POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - imenik - statut nacionalne demokratske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 4. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine" broj 27/91.), članka 27. stavak 2 Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". broj 74/92.. 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU
o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

I.
Rizičnost se prema ovoj Odluci određuje prema mogućnostima redovite odnosno prisilne naplate potraživanja.

II.
Aktivu banke i štedionice prema ovoj Odluci čine svi dospjeli i nedospjeli kratkoročni i dugoročni krediti, plasmani u vrijednosne papire, uložena sredstva, eskontirane mjenice, obračunane kamate, naknade i provizije te potraživanja za isplaćene garancije, avale i druge oblike jamstva.

III.
Pod odgovarajućim izvanbilančnim stavkama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se izdane garancije, avali i drugi oblici jamstva na temelju kojih može doći do plaćanja, otvoreni nepokriveni akreditivi, odobreni neiskorišteni limiti na temelju okvirnih kredite.

IV.
U ovisnosti o stupnju naplativosti aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka (u daljnjem tekstu: potraživanja) banke i štedionice raspoređuju svoja potraživanja u rizične skupine A, B. C, D i E, i to:

  1. U rizičnu skupinu A raspoređuju se potraživanja od dužnika koji izmiruju svoje obveze u roku do 45 dana od dospijeća i za koje banka ne očekuje poteškoće u svezi s naplatom.
  2. U rizičnu skupinu B raspoređuju se potraživanja od dužnika koji imaju financijske poteškoće i koji plaćaju sa zakašnjenjem od 46 do 60 dana.
  3. U rizičnu skupinu C raspoređuju se potraživanja od dužnika koji imaju financijske poteškoće i koji plaćaju svoje dospjele obveze sa zakašnjenjem od 61 do 180 dana. U ovu skupinu ubrajaju se i potraživanja za koja su obavljena reprogramiranja i druge odgode naplate i potraživanja od dužnika za koje je obavljeno plaćanje prema izdanim garancijama, avalima i drugim oblicima jamstava.
  4. U rizičnu skupinu D raspoređuju se potraživanja od dužnika koji plaćaju sa zakašnjenjem od 181 do 365 dana, potraživanja za koja je zaključena izvansudska nagodba, potraživanja od dužnika u sanaciji i potraživanja koja su osporena.
  5. U rizičnu skupinu E raspoređuju se potraživanja od dužnika koji plaćaju sa zakašnjenjem preko 365 dana, potraživanja od dužnika za koje je nadležnom sudu podnijeta prijava za početak postupka prisilne nagodbe i stečaja, potraživanja od dužnika za koja nema odgovarajuće dokumentacije na podlozi koje bi se moglo ocijeniti njihovo postojanje, potraživanja od dužnika čiji vjerovnici su otpisali potraživanja prema njima i obračunate kamate i naknade po kreditima odobrenim dužnicima koji su razvrstani u rizične skupine C i D.


V.
Potencijalni gubici banaka i štedionica prema ovoj Odluci iznose:
25% potraživanja raspoređenih u rizičnu skupinu B,
50% potraživanja rasporedenih u rizičnu skupinu C,
75% potraživanja raspoređenih u rizičnu skupinu D i
l00% potraživanja raspoređenih u rizičnu skupinu E.

VI.
Pod produženjem roka za plaćanje obveza, u smislu ove Odluke, ne podrazumijevaju se odgode koje proizlaze iz refinanciranja odnosno reprogramiranja kredita na osnovi aranžmana sklopljenih s vladinim agencijama zemalja vjerovnika i inozemnim komercijalnim bankama.

VII.
Banke i štedionice prate financijsko stanje svojih dužnika i korisnika garancija, avala i drugih oblika jamstva koje izdaju i na temelju njihovog financijskog stanja raspoređuju svoja potraživanja na način propisan ovom Odlukom i o tome izvješćuju Narodnu banku Hrvatske na obrascu što će ga Narodna banka Hrvatske propisati zajedno s uputom.

VIII.
Izvješće iz točke VII. ove Odluke banke i štedionice izrađuju tromjesečno i prema godišnjem obračunu, a dostavlja ih Narodnoj banci Hrvatske u roku od 30 dana od isteka tromjesečja i 5 dana nakon isteka roka za podnošenje godišnjeg obračuna.
Prvo izvješće iz točke VII. ove Odluke banke i štedionice su dužne izraditi prema stanju na dan 31. prosinca 1993. godine.

IX.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu klasificiranja aktive i dgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti ("Narodne novine", br. 34/91 ).

X.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 193/93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti