontrola pravilnosti obračuna, razreza i uplate doprinosa, staža osiguranja i plaća obveznika plaćanja doprinosa obavlja se prema potrebi, na temelju posebnog naloga direktora Republičkog fonda radnika, odnosno druge ovlaštene osobe.

II KONTROLA DOPRINOSA, STAŽA OSIGURANJA I PLAĆA OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA I OBRAČUNA, RAZREZA I NAPLATE DOPRINOSA U UPRAVAMA PRIHODA

Članak 6.
Kontrola pravilnosti obračuna, razreza i uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za doplatak za djecu, staža osiguranja i plaća, obuhvaća:
- pravilnost obračuna i uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće;
- pravilnost obračuna i uplate doprinosa za doplatak za djecu iz plaća;
- pravilnost obračuna i uplate doprinosa za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem;
- pravilnost obračuna i uplate doprinosa za osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti;
- pravilnost usmjeravanja doznake doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, doprinosa za osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti i doprinosa za doplatak za djecu;
- kontrola podataka o stažu osiguranja i plaća iskazanih u tiskanicama M-4;
- pregled ostalih ubilježbi i dokumentacije u svezi s obračunom i uplatom doprinosa i stažem osiguranja i plaćom
- pravilnost obračuna, razreza, zaduženja i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika, radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca, samostalnih obveznika plaćanja doprinosa i individualnih poljoprivrednika u upravama prihoda.

Članak 7.
Ako pojedini obveznik plaćanja doprinosa tijekom godine ne plaća doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje više od tri mjeseca, obavlja se tekuća kontrola pravilnosti obračuna i uplate doprinosa.

Članak 8.
Nakon obavljene kontrole pravilnosti obračuna i uplate doprinosa obveznika plaćanja doprinosa, podataka o stažu osiguranja, plaći i drugih podataka mjerodavnih za obračun doprinosa, kontrolor sastavlja zapisnik o izvršenoj kontroli (u daljnjem tekstu: kontrolni nalaz), koji sadrži:
a) podatke o registarskom broju obveznika uplate doprinosa, šifri djelatnosti, broju žiro-računa, mjestu i sjedištu Zavoda za platni promet. općini, broju aktivnih osiguranika i broju telefona;
b) naziv i adresu obveznika plaćanja doprinosa, mjesto i datum sastavljanja kontrolnog nalaza, razdoblje obuhvačeno kontrolom, ime i prezime kontrolora, broj i datum ovlasti, vrijeme obavljanja kontrole, te ime, prezime i funkciju predstavnika obveznika plaćanja doprinosa koji je nazočan pri pregledu;
c) propise na temelju kojih je obveznik plaćanja doprinosa bio obvezan obavljati obračun i uplatu pojedinih doprinosa i voditi ubilježbu o stažu osiguranja i plaći;
d) kontrolni nalaz, koji sadrži:
- obračun obveze doprinosa koja proizlazi iz propisa na temelju kojih je obračun trebao biti napravljen;
- stvarni obračun i uplatu doprinosa od obveznika;
- rekapitulaciju razlike uplaćenog doprinosa i obračun kaznenih kamata;
- prijave o stažu osiguranja i plaći;
e) obrazloženje razlike, koja sadrži:
- podatke o tome, na koju se vrstu isplate plaća odnosi razlika doprinosa;
- naznaku na koje razdoblje se odnosi razlika doprinosa;
- propise na temelju kojih je obveznik plaćanja doprinosa bio dužan obračunati doprinose i na temelju kojih su obračunate kaznene kamate;
f) zaključak, koji sadrži:
- nalog obvezniku plaćanja doprinosa sa zakonskim rokom uplate utvrđene razlike manje obračunatih i uplaćenih doprinosa te obračunatih kaznenih kamata;
- nalog stručnoj službi Republičkog fonda radnika da vrati više uplaćene doprinose;
- upozorenje da će obvezniku, koji razliku ne uplati u zakonskom roku, izdati platni nalog;
- broj žiro-računa na koji je obveznik dužan uplatiti razliku;
- ispravnost prijave o stažu osiguranja i plaći;
- pripomenu da je prije zaključenja pregleda predstavnik plaćanja doprinosa upoznat sa sadržajem kontrolnog nalaza. uz naznaku je li na kontrolni nalaz stavljena primjedba;
- naznaku u koliko je primjeraka kontrolni nalaz sastavljen;
- potpise i ovjeru.
Kontrolnom nalazu mora biti priložena sva potrebna dokumentacija za slučaj pokretanja sudbenog postupka protiv dužnika.

Članak 9.
Nakon obavljene kontrole pravilnosti obračuna, razreza i naplate doprinosa za samostalne privrednike, radnike zaposlene kod privatnih poslodavaca, samostalne obveznike plaćanja doprinosa i individualne poljoprivrednike u upravama prihoda. kontrolor sastavlja zapisnik o obavljenoj kontroli koji sadrži:
a) datum i mjesto obavljenog pregleda u upravi prihoda:
b) ime i prezime kontrolora, broj i datum ovlasti, te ime i prezime ovlaštene osobe u upravi prihoda, koja je nazočna pregledu;
c) propise na temelju kojih je uprava prihoda bila obvezna obavljati obračun, razrez i naplatu doprinosa;
d) kontrolni nalaz, koji sadrži:
- obračun obveze doprinosa koji proizlazi iz propisa na temelju kojih je obračun trebao biti napravljen,
- stvarni obračun, razrez i naplatu doprinosa za samostalne privrednike, radnike zaposlene kod privatnih poslodavaca, samostalne obveznike plaćanja doprinosa i individualne poljoprivrednike,
- razliku naplaćenog doprinosa i obračun kaznenih kamata:

e) obrazloženje razlike, koje sadrži:
- elemente na temelju kojih je nepravilno obavljen obračun, razrez i naplata doprinosa,
- naznaku na koje se razdoblje odnosi razlika doprinosa,
- propise na temelju kojih je uprava prihoda bila dužna obračunati doprinose i na temelju kojih su obračunate kaznene kamate;
f) zaključak, koji sadrži·
- nalog upravi prihoda da obavi obračun, razrez i naplatu manje naplaćenog doprinosa,
- pripomenu da je prije zaključenja pregleda, ovlaštena osoba u upravi prihoda upoznata sa sadržajem kontrolnog nalaza, uz naznaku je li na kontrolni nalaz stavljena primjedba,
- naznaku u koliko je primjeraka kontrolni nalaz sastavljen,
- potpise i ovjeru.
Kontrolnom nalazu iz stavka 1. ovoga članka mora biti priložena sva potrebna dokumentacija za slučaj pokretanja sudbenog postupka.

Članak 10.
Radi provedbe kvalitetnije i efikasnije kontrole pravilnosti obračuna doprinosa, staža osiguranja i plaća, obveznik uplate doprinosa, prigodom podnošenja prijava o stažu osiguranja i plaći, obvezno sastavlja:
- rekapitulaciju isplaćenih plaća i doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doplatak za djecu;
- rekapitulaciju o isplaćenim bruto plaćama, doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem;
- rekapitulaciju podataka sadržanih na prijavama M-4.
Rekapitulacije iz stavka 1. ovog članka sastavljaju se na tiskanicama koje se nalaze u prilozima 1. do 3. ovoga pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.
Pri obavljanju poslova kontrole pravilnosti obračuna i uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za doplatak za djecu. staža osiguranja i plaća obveznika plaćanja doprinosa i obračuna, razreza i naplate doprinosa u upravama prihoda, dužnost je ovlaštenih kontrolora da postupaju u skladu s ovlastima koje proizlaze iz zakona i općih akata fondova.
Postupanjem protivno ovlastima iz stavka 1. ovoga članka, kontrolor čini težu povredu radne obveze.

III. ISKAZNICA KONTROLORA

Članak 12.
Svojstvo kontrolora utvrđuje se na temelju iskaznice koju izdaje direktor Republičkog fonda radnika.
Iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 13.
Iskaznica iz članka 12. ovoga pravilnika tiska se na polutvrdom papiru, veličine 100 x 70 mm, s omotom od plastike.
Tiskanica iskaznice nalazi se u prilogu 4. ovoga pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.
Kontrolor, koji je razriješen dužnosti, dužan je iskaznicu iz članka 12. ovoga pravilnika vratiti Republičkom fondu radnika na dan razrješenja.

Članak 15.
Republički fond radnika vodi popis izdatih i vračenih iskaznica iz članka 12. ovoga pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o instruktaži i reviziji ekonomsko-financijskih poslova i kontroli doprinosa ("Narodne novine", broj 16/82).

Članak 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/93-01/2562
Urbroj: 341-99-01/93
Zagreb, 2. srpnja 1993.

Predsjedatelj zajedničke sjednice
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti